.

9η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (22/29-08-2022) !!!


ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9ης ΕΤΗΣΙΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
των Μελών του μη κερδοσκοπικού Σωματείου
με την επωνυμία «ΥΠΕΡΒΑΣΗ – ΚΙΝΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ»
και τον διακριτικό τίτλο «ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ»

(1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ)

Στην Αθήνα σήμερα την 29/08/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00’, στα επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 2, 1ος όροφος, κεντρικά γραφεία του μη κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία «ΥΠΕΡΒΑΣΗ – ΚΙΝΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ», συνήλθαν σε 1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ τα τακτικά και ταμειακά ενήμερα μέλη αυτού, προκειμένου να συζητήσουν και να αποφασίσουν, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του σωματείου, επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης, όπως αυτά λεπτομερώς αναγράφονται στην από 18/07/2022 Πρόσκληση, η οποία δημοσιεύθηκε εμπρόθεσμα και νομότυπα, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του Σωματείου, στην ιστοσελίδα και το ιστολόγιο αυτού και, επιπροσθέτως, στο από 20/07/2022 φύλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ», αριθμός φύλλου 2.856, Έτος 10ο, Σελίδα 27, η οποία έχει επί λέξει ως εξής:


Παρέστησαν οι εξής :

Συνημμένη αναλυτική ονομαστική κατάσταση των παρισταμένων μελών του Σωματείου με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην 9η Τακτική Γενική Συνέλευση της 22-29/08/2022. 

Προεδρείο Συνέλευσης

Τα παρόντα μέλη, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα, εξέλεξαν ομόφωνα και παμψηφεί, με ανάταση των χειρών τους, ως προσωρινό Πρόεδρο της Συνέλευσης το ιδρυτικό μέλος του σωματείου και εκλεγμένο Πρόεδρο αυτού κ.ο ΚΥΡΙΑΚΟ ΤΟΜΠΡΑ του Χρήστου και ως προσωρινό Γραμματέα, το ιδρυτικό μέλος του σωματείου και εκλεγμένο Γενικό Γραμματέα αυτού τον κο ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΝΤΟ του Φωτίου, προκειμένου να διενεργήσουν τον έλεγχο της νομιμοποίησης των παρόντων για τη συμμετοχή τους στη συνέλευση, σύμφωνα με την ανωτέρω από 18/07/2022 Πρόσκληση, και τον έλεγχο και την καταγραφή της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό του σωματείου απαρτίας, προκειμένου η συνέλευση να μπορεί νόμιμα να συνέλθει, να συζητήσει και να αποφασίσει επί των ανωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης.

Έλεγχος Νομιμοποίησης

Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της συνέλευσης έλεγξαν, ένα προς ένα, τα νομιμοποιητικά έγγραφα όλων των παρόντων και διαπίστωσαν ότι αυτοί παρίστανται νόμιμα, σύμφωνα με το νόμο, το καταστατικό και την από 18/07/2022 Πρόσκληση, κατά την 1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του σωματείου, επειδή (α) είναι όλοι ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΕΝΗΜΕΡΟΙ και έτσι έχουν, κατά τα άρθρα 8 και 16 του Καταστατικού, δικαίωμα συμμετοχής, εκλογής και (β) έχουν καταθέσει εντός της, κατά την από 18/07/2022 Πρόσκληση, προθεσμίας των πέντε (05) ημερολογιακών ημερών, στα κεντρικά γραφεία του σωματείου, αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής της ετήσιας συνδρομής τους για το έτος 2020, αίτηση συμμετοχής στη συνέλευση και εξουσιοδοτήσεις με γνήσια υπογραφής για όσους παρίστανται διά αντιπροσώπου.

Έλεγχος Απαρτίας

Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της συνέλευσης ενημερώνουν τα παριστάμενα μέλη ότι επειδή, σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και την από 18/07/2022 Πρόσκληση, δεν επετεύχθη η απαιτούμενη απαρτία για τη διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά την 22/08/2022, (α) νομίμως συνέρχεται σήμερα η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης και (β) νομίμως αυτή μπορεί να συνεδριάσει, να συζητήσει και να αποφασίσει επί των θεμάτων ημερησίας διάταξης, όπως αυτά αναγράφονται στην από 18/07/2022 Πρόσκληση, αφού παρίστανται νόμιμα, κατά τα άρθρα 8 και 16 του Καταστατικού, αυτοπροσώπως και δια εξουσιοδοτήσεων, ικανός αριθμός τακτικών, ταμειακά ενήμερων και με δικαίωμα ψήφου μελών, των οποίων ολοκληρώθηκε επιτυχώς, κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα, ο απαραίτητος έλεγχος νομιμοποίησης.

Ορισμός Οριστικού Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της νομιμοποίησης και της απαρτίας και αφού διαπιστώθηκε ότι η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση του σωματείου συνέρχεται νόμιμα και μπορεί να συνεδριάσει, να συζητήσει και να αποφασίσει επί όλων των ανωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης, χωρίς να έχει διατυπωθεί επ’ αυτού καμία ένσταση ή αντίρρηση, τα παριστάμενα μέλη εξέλεξαν ομόφωνα και παμψηφεί, με φανερή ψηφοφορία, δια ανατάσεως των χειρών τους, ως οριστικό Πρόεδρο της Συνέλευσης το ιδρυτικό μέλος του σωματείου και εκλεγμένο Πρόεδρο αυτού κο ΚΥΡΙΑΚΟ ΤΟΜΠΡΑ του Χρήστου και ως οριστικό Γραμματέα, το ιδρυτικό μέλος του σωματείου και εκλεγμένο Γραμματέα αυτού τον κο ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΝΤΟ του Φωτίου, προκειμένου να διευθύνουν τις εργασίες της συνέλευσης, την ψηφοφορία ορισμού της Εφορευτικής Επιτροπής και την επίβλεψη των εργασιών αυτής, τη συζήτηση, σύμφωνα με το νόμο, το καταστατικό του σωματείου και την από 18/07/2022 Πρόσκληση, τις ψηφοφορίες και τη λήψη των αποφάσεων επί όλων των ανωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης, καθώς επίσης και για την τήρηση των πρακτικών.


Έναρξη συζήτησης και ψηφοφορίας επί των θεμάτων ημερησίας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο
Απολογισμός της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31/12/2021 και συνοπτική παρουσίαση του εν γένει έργου και των δράσεων του σωματείου μέχρι και την 30/06/2022.


Επί του πρώτου θέματος ημερησίας διάταξης, έλαβαν διαδοχικά το λόγο ο εκλεγμένος Πρόεδρος του σωματείου κος ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΠΡΑΣ και ο Αντιπρόεδρος αυτού κος ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΑΜΟΣ, οι οποίοι παρουσίασαν αναλυτικά στα παριστάμενα μέλη όλο το έργο και τη δράση του σωματείου, από ιδρύσεώς του μέχρι την 31/12/2021 και από την 01/01/2022 μέχρι την 30/06/2022, με ιδιαίτερη αναφορά στην επιτυχημένη και μοναδική στα ελληνικά χρονικά πορεία και παρουσία του σωματείου σε όλη την ελληνική επικράτεια, στον μεγάλο αριθμό των τακτικών και ταμειακά ενήμερων μελών του, στην μοναδική ως προς τον αριθμό και τα ποιοτικά και επιστημονικά χαρακτηριστικά και την εξειδίκευση των μελών της επιστημονικής ομάδας του σωματείου, που υποστηρίζει τεχνοκρατικά τις δράσεις αυτού υπέρ των δανειοληπτών μελών του, την κατάθεση των ομαδικών αγωγών για την απομείωση των δανείων τους, τη σύνταξη, κατάθεση και επίδοση όλων των σχετικών εξωδίκων και ενδίκων μέσων και βοηθημάτων κατά τραπεζών,
servicers, funds και εισπρακτικών εταιρειών, την υπεράσπιση των μελών του σωματείου σε ποινικές διαδικασίες και δίκες κατά εκπροσώπων τραπεζικών ιδρυμάτων, ιδιαίτερα δε στο αυτόφωρο, τις πολιτικές παρεμβάσεις του σωματείου που έλαβαν χώρα δια του κοινοβουλευτικού έργου των βουλευτών που στηρίζουν το έργο και τις δράσεις του, τις πραγματοποιηθείσες ενημερωτικές ημερίδες και συγκεντρώσεις που έλαβαν χώρα σε όλη την ελληνική επικράτεια, τις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές και παραγωγές αυτού, την έκδοση των βιβλίων αυτού, τη δημοσίευση άρθρων για τη δραστηριότητα και το εν γένει έργο του σωματείου στις ημερήσιες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες και στον ηλεκτρονικό τύπο, τη λειτουργία και καθημερινή ενημέρωση ιστοσελίδων, ιστολογίου, λογαριασμών, ομάδων και σελίδων μεγάλης επισκεψιμότητας, σε όλα τα μέσα διαδικτυακής επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης, την ίδρυση των ανά την Ελλάδα γραφείων αυτού και την καθημερινή επέκταση του δικτύου των υποστηρικτών, εκπροσώπων και συνεργαζομένων δικηγόρων κλπ εξειδικευμένων επιστημόνων αυτού σε όλη την ελληνική επικράτεια, στη δημιουργία υποδομών και εξοπλισμού αιχμής των κεντρικών γραφείων Αθηνών και Πειραιώς, στην επέκταση των γραφείων της νομικής υπηρεσίας με νέους χώρους και την πρόσληψη επιπροσθέτων ασκουμένων δικηγόρων, για την οργάνωση και τη μηχανογράφηση της λειτουργίας αυτού και των παρεχόμενων στα μέλη του υπηρεσιών, με την δημιουργία ειδικού για το σκοπό αυτό λογισμικού και μηχανογραφικού προγράμματος πολλαπλών χρηστών σε πραγματικό χρόνο, πλήρως εναρμονισμένο με τον νέο κανονισμό GDPR, για την αποδοτικότερη λειτουργία του σωματείου και την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των μελών του σε όλη την ελληνική επικράτεια.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο γεγονός ότι ο αριθμός των δικαστικών αποφάσεων δικαίωσης των δανειοληπτών του σωματείου, στα δικαστήρια όλων των βαθμίδων του συνόλου της επικράτειας, έχει πλέον ξεπεράσει τις εξακόσιες, με αποτέλεσμα, έτσι, η ΥΠΕΡΒΑΣΗ, να έχει πλέον καθιερωθεί ως μοναδικό σημείο αναφοράς και σταθμός στην ιστορία της άμυνας του δανειολήπτη, καθόσον δεν υπάρχει άλλο παρόμοιο προηγούμενο επιτυχίας αυτών των διαστάσεων, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά πουθενά στον κόσμο. 
Επίσης, το σωματείο, επειδή έλαβε από την πρώτη στιγμή όλα τα απαραίτητα μέτρα υγειονομικής προστασίας των εργαζομένων, των εθελοντών, της διοίκησης και των μελών του από την πανδημία του κορωνοϊού, υιοθετώντας τις συστάσεις των ειδικών για ενίσχυση της τηλεργασίας, μειώνοντας τον αριθμό των προσελεύσεων των μελών στα γραφεία του, δημιουργώντας ειδική υπηρεσία τηλεξυπηρέτησης για το κοινό, δημιουργώντας νέους, εξωτερικούς, επαρκώς αεριζόμενους χώρους αναμονής, τοποθετώντας παντού διαχωριστικά-προστατευτικά plexi glass και αντισηπτικά υγρά, ακόμη και διαθέτοντας σε όλους τους εργαζόμενους, τους εθελοντές και τα μέλη του, εντελώς δωρεάν, χιλιάδες μάσκες πολλαπλής χρήσης, κατάφερε να μην έχει μέχρι και σήμερα ούτε ένα θετικό κρούσμα κορωνοϊού εντός των γραφείων του σε όλη την Ελλάδα, με αποτέλεσμα, έτσι, να μην βρεθεί αντιμέτωπο με απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό και να μην καταγράψει ούτε μια ημέρα υποχρεωτικής καραντίνας λόγω κρουσμάτων εντός των χώρων των γραφείων του. Ακόμη, το σωματείο, παρά την γενικότερη αρνητική, υγειονομική κοινωνική και οικονομική συγκυρία που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού, και παρά το γεγονός ότι, κατά την διάρκεια του πρώτου lockdown, από τον μήνα Μάρτιο μέχρι και το καλοκαίρι 2020, δεν έλαβε ούτε ένα μέτρο στήριξης από την Πολιτεία, ούτε ακόμη αυτού των επιδομάτων των εργαζομένων του, κατάφερε όχι μόνο να επιβιώσει, αλλά και να εκμεταλλευτεί όλες τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες και, έτσι, να δημιουργήσει μέχρι και δικό του τηλεοπτικό στούντιο, με υψηλότατες τεχνολογικές προδιαγραφές web tv και δικό του, ψηφιακό τηλεοπτικό κανάλι, το «ΥTV (YpervasiTV)», το οποίο μεταδίδει, καθημερινά, ζωντανές εκπομπές ειδικού ενδιαφέροντος, ιδιαίτερα δε για τους δανειολήπτες. Περαιτέρω, μέσα από το τηλεοπτικό του κανάλι ΥTV, το σωματείο ανέπτυξε την δράση «ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΠΙΤΙ», με την οποία, η Επιστημονική του Ομάδα, σε καθημερινή βάση, επικοινωνεί ζωντανά, διαδραστικά και αμφίδρομα, με εικόνα και ήχο, με τα μέλη του, μέσα από τις SmartTV, τα κινητά τηλέφωνα, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τα laptops και τα tablets τους, μπαίνοντας, έτσι, κυριολεκτικά, σε καθημερινή βάση, στα σπίτια τους, προκειμένου να τους παρέχει διαρκή, καθημερινή ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις που αφορούν τους σκοπούς του σωματείου και τα καθημερινά τους προβλήματα που σχετίζονται με την μάστιγα του ιδιωτικού χρέους, να τους λύνει απορίες, αλλά και να τους βοηθά να γνωρίζονται μεταξύ τους και, έτσι, να κοινωνικοποιούνται, να συνομιλούν και να ανταλλάσσουν απόψεις, να αλληλοβοηθούνται και να στηρίζουν ο ένας τον άλλο, σε κοινωνικό, ψυχολογικό, ακόμη και σε οικονομικό επίπεδο, εκμεταλλευόμενοι τις νέες, ψηφιακές τεχνολογικές δυνατότητες του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ακόμη, με τις ίδιες τεχνολογικές ευχέρειες, το σωματείο ανέπτυξε την ειδική «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ», η οποία, σε συνδυασμό με την τηλεργασία μέρους του προσωπικού του, αλλά και μέσα από τα ίδια τα γραφεία του, φέρνει τα μέλη του σωματείου, καθημερινά, ζωντανά, διαδραστικά και αμφίδρομα, με εικόνα και ήχο, σε επαφή με τους εργαζόμενους και τους εθελοντές αυτού, σε κάθε θέση ευθύνης και εργασίας, προκειμένου, έτσι, τα μέλη του να μπορούν να εξυπηρετούνται, να ενημερώνονται, να λαμβάνουν οδηγίες και να τακτοποιούν τις εκκρεμότητές τους, σα να ερχόταν αυτοπροσώπως στο γραφείο, εξοικονομώντας τους χρόνο, χρήμα και ταλαιπωρία και, πρωτίστως, διαφυλάσσοντας την υγεία τους από τον κίνδυνο των μετακινήσεων και των συγχρωτισμών εν μέσω της πανδημίας. Τέλος, μέσα στο έτος 2021, το σωματείο δημιούργησε την νέα, οικονομική, ηλεκτρονική εφημερίδα «ΥΠΕΡΒΑΣΗ NEWS», όπου αρθρογραφούν, εκτός από την διοίκηση και τα μέλη του, δεκάδες επώνυμοι, ειδικοί επιστήμονες, υψηλόβαθμα στελέχη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθηγητές πανεπιστημίου, εν ενεργεία και πρώην βουλευτές και ευρωβουλευτές, η οποία γνωρίζει πρωτοφανή επιτυχία, προσελκύοντας καθημερινά δεκάδες χιλιάδες αναγνώστες και κοινοποιήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όλες οι σχετικές με τις ανωτέρω νέες δράσεις επενδύσεις χρηματοδοτήθηκαν αποκλειστικά από τα έσοδα του σωματείου, χωρίς προσφυγή σε τραπεζικό ή άλλης μορφής δανεισμό, χωρίς κρατικές ή ευρωπαϊκές ενισχύσεις και χωρίς την συνδρομή δημόσιων ή ιδιωτικών χρηματοδοτικών πόρων και χορηγιών πάσης φύσης, ενώ, μέχρι την ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2021, όλες οι σχετικές δαπάνες είχαν ολοσχερώς εξοφληθεί κατά προμηθευτή, στο σύνολό τους.

Το σώμα έκανε ομόφωνα αποδεκτά όλα τα ανωτέρω, όπως διατυπώθηκαν, και αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, δια ανατάσεως των χειρών όλων των παρισταμένων μελών, την ομόφωνη έγκριση του απολογισμού της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31/12/2021 και όλου του εν γένει έργου και των δράσεων του σωματείου, από την ίδρυσή του μέχρι και την 30/06/2022.ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση του οικονομικού απολογισμού, των πεπραγμένων της απερχόμενης Διοικούσας Επιτροπής και των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2021.

Επί του 2ου θέματος ημερησίας διάταξης, ο κος Πρόεδρος, λαβών τον λόγο ενημερώνει τα παριστάμενα μέλη σχετικά με τον οικονομικό απολογισμό της χρήσης που έληξε την 31/12/2021 και των επ’ αυτού οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2021, που συντάχθηκαν εμπρόθεσμα και νομότυπα, εντός της προβλεπόμενης από το νόμο και το καταστατικό προθεσμίας.
Οι οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2021, η Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων του εντύπου Ε3 και η Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων του άρθ. 45, Ν 4172/2013, αντίγραφα των οποίων διανεμήθηκαν από τον Γραμματέα της Συνέλευσης σε όλα τα παριστάμενα μέλη, υποβλήθηκαν αρμοδίως στην ΔΟΥ Α’ Αθηνών και είναι οι εξής :


Το σώμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, δια ανατάσεως των χειρών όλων των παρισταμένων μελών, τον Οικονομικό Απολογισμό, τα Πεπραγμένα της Διοικούσας Επιτροπής, τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2021, την Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων του εντύπου Ε3 και τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων του άρθ. 45, Ν 4172/2013.
Ειδικότερα, το σώμα αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, δια ανατάσεως των χειρών όλων των παρισταμένων μελών, τα εξής :
(α) την ομόφωνη έγκριση των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2021,
(β) την ομόφωνη έγκριση του οικονομικού απολογισμού και όλων των πεπραγμένων της Διοικούσας Επιτροπής, συλλογικά, και των μελών αυτής, ατομικά, που εγκρίθηκαν από το σώμα και έλαβαν χώρα μέχρι την 30/06/2022 και
(γ) την ομόφωνη έγκριση όλων των κατά μήνα δαπανών του Σωματείου για το έτος 2021 και την χρήση που έληξε την 31/12/2021, ανά κατηγορία δαπάνης, ποσό και προμηθευτή, όπως αναλυτικά περιγράφονται στα επί μέρους έγγραφα, φορολογικά στοιχεία και παραστατικά και τα πρακτικά συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής.ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού για τη χρήση 2022, που θα λήξει την 31/12/2022.


Ο κος Πρόεδρος, λαβών το λόγο, προτείνει στο σώμα ότι, μετά την ομόφωνη έγκριση, κατά τα ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, του απολογισμού της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31/12/2021 και του εν γένει έργου και των δράσεων του σωματείου, από την ίδρυσή του μέχρι και την 30/06/2022, καθώς και την ομόφωνη έγκριση, του οικονομικού απολογισμού, των πεπραγμένων της απελθούσης Διοικούσας Επιτροπής και των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2021, καθίσταται απαραίτητη η έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού του σωματείου για τη χρήση 2022 κατ’ ελάχιστον στο ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων [350.000,00] ευρώ, ήτοι κατ’ αναλογία της χρήσης που έληξε την 31/12/2021.

Το σώμα έκανε ομόφωνα αποδεκτή την πρόταση αυτή του Προέδρου, όπως διατυπώθηκε, και αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, δια ανατάσεως των χειρών όλων των παρισταμένων μελών, να εγκρίνει τον οικονομικό προϋπολογισμό για τη χρήση 2022, που θα λήξει την 31/12/2022, τον οποίο προσδιόρισε, κατ’ ελάχιστον, κατ’ αναλογία της χρήσης που έληξε την 31/12/2021, στο ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων [350.000,00] ευρώ.


ΘΕΜΑ 4ο
Απαλλαγή των Μελών της απερχόμενης Διοικούσας Επιτροπής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.


Ο κος Πρόεδρος, λαβών το λόγο, προτείνει στο σώμα ότι, μετά την ομόφωνη έγκριση, κατά τα ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, του απολογισμού της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31/12/2021 και του εν γένει έργου και των δράσεων του Σωματείου, από την ίδρυσή του μέχρι και την 30/06/2022, καθώς και την ομόφωνη έγκριση του οικονομικού απολογισμού, των πεπραγμένων της απελθούσης Διοικούσας Επιτροπής και των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2021, καθίσταται αυτονόητη η απαλλαγή όλων των μελών της απερχόμενης Διοικούσας Επιτροπής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του Σωματείου.

Το σώμα έκανε ομόφωνα αποδεκτή την πρόταση αυτή του Προέδρου, όπως διατυπώθηκε, και αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, δια ανατάσεως των χειρών όλων των παρισταμένων μελών, την απαλλαγή όλων των μελών της Διοικούσας Επιτροπής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του Σωματείου.


ΘΕΜΑ 5ο
Διάφορες Ανακοινώσεις

Ο κος Πρόεδρος, λαβών τον λόγο, ανακοινώνει στο σώμα, ότι, όπως και για τις προηγούμενες χρήσεις, έτσι και για την χρήση που θα λήξει την 31/12/2022, η Διοικούσα Επιτροπή του Σωματείου όρισε ως Επίτροπο Οικονομικών τον κο Κωνσταντίνο (Κώστα) Διώτη, κάτοικο Αθηνών, κάτοχο του υπ’ αριθ. ΑΜ 515842/2018 ΔΑΤ, ΑΦΜ 029733436, ΔΟΥ ΙΖ’ ΑΘΗΝΩΝ, Οικονομολόγου, Στατιστικού, πρώην Εφοριακού και Επιθεωρητή ΥΠΟΙΚ.

Το σώμα έκανε ομόφωνα αποδεκτή την ανακοίνωση αυτή του Προέδρου, όπως διατυπώθηκε, και ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, δια ανατάσεως των χειρών όλων των παρισταμένων μελών, τον ορισμό του κου Κωνσταντίνου (Κώστα) Διώτη, κάτοικου Αθηνών, κατόχου του υπ’ αριθ. ΑΜ 515842/2018 ΔΑΤ, ΑΦΜ 029733436, ΔΟΥ ΙΖ’ ΑΘΗΝΩΝ, Οικονομολόγου, Στατιστικού, πρώην Εφοριακού και Επιθεωρητή ΥΠΟΙΚ, ως Επίτροπου Οικονομικών του Σωματείου για την χρήση 2022, που θα λήξει την 31/12/2022.

Δεν ετέθη άλλο θέμα προς συζήτηση από τα παριστάμενα μέλη.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση αλλά ούτε και τέθηκε τέτοιο από τα παριστάμενα μέλη, ο κος Πρόεδρος έλυσε τη συνεδρίαση την 19.30’ώρα.

Προς πίστωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, στο οποίο προσαρτώνται τα χειρόγραφα και οι πρωτότυπες υπογραφές όλων των παρισταμένων μελών στην 9η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του Σωματείου και, αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε μεγαλόφωνα, στην συνέχεια υπογράφηκε από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 29/08/2022


Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γραμματέας
Κυριάκος Τόμπρας (ΤΥ)                                         Γεώργιος Κοντός (ΤΥ)Κοινοποίηση:
Γραμματεία
Γραφείο Προέδρου
Γενική Γραμματεία


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates