.

1η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣH
Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των Μελών  του μη κερδοσκοπικού Σωματείου
με την επωνυμία «ΥΠΕΡΒΑΣΗ – ΚΙΝΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ»
και τον διακριτικό τίτλο «ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡΡΒΑΣΗ»
που εδρεύει στην Αθήνα, Αγ. Κωνσταντίνου 2, ΤΚ 10431, ΑΦΜ 997277534, ΔΟΥ Α’ Αθηνών, έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα, δυνάμει της υπ’ αριθ. 431/2013 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Εκουσία Διαδικασία) και έχει καταχωρηθεί με αύξοντα αριθμό 29909 στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών την 22/01/2014.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου, καλούνται τα μέχρι 30/06/2015 ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη αυτού, στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 26η    Αυγούστου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00’, στα κεντρικά γραφεία του Σωματείου,  Αγ. Κωνσταντίνου 2, 1ος Όροφος,  ΤΚ 10431,  Αθήνα, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1.      Απολογισμός της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31/12/2014 και συνοπτική παρουσίαση του εν γένει έργου και των δράσεων του σωματείου, από την ίδρυσή του μέχρι και την 30/06/2015. 
2.      Έγκριση του οικονομικού απολογισμού, των πεπραγμένων της απελθούσης Διοικούσας Επιτροπής και των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2014.
3.      Εκλογή Προέδρου του Σωματείου.
4.      Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών Διοικούσας Επιτροπής.
5.      Απαλλαγή των Μελών της απελθούσης  Διοικούσας Επιτροπής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

Όλα τα ταμειακά ενήμερα Μέλη του Σωματείου που επιθυμούν να συμμετάσχουν με δικαίωμα εκλογής και ψήφου (εκλέγειν και εκλέγεσθαι) στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση, πρέπει το αργότερο εντός πέντε (05) ημερολογιακών ημερών πριν την ορισθείσα στην ημερησία διάταξη ημερομηνία σύγκλισής της, να καταθέσουν στα Κεντρικά Γραφεία του Σωματείου και υπόψη του Γενικού Γραμματέα αυτού κου Γεωργίου Κοντού, αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής της ετήσιας συνδρομής τους για το έτος 2015 και αίτηση υποβολής υποψηφιότητας,  εφόσον επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το αξίωμα του Προέδρου του Σωματείου ή του Τακτικού και Αναπληρωματικού Μέλους της Διοικούσας Επιτροπής αυτού.  Άλλως, τα ταμειακά ενήμερα Μέλη του Σωματείου που δεν συμμορφώνονται προς τις ανωτέρω προθεσμίες και διατάξεις, δεν έχουν κατά τα άρθρα 8 και 16 του Καταστατικού δικαίωμα συμμετοχής, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Αυγούστου 2015.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη  02 Σεπτεμβρίου 2015,  την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης.

Ο Πρόεδρος
Κυριάκος Τόμπρας
ΑΔΤ Ρ006501/1993

Τηλ. 210  52.00.452
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
των Μελών  του μη κερδοσκοπικού Σωματείου
με την επωνυμία «ΥΠΕΡΒΑΣΗ – ΚΙΝΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ»
και τον διακριτικό τίτλο «ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ»
(1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ)

Στην Αθήνα σήμερα την 02/09/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00’, στα επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 2, 1ος όροφος, κεντρικά γραφεία του μη κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία «ΥΠΕΡΒΑΣΗ – ΚΙΝΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ», συνήλθαν σε 1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ τα τακτικά και ταμειακά ενήμερα μέλη αυτού, προκειμένου να συζητήσουν και να αποφασίσουν, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του σωματείου, επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης, όπως αυτά λεπτομερώς αναγράφονται στην από 08/08/2015  Πρόσκληση, η οποία δημοσιεύθηκε εμπρόθεσμα και νομότυπα, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του σωματείου, στην ιστοσελίδα και το ιστολόγιο αυτού και, επιπροσθέτως,  στο από 13/08/2015 φύλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΑΚΡΟΠΟΛΗ», η οποία έχει επί λέξει ως εξής :

ΠΡΟΣΚΛΗΣH
Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των Μελών  του μη κερδοσκοπικού Σωματείου
με την επωνυμία «ΥΠΕΡΒΑΣΗ – ΚΙΝΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ»
και τον διακριτικό τίτλο «ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡΡΒΑΣΗ»
που εδρεύει στην Αθήνα, Αγ. Κωνσταντίνου 2, ΤΚ 10431, ΑΦΜ 997277534, ΔΟΥ Α’ Αθηνών, έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα, δυνάμει της υπ’ αριθ. 431/2013 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Εκουσία Διαδικασία) και έχει καταχωρηθεί με αύξοντα αριθμό 29909 στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών την 22/01/2014.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου, καλούνται τα μέχρι 30/06/2015 ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη αυτού, στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 26η    Αυγούστου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00’, στα κεντρικά γραφεία του Σωματείου,  Αγ. Κωνσταντίνου 2, 1ος Όροφος,  ΤΚ 10431,  Αθήνα, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης :
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.        Απολογισμός της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31/12/2014 και συνοπτική παρουσίαση του εν γένει έργου και των δράσεων του σωματείου, από την ίδρυσή του μέχρι και την 30/06/2015. 
2.        Έγκριση του οικονομικού απολογισμού, των πεπραγμένων της απελθούσης Διοικούσας Επιτροπής και των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2014.
3.        Εκλογή Προέδρου του Σωματείου.
4.        Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών Διοικούσας Επιτροπής.
5.        Απαλλαγή των Μελών της απελθούσης  Διοικούσας Επιτροπής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

Όλα τα ταμειακά ενήμερα Μέλη του Σωματείου που επιθυμούν να συμμετάσχουν με δικαίωμα εκλογής και ψήφου (εκλέγειν και εκλέγεσθαι) στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση, πρέπει το αργότερο εντός πέντε (05) ημερολογιακών ημερών πριν την ορισθείσα στην ημερησία διάταξη ημερομηνία σύγκλισής της, να καταθέσουν στα Κεντρικά Γραφεία του Σωματείου και υπόψη του Γενικού Γραμματέα αυτού κου Γεωργίου Κοντού, αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής της ετήσιας συνδρομής τους για το έτος 2015 και αίτηση υποβολής υποψηφιότητας,  εφόσον επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το αξίωμα του Προέδρου του Σωματείου ή του Τακτικού και Αναπληρωματικού Μέλους της Διοικούσας Επιτροπής αυτού.  Άλλως, τα ταμειακά ενήμερα Μέλη του Σωματείου που δεν συμμορφώνονται προς τις ανωτέρω προθεσμίες και διατάξεις, δεν έχουν κατά τα άρθρα 8 και 16 του Καταστατικού δικαίωμα συμμετοχής, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Αυγούστου 2015.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη  02 Σεπτεμβρίου 2015,  την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης.

Αθήνα, 08/08/2015

Ο Πρόεδρος
Κυριάκος Τόμπρας
ΑΔΤ Ρ006501/1993

Τηλ. 210  52.00.452

Προσωρινό Προεδρείο Συνέλευσης

Τα παρόντα μέλη, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον σχετικό πίνακα, εξέλεξαν ομόφωνα και παμψηφεί, με ανάταση των χειρών τους, ως προσωρινό Πρόεδρο της Συνέλευσης το ιδρυτικό μέλος του σωματείου και απερχόμενο Πρόεδρο αυτού κ.ο ΚΥΡΙΑΚΟ ΤΟΜΠΡΑ του Χρήστου και ως προσωρινό Γραμματέα, το ιδρυτικό μέλος του σωματείου και απερχόμενο Γραμματέα αυτού τον κο ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΝΤΟ του Φωτίου, προκειμένου να διενεργήσουν τον έλεγχο της νομιμοποίησης των παρόντων για τη συμμετοχή τους στη συνέλευση, σύμφωνα με την ανωτέρω,  από 08/08/2015 Πρόσκληση,  και τον έλεγχο και την καταγραφή της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό του σωματείου απαρτίας, προκειμένου η συνέλευση να μπορεί νόμιμα να συνέλθει, να συζητήσει και να αποφασίσει επί των ανωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης.

Έλεγχος Νομιμοποίησης

Ο προσωρινός Πρόεδρος και ο Γραμματέας της συνέλευσης έλεγξαν, ένα προς ένα, τα νομιμοποιητικά έγγραφα όλων των παρόντων και διαπίστωσαν ότι αυτοί παρίστανται νόμιμα, σύμφωνα με το νόμο, το καταστατικό και την από 08/08/2015 Πρόσκληση, κατά την  1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του σωματείου, επειδή (α) είναι όλοι ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΕΝΗΜΕΡΟΙ και έτσι έχουν, κατά τα άρθρα 8 και 16 του Καταστατικού, δικαίωμα συμμετοχής, εκλογής και ψήφου (εκλέγειν και εκλέγεσθαι) και  (β)  έχουν καταθέσει εντός της, κατά την από 08/08/2015 Πρόσκληση, προθεσμίας των πέντε (05) ημερολογιακών ημερών, στα κεντρικά γραφεία του σωματείου, αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής της ετήσιας συνδρομής τους για το έτος 2015, αίτηση συμμετοχής στη συνέλευση, εξουσιοδοτήσεις με γνήσια υπογραφής για όσους παρίστανται δια αντιπροσώπου και, όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το αξίωμα του Προέδρου του Σωματείου ή του Τακτικού και Αναπληρωματικού Μέλους της Διοικούσας Επιτροπής αυτού,  αίτηση υποβολής υποψηφιότητας.

  
Έλεγχος Απαρτίας

Ο προσωρινός Πρόεδρος και ο Γραμματέας της συνέλευσης ενημερώνουν τα παριστάμενα μέλη ότι επειδή, σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και την από 08/08/2015 Πρόσκληση, δεν επετεύχθη η απαιτούμενη απαρτία για τη διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά την 26/08/2015,  (α) νομίμως συνέρχεται σήμερα η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση,  κατά  την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης  και  (β) νομίμως αυτή μπορεί να συνεδριάσει, να συζητήσει και να αποφασίσει επί των θεμάτων ημερησίας διάταξης, όπως αυτά αναγράφονται στην από 08/08/2015 Πρόσκληση, αφού παρίστανται νόμιμα, κατά τα άρθρα 8 και 16 του Καταστατικού, αυτοπροσώπως και δια εξουσιοδοτήσεων, ο απαραίτητος αριθμός τακτικών, ταμειακά ενήμερων και με δικαίωμα ψήφου μελών, των οποίων ολοκληρώθηκε επιτυχώς, κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα, ο απαραίτητος έλεγχος νομιμοποίησης. 


Ορισμός Οριστικού Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της νομιμοποίησης και της απαρτίας και αφού διαπιστώθηκε ότι η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση του σωματείου συνέρχεται νόμιμα και μπορεί να συνεδριάσει, να συζητήσει και να αποφασίσει επί όλων των ανωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης, χωρίς να έχει διατυπωθεί επ’ αυτού καμία ένσταση ή αντίρρηση,  τα παριστάμενα μέλη  εξέλεξαν ομόφωνα και παμψηφεί, με φανερή ψηφοφορία, δια ανατάσεως των χειρών τους, ως οριστικό Πρόεδρο της Συνέλευσης το ιδρυτικό μέλος του σωματείου και απερχόμενο Πρόεδρο αυτού κο ΚΥΡΙΑΚΟ ΤΟΜΠΡΑ του Χρήστου και ως οριστικό Γραμματέα, το ιδρυτικό μέλος του σωματείου και απερχόμενο Γραμματέα αυτού τον κο ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΝΤΟ του Φωτίου, προκειμένου να διευθύνουν τις εργασίες της συνέλευσης, την ψηφοφορία ορισμού της Εφορευτικής Επιτροπής και την επίβλεψη των εργασιών αυτής,  τη συζήτηση, σύμφωνα με το νόμο, το καταστατικό του σωματείου και την από 08/08/2015 Πρόσκληση,   τις ψηφοφορίες και τη λήψη των αποφάσεων επί όλων των ανωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης, καθώς επίσης και για την τήρηση των πρακτικών.


Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της ενημερώνει το σώμα ότι, για την διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού, η Εφορευτική Επιτροπή δύναται να συγκροτείται μόνον από εν ενεργεία ή συνταξιούχους δικηγόρους και συμβολαιογράφους και συνταξιούχους εισαγγελείς και δικαστές, που να είναι μέλη του σωματείου.
Για το λόγο αυτό προτείνει στο σώμα να την εκλογή ως μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, για τη διενέργεια και τον έλεγχο της νομιμότητας των διαδικασιών των ψηφοφοριών, τον έλεγχο της εγκυρότητας των ψηφοδελτίων, την καταμέτρηση των ψήφων και τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού, των δικηγόρων και ιδρυτικών μελών του σωματείου κκ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΟΥΛΑ, ΛΕΩΝΙΔΑ ΣΤΑΜΟΥ και ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, οι οποίοι κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους να δύνανται, προς εξυπηρέτηση της διαδικασίας, να συνεπικουρούνται από τις ασκούμενες δικηγόρους και μέλη του σωματείου κκ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ και ΧΑΤΖΗΝΟΥΣΚΑ ΜΕΛΙΝΑ.

Το σώμα  έκανε ομόφωνα αποδεκτή την πρόταση του Προέδρου, όπως διατυπώθηκε, και αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την εκλογή των δικηγόρων κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΟΥΛΑ (Α.Μ.Δ.Σ. Αθηνών 16900), ΛΕΩΝΙΔΑ ΣΤΑΜΟΥ (Α.Μ.Δ.Σ. Αθηνών 26001)  και ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ (Α.Μ.Δ.Σ. Θεσσαλονίκης 1728) ως μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, συνεπικουρούμενους στο έργο τους από τις ασκούμενες δικηγόρους κ.κ. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ και ΧΑΤΖΗΝΟΥΣΚΑ ΜΕΛΙΝΑ.
Στη συνέχεια το σώμα εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί ως Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής τον δικηγόρο κο ΑΝΤΩΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ και ως μέλη αυτής τους δικηγόρους κκ ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΟΥΛΑ και ΛΕΩΝΙΔΑ ΣΤΑΜΟ και αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί ότι δεν υφίσταται κανένα κώλυμα, ασυμβίβαστο και ουδεμία σύγκρουση συμφερόντων στα πρόσωπά τους, ως ιδρυτικά μέλη του σωματείου, μέλη της απερχόμενης Διοικούσας Επιτροπής και ούτε ως υποψήφια τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της νέας Διοικούσας Επιτροπής.


Έναρξη συζήτησης και ψηφοφορίας επί των θεμάτων ημερησίας διάταξης

Θέμα 1ο
Απολογισμός της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31/12/2014 και συνοπτική παρουσίαση του εν γένει έργου και των δράσεων του σωματείου, από την ίδρυσή του μέχρι και την 30/06/2015. 

Επί του πρώτου θέματος ημερησίας διάταξης, έλαβαν διαδοχικά το λόγο ο απερχόμενος Πρόεδρος του σωματείου κος ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΠΡΑΣ και οι απερχόμενοι Α’ Αντιπρόεδρος αυτού κος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΥΛΑΣ και ο Ειδικός Γραμματέας αυτού κος ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΑΜΟΣ, οι οποίοι παρουσίασαν αναλυτικά στα παριστάμενα μέλη όλο το έργο και τη δράση του σωματείου από ιδρύσεώς του μέχρι την 31/12/2014 και από την 01/01/2015 μέχρι την 30/06/2015, με ιδιαίτερη αναφορά στην επιτυχημένη και μοναδική στα ελληνικά χρονικά πορεία και παρουσία του σωματείου σε όλη την ελληνική επικράτεια,  στον μεγάλο αριθμό των τακτικών και ταμειακά ενήμερων μελών του, που σήμερα έχουν ξεπεράσει τις 7.000,  στην μοναδική ως προς τον αριθμό και τα ποιοτικά και επιστημονικά χαρακτηριστικά και την εξειδίκευση των μελών της επιστημονική ομάδα του σωματείου, που υποστηρίζει τεχνοκρατικά τις δράσεις αυτού υπέρ των δανειοληπτών μελών του, την κατάθεση όλων των ομαδικών αγωγών για την απομείωση των δανείων τους, τη σύνταξη, κατάθεση και επίδοση όλων των σχετικών εξωδίκων και ενδίκων μέσων κατά τραπεζών και εισπρακτικών εταιρειών, την υπεράσπιση των μελών του σωματείου σε ποινικές διαδικασίες και δίκες κατά εκπροσώπων τραπεζικών ιδρυμάτων, ιδιαίτερα δε στο αυτόφωρο,  τις πολιτικές παρεμβάσεις του σωματείου που έλαβαν χώρα δια του κοινοβουλευτικού έργου των βουλευτών που στηρίζουν το έργο και τις δράσεις του, τις πραγματοποιηθείσες ενημερωτικές ημερίδες και συγκεντρώσεις που έλαβαν χώρα σε όλη την ελληνική επικράτεια, τις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές και παραγωγές αυτού, την έκδοση των βιβλίων αυτού, τη δημοσίευση άρθρων για τη δραστηριότητα και το εν γένει έργο του σωματείου στις ημερήσιες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες και στον ηλεκτρονικό τύπο, τη λειτουργία και καθημερινή ενημέρωση ιστοσελίδας, ιστολογίου, λογαριασμών, ομάδων και σελίδων μεγάλης επισκεψιμότητας, με περισσότερες από 10.000.000 επισκέψεις και εμφανίσεις σε ετήσια βάση, σε όλα τα μέσα διαδικτυακής επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης,  την ίδρυση των ανά την Ελλάδα γραφείων δικτύου και αντιπροσώπευσης αυτού και την καθημερινή επέκταση του δικτύου των υποστηρικτών,  εκπροσώπων και συνεργαζομένων δικηγόρων αυτού σε όλη την ελληνική επικράτεια, στις συνεργασίες που αναπτύχθηκαν με αντίστοιχους κοινωνικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό και, ιδιαίτερα, στην Ιταλία, με το επίσης μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία “LABORATORIO DEMOCRATICO”,  για τη διάθεση του μεγαλύτερου μέρους των εσόδων της 1ης χρήσης αυτού στη δημιουργία υποδομών και εξοπλισμού των κεντρικών γραφείων Αθηνών και Πειραιώς, για την οργάνωση και τη μηχανογράφηση της λειτουργίας αυτού και των παρεχόμενων στα μέλη του υπηρεσιών, με την δημιουργία ειδικού για το σκοπό αυτό λογισμικού και μηχανογραφικού προγράμματος πολλαπλών χρηστών σε πραγματικό χρόνο, για την αποδοτικότερη λειτουργία του σωματείου και την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των μελών του σε όλη την ελληνική επικράτεια.  

Το σώμα έκανε ομόφωνα αποδεκτά όλα τα ανωτέρω, όπως διατυπώθηκαν, και αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, δια ανατάσεως των χειρών όλων των παρισταμένων μελών, τα εξής :

(α) την ομόφωνη έγκριση όλων των κατά το 1ο θέμα ημερησίας διάταξης πεπραγμένων όλων των ιδρυτικών μελών αυτού, του Προέδρου και της απελθούσας, πρώτης, προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής  και

(β) την ομόφωνη έγκριση του απολογισμού της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31/12/2014 και όλου  του εν γένει έργου και των δράσεων του σωματείου, από την ίδρυσή του μέχρι και την 30/06/2015. 

Θέμα 2ο
Έγκριση του οικονομικού απολογισμού, των πεπραγμένων της απελθούσης Διοικούσας Επιτροπής και των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2014.

Επί του 2ου θέματος ημερησίας διάταξης, ο κος Πρόεδρος, λαβών τον λόγο ενημερώνει τα παριστάμενα μέλη σχετικά με τον οικονομικό απολογισμό της χρήσης που έληξε την 31/12/2014 και των επ’ αυτού οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2014, που συντάχθηκαν εμπρόθεσμα και νομότυπα, εντός της προβλεπόμενης από το νόμο και το καταστατικό προθεσμίας της 30/06/2015.
Οι οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2014, αντίγραφα των οποίων διανεμήθηκαν από τον Γραμματέα της Συνέλευσης σε όλα τα παριστάμενα μέλη.
Ειδικότερα, επί του οικονομικού απολογισμού και των πεπραγμένων της Διοικούσας Επιτροπής για το έτος 2014, ο κος Πρόεδρος  ενημερώνει το σώμα, παρουσία του υπογράφοντος λογιστή αυτών κου ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΟΥΡΤΖΟΥΜΗ, ο οποίος παρείχε στα παριστάμενα μέλη κάθε ζητηθείσα διευκρίνιση και επεξήγηση επί των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων και των επί μέρους λογαριασμών αυτών,  σχετικά με τις αποφάσεις της από 15/02/2015 συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής, ως προς την αποδοχή και έγκριση της κίνησης και των ταμειακών πράξεων του τραπεζικού λογαριασμού του μέλους αυτής και Ειδικού Γραμματέα του Σωματείου, δικηγόρου κου Λεωνίδα Στάμου, ο οποίος προσέφερε προσωρινά τον υπ’ αριθ. 5029021448849 (ΙΒΑΝ: GR10 0172 0290 0050 2902 1448 849) τραπεζικό λογαριασμό του στην Τράπεζα Πειραιώς, προς εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου, από ενάρξεως λειτουργίας αυτού, για την διενέργεια και κίνηση των ταμειακών πράξεων, παράλληλα με τη λειτουργία του ταμείου των κεντρικών γραφείων αυτού, μέχρι τη συγκρότηση της πρώτης Διοικούσας Επιτροπής σε σώμα και το άνοιγμα του τραπεζικού λογαριασμού του Σωματείου, την απαλλαγή του κου Λεωνίδα Στάμου από κάθε φορολογική ή άλλη ευθύνη από την ανωτέρω ταμειακή δραστηριότητα του Σωματείου μέσω του ανωτέρω, προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού του, καθώς επίσης και από οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση προκύψει στο μέλλον από την εν λόγω διαδικασία, η οποία πρέπει, κατά τα διαλαμβανόμενα στην από 15/02/2105 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, να αναληφθεί ολοσχερώς από το Σωματείο, απαλλάσσοντας τον κο Λεωνίδα Στάμο από οποιαδήποτε σχετική ευθύνη, ανεξαρτήτως ποσού.
Επίσης, επί του οικονομικού απολογισμού και των πεπραγμένων της Διοικούσας Επιτροπής για το έτος 2014, ο κος Πρόεδρος ενημερώνει το σώμα σχετικά με τις αποφάσεις της από 15/02/2015 συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής, ως προς την έγκριση της μεταβίβασης στο Σωματείο των παγίων περιουσιακών στοιχείων που έχουν τοποθετηθεί στα κεντρικά γραφεία αυτού στην Αθήνα και στο υποκατάστημα Πειραιώς,  όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο από 31/01/2014 πρακτικό απογραφής και κοστολόγησής τους, ήτοι συνολικού αριθμού 341 τεμαχίων, συνολικής εκτιμηθείσας αξίας 82.000,00 ευρώ και, αναλυτικότερα (α) έπιπλα, τεμάχια 185, αξίας 35.000,00 ευρώ, (β) ηλεκτρονικά συστήματα, τεμάχια 24, αξίας 12.000,00 ευρώ, (γ) τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, τεμάχια 24, αξίας 6.700,00 ευρώ και (δ) λοιπός εξοπλισμός, τεμάχια 108, συνολικής αξίας 28.300,00 ευρώ.
Επίσης, επί του οικονομικού απολογισμού και των πεπραγμένων της Διοικούσας Επιτροπής για το έτος 2014, ο κος Πρόεδρος ενημερώνει το σώμα για όλες τις ληφθείσες αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής σχετικά με την κατά μήνα έγκριση όλων των δαπανών του Σωματείου για το έτος 2014 και την χρήση που έληξε την 31/12/2014, ανά κατηγορία δαπάνης, ποσό και προμηθευτή.
Τέλος, ο κος Πρόεδρος  ενημερώνει το σώμα ότι το Σωματείο, εντελώς προαιρετικά και χωρίς να υφίσταται καμία εκ του νόμου σχετική υποχρέωση  προς τούτο, τήρησε για τη χρήση 2014 που έληξε την 31/12/2014, λογιστικά βιβλία Γ’ Κατηγορίας και, ως εκ τούτου, ο οικονομικός απολογισμός της χρήσης 2014 παρέχεται στην ανωτέρω μορφή του Ισολογισμού της 31/12/2014, της Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2014 και του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων.  Επειδή όμως παρατηρήθηκε ότι η τήρηση βιβλίων Γ’ Κατηγορίας είναι προβληματική λόγω του όγκου και της πολυπλοκότητας των  απαιτούμενων λογιστικών εγγραφών, με αποτέλεσμα αυτή να καθίσταται παράλληλα και κοστοβόρος, επειδή απαιτεί την καθημερινή παρουσία λογιστή με πτυχίο Γ’ τάξης στα κεντρικά γραφεία του Σωματείου,  η  Διοικούσα Επιτροπή αποφάσισε για την χρήση 2015 και εφεξής, ήτοι από 01/01/2015, το Σωματείο να τηρεί λογιστικά βιβλία Β’ κατηγορίας, όπως άλλωστε προβλέπεται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και τον ΚΒΣ και όπως πράττουν όλα ανεξαιρέτως να μη κερδοσκοπικά σωματεία που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.

Το σώμα έκανε ομόφωνα αποδεκτές όλες τις ανωτέρω προτάσεις του κου Προέδρου, όπως αυτές διατυπώθηκαν, και αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, δια ανατάσεως των χειρών όλων των παρισταμένων μελών, τα εξής :

(α) την ομόφωνη έγκριση των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2014, ήτοι αναλυτικότερα του Ισολογισμού της 31/12/2014, της Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2014 και του συνημμένου Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων,
(β) την ομόφωνη έγκριση του οικονομικού απολογισμού και όλων των πεπραγμένων της Διοικούσας Επιτροπής, συλλογικά,  και των μελών αυτής, ατομικά, που εγκρίθηκαν από το σώμα και έλαβαν χώρα μέχρι  την 31/12/2014,
(γ) την ομόφωνη έγκριση και αποδοχή της κίνησης και των ταμειακών πράξεων του ως άνω τραπεζικού λογαριασμού του μέλους αυτής και Ειδικού Γραμματέα του Σωματείου, δικηγόρου κου Λεωνίδα Στάμου, όπως ρητά αναφέρονται στο από 15/02/2015 πρακτικό συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής, την απαλλαγή αυτού από κάθε φορολογική ή άλλη ευθύνη από την ανωτέρω ταμειακή δραστηριότητα του Σωματείου μέσω του ως άνω προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού του, καθώς επίσης και από οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση προκύψει στο μέλλον από την εν λόγω διαδικασία, η οποία πρέπει, κατά τα διαλαμβανόμενα στην από 15/02/2105 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, να αναληφθεί ολοσχερώς από το Σωματείο, απαλλάσσοντας τον κο Λεωνίδα Στάμο από οποιαδήποτε σχετική ευθύνη, ανεξαρτήτως ποσού,
(δ) την ομόφωνη έγκριση  της μεταβίβασης στο Σωματείο των ως άνω παγίων περιουσιακών στοιχείων που έχουν τοποθετηθεί στα κεντρικά γραφεία αυτού στην Αθήνα και στο υποκατάστημα Πειραιώς,  όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο από 31/01/2014 πρακτικό απογραφής και κοστολόγησής τους και όπως ρητά αναφέρονται στο από 15/02/2015 πρακτικό συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής,  ήτοι συνολικού αριθμού 341 τεμαχίων, συνολικής εκτιμηθείσας αξίας 82.000,00 ευρώ, 
(ε) την ομόφωνη έγκριση όλων των κατά μήνα  δαπανών του Σωματείου για το έτος 2014 και την χρήση που έληξε την 31/12/2014, ανά κατηγορία δαπάνης, ποσό και προμηθευτή, όπως αναλυτικά περιγράφονται στα επί μέρους, αντίστοιχα πρακτικά συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής με τα οποία αποφασίστηκε και εγκρίθηκε η κάλυψη τους   και
(στ’) την ομόφωνη έγκριση της τήρησης για την χρήση 2015 και εφεξής, ήτοι από 01/01/2015, λογιστικών βιβλίων Β’ κατηγορίας, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και τον ΚΒΣ.

Θέμα 3ο
Εκλογή Προέδρου του Σωματείου.

Επί του 3ου θέματος ημερησίας διάταξης, ο κος Γραμματέας ενημερώνει το σώμα ότι, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, κατά τα διαλαμβανόμενα στην από 08/08/2015 Πρόσκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και εντός της προβλεπομένης σχετικής προθεσμίας, έχει περιέλθει στα κεντρικά γραφεία του σωματείου και, έτσι, στο σώμα, μία, μοναδική αίτηση υποψηφιότητας για το αξίωμα του Προέδρου του Σωματείου και της Διοικούσας Επιτροπής αυτού, ήτοι αυτή του ιδρυτικού μέλους και απελθόντος Προέδρου αυτού κου Κυριάκου Τόμπρα.
Ως εκ τούτου, ο κος Γραμματέας ενημερώνει το σώμα ότι, επειδή κατά τα ανωτέρω ο υποψήφιος είναι μόνον ένας,  δεν τίθεται ζήτημα διενέργειας μυστικής ψηφοφορίας και ζητά προς τούτο τη σχετική γνωμοδότηση της Εφορευτικής Επιτροπής.
Η Εφορευτική Επιτροπή έκανε ομόφωνα αποδεκτή την πρόταση του κου Γραμματέα, όπως αυτή διατυπώθηκε και γνωμοδότησε ομόφωνα και παμψηφεί ότι, επειδή κατά τα ανωτέρω ο υποψήφιος για το αξίωμα του Προέδρου είναι μόνον ένας,  δεν τίθεται ζήτημα διενέργειας μυστικής ψηφοφορίας.
Στη συνέχεια ο κος Γραμματέας ζητά από το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το σώμα έκανε ομόφωνα δεκτή την πρόταση του κου Γραμματέα και την επ’ αυτής γνωμοδότηση της Εφορευτικής Επιτροπής, όπως διατυπώθηκαν, και αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί η ψηφοφορία για την εκλογή του Προέδρου του Σωματείου και της Διοικούσας Επιτροπής αυτού να είναι φανερή και να πραγματοποιηθεί δια ανατάσεως των χειρών των παρισταμένων μελών αυτού.

Στη συνέχεια, το σώμα έκανε ομόφωνα δεκτή την υποψηφιότητα του κου Κυριάκου Τόμπρα για το αξίωμα του Προέδρου του Σωματείου και της Διοικούσας Επιτροπής αυτού και αποφάσισε, ομόφωνα και παμψηφεί, δια ανατάσεως των χειρών όλων των παρισταμένων μελών, την εκλογή του κου ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΠΡΑ του Χρήστου, κατοίκου Αθηνών, κατόχου ΑΔΤ με αριθμό Ρ 006501/1993, ως Προέδρου του Σωματείου και της Διοικούσας Επιτροπής αυτού,  με διάρκεια θητείας, κατά το άρθρο 10 του Καταστατικού, για τρία (03) έτη, ήτοι μέχρι και την 01/09/2018, καθιστώντας αυτόν, κατά το άρθρο 10 του Καταστατικού, ως το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του σωματείου,  που εκφράζει, εκπροσωπεί και δεσμεύει αυτό σε όλες τις εκδηλώσεις του, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προεδρεύει και εισηγείται στη Διοικούσα Επιτροπή και τη Γενική Συνέλευση, τηρεί μια εκ των δύο σφραγίδων του σωματείου και ασκεί όλες τις κατά το άρθρο 10 του Καταστατικού αρμοδιότητές του στα πλαίσια του νόμου, της Ιδρυτικής Διακήρυξης, του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης αυτού.


Θέμα 4ο
Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών Διοικούσας Επιτροπής.

Επί του 4ου θέματος ημερησίας διάταξης, ο κος Γραμματέας ενημερώνει το σώμα ότι, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του σωματείου, κατά τα διαλαμβανόμενα στην από 08/08/2015 Πρόσκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και εντός της προβλεπομένης σχετικής προθεσμίας, έχουν περιέλθει στα κεντρικά γραφεία του σωματείου και, έτσι, στο σώμα, οι εξής αιτήσεις υποψηφιότητας για το αξίωμα του Τακτικού και Αναπληρωματικού Μέλους της Διοικούσας Επιτροπής αυτού, που παραθέτονται στη συνέχεια  κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά ως εξής :

1.      ΑΛΕΠΗ ΜΑΙΡΗ
2.      ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3.      ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4.      ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
5.      ΛΥΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6.      ΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7.      ΣΤΑΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
8.      ΤΟΜΠΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
9.      ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ

Ο κος Πρόεδρος ενημερώνει το σώμα ότι, κατά ο άρθρο 9 του Καταστατικού, το σωματείο διοικείται από μια επταμελή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον εκλεγμένο από τη γενική συνέλευση Πρόεδρο αυτής και έξι (06) επίσης εκλεγμένα από τη γενική συνέλευση τακτικά μέλη, ενώ απαρτίζεται και από τρία (03) αναπληρωματικά μέλη, για να διασφαλίζεται η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του σωματείου σε κάθε περίπτωση κωλύματος ή παραιτήσεων των τακτικών μελών της Διοικούσας Επιτροπής.

Κατά τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος ενημερώνει το σώμα ότι η Γενική Συνέλευση πρέπει σήμερα να εκλέξει συνολικό αριθμό εννέα (09) μελών που θα απαρτίζουν, μαζί με τον εκλεγέντα Πρόεδρο αυτής κ.ο ΚΥΡΙΑΚΟ ΤΟΜΠΡΑ, τη νέα Διοικούσα Επιτροπή, ήτοι πρέπει να εκλέξει αριθμό έξι (06) τακτικών μελών και τριών (03) αναπληρωματικών μελών της νέας Διοικούσας Επιτροπής.

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος εισηγείται στο σώμα ότι, επειδή ο αριθμός των υποψηφίων είναι ίδιος και ίσος με τον κατά το άρθρο 9 του Καταστατικού συνολικό αριθμό των μελών της Διοικούσας Επιτροπής, τακτικών και αναπληρωματικών, που πρέπει να εκλέξει η Γενική Συνέλευση, η ψηφοφορία, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του σωματείου πρέπει να είναι μυστική, να πραγματοποιηθεί σε κάλπη, με ονομαστικά ψηφοδέλτια, με ανώτατο επιτρεπτό αριθμό ψήφων ανά έγκυρο ψηφοδέλτιο εκείνον που θα καθορίσει η Εφορευτική Επιτροπή και ότι, κατά το άρθρο 9 του Καταστατικού, οι πρώτοι έξι (06) σε ψήφους θα εκλεγούν τακτικά μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Σωματείου, ενώ οι τρεις (03) τελευταίοι σε ψήφους θα εκλεγούν, κατά σειρά εκλογής και αριθμού ψήφων που θα λάβουν, ως αναπληρωματικά μέλη αυτής, ήτοι ως πρώτο, δεύτερο και τρίτο αναπληρωματικό μέλος αυτής.

Μετά ταύτα, ο κος Πρόεδρος ζητά τη γνωμοδότηση της Εφορευτικής Επιτροπής επί της ανωτέρω εκλογικής διαδικασίας και, ταυτόχρονα, ζητά από την Εφορευτική Επιτροπή να αποφασίσει, σύμφωνα με το νόμο, το καταστατικό του σωματείου και τη συνήθη πρακτική που τηρείται και εφαρμόζεται κατά τις αρχαιρεσίες συλλογικών φορέων, ποιος πρέπει να είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός ψήφων ανά έγκυρο ψηφοδέλτιο, σε συνάρτηση με τον αριθμό των υποψηφιοτήτων και των παρισταμένων μελών με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού συνήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων του σωματείου για να αποφασίσει ειδικά επί των ανωτέρω ζητημάτων της εκλογικής διαδικασίας, μετά από διεξοδική συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί  ότι, επειδή ο αριθμός των υποψηφίων είναι ίδιος και ίσος με τον κατά το άρθρο 9 του Καταστατικού συνολικό αριθμό των μελών της Διοικούσας Επιτροπής, τακτικών και αναπληρωματικών, που πρέπει να εκλέξει η παρούσα Γενική Συνέλευση, η ψηφοφορία, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του σωματείου πρέπει να είναι μυστική, να πραγματοποιηθεί σε κάλπη, με ονομαστικά ψηφοδέλτια κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά των υποψηφίων με βάση το επώνυμό τους, με ανώτατο επιτρεπτό αριθμό επτά (07) ψήφων ανά έγκυρο ψηφοδέλτιο και ότι, κατά το άρθρο 9 του Καταστατικού, οι πρώτοι έξι (06) σε ψήφους θα εκλεγούν τακτικά μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Σωματείου, ενώ οι τρεις (03) τελευταίοι σε ψήφους θα εκλεγούν, κατά σειρά εκλογής και αριθμού ψήφων που θα λάβουν, ως αναπληρωματικά μέλη αυτής, ήτοι ως πρώτο, δεύτερο και τρίτο αναπληρωματικό μέλος αυτής.
Στη συνέχεια, ο κος Γραμματέας παραδίδει στον κο Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής την ανωτέρω κατάσταση με τις αιτήσεις των υποψηφίων ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, προκειμένου η Εφορευτική Επιτροπή, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του σωματείου,  να ελέγξει τη νομιμοποίηση αυτών ως προς το δικαίωμα του εκλέγεσθαι,  να καταρτίσει τα ψηφοδέλτια, να τοποθετήσει την κάλπη σε ειδικό και απολύτως ελεγχόμενο από την ίδια χώρο όπου θα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία, στον οποίο πρέπει να απαγορευθεί η πρόσβαση, μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου της εγκυρότητας, της καταμέτρησης των ψηφοδελτίων, της σύνταξης του σχετικού Πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής και της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, μέλος ή μη του σωματείου, μη εξαιρουμένου της απαγόρευσης ούτε ακόμη του ήδη εκλεγέντος Προέδρου του σωματείου και του κου Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού συνήλθε εκ νέου στην αίθουσα συνεδριάσεων του σωματείου, μετά από διεξοδική συζήτηση κατήρτισε τα ψηφοδέλτια κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά  και αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τα εξής :

(α) ότι, τα ψηφοδέλτια εκτυπώθηκαν σύμφωνα με τις ανωτέρω καταστάσεις υποψηφιοτήτων,  σε λευκό χαρτί Α4 που φέρει το λογότυπο του σωματείου στο άνω δεξιό μέρος της κεφαλίδας αυτού, χωρίς κανένα διακριτικό στοιχείο,
(β) ότι, δεν υφίσταται κανένα ασυμβίβαστο, κώλυμα και ουδεμία σύγκρουση συμφερόντων ως προς τα πρόσωπα των υποψηφίων για τα αξιώματα των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Σωματείου,
(γ) ότι, η κάλπη θα τοποθετηθεί στον χώρο της γραμματείας υποδοχής των κεντρικών γραφείων του σωματείου και πίσω από το γκισέ, όπου θα προσέρχονται ένα-ένα τα παριστάμενα μέλη για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, υπογράφοντας την σχετική κατάσταση που θα τηρήσει κατά τη διαδικασία η Εφορευτική Επιτροπή κατ’ αποκλειστική ευθύνη του κου Προέδρου της, ολογράφως και με την υπογραφή τους τιθέμενη δίπλα στο  ιδιοχείρως αναγραφόμενο ονοματεπώνυμο εκάστου εξ’ αυτών και
(δ) ότι, στον χώρο της γραμματείας υποδοχής των κεντρικών γραφείων του σωματείου απαγορεύεται από τώρα η πρόσβαση, μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου της εγκυρότητας, της καταμέτρησης των ψηφοδελτίων, της σύνταξης του σχετικού Πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής και της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, σε οποιοσδήποτε τρίτο πρόσωπο, μέλος ή μη του σωματείου, μη εξαιρουμένου της απαγόρευσης ούτε ακόμη του ήδη εκλεγέντος Προέδρου του σωματείου και του κου Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος ζητά από τα παριστάμενα μέλη να αποφασίσουν επί του συνόλου της ανωτέρω διαδικασίας, προκειμένου να λάβει χώρα η ψηφοφορία, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του σωματείου.

Το σώμα έκανε ομόφωνα δεκτή την ανωτέρω πρόταση του κου Προέδρου, όπως διατυπώθηκε δυνάμει της ανωτέρω σχετικής απόφασης της Εφορευτικής Επιτροπής, και αποφάσισε, ομόφωνα και παμψηφεί, δια ανατάσεως των χειρών όλων των παρισταμένων μελών τα εξής :

(α) ότι, εγκρίνει και αποδέχεται, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 9 του καταστατικού του σωματείου, η ψηφοφορία να είναι μυστική, να πραγματοποιηθεί σε κάλπη, με ονομαστικά ψηφοδέλτια καταρτισμένα κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά των υποψηφίων, με βάση το επώνυμό τους,  και με ανώτατο επιτρεπτό αριθμό επτά (07) ψήφων ανά έγκυρο ψηφοδέλτιο,
(β) ότι, εγκρίνει και αποδέχεται, κατά το άρθρο 9 του καταστατικού του σωματείου, οι πρώτοι έξι (06) σε ψήφους να εκλεγούν τακτικά μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Σωματείου, ενώ οι τρεις (03) τελευταίοι σε ψήφους να εκλεγούν, κατά σειρά εκλογής και αριθμού ψήφων που θα λάβουν, ως αναπληρωματικά μέλη αυτής, ήτοι ως πρώτο, δεύτερο και τρίτο αναπληρωματικό μέλος αυτής,
(γ) ότι, εγκρίνει και αποδέχεται τα ως άνω ψηφοδέλτια, που εκτυπώθηκαν κατ’ απόλυτη αλφαβητικά σειρά του επωνύμου των υποψηφίων, σύμφωνα με τις ανωτέρω καταστάσεις υποψηφιοτήτων,  σε λευκό χαρτί Α4 που φέρει το λογότυπο του σωματείου στο άνω δεξιό μέρος της κεφαλίδας αυτού, χωρίς κανένα διακριτικό στοιχείο,
 (δ) ότι, εγκρίνει και αποδέχεται όλες τις υποψηφιότητες,  επειδή δεν υφίσταται κανένα ασυμβίβαστο, κώλυμα και ουδεμία σύγκρουση συμφερόντων ως προς τα πρόσωπα των υποψηφίων για τα αξιώματα των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Σωματείου,
(ε) ότι, εγκρίνει και αποδέχεται η κάλπη να τοποθετηθεί στον χώρο της γραμματείας υποδοχής των κεντρικών γραφείων του σωματείου και πίσω από το γκισέ, όπου θα προσέρχονται ένα-ένα τα παριστάμενα μέλη για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, υπογράφοντας την σχετική κατάσταση που θα τηρήσει κατά τη διαδικασία η Εφορευτική Επιτροπή κατ’ αποκλειστική ευθύνη του κου Προέδρου της, ολογράφως και με την υπογραφή τους τιθέμενη δίπλα στο  χειρόγραφα αποτυπωμένο ονοματεπώνυμό τους και
(στ’) ότι, εγκρίνει και αποδέχεται την απαγόρευση εισόδου και πρόσβασης στον χώρο της γραμματείας υποδοχής των κεντρικών γραφείων του σωματείου, μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου της εγκυρότητας, της καταμέτρησης των ψηφοδελτίων, της σύνταξης του σχετικού Πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής και της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, σε οποιοσδήποτε τρίτο πρόσωπο, μέλος ή μη του σωματείου, μη εξαιρουμένου της απαγόρευσης ούτε ακόμη του ήδη εκλεγέντος Προέδρου του σωματείου και του κου Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Στη συνέχεια ο κος Γραμματέας κήρυξε την έναρξη της ψηφοφορίας και τα παριστάμενα μέλη προσήλθαν ένα-ένα στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της γραμματείας υποδοχής των κεντρικών γραφείων του σωματείου, όπου άσκησαν, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του σωματείου, το εκλογικό τους δικαίωμα.

Η ψηφοφορία περατώθηκε την 15.00’ ώρα.

Μετά ταύτα, η Εφορευτική Επιτροπή, μετά την εκκένωση του χώρου της γραμματείας υποδοχής των κεντρικών γραφείων, ολοκλήρωσε τον έλεγχο της εγκυρότητας και της καταμέτρησης ψηφοδελτίων και ψήφων και συνέταξε το σχετικό Πρακτικό με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, στο οποίο σύνηψε τις πρωτότυπες ονομαστικές καταστάσεις με τα στοιχεία και τις υπογραφές των παρισταμένων μελών που άσκησαν το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση και, αφού υπέγραψε όλα τα ανωτέρω σχετικά, προσήλθε στον χώρο της συνέλευσης.

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής, ανέβηκε στο βήμα του προεδρείου όπου, καθήμενος ανάμεσα στον κο Πρόεδρο και τον κο Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, ανακοίνωσε στο σώμα τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που έχουν, κατά φθίνοντα αριθμό ψήφων, ως εξής :

1.      ΣΤΑΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
2.      ΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3.      ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4.      ΤΟΜΠΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5.      ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
6.      ΛΥΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7.      ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
8.      ΑΛΕΠΗ ΜΑΙΡΗ
9.      ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ

Δεν διατυπώθηκε ουδεμία ένσταση επί του συνόλου ή μέρους της ως άνω εκλογικής διαδικασίας, ούτε επί των ανωτέρω αποτελεσμάτων αυτής.

Μετά όλα τα ανωτέρω και την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας ψηφοφορίας, ο κος Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ζητά από το σώμα να εγκρίνει τα αποτελέσματα τις ψηφοφορίας και την κατά τα ανωτέρω εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Διοικούσας Επιτροπής του σωματείου.

Το σώμα έκανε ομόφωνα δεκτή την πρόταση του κου Προέδρου, όπως διατυπώθηκε, σύμφωνα με τα ανωτέρω αποτελέσματα της διενεργηθείσας μυστικής ψηφοφορίας και το σχετικό Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής και αποφάσισε, ομόφωνα και παμψηφεί, δια ανατάσεως των χειρών όλων των παρισταμένων μελών, να εγκρίνει, αποδεχθεί και κυρώσει την ανωτέρω,  κατά το άρθρο 9 του Καταστατικού  εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Διοικούσας Επιτροπής σωματείου και, ειδικότερα  (α) την εκλογή ως τακτικών μελών της Διοικούσας Επιτροπής των κκ (1) ΣΤΑΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ, (2) ΝΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,  (3) ΚΟΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (4) ΤΟΜΠΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, (5) ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ και  (6) ΛΥΡΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και (β) την εκλογή ως αναπληρωματικών μελών της Διοικούσας Επιτροπής των κκ (1) ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, (2) ΑΛΕΠΗ ΜΑΙΡΗΣ και (3) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ,  με διάρκεια θητείας, κατά το άρθρο 9 του Καταστατικού, για τρία (03) έτη, ήτοι μέχρι και την 01/09/2018.
Το σώμα επίσης αποφάσισε, ομόφωνα και παμψηφεί, να διατάξει την άμεση, αυθημερόν, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής σε σώμα υπό τον εκλεγέντα Πρόεδρο και τα ανωτέρω έξι τακτικά μέλη αυτής, προκειμένου να μπορεί να ασκεί όλες τις κατά το άρθρο 9 του Καταστατικού αρμοδιότητές της στα πλαίσια του νόμου, της Ιδρυτικής Διακήρυξης, του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ως το ανώτατο διοικητικό όργανο του σωματείου και προκειμένου να ανατεθούν οι επί μέρους αρμοδιότητες στα μέλη της.

  
Θέμα 5ο
Απαλλαγή των Μελών της απελθούσης  Διοικούσας Επιτροπής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

Ο κος Πρόεδρος, λαβών το λόγο, προτείνει στο σώμα ότι,  μετά την ομόφωνη έγκριση, κατά το 1ο θέμα ημερησίας διάταξης,  του  απολογισμού της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31/12/2014 και του εν γένει έργου και των δράσεων του σωματείου, από την ίδρυσή του μέχρι και την 30/06/2015, καθώς και την ομόφωνη έγκριση, κατά το 2ο θέμα ημερησίας διάταξης, του οικονομικού απολογισμού, των πεπραγμένων της απελθούσης Διοικούσας Επιτροπής και των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2014, καθίσταται αυτονόητη η απαλλαγή όλων των μελών της απελθούσης Διοικούσας Επιτροπής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του σωματείου.

Το σώμα έκανε ομόφωνα αποδεκτή την πρόταση αυτή του Προέδρου, όπως διατυπώθηκε, και αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, δια ανατάσεως των χειρών όλων των παρισταμένων μελών, την απαλλαγή όλων των μελών της απελθούσης Διοικούσας Επιτροπής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του σωματείου.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση αλλά ούτε και τέθηκε τέτοιο από τα παριστάμενα μέλη, ο κος Πρόεδρος έλυσε τη συνεδρίαση την 17.00’ώρα.

Προς πίστωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, στο οποίο προσαρτώνται τα χειρόγραφα, το ανωτέρω Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής και οι πρωτότυπες υπογραφές όλων των παρισταμένων μελών στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του σωματείου, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο αυτής, τον Γραμματέα και τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής.

Αθήνα, 02/09/2015
Ο Πρόεδρος                   Ο Γραμματέας        Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής
Κυριάκος Τόμπρας    Γεώργιος Κοντός   Αντώνης Βασιλειάδης
             ΤΥ                                     ΤΥ                                ΤΥ

Ακριβές απόσπασμα εκ των βιβλίων Πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως των Μελών  του μη κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία «ΥΠΕΡΒΑΣΗ – ΚΙΝΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ».

Αθήνα, αυθημερόν
Ο Γραμματέας
Γεώργιος Κοντός

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates