.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2023

                                           

ΠΡΟΣΚΛΗΣH

Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

των Μελών  του μη κερδοσκοπικού Σωματείου

με την επωνυμία «ΥΠΕΡΒΑΣΗ – ΚΙΝΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ»

και τον διακριτικό τίτλο «ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ»

 

που εδρεύει στην Αθήνα, Αγ. Κωνσταντίνου 2, ΤΚ 10431, ΑΦΜ 997277534, ΔΟΥ Α’ Αθηνών, έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα, δυνάμει της υπ’ αριθ. 431/2013 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Εκουσία Διαδικασία) και έχει καταχωρηθεί με αύξοντα αριθμό 29909 στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών την 22/01/2014.

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου, καλούνται τα μέχρι 30/06/2023 ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη αυτού, στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία, λόγω του παρατεταμένου καύσωνα και των μετεωρολογικών προβλέψεων του καλοκαιριού,  θα πραγματοποιηθεί την 25η Αυγούστου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00’, στα κεντρικά γραφεία του Σωματείου,  Αγ. Κωνσταντίνου 2, 1ος Όροφος,  ΤΚ 10431,  Αθήνα, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης :

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

1.     Απολογισμός της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31/12/2022 και συνοπτική παρουσίαση του εν γένει έργου και των δράσεων του σωματείου μέχρι και την 30/06/2023. 

2.     Έγκριση του οικονομικού απολογισμού, των πεπραγμένων της απερχόμενης Διοικούσας Επιτροπής και των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2022.

3.     Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού της χρήσης 2023, που θα λήξει την 31/12/2023.

4.     Απαλλαγή των εν ενεργεία Μελών της  Διοικούσας Επιτροπής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

5.     Λήψη απόφασης περί τυχόν ευθυνών αποζημιώσεως των απελθόντων Μελών της Διοικούσας Επιτροπής.

6.     Επικύρωση διορισμού του νέου μέλους της Διοικούσας Επιτροπής, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του Καταστατικού του σωματείου.

7.     Διορισμός του Επιτρόπου Οικονομικών του σωματείου για την χρήση 2023, που θα λήξει την 31/12/2023.

8.     Διάφορες Ανακοινώσεις

 

Όλα τα ταμειακά ενήμερα Μέλη του Σωματείου που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση, πρέπει το αργότερο εντός πέντε (05) ημερολογιακών ημερών πριν την ορισθείσα στην ημερησία διάταξη ημερομηνία σύγκλισής της, να καταθέσουν με ηλεκτρονική αλληλογραφία στα Κεντρικά Γραφεία του Σωματείου και υπόψη του Γενικού Γραμματέα αυτού, αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής της ετήσιας συνδρομής τους για τα έτη 2022-2023.  Άλλως, τα ταμειακά ενήμερα Μέλη του Σωματείου που δεν συμμορφώνονται προς τις ανωτέρω προθεσμίες και διατάξεις, δεν έχουν κατά τα άρθρα 8 και 16 του Καταστατικού δικαίωμα συμμετοχής  στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 25ης Αυγούστου 2023.

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η Πρώτη Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1η Σεπτεμβρίου 2023,  την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης.

 

Αθήνα, 20/07/2023
Ο Πρόεδρος

Κυριάκος Τόμπρας

ΑΔΤ ΑΝ 160061/2017

Τηλ. 210  52.00.452

 

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου, στην ημερήσια πολιτική εφημερίδα «Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ» της Δευτέρας 24 Ιουλίου 2023, αριθμός φύλλου 3.154, έτος 11ο,  σελίδα 38.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates