.

2η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
2ης ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
των Μελών  του μη κερδοσκοπικού Σωματείου
με την επωνυμία «ΥΠΕΡΒΑΣΗ – ΚΙΝΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ»
και τον διακριτικό τίτλο «ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ»
(1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ)

Στην Αθήνα σήμερα την 22/07/2016, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15.00’, στα επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 2, 1ος όροφος, κεντρικά γραφεία του μη κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία «ΥΠΕΡΒΑΣΗ – ΚΙΝΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ», συνήλθαν σε 1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ τα τακτικά και ταμειακά ενήμερα μέλη αυτού, προκειμένου να συζητήσουν και να αποφασίσουν, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του σωματείου, επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης, όπως αυτά λεπτομερώς αναγράφονται στην από 10/06/2016  Πρόσκληση, η οποία δημοσιεύθηκε εμπρόθεσμα και νομότυπα, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του σωματείου, στην ιστοσελίδα και το ιστολόγιο αυτού και, επιπροσθέτως,  στο από 14/06/2016 φύλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΑΚΡΟΠΟΛΗ».

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου, καλούνται τα μέχρι την 30/06/2016 ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη αυτού, στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 15η   Ιουλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00’, στα κεντρικά γραφεία του Σωματείου,  Αγ. Κωνσταντίνου 2, 1ος Όροφος,  ΤΚ 10431,  Αθήνα, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης :

1.       Απολογισμός της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31/12/2015 και συνοπτική παρουσίαση του εν γένει έργου και των δράσεων του σωματείου μέχρι και την 30/06/2016. 
2.       Έγκριση του οικονομικού απολογισμού, των πεπραγμένων της  Διοικούσας Επιτροπής και των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2015.
3.       Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού για τη χρήση 2016, που θα λήξει την 31/12/2016.
4.       Απαλλαγή των Μελών της  Διοικούσας Επιτροπής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.
5.       Διάφορες Ανακοινώσεις

Όλα τα ταμειακά ενήμερα Μέλη του Σωματείου που επιθυμούν να συμμετάσχουν με δικαίωμα ψήφου στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση, πρέπει το αργότερο εντός πέντε (05) ημερολογιακών ημερών πριν την ορισθείσα στην ημερησία διάταξη ημερομηνία σύγκλισής της, να καταθέσουν στα Κεντρικά Γραφεία του Σωματείου και υπόψη του Γενικού Γραμματέα αυτού κου Γεωργίου Κοντού, αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής της ετήσιας συνδρομής τους για τα έτη 2015 και 2016.  Άλλως, τα Μέλη του Σωματείου που δεν συμμορφώνονται προς τις ανωτέρω προθεσμίες και διατάξεις, δεν έχουν κατά τα άρθρα 8 και 16 του Καταστατικού δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 15ης Ιουλίου 2016.
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή  22 Ιουλίου 2016,  την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης.

Αθήνα, 10/06/2016
Ο Πρόεδρος
Κυριάκος Τόμπρας
ΑΔΤ Ρ006501/1993
Τηλ. 210  52.00.452

Παρέστησαν τα μέλη που αναφέρονται αναλυτικά στον
ΠΙΝΑΚΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 22/07/2016Προεδρείο Συνέλευσης

Τα παρόντα μέλη, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα, εξέλεξαν ομόφωνα και παμψηφεί, με ανάταση των χειρών τους, ως Πρόεδρο της Συνέλευσης το ιδρυτικό μέλος του σωματείου και εκλεγμένο Πρόεδρο αυτού κ.ο ΚΥΡΙΑΚΟ ΤΟΜΠΡΑ του Χρήστου και ως Γραμματέα, το ιδρυτικό μέλος του σωματείου και εκλεγμένο Γενικό Γραμματέα αυτού τον κο ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΝΤΟ του Φωτίου, προκειμένου να διενεργήσουν τον έλεγχο της νομιμοποίησης των παρόντων για τη συμμετοχή τους στη συνέλευση, σύμφωνα με την ανωτέρω από 10/06/2016 Πρόσκληση,  και τον έλεγχο και την καταγραφή της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό του σωματείου απαρτίας, προκειμένου η συνέλευση να μπορεί νόμιμα να συνέλθει, να συζητήσει και να αποφασίσει επί των ανωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης.

Έλεγχος Νομιμοποίησης

Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της συνέλευσης έλεγξαν, ένα προς ένα, τα νομιμοποιητικά έγγραφα όλων των παρόντων και διαπίστωσαν ότι αυτοί παρίστανται νόμιμα, σύμφωνα με το νόμο, το καταστατικό και την από 10/06/2016 Πρόσκληση, κατά την  1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του σωματείου, επειδή (α) είναι όλοι ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΕΝΗΜΕΡΟΙ και έτσι έχουν, κατά τα άρθρα 8 και 16 του Καταστατικού, δικαίωμα συμμετοχής, εκλογής και  (β)  έχουν καταθέσει εντός της, κατά την από 10/06/2016 Πρόσκληση, προθεσμίας των πέντε (05) ημερολογιακών ημερών, στα κεντρικά γραφεία του σωματείου, αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής της ετήσιας συνδρομής τους για το έτος 2016, αίτηση συμμετοχής στη συνέλευση, εξουσιοδοτήσεις με γνήσια υπογραφής για όσους παρίστανται διά αντιπροσώπου.

Έλεγχος Απαρτίας

Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της συνέλευσης ενημερώνουν τα παριστάμενα μέλη ότι επειδή, σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και την από 10/06/2016 Πρόσκληση, δεν επετεύχθη η απαιτούμενη απαρτία για τη διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά την 15/07/2016,  (α) νομίμως συνέρχεται σήμερα η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση,  κατά  την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης  και  (β) νομίμως αυτή μπορεί να συνεδριάσει, να συζητήσει και να αποφασίσει επί των θεμάτων ημερησίας διάταξης, όπως αυτά αναγράφονται στην από 10/06/2016 Πρόσκληση, αφού παρίστανται νόμιμα, κατά τα άρθρα 8 και 16 του Καταστατικού, αυτοπροσώπως και δια εξουσιοδοτήσεων, αριθμός μεγαλύτερος των 30 τακτικών, ταμειακά ενήμερων και με δικαίωμα ψήφου μελών, των οποίων ολοκληρώθηκε επιτυχώς, κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα, ο απαραίτητος έλεγχος νομιμοποίησης. 


Ορισμός Οριστικού Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της νομιμοποίησης και της απαρτίας και αφού διαπιστώθηκε ότι η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση του σωματείου συνέρχεται νόμιμα και μπορεί να συνεδριάσει, να συζητήσει και να αποφασίσει επί όλων των ανωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης, χωρίς να έχει διατυπωθεί επ’ αυτού καμία ένσταση ή αντίρρηση,  τα παριστάμενα μέλη  εξέλεξαν ομόφωνα και παμψηφεί, με φανερή ψηφοφορία, δια ανατάσεως των χειρών τους, ως οριστικό Πρόεδρο της Συνέλευσης το ιδρυτικό μέλος του σωματείου και εκλεγμένο Πρόεδρο αυτού κο ΚΥΡΙΑΚΟ ΤΟΜΠΡΑ του Χρήστου και ως οριστικό Γραμματέα, το ιδρυτικό μέλος του σωματείου και εκλεγμένο Γραμματέα αυτού τον κο ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΝΤΟ του Φωτίου, προκειμένου να διευθύνουν τις εργασίες της συνέλευσης, την ψηφοφορία ορισμού της Εφορευτικής Επιτροπής και την επίβλεψη των εργασιών αυτής,  τη συζήτηση, σύμφωνα με το νόμο, το καταστατικό του σωματείου και την από 10/06/2016 Πρόσκληση,   τις ψηφοφορίες και τη λήψη των αποφάσεων επί όλων των ανωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης, καθώς επίσης και για την τήρηση των πρακτικών.


Έναρξη συζήτησης και ψηφοφορίας επί των θεμάτων ημερησίας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο
Απολογισμός της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31/12/2015 και συνοπτική παρουσίαση του εν γένει έργου και των δράσεων του σωματείου μέχρι και την 30/06/2016. 

Επί του πρώτου θέματος ημερησίας διάταξης, έλαβαν διαδοχικά το λόγο ο εκλεγμένος Πρόεδρος του σωματείου κος ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΠΡΑΣ και ο Ειδικός Γραμματέας αυτού κος ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΑΜΟΣ, οι οποίοι παρουσίασαν αναλυτικά στα παριστάμενα μέλη όλο το έργο και τη δράση του σωματείου από ιδρύσεώς του μέχρι την 31/12/2015 και από την 01/01/2016 μέχρι την 30/06/2016, με ιδιαίτερη αναφορά στην επιτυχημένη και μοναδική στα ελληνικά χρονικά πορεία και παρουσία του σωματείου σε όλη την ελληνική επικράτεια,  στον μεγάλο αριθμό των τακτικών και ταμειακά ενήμερων μελών του, που σήμερα έχουν ξεπεράσει τις 8.500,  στην μοναδική ως προς τον αριθμό και τα ποιοτικά και επιστημονικά χαρακτηριστικά και την εξειδίκευση των μελών της επιστημονική ομάδα του σωματείου, που υποστηρίζει τεχνοκρατικά τις δράσεις αυτού υπέρ των δανειοληπτών μελών του, την κατάθεση όλων των ομαδικών αγωγών για την απομείωση των δανείων τους, τη σύνταξη, κατάθεση και επίδοση όλων των σχετικών εξωδίκων και ενδίκων μέσων κατά τραπεζών και εισπρακτικών εταιρειών, την υπεράσπιση των μελών του σωματείου σε ποινικές διαδικασίες και δίκες κατά εκπροσώπων τραπεζικών ιδρυμάτων, ιδιαίτερα δε στο αυτόφωρο,  τις πολιτικές παρεμβάσεις του σωματείου που έλαβαν χώρα δια του κοινοβουλευτικού έργου των βουλευτών που στηρίζουν το έργο και τις δράσεις του, τις πραγματοποιηθείσες ενημερωτικές ημερίδες και συγκεντρώσεις που έλαβαν χώρα σε όλη την ελληνική επικράτεια, τις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές και παραγωγές αυτού, την έκδοση των βιβλίων αυτού, τη δημοσίευση άρθρων για τη δραστηριότητα και το εν γένει έργο του σωματείου στις ημερήσιες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες και στον ηλεκτρονικό τύπο, τη λειτουργία και καθημερινή ενημέρωση ιστοσελίδας, ιστολογίου, λογαριασμών, ομάδων και σελίδων μεγάλης επισκεψιμότητας, με περισσότερες από 10.000.000 επισκέψεις και εμφανίσεις σε ετήσια βάση, σε όλα τα μέσα διαδικτυακής επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης,  την ίδρυση των ανά την Ελλάδα γραφείων δικτύου και αντιπροσώπευσης αυτού και την καθημερινή επέκταση του δικτύου των υποστηρικτών,  εκπροσώπων και συνεργαζομένων δικηγόρων αυτού σε όλη την ελληνική επικράτεια, στις συνεργασίες που αναπτύχθηκαν με αντίστοιχους κοινωνικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό και, ιδιαίτερα, στην Ιταλία, με το επίσης μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία “LABORATORIO DEMOCRATICO”,  για τη διάθεση μεγάλου μέρους των εσόδων της 1ης και 2ης χρήσης αυτού στη δημιουργία υποδομών και εξοπλισμού των κεντρικών γραφείων Αθηνών, Πειραιώς και Περιστερίου, για την οργάνωση και τη μηχανογράφηση της λειτουργίας αυτού και των παρεχόμενων στα μέλη του υπηρεσιών, με την δημιουργία ειδικού για το σκοπό αυτό λογισμικού και μηχανογραφικού προγράμματος πολλαπλών χρηστών σε πραγματικό χρόνο, για την αποδοτικότερη λειτουργία του σωματείου και την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των μελών του σε όλη την ελληνική επικράτεια.  

Το σώμα έκανε ομόφωνα αποδεκτά όλα τα ανωτέρω, όπως διατυπώθηκαν, και αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, δια ανατάσεως των χειρών όλων των παρισταμένων μελών, τα εξής :

Την ομόφωνη έγκριση του απολογισμού της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31/12/2015 και όλου  του εν γένει έργου και των δράσεων του σωματείου, από την ίδρυσή του μέχρι και την 30/06/2016. 


ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση του οικονομικού απολογισμού, των πεπραγμένων της  Διοικούσας Επιτροπής και των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2015.

Επί του 2ου θέματος ημερησίας διάταξης, ο κος Πρόεδρος, λαβών τον λόγο ενημερώνει τα παριστάμενα μέλη σχετικά με τον οικονομικό απολογισμό της χρήσης που έληξε την 31/12/2015 και των επ’ αυτού οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2015, που συντάχθηκαν εμπρόθεσμα και νομότυπα, εντός της προβλεπόμενης από το νόμο και το καταστατικό προθεσμίας της 15/06/2016.

Οι οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2015, η Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων του εντύπου Ε3 και η Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων του άρθ. 45, Ν 4172/2013, αντίγραφα των οποίων διανεμήθηκαν από τον Γραμματέα της Συνέλευσης σε όλα τα παριστάμενα μέλη, υποβλήθηκαν αρμοδίως στην ΔΟΥ Α’ Αθηνών και  είναι οι εξής :Το σώμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, δια ανατάσεως των χειρών όλων των παρισταμένων μελών, τον Οικονομικό Απολογισμό, τα Πεπραγμένα της  Διοικούσας Επιτροπής, τις Οικονομικές Καταστάσεεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2015, την Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων του εντύπου Ε3 και τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων του άρθ. 45, Ν 4172/2013.

Ειδικότερα, το σώμα αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, δια ανατάσεως των χειρών όλων των παρισταμένων μελών, τα εξής :

(α) την ομόφωνη έγκριση των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2015,

(β) την ομόφωνη έγκριση του οικονομικού απολογισμού και όλων των πεπραγμένων της Διοικούσας Επιτροπής, συλλογικά,  και των μελών αυτής, 
ατομικά, που εγκρίθηκαν από το σώμα και έλαβαν χώρα μέχρι  την 30/06/2016,

(γ) την ομόφωνη έγκριση  της μεταβίβασης στο Σωματείο όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων, που αποκτήθηκαν από την 01/01/2015 έως την 31/12/2015,  και έχουν τοποθετηθεί, μαζί με εκείνα που αποκτήθηκαν κατά το έτος 2014, στα κεντρικά γραφεία αυτού στην Αθήνα,  στο υποκατάστημα Πειραιώς, στο γραφείο Περιστερίου και στα νέα γραφεία της Νομικής Υπηρεσίας επί της Λεωφ. Αλεξάνδρας αριθ. 197,  όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στα σχετικά πρακτικά απογραφής και κοστολόγησής τους, 

(ε) την ομόφωνη έγκριση όλων των κατά μήνα  δαπανών του Σωματείου για το έτος 2015 και την χρήση που έληξε την 31/12/2015, ανά κατηγορία δαπάνης, ποσό και προμηθευτή, όπως αναλυτικά περιγράφονται στα επί μέρους, αντίστοιχα πρακτικά συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής και τα παραστατικά   και

(στ’) την ομόφωνη έγκριση της τήρησης για την χρήση 2015 και εφεξής, ήτοι από 01/01/2015, λογιστικών βιβλίων Β’ κατηγορίας, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και τον ΚΒΣ.


ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού για τη χρήση 2016, που θα λήξει την 31/12/2016.

Ο κος Πρόεδρος, λαβών το λόγο, προτείνει στο σώμα ότι,  μετά την ομόφωνη έγκριση, κατά τα ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης,  του  απολογισμού της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31/12/2015 και του εν γένει έργου και των δράσεων του σωματείου, από την ίδρυσή του μέχρι και την 30/06/2016, καθώς και την ομόφωνη έγκριση,  του οικονομικού απολογισμού, των πεπραγμένων της Διοικούσας Επιτροπής και των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2015, καθίσταται απαραίτητη η έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού του σωματείου για τη χρήση 2016 κατ’ ελάχιστον στο ποσό των διακοσίων ογδόντα χιλιάδων [280.000,00] ευρώ, ήτοι αναλογικά με τη χρήση που έληξε την 31/12/2015.

Το σώμα έκανε ομόφωνα αποδεκτή την πρόταση αυτή του Προέδρου, όπως διατυπώθηκε, και αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, δια ανατάσεως των χειρών όλων των παρισταμένων μελών, να εγκρίνει τον οικονομικό προϋπολογισμό για τη χρήση 2016,  που θα λήξει την 31/12/2016, τον οποίο προσδιόρισε, κατ’ ελάχιστον, αναλογικά με τη χρήση που έληξε την 31/12/2015, στο ποσό των διακοσίων ογδόντα χιλιάδων [280.000,00] ευρώ.   


ΘΕΜΑ 4ο
Απαλλαγή των Μελών της  Διοικούσας Επιτροπής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

Ο κος Πρόεδρος, λαβών το λόγο, προτείνει στο σώμα ότι,  μετά την ομόφωνη έγκριση, κατά τα ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης,  του  απολογισμού της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31/12/2015 και του εν γένει έργου και των δράσεων του σωματείου, από την ίδρυσή του μέχρι και την 30/06/2016, καθώς και την ομόφωνη έγκριση,  του οικονομικού απολογισμού, των πεπραγμένων της Διοικούσας Επιτροπής και των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2015, καθίσταται αυτονόητη η απαλλαγή όλων των μελών της Διοικούσας Επιτροπής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του σωματείου.

Το σώμα έκανε ομόφωνα αποδεκτή την πρόταση αυτή του Προέδρου, όπως διατυπώθηκε, και αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, δια ανατάσεως των χειρών όλων των παρισταμένων μελών, την απαλλαγή όλων των μελών της Διοικούσας Επιτροπής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του σωματείου.


ΘΕΜΑ 5ο
Διάφορες Ανακοινώσεις

Δεν ετέθη άλλο θέμα προς συζήτηση από τα παριστάμενα μέλη.


Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση αλλά ούτε και τέθηκε τέτοιο από τα παριστάμενα μέλη, ο κος Πρόεδρος έλυσε τη συνεδρίαση την 16.00’ώρα.

Προς πίστωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, στο οποίο προσαρτώνται τα χειρόγραφα και οι πρωτότυπες υπογραφές όλων των παρισταμένων μελών στην 2η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του σωματείου, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο αυτής και τον Γραμματέα.

Αθήνα, 22/07/2016


Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γραμματέας  
  
Κυριάκος Τόμπρας                                        Γεώργιος Κοντός  Κοινοποίηση:
Γραμματεία
Γραφείο Προέδρου
Γενική Γραμματεία

Ακριβές απόσπασμα εκ των βιβλίων Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων του μη κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία «ΥΠΕΡΒΑΣΗ – ΚΙΝΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ».
Αθήνα, αυθημερόν
Ο Γραμματέας

Γεώργιος Κοντός

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates