.

4η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
4ης ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
των Μελών  του μη κερδοσκοπικού Σωματείου
με την επωνυμία «ΥΠΕΡΒΑΣΗ – ΚΙΝΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ»
και τον διακριτικό τίτλο «ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ»
(1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ)

Στην Αθήνα σήμερα την 20/07/2018, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12.00’, στα επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 2, 1ος όροφος, κεντρικά γραφεία του μη κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία «ΥΠΕΡΒΑΣΗ – ΚΙΝΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ», συνήλθαν σε 1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ τα τακτικά και ταμειακά ενήμερα μέλη αυτού, προκειμένου να συζητήσουν και να αποφασίσουν, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του σωματείου, επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης, όπως αυτά λεπτομερώς αναγράφονται στην από 12/06/2018  Πρόσκληση, η οποία δημοσιεύθηκε εμπρόθεσμα και νομότυπα, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του σωματείου, στην ιστοσελίδα αυτού και, επιπροσθέτως,  στην ημερήσια πολιτική εφημερίδα "Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ" της 14/06/2018, αριθ. φύλλου 1.637, σελ. 46.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1.        Απολογισμός της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31/12/2017 και συνοπτική παρουσίαση του εν γένει έργου και των δράσεων του σωματείου μέχρι και την 30/06/2018. 
2.        Έγκριση του οικονομικού απολογισμού, των πεπραγμένων της  Διοικούσας Επιτροπής και των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2017.
3.        Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού για τη χρήση 2018, που θα λήξει την 31/12/2018.
4.        Απαλλαγή των Μελών της  Διοικούσας Επιτροπής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.
5.        Διάφορες Ανακοινώσεις

Όλα τα ταμειακά ενήμερα Μέλη του Σωματείου που επιθυμούν να συμμετάσχουν με δικαίωμα ψήφου στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση, πρέπει το αργότερο εντός πέντε (05) ημερολογιακών ημερών πριν την ορισθείσα στην ημερησία διάταξη ημερομηνία σύγκλισής της, να καταθέσουν στα Κεντρικά Γραφεία του Σωματείου και υπόψη του Γενικού Γραμματέα αυτού κου Γεωργίου Κοντού, αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής της ετήσιας συνδρομής τους για τα έτη 2017 και 2018.  Άλλως, τα Μέλη του Σωματείου που δεν συμμορφώνονται προς τις ανωτέρω προθεσμίες και διατάξεις, δεν έχουν κατά τα άρθρα 8 και 16 του Καταστατικού δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 13ης Ιουλίου 2018.
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018,  την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης.
Αθήνα, 12/06/2018
Ο Πρόεδρος
Κυριάκος Τόμπρας
ΑΔΤ Ρ006501/1993
Τηλ. 210  52.00.452

Παρέστησαν οι εξής :
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΕΣΤΗΣΑΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 20/07/2018

Προεδρείο Συνέλευσης

Τα παρόντα μέλη, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα, εξέλεξαν ομόφωνα και παμψηφεί, με ανάταση των χειρών τους, ως Πρόεδρο της Συνέλευσης το ιδρυτικό μέλος του σωματείου και εκλεγμένο Πρόεδρο αυτού κ.ο ΚΥΡΙΑΚΟ ΤΟΜΠΡΑ του Χρήστου και ως Γραμματέα, το ιδρυτικό μέλος του σωματείου και εκλεγμένο Γενικό Γραμματέα αυτού τον κο ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΝΤΟ του Φωτίου, προκειμένου να διενεργήσουν τον έλεγχο της νομιμοποίησης των παρόντων για τη συμμετοχή τους στη συνέλευση, σύμφωνα με την ανωτέρω από 12/06/2018 Πρόσκληση,  και τον έλεγχο και την καταγραφή της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό του σωματείου απαρτίας, προκειμένου η συνέλευση να μπορεί νόμιμα να συνέλθει, να συζητήσει και να αποφασίσει επί των ανωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης.

Έλεγχος Νομιμοποίησης

Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της συνέλευσης έλεγξαν, ένα προς ένα, τα νομιμοποιητικά έγγραφα όλων των παρόντων και διαπίστωσαν ότι αυτοί παρίστανται νόμιμα, σύμφωνα με το νόμο, το καταστατικό και την από 12/06/2018 Πρόσκληση, κατά την  1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του σωματείου, επειδή (α) είναι όλοι ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΕΝΗΜΕΡΟΙ και έτσι έχουν, κατά τα άρθρα 8 και 16 του Καταστατικού, δικαίωμα συμμετοχής, εκλογής και  (β)  έχουν καταθέσει εντός της, κατά την από 12/06/2018 Πρόσκληση, προθεσμίας των πέντε (05) ημερολογιακών ημερών, στα κεντρικά γραφεία του σωματείου, αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής της ετήσιας συνδρομής τους για το έτος 2018, αίτηση συμμετοχής στη συνέλευση, εξουσιοδοτήσεις με γνήσια υπογραφής για όσους παρίστανται διά αντιπροσώπου.

Έλεγχος Απαρτίας

Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της συνέλευσης ενημερώνουν τα παριστάμενα μέλη ότι επειδή, σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και την από 12/06/2018 Πρόσκληση, δεν επετεύχθη η απαιτούμενη απαρτία για τη διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά την 13/07/2018,  (α) νομίμως συνέρχεται σήμερα η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση,  κατά  την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης  και  (β) νομίμως αυτή μπορεί να συνεδριάσει, να συζητήσει και να αποφασίσει επί των θεμάτων ημερησίας διάταξης, όπως αυτά αναγράφονται στην από 12/06/2018 Πρόσκληση, αφού παρίσταται νόμιμα, κατά τα άρθρα 8 και 16 του Καταστατικού, αυτοπροσώπως και δια εξουσιοδοτήσεων, ικανός αριθμός τακτικών, ταμειακά ενήμερων και με δικαίωμα ψήφου μελών, των οποίων ολοκληρώθηκε επιτυχώς, κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα, ο απαραίτητος έλεγχος νομιμοποίησης. 

Ορισμός Οριστικού Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της νομιμοποίησης και της απαρτίας και αφού διαπιστώθηκε ότι η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση του σωματείου συνέρχεται νόμιμα και μπορεί να συνεδριάσει, να συζητήσει και να αποφασίσει επί όλων των ανωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης, χωρίς να έχει διατυπωθεί επ’ αυτού καμία ένσταση ή αντίρρηση,  τα παριστάμενα μέλη  εξέλεξαν ομόφωνα και παμψηφεί, με φανερή ψηφοφορία, δια ανατάσεως των χειρών τους, ως οριστικό Πρόεδρο της Συνέλευσης το ιδρυτικό μέλος του σωματείου και εκλεγμένο Πρόεδρο αυτού κο ΚΥΡΙΑΚΟ ΤΟΜΠΡΑ του Χρήστου και ως οριστικό Γραμματέα, το ιδρυτικό μέλος του σωματείου και εκλεγμένο Γραμματέα αυτού τον κο ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΝΤΟ του Φωτίου, προκειμένου να διευθύνουν τις εργασίες της συνέλευσης, την ψηφοφορία ορισμού της Εφορευτικής Επιτροπής και την επίβλεψη των εργασιών αυτής,  τη συζήτηση, σύμφωνα με το νόμο, το καταστατικό του σωματείου και την από 12/06/2018 Πρόσκληση,   τις ψηφοφορίες και τη λήψη των αποφάσεων επί όλων των ανωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης, καθώς επίσης και για την τήρηση των πρακτικών.

Έναρξη συζήτησης και ψηφοφορίας επί των θεμάτων ημερησίας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο
Απολογισμός της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31/12/2017 και συνοπτική παρουσίαση του εν γένει έργου και των δράσεων του σωματείου μέχρι και την 30/06/2018. 

Επί του πρώτου θέματος ημερησίας διάταξης, έλαβαν διαδοχικά το λόγο ο εκλεγμένος Πρόεδρος του σωματείου κος ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΠΡΑΣ και ο Ειδικός Γραμματέας αυτού κος ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΑΜΟΣ, οι οποίοι παρουσίασαν αναλυτικά στα παριστάμενα μέλη όλο το έργο και τη δράση του σωματείου από ιδρύσεώς του μέχρι την 31/12/2017 και από την 01/01/2018 μέχρι την 30/06/2018, με ιδιαίτερη αναφορά στην επιτυχημένη και μοναδική στα ελληνικά χρονικά πορεία και παρουσία του σωματείου σε όλη την ελληνική επικράτεια,  στον μεγάλο αριθμό των τακτικών και ταμειακά ενήμερων μελών του,  στην μοναδική ως προς τον αριθμό και τα ποιοτικά και επιστημονικά χαρακτηριστικά και την εξειδίκευση των μελών της επιστημονικής ομάδας του σωματείου, που υποστηρίζει τεχνοκρατικά τις δράσεις αυτού υπέρ των δανειοληπτών μελών του, την κατάθεση όλων των ομαδικών αγωγών για την απομείωση των δανείων τους, τη σύνταξη, κατάθεση και επίδοση όλων των σχετικών εξωδίκων και ενδίκων μέσων κατά τραπεζών και εισπρακτικών εταιρειών, την υπεράσπιση των μελών του σωματείου σε ποινικές διαδικασίες και δίκες κατά εκπροσώπων τραπεζικών ιδρυμάτων, ιδιαίτερα δε στο αυτόφωρο,  τις πολιτικές παρεμβάσεις του σωματείου που έλαβαν χώρα δια του κοινοβουλευτικού έργου των βουλευτών που στηρίζουν το έργο και τις δράσεις του, τις πραγματοποιηθείσες ενημερωτικές ημερίδες και συγκεντρώσεις που έλαβαν χώρα σε όλη την ελληνική επικράτεια, τις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές και παραγωγές αυτού, την έκδοση των βιβλίων αυτού, τη δημοσίευση άρθρων για τη δραστηριότητα και το εν γένει έργο του σωματείου στις ημερήσιες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες και στον ηλεκτρονικό τύπο, τη λειτουργία και καθημερινή ενημέρωση ιστοσελίδας, ιστολογίου, λογαριασμών, ομάδων και σελίδων μεγάλης επισκεψιμότητας, σε όλα τα μέσα διαδικτυακής επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης,  την ίδρυση των ανά την Ελλάδα γραφείων αυτού και την καθημερινή επέκταση του δικτύου των υποστηρικτών,  εκπροσώπων και συνεργαζομένων δικηγόρων αυτού σε όλη την ελληνική επικράτεια,  στη δημιουργία  υποδομών και εξοπλισμού αιχμής των κεντρικών γραφείων Αθηνών και Πειραιώς, στην επέκταση των γραφείων της νομικής υπηρεσίας με νέους χώρους και την πρόσληψη επιπροσθέτων ασκουμένων δικηγόρων, για την οργάνωση και τη μηχανογράφηση της λειτουργίας αυτού και των παρεχόμενων στα μέλη του υπηρεσιών, με την δημιουργία ειδικού για το σκοπό αυτό λογισμικού και μηχανογραφικού προγράμματος πολλαπλών χρηστών σε πραγματικό χρόνο, πλήρως εναρμονισμένο με τον νέο κανονισμό GDPR, για την αποδοτικότερη λειτουργία του σωματείου και την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των μελών του σε όλη την ελληνική επικράτεια.  

Το σώμα έκανε ομόφωνα αποδεκτά όλα τα ανωτέρω, όπως διατυπώθηκαν, και αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, δια ανατάσεως των χειρών όλων των παρισταμένων μελών, τα εξής :
Την ομόφωνη έγκριση του απολογισμού της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31/12/2017 και όλου  του εν γένει έργου και των δράσεων του σωματείου, από την ίδρυσή του μέχρι και την 30/06/2018. 


ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση του οικονομικού απολογισμού, των πεπραγμένων της  Διοικούσας Επιτροπής και των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2017.

Επί του 2ου θέματος ημερησίας διάταξης, ο κος Πρόεδρος, λαβών τον λόγο ενημερώνει τα παριστάμενα μέλη σχετικά με τον οικονομικό απολογισμό της χρήσης που έληξε την 31/12/2017 και των επ’ αυτού οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2017, που συντάχθηκαν εμπρόθεσμα και νομότυπα, εντός της προβλεπόμενης από το νόμο και το καταστατικό προθεσμίας.
Οι οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2017, η Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων του εντύπου Ε3 και η Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων του άρθ. 45, Ν 4172/2013, αντίγραφα των οποίων διανεμήθηκαν από τον Γραμματέα της Συνέλευσης σε όλα τα παριστάμενα μέλη, υποβλήθηκαν αρμοδίως στην ΔΟΥ Α’ Αθηνών και  είναι οι εξής :

Το σώμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, δια ανατάσεως των χειρών όλων των παρισταμένων μελών, τον Οικονομικό Απολογισμό, τα Πεπραγμένα της  Διοικούσας Επιτροπής, τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2017, την Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων του εντύπου Ε3 και τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων του άρθ. 45, Ν 4172/2013.

Ειδικότερα, το σώμα αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, δια ανατάσεως των χειρών όλων των παρισταμένων μελών, τα εξής :
(α) την ομόφωνη έγκριση των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2017,
(β) την ομόφωνη έγκριση του οικονομικού απολογισμού και όλων των πεπραγμένων της Διοικούσας Επιτροπής, συλλογικά,  και των μελών αυτής, ατομικά, που εγκρίθηκαν από το σώμα και έλαβαν χώρα μέχρι  την 30/06/2018 και
(γ) την ομόφωνη έγκριση όλων των κατά μήνα  δαπανών του Σωματείου για το έτος 2017 και την χρήση που έληξε την 31/12/2017, ανά κατηγορία δαπάνης, ποσό και προμηθευτή, όπως αναλυτικά περιγράφονται στα επί μέρους, αντίστοιχα πρακτικά συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής και τα παραστατικά.  

ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού για τη χρήση 2018, που θα λήξει την 31/12/2018.

Ο κος Πρόεδρος, λαβών το λόγο, προτείνει στο σώμα ότι,  μετά την ομόφωνη έγκριση, κατά τα ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης,  του  απολογισμού της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31/12/2017 και του εν γένει έργου και των δράσεων του σωματείου, από την ίδρυσή του μέχρι και την 30/06/2018, καθώς και την ομόφωνη έγκριση,  του οικονομικού απολογισμού, των πεπραγμένων της απελθούσης Διοικούσας Επιτροπής και των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2017, καθίσταται απαραίτητη η έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού του σωματείου για τη χρήση 2018  κατ’ ελάχιστον στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων [250.000,00] ευρώ, ήτοι αναλογικά με τη χρήση που έληξε την 31/12/2017.

Το σώμα έκανε ομόφωνα αποδεκτή την πρόταση αυτή του Προέδρου, όπως διατυπώθηκε, και αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, δια ανατάσεως των χειρών όλων των παρισταμένων μελών, να εγκρίνει τον οικονομικό προϋπολογισμό για τη χρήση 2018,  που θα λήξει την 31/12/2018, τον οποίο προσδιόρισε, κατ’ ελάχιστον, αναλογικά με τη χρήση που έληξε την 31/12/2017, στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων [250.000,00] ευρώ.   

ΘΕΜΑ 4ο
Απαλλαγή των Μελών της  Διοικούσας Επιτροπής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

Ο κος Πρόεδρος, λαβών το λόγο, προτείνει στο σώμα ότι,  μετά την ομόφωνη έγκριση, κατά τα ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης,  του  απολογισμού της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31/12/2017 και του εν γένει έργου και των δράσεων του σωματείου, από την ίδρυσή του μέχρι και την 30/06/2018, καθώς και την ομόφωνη έγκριση  του οικονομικού απολογισμού, των πεπραγμένων της απελθούσης Διοικούσας Επιτροπής και των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2017, καθίσταται αυτονόητη η απαλλαγή όλων των μελών της απελθούσης Διοικούσας Επιτροπής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του σωματείου.

Το σώμα έκανε ομόφωνα αποδεκτή την πρόταση αυτή του Προέδρου, όπως διατυπώθηκε, και αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, δια ανατάσεως των χειρών όλων των παρισταμένων μελών, την απαλλαγή όλων των μελών της Διοικούσας Επιτροπής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του σωματείου.


ΘΕΜΑ 5ο
Διάφορες Ανακοινώσεις

Δεν ετέθη άλλο θέμα προς συζήτηση από τα παριστάμενα μέλη.


Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση αλλά ούτε και τέθηκε τέτοιο από τα παριστάμενα μέλη, ο κος Πρόεδρος έλυσε τη συνεδρίαση την 14.00’ώρα.

Προς πίστωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, στο οποίο προσαρτώνται τα χειρόγραφα και οι πρωτότυπες υπογραφές όλων των παρισταμένων μελών στην 2η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του σωματείου, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο αυτής και τον Γραμματέα.

Αθήνα, 20/07/2018

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γραμματέας      
Κυριάκος Τόμπρας                                        Γεώργιος Κοντός  
ΤΥ                                                                       ΤΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates