.

5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
THΣ 5ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
των Μελών  του μη κερδοσκοπικού Σωματείου
με την επωνυμία «ΥΠΕΡΒΑΣΗ – ΚΙΝΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ»
και τον διακριτικό τίτλο «ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ»

(1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ)

Στην Αθήνα σήμερα την 07/08/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00’, στα επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 2, 1ος όροφος, κεντρικά γραφεία του μη κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία «ΥΠΕΡΒΑΣΗ – ΚΙΝΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ», συνήλθαν στην 1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ 5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ τα τακτικά και ταμειακά ενήμερα μέλη αυτού, προκειμένου να συζητήσουν και να αποφασίσουν, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του σωματείου, επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης, όπως αυτά λεπτομερώς αναγράφονται στην από 06/08/2018  Πρόσκληση, η οποία δημοσιεύθηκε εμπρόθεσμα και νομότυπα, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του σωματείου, στην ιστοσελίδα και το ιστολόγιο αυτού και, επιπροσθέτως,  στο από 08/08/2018 φύλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ», αριθμός φύλλου 1.684/Έτος 6ο,  η οποία έχει επί λέξει ως εξής :

ΠΡΟΣΚΛΗΣH
της  Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των Μελών  του μη κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία
«ΥΠΕΡΒΑΣΗ – ΚΙΝΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ»
και τον διακριτικό τίτλο «ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡΡΒΑΣΗ»

που εδρεύει στην Αθήνα, Αγ. Κωνσταντίνου 2, ΤΚ 10431, ΑΦΜ 997277534, ΔΟΥ Α’ Αθηνών, έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα, δυνάμει της υπ’ αριθ. 431/2013 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Εκουσία Διαδικασία) και έχει καταχωρηθεί με αύξοντα αριθμό 29909 στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών την 22/01/2014.
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου, καλούνται τα μέχρι 30/06/2018 ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη αυτού, στην Τακτική Γενική Συνέλευση εκλογής Προέδρου και Διοικούσας Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί την 31η   Αυγούστου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00’, στα κεντρικά γραφεία του Σωματείου,  Αγ. Κωνσταντίνου 2, 1ος Όροφος,  ΤΚ 10431,  Αθήνα, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1
1. Εκλογή Προέδρου του Σωματείου.
2. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών Διοικούσας Επιτροπής.
3. Απαλλαγή των Μελών της απερχόμενης Διοικούσας Επιτροπής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

Όλα τα ταμειακά ενήμερα Μέλη του Σωματείου που επιθυμούν να συμμετάσχουν με δικαίωμα εκλογής και ψήφου (εκλέγειν και εκλέγεσθαι) στην γενική συνέλευση, πρέπει το αργότερο εντός πέντε (05) ημερολογιακών ημερών πριν την ορισθείσα στην ημερησία διάταξη ημερομηνία σύγκλισής της, να καταθέσουν στα Κεντρικά Γραφεία του Σωματείου και υπόψη του Γενικού Γραμματέα αυτού κου Γεωργίου Κοντού, αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής της ετήσιας συνδρομής τους για το έτος 2018 και αίτηση υποβολής υποψηφιότητας,  εφόσον επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το αξίωμα του Προέδρου του Σωματείου ή του Τακτικού και Αναπληρωματικού Μέλους της Διοικούσας Επιτροπής αυτού.  Άλλως, τα ταμειακά ενήμερα Μέλη του Σωματείου που δεν συμμορφώνονται προς τις ανωτέρω προθεσμίες και διατάξεις, δεν έχουν κατά τα άρθρα 8 και 16 του Καταστατικού δικαίωμα συμμετοχής, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 31ης Αυγούστου 2018.
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 07 Σεπτεμβρίου 2018,  την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης.

Αθήνα, 06/08/2018

Ο Πρόεδρος
Κυριάκος Τόμπρας
ΑΔΤ: ΑΝ 160061
Τηλ. 210  52.00.452


 Παρέστησαν οι εξής :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Ο ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ 5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Προσωρινό Προεδρείο Συνέλευσης

Τα παρόντα μέλη εξέλεξαν ομόφωνα και παμψηφεί, με ανάταση των χειρών τους, ως προσωρινό Πρόεδρο της Συνέλευσης το ιδρυτικό μέλος του σωματείου και απερχόμενο Πρόεδρο αυτού κ.ο ΚΥΡΙΑΚΟ ΤΟΜΠΡΑ του Χρήστου και ως προσωρινό Γραμματέα, το ιδρυτικό μέλος του σωματείου και απερχόμενο Γραμματέα αυτού τον κο ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΝΤΟ του Φωτίου, προκειμένου να διενεργήσουν τον έλεγχο της νομιμοποίησης των παρόντων για τη συμμετοχή τους στη συνέλευση, σύμφωνα με την ανωτέρω,  από 06/08/2018 Πρόσκληση,  και τον έλεγχο και την καταγραφή της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό του σωματείου απαρτίας, προκειμένου η συνέλευση να μπορεί νόμιμα να συνέλθει, να συζητήσει και να αποφασίσει επί των ανωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης.


Έλεγχος Νομιμοποίησης

Ο προσωρινός Πρόεδρος και ο Γραμματέας της συνέλευσης έλεγξαν, ένα προς ένα, τα νομιμοποιητικά έγγραφα όλων των παρόντων και διαπίστωσαν ότι αυτοί παρίστανται νόμιμα, σύμφωνα με το νόμο, το καταστατικό και την από 06/08/2018 Πρόσκληση, κατά την  1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ 5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του σωματείου, επειδή (α) είναι όλοι ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΕΝΗΜΕΡΟΙ και έτσι έχουν, κατά τα άρθρα 8 και 16 του Καταστατικού, δικαίωμα συμμετοχής, εκλογής και ψήφου (εκλέγειν και εκλέγεσθαι) και  (β)  έχουν καταθέσει εντός της, κατά την από 06/08/2018 Πρόσκληση, προθεσμίας των πέντε (05) ημερολογιακών ημερών, στα κεντρικά γραφεία του σωματείου, αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής της ετήσιας συνδρομής τους για τα έτη 2017-2018, αίτηση συμμετοχής στη συνέλευση, εξουσιοδοτήσεις με γνήσια υπογραφής για όσους παρίστανται δια αντιπροσώπου και, όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το αξίωμα του Προέδρου του Σωματείου ή του Τακτικού και Αναπληρωματικού Μέλους της Διοικούσας Επιτροπής αυτού,  αίτηση υποβολής υποψηφιότητας.

  
Έλεγχος Απαρτίας

Ο προσωρινός Πρόεδρος και ο Γραμματέας της συνέλευσης ενημερώνουν τα παριστάμενα μέλη ότι επειδή, σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και την από 06/08/2018 Πρόσκληση, δεν επετεύχθη η απαιτούμενη απαρτία για τη διεξαγωγή της 5ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά την 31/08/2018,  (α) νομίμως συνέρχεται σήμερα η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση,  κατά  την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης  και  (β) νομίμως αυτή μπορεί να συνεδριάσει, να συζητήσει και να αποφασίσει επί των θεμάτων ημερησίας διάταξης, όπως αυτά αναγράφονται στην από 06/08/2018 Πρόσκληση, αφού παρίστανται νόμιμα, κατά τα άρθρα 8 και 16 του Καταστατικού, αυτοπροσώπως και δια εξουσιοδοτήσεων, ικανός αριθμός τακτικών, ταμειακά ενήμερων και με δικαίωμα ψήφου μελών, των οποίων ολοκληρώθηκε επιτυχώς, κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα, ο απαραίτητος έλεγχος νομιμοποίησης. 


Ορισμός Οριστικού Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της νομιμοποίησης και της απαρτίας και αφού διαπιστώθηκε ότι η 1η Επαναληπτική 5η Τακτική Γενική Συνέλευση του σωματείου συνέρχεται νόμιμα και μπορεί να συνεδριάσει, να συζητήσει και να αποφασίσει επί όλων των ανωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης, χωρίς να έχει διατυπωθεί επ’ αυτού καμία ένσταση ή αντίρρηση,  τα παριστάμενα μέλη  εξέλεξαν ομόφωνα και παμψηφεί, με φανερή ψηφοφορία, δια ανατάσεως των χειρών τους, ως οριστικό Πρόεδρο της Συνέλευσης το ιδρυτικό μέλος του σωματείου και απερχόμενο Πρόεδρο αυτού κο ΚΥΡΙΑΚΟ ΤΟΜΠΡΑ του Χρήστου και ως οριστικό Γραμματέα, το ιδρυτικό μέλος του σωματείου και απερχόμενο Γραμματέα αυτού τον κο ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΝΤΟ του Φωτίου, προκειμένου να διευθύνουν τις εργασίες της συνέλευσης, την ψηφοφορία ορισμού της Εφορευτικής Επιτροπής και την επίβλεψη των εργασιών αυτής,  τη συζήτηση, σύμφωνα με το νόμο, το καταστατικό του σωματείου και την από 06/08/2018 Πρόσκληση,   τις ψηφοφορίες και τη λήψη των αποφάσεων επί όλων των ανωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης, καθώς επίσης και για την τήρηση των πρακτικών.


Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει το σώμα ότι, για την διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού, η Εφορευτική Επιτροπή δύναται να συγκροτείται μόνον από εν ενεργεία ή συνταξιούχους δικηγόρους και συμβολαιογράφους και συνταξιούχους εισαγγελείς και δικαστές.
Για το λόγο αυτό προτείνει στο σώμα να την εκλογή ως μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, για τη διενέργεια και τον έλεγχο της νομιμότητας των διαδικασιών των ψηφοφοριών, τον έλεγχο της εγκυρότητας των ψηφοδελτίων, την καταμέτρηση των ψήφων και τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού, των δικηγόρων κκ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΣΤΑΜΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗ και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΣΤΑΪΚΟΥ.
Το σώμα  έκανε ομόφωνα αποδεκτή την πρόταση του Προέδρου, όπως διατυπώθηκε, και αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την εκλογή των δικηγόρων κκ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΣΤΑΜΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ, δικηγόρου Αθηνών, (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 26003), Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής,  ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, δικηγόρου Αθηνών, (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 35409),  Γραμματέα  της Εφορευτικής Επιτροπής,  και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΣΤΑΪΚΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, δικηγόρου Αθηνών,  (Α.Μ.Δ.Σ. Αθηνών 37590), Μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής,  αφού πρώτα διαπίστωσε, ομόφωνα και παμψηφεί, ότι δεν υφίσταται κανένα κώλυμα, ασυμβίβαστο και ουδεμία σύγκρουση συμφερόντων στα πρόσωπά τους ως μέλη της απερχόμενης Διοικούσας Επιτροπής και ούτε ως υποψήφια τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της νέας Διοικούσας Επιτροπής.


Έναρξη συζήτησης και ψηφοφορίας επί των θεμάτων ημερησίας διάταξης

Θέμα 1ο
Εκλογή Προέδρου του Σωματείου.

Επί του 1ου θέματος ημερησίας διάταξης, ο κος Γραμματέας ενημερώνει το σώμα ότι, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, κατά τα διαλαμβανόμενα στην από 06/08/2018 Πρόσκληση της 5ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και εντός της προβλεπομένης σχετικής προθεσμίας, έχει περιέλθει στα κεντρικά γραφεία του σωματείου και, έτσι, στο σώμα, μία, μοναδική αίτηση υποψηφιότητας για το αξίωμα του Προέδρου του Σωματείου και της Διοικούσας Επιτροπής αυτού, ήτοι αυτή του ιδρυτικού μέλους και απελθόντος Προέδρου αυτού κου Κυριάκου Τόμπρα.
Ως εκ τούτου, ο κος Γραμματέας ενημερώνει το σώμα ότι, επειδή κατά τα ανωτέρω ο υποψήφιος είναι μόνον ένας,  δεν τίθεται ζήτημα διενέργειας μυστικής ψηφοφορίας και ζητά προς τούτο τη σχετική γνωμοδότηση της Εφορευτικής Επιτροπής.
Η Εφορευτική Επιτροπή έκανε ομόφωνα αποδεκτή την πρόταση του κου Γραμματέα, όπως αυτή διατυπώθηκε και γνωμοδότησε ομόφωνα και παμψηφεί ότι, επειδή κατά τα ανωτέρω ο υποψήφιος για το αξίωμα του Προέδρου είναι μόνον ένας,  δεν τίθεται ζήτημα διενέργειας μυστικής ψηφοφορίας.
Στη συνέχεια ο κος Γραμματέας ζητά από το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το σώμα έκανε ομόφωνα δεκτή την πρόταση του κου Γραμματέα και την επ’ αυτής γνωμοδότηση της Εφορευτικής Επιτροπής, όπως διατυπώθηκαν, και αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί η ψηφοφορία για την εκλογή του Προέδρου του Σωματείου και της Διοικούσας Επιτροπής αυτού να είναι φανερή και να πραγματοποιηθεί δια ανατάσεως των χειρών των παρισταμένων μελών αυτού.
Στη συνέχεια, το σώμα έκανε ομόφωνα δεκτή την υποψηφιότητα του κου Κυριάκου Τόμπρα για το αξίωμα του Προέδρου του Σωματείου και της Διοικούσας Επιτροπής αυτού και αποφάσισε, ομόφωνα και παμψηφεί, δια ανατάσεως των χειρών όλων των παρισταμένων μελών, την εκλογή του κου ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΠΡΑ του Χρήστου, κατοίκου Αθηνών, κατόχου ΑΔΤ με αριθμό ΑΝ 160061/2017, ως Προέδρου του Σωματείου και της Διοικούσας Επιτροπής αυτού,  με διάρκεια θητείας, κατά το άρθρο 10 του Καταστατικού, για τρία (03) έτη, ήτοι μέχρι και την 06/09/2021, καθιστώντας αυτόν, κατά το άρθρο 10 του Καταστατικού, ως το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του σωματείου,  που εκφράζει, εκπροσωπεί και δεσμεύει αυτό σε όλες τις εκδηλώσεις του, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προεδρεύει και εισηγείται στη Διοικούσα Επιτροπή και τη Γενική Συνέλευση, τηρεί μια εκ των δύο σφραγίδων του σωματείου και ασκεί όλες τις κατά το άρθρο 10 του Καταστατικού αρμοδιότητές του στα πλαίσια του νόμου, της Ιδρυτικής Διακήρυξης, του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης αυτού.

Θέμα2ο
Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών Διοικούσας Επιτροπής.

Επί του 2ου θέματος ημερησίας διάταξης, ο κος Γραμματέας ενημερώνει το σώμα ότι, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του σωματείου, κατά τα διαλαμβανόμενα στην από 06/08/2018 Πρόσκληση της 5ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και εντός της προβλεπομένης σχετικής προθεσμίας, έχουν περιέλθει στα κεντρικά γραφεία του σωματείου και, έτσι, στο σώμα, οι εξής αιτήσεις υποψηφιότητας για το αξίωμα του Τακτικού και Αναπληρωματικού Μέλους της Διοικούσας Επιτροπής αυτού, που παραθέτονται στη συνέχεια  κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά ως εξής :

1.      ΔΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2.      ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ ΛΙΛΙΑΝΑ
3.      ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
4.      ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5.      ΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6.      ΣΤΑΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
7.      ΤΟΜΠΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8.      ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ
9.      TARVEDYAN NARINE

Ο κος Πρόεδρος ενημερώνει το σώμα ότι, κατά ο άρθρο 9 του Καταστατικού, το σωματείο διοικείται από μια επταμελή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον εκλεγμένο από τη γενική συνέλευση Πρόεδρο αυτής και έξι (06) επίσης εκλεγμένα από τη γενική συνέλευση τακτικά μέλη, ενώ απαρτίζεται και από τρία (03) αναπληρωματικά μέλη, για να διασφαλίζεται η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του σωματείου σε κάθε περίπτωση κωλύματος ή παραιτήσεων των τακτικών μελών της Διοικούσας Επιτροπής.
Κατά τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος ενημερώνει το σώμα ότι η Γενική Συνέλευση πρέπει σήμερα να εκλέξει συνολικό αριθμό εννέα (09) μελών που θα απαρτίζουν, μαζί με τον εκλεγέντα Πρόεδρο αυτής κ.ο ΚΥΡΙΑΚΟ ΤΟΜΠΡΑ, τη νέα Διοικούσα Επιτροπή, ήτοι πρέπει να εκλέξει αριθμό έξι (06) τακτικών μελών και τριών (03) αναπληρωματικών μελών της νέας Διοικούσας Επιτροπής.
Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος εισηγείται στο σώμα ότι, επειδή ο αριθμός των υποψηφίων είναι ίδιος και ίσος με τον κατά το άρθρο 9 του Καταστατικού συνολικό αριθμό των μελών της Διοικούσας Επιτροπής, τακτικών και αναπληρωματικών, που πρέπει να εκλέξει η Γενική Συνέλευση, η ψηφοφορία, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του σωματείου πρέπει να είναι μυστική, να πραγματοποιηθεί σε κάλπη, με ονομαστικά ψηφοδέλτια, με ανώτατο επιτρεπτό αριθμό ψήφων ανά έγκυρο ψηφοδέλτιο εκείνον που θα καθορίσει η Εφορευτική Επιτροπή και ότι, κατά το άρθρο 9 του Καταστατικού, οι πρώτοι έξι (06) σε ψήφους θα εκλεγούν τακτικά μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Σωματείου, ενώ οι τρεις (03) τελευταίοι σε ψήφους θα εκλεγούν, κατά σειρά εκλογής και αριθμού ψήφων που θα λάβουν, ως αναπληρωματικά μέλη αυτής, ήτοι ως πρώτο, δεύτερο και τρίτο αναπληρωματικό μέλος αυτής.
Μετά ταύτα, ο κος Πρόεδρος ζητά τη γνωμοδότηση της Εφορευτικής Επιτροπής επί της ανωτέρω εκλογικής διαδικασίας και, ταυτόχρονα, ζητά από την Εφορευτική Επιτροπή να αποφασίσει, σύμφωνα με το νόμο, το καταστατικό του σωματείου και τη συνήθη πρακτική που τηρείται και εφαρμόζεται κατά τις αρχαιρεσίες συλλογικών φορέων, ποιος πρέπει να είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός ψήφων ανά έγκυρο ψηφοδέλτιο, σε συνάρτηση με τον αριθμό των υποψηφιοτήτων και των παρισταμένων μελών με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού συνήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων του σωματείου για να αποφασίσει ειδικά επί των ανωτέρω ζητημάτων της εκλογικής διαδικασίας, μετά από διεξοδική συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί  ότι, επειδή ο αριθμός των υποψηφίων είναι ίδιος και ίσος με τον κατά το άρθρο 9 του Καταστατικού συνολικό αριθμό των μελών της Διοικούσας Επιτροπής, τακτικών και αναπληρωματικών, που πρέπει να εκλέξει η παρούσα Γενική Συνέλευση, η ψηφοφορία, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του σωματείου πρέπει να είναι μυστική, να πραγματοποιηθεί σε κάλπη, με ονομαστικά ψηφοδέλτια κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά των υποψηφίων με βάση το επώνυμό τους, με ανώτατο επιτρεπτό αριθμό επτά (07) ψήφων ανά έγκυρο ψηφοδέλτιο και ότι, κατά το άρθρο 9 του Καταστατικού, οι πρώτοι έξι (06) σε ψήφους θα εκλεγούν τακτικά μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Σωματείου, ενώ οι τρεις (03) τελευταίοι σε ψήφους θα εκλεγούν, κατά σειρά εκλογής και αριθμού ψήφων που θα λάβουν, ως αναπληρωματικά μέλη αυτής, ήτοι ως πρώτο, δεύτερο και τρίτο αναπληρωματικό μέλος αυτής.
Στη συνέχεια, ο κος Γραμματέας παραδίδει στην Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής την ανωτέρω κατάσταση με τις αιτήσεις των υποψηφίων ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, προκειμένου η Εφορευτική Επιτροπή, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του σωματείου,  να ελέγξει τη νομιμοποίηση αυτών ως προς το δικαίωμα του εκλέγεσθαι,  να καταρτίσει τα ψηφοδέλτια, να τοποθετήσει την κάλπη σε ειδικό και απολύτως ελεγχόμενο από την ίδια χώρο όπου θα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία, στον οποίο πρέπει να απαγορευθεί η πρόσβαση, μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου της εγκυρότητας, της καταμέτρησης των ψηφοδελτίων, της σύνταξης του σχετικού Πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής και της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, μέλος ή μη του σωματείου, μη εξαιρουμένου της απαγόρευσης ούτε ακόμη του ήδη εκλεγέντος Προέδρου του σωματείου και του κου Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού συνήλθε εκ νέου στην αίθουσα συνεδριάσεων του σωματείου, μετά από διεξοδική συζήτηση κατήρτισε τα ψηφοδέλτια κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά  και αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τα εξής :
(α) ότι, τα ψηφοδέλτια εκτυπώθηκαν σύμφωνα με τις ανωτέρω καταστάσεις υποψηφιοτήτων,  σε λευκό χαρτί Α4 που φέρει το λογότυπο του σωματείου στο άνω δεξιό μέρος της κεφαλίδας αυτού, χωρίς κανένα διακριτικό στοιχείο,
(β) ότι, δεν υφίσταται κανένα ασυμβίβαστο, κώλυμα και ουδεμία σύγκρουση συμφερόντων ως προς τα πρόσωπα των υποψηφίων για τα αξιώματα των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Σωματείου,
(γ) ότι, η κάλπη θα τοποθετηθεί στον χώρο της γραμματείας υποδοχής των κεντρικών γραφείων του σωματείου και πίσω από το γκισέ, όπου θα προσέρχονται ένα-ένα τα παριστάμενα μέλη για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, υπογράφοντας την σχετική κατάσταση που θα τηρήσει κατά τη διαδικασία η Εφορευτική Επιτροπή κατ’ αποκλειστική ευθύνη του κου Προέδρου της, ολογράφως και με την υπογραφή τους τιθέμενη δίπλα στο  ιδιοχείρως αναγραφόμενο ονοματεπώνυμο εκάστου εξ’ αυτών και
(δ) ότι, στον χώρο της γραμματείας υποδοχής των κεντρικών γραφείων του σωματείου απαγορεύεται από τώρα η πρόσβαση, μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου της εγκυρότητας, της καταμέτρησης των ψηφοδελτίων, της σύνταξης του σχετικού Πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής και της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, σε οποιοσδήποτε τρίτο πρόσωπο, μέλος ή μη του σωματείου, μη εξαιρουμένου της απαγόρευσης ούτε ακόμη του ήδη εκλεγέντος Προέδρου του σωματείου και του κου Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος ζητά από τα παριστάμενα μέλη να αποφασίσουν επί του συνόλου της ανωτέρω διαδικασίας, προκειμένου να λάβει χώρα η ψηφοφορία, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του σωματείου.
Το σώμα έκανε ομόφωνα δεκτή την ανωτέρω πρόταση του κου Προέδρου, όπως διατυπώθηκε δυνάμει της ανωτέρω σχετικής απόφασης της Εφορευτικής Επιτροπής, και αποφάσισε, ομόφωνα και παμψηφεί, δια ανατάσεως των χειρών όλων των παρισταμένων μελών τα εξής :
(α) ότι, εγκρίνει και αποδέχεται, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 9 του καταστατικού του σωματείου, η ψηφοφορία να είναι μυστική, να πραγματοποιηθεί σε κάλπη, με ονομαστικά ψηφοδέλτια καταρτισμένα κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά των υποψηφίων, με βάση το επώνυμό τους,  και με ανώτατο επιτρεπτό αριθμό επτά (07) ψήφων ανά έγκυρο ψηφοδέλτιο,
(β) ότι, εγκρίνει και αποδέχεται, κατά το άρθρο 9 του καταστατικού του σωματείου, οι πρώτοι έξι (06) σε ψήφους να εκλεγούν τακτικά μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Σωματείου, ενώ οι τρεις (03) τελευταίοι σε ψήφους να εκλεγούν, κατά σειρά εκλογής και αριθμού ψήφων που θα λάβουν, ως αναπληρωματικά μέλη αυτής, ήτοι ως πρώτο, δεύτερο και τρίτο αναπληρωματικό μέλος αυτής,
(γ) ότι, εγκρίνει και αποδέχεται τα ως άνω ψηφοδέλτια, που εκτυπώθηκαν κατ’ απόλυτη αλφαβητικά σειρά του επωνύμου των υποψηφίων, σύμφωνα με τις ανωτέρω καταστάσεις υποψηφιοτήτων,  σε λευκό χαρτί Α4 που φέρει το λογότυπο του σωματείου στο άνω δεξιό μέρος της κεφαλίδας αυτού, χωρίς κανένα διακριτικό στοιχείο,
 (δ) ότι, εγκρίνει και αποδέχεται όλες τις υποψηφιότητες,  επειδή δεν υφίσταται κανένα ασυμβίβαστο, κώλυμα και ουδεμία σύγκρουση συμφερόντων ως προς τα πρόσωπα των υποψηφίων για τα αξιώματα των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Σωματείου,
(ε) ότι, εγκρίνει και αποδέχεται η κάλπη να τοποθετηθεί στον χώρο της γραμματείας υποδοχής των κεντρικών γραφείων του σωματείου και πίσω από το γκισέ, όπου θα προσέρχονται ένα-ένα τα παριστάμενα μέλη για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, υπογράφοντας την σχετική κατάσταση που θα τηρήσει κατά τη διαδικασία η Εφορευτική Επιτροπή κατ’ αποκλειστική ευθύνη της Προέδρου της, ολογράφως και με την υπογραφή τους τιθέμενη δίπλα στο  χειρόγραφα αποτυπωμένο ονοματεπώνυμό τους και
(στ’) ότι, εγκρίνει και αποδέχεται την απαγόρευση εισόδου και πρόσβασης στον χώρο της γραμματείας υποδοχής των κεντρικών γραφείων του σωματείου, μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου της εγκυρότητας, της καταμέτρησης των ψηφοδελτίων, της σύνταξης του σχετικού Πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής και της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, σε οποιοσδήποτε τρίτο πρόσωπο, μέλος ή μη του σωματείου, μη εξαιρουμένου της απαγόρευσης ούτε ακόμη του ήδη εκλεγέντος Προέδρου του σωματείου και του κου Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
Στη συνέχεια ο κος Γραμματέας κήρυξε την έναρξη της ψηφοφορίας και τα παριστάμενα μέλη προσήλθαν ένα-ένα στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της γραμματείας υποδοχής των κεντρικών γραφείων του σωματείου, όπου άσκησαν, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του σωματείου, το εκλογικό τους δικαίωμα.
Η ψηφοφορία περατώθηκε την 18.00’ ώρα.
Μετά ταύτα, η Εφορευτική Επιτροπή, μετά την εκκένωση του χώρου της γραμματείας υποδοχής των κεντρικών γραφείων, ολοκλήρωσε τον έλεγχο της εγκυρότητας και της καταμέτρησης ψηφοδελτίων και ψήφων και συνέταξε το σχετικό Πρακτικό με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, στο οποίο σύνηψε τις πρωτότυπες ονομαστικές καταστάσεις με τα στοιχεία και τις υπογραφές των παρισταμένων μελών που άσκησαν το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση και, αφού υπέγραψε όλα τα ανωτέρω σχετικά, προσήλθε στον χώρο της συνέλευσης.
Στη συνέχεια, η Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής, ανέβηκε στο βήμα του προεδρείου όπου, καθήμενος ανάμεσα στον κο Πρόεδρο και τον κο Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, ανακοίνωσε στο σώμα τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας,  που αποτυπώθηκαν στα πρακτικά ως εξής:

Εγγεγραμμένοι :
Ψήφισαν :
Έγκυρα Ψηφοδέλτια : 
Άκυρα :
Λευκά :

Έλαβαν :
1.      ΔΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,  Αριθμός Ψήφων
2.      ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ ΛΙΛΙΑΝΑ,  Αριθμός Ψήφων
3.      ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Αριθμός Ψήφων
4.      ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αριθμός Ψήφων
5.      ΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  Αριθμός Ψήφων
6.      ΣΤΑΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, Αριθμός Ψήφων
7.      ΤΟΜΠΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  Αριθμός Ψήφων
8.      ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, Αριθμός Ψήφων
9.      TARVEDYAN NARINE,  Αριθμός Ψήφων

Δεν διατυπώθηκε ουδεμία ένσταση επί του συνόλου ή μέρους της ως άνω εκλογικής διαδικασίας, ούτε επί των ανωτέρω αποτελεσμάτων αυτής.
Μετά όλα τα ανωτέρω και την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας ψηφοφορίας, ο κος Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ζητά από το σώμα να εγκρίνει τα αποτελέσματα τις ψηφοφορίας και την κατά τα ανωτέρω εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Διοικούσας Επιτροπής του σωματείου.
Το σώμα έκανε ομόφωνα δεκτή την πρόταση του κου Προέδρου, όπως διατυπώθηκε, σύμφωνα με τα ανωτέρω αποτελέσματα της διενεργηθείσας μυστικής ψηφοφορίας και το σχετικό Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής και αποφάσισε, ομόφωνα και παμψηφεί, δια ανατάσεως των χειρών όλων των παρισταμένων μελών, να εγκρίνει, αποδεχθεί και κυρώσει την ανωτέρω,  κατά το άρθρο 9 του Καταστατικού  εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Διοικούσας Επιτροπής σωματείου και, ειδικότερα  (α) την εκλογή ως τακτικών μελών της Διοικούσας Επιτροπής των κκ  ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ ΛΙΛΙΑΝΑΣ, ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ,  ΚΟΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,  ΝΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,  ΣΤΑΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ και ΤΟΜΠΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και (β)  την εκλογή ως αναπληρωματικών μελών της Διοικούσας Επιτροπής των κκ  ΔΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ και TARVEDYAN NARINE,  με διάρκεια θητείας, κατά το άρθρο 9 του Καταστατικού, για τρία (03) έτη, ήτοι μέχρι και την 06/09/2021.
Το σώμα επίσης αποφάσισε, ομόφωνα και παμψηφεί, να διατάξει την άμεση, αυθημερόν, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής σε σώμα υπό τον εκλεγέντα Πρόεδρο και τα ανωτέρω έξι τακτικά μέλη αυτής, προκειμένου να μπορεί να ασκεί όλες τις κατά το άρθρο 9 του Καταστατικού αρμοδιότητές της στα πλαίσια του νόμου, της Ιδρυτικής Διακήρυξης, του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ως το ανώτατο διοικητικό όργανο του σωματείου και προκειμένου να ανατεθούν οι επί μέρους αρμοδιότητες στα μέλη της.
  
Θέμα 3ο
Απαλλαγή των Μελών της απελθούσης  Διοικούσας Επιτροπής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

Ο κος Πρόεδρος, λαβών το λόγο, προτείνει στο σώμα ότι,  μετά την ομόφωνη απόφαση, κατά το ανωτέρω 2ο θέμα ημερησίας διάταξης, της εκλογής των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Διοικούσας Επιτροπής του σωματείου, καθίσταται απαραίτητη η απόφαση της γενικής συνέλευσης για την απαλλαγή όλων των μελών της απελθούσης Διοικούσας Επιτροπής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του σωματείου.
Το σώμα έκανε ομόφωνα αποδεκτή την πρόταση αυτή του Προέδρου, όπως διατυπώθηκε, και αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, δια ανατάσεως των χειρών όλων των παρισταμένων μελών, την απαλλαγή όλων των μελών της απελθούσης Διοικούσας Επιτροπής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του σωματείου.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση αλλά ούτε και τέθηκε τέτοιο από τα παριστάμενα μέλη, ο κος Πρόεδρος έλυσε τη συνεδρίαση την 19.30’ώρα.

Προς πίστωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, στο οποίο προσαρτώνται τα χειρόγραφα, το ανωτέρω Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής και οι πρωτότυπες υπογραφές όλων των παρισταμένων μελών στην 5η Τακτική Γενική Συνέλευση του σωματείου, το οποίο υπογράφεται από τον εκλεγέντα Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτού.

Αθήνα, 07/09/2018

Ο Πρόεδρος                                         Ο Γραμματέας
Κυριάκος Τόμπρας                              Γεώργιος Κοντός
ΤΥ                                                              ΤΥ

Απόσπασμα εκ των βιβλίων Πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως των Μελών  του μη κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία «ΥΠΕΡΒΑΣΗ – ΚΙΝΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ».

Αθήνα, αυθημερόν

Ο Γραμματέας
Γεώργιος Κοντός


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates