.

8η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (26/08/2021)


ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8ης ΕΤΗΣΙΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
των Μελών του μη κερδοσκοπικού Σωματείου
με την επωνυμία «ΥΠΕΡΒΑΣΗ – ΚΙΝΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ»
και τον διακριτικό τίτλο «ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ»

(1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ)


Στην Αθήνα σήμερα την 26/08/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00’, στα επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 2, 1ος όροφος, κεντρικά γραφεία του μη κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία «ΥΠΕΡΒΑΣΗ – ΚΙΝΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ», συνήλθαν σε 1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ τα τακτικά και ταμειακά ενήμερα μέλη αυτού, προκειμένου να συζητήσουν και να αποφασίσουν, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του σωματείου, επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης, όπως αυτά λεπτομερώς αναγράφονται στην από 14/07/2021 Πρόσκληση, η οποία δημοσιεύθηκε εμπρόθεσμα και νομότυπα, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του σωματείου, στην ιστοσελίδα και το ιστολόγιο αυτού και, επιπροσθέτως, στο από 14/07/2021 φύλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ», αριθμός φύλλου 2.554/Έτος 9ο, Σελίδα 32, η οποία έχει επί λέξει ως εξής :

ΠΡΟΣΚΛΗΣH
Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των Μελών του μη κερδοσκοπικού Σωματείου
με την επωνυμία «ΥΠΕΡΒΑΣΗ – ΚΙΝΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ»
και τον διακριτικό τίτλο «ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ»

που εδρεύει στην Αθήνα, Αγ. Κωνσταντίνου 2, ΤΚ 10431, ΑΦΜ 997277534, ΔΟΥ Α’ Αθηνών, έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα, δυνάμει της υπ’ αριθ. 431/2013 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Εκουσία Διαδικασία) και έχει καταχωρηθεί με αύξοντα αριθμό 29909 στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών την 22/01/2014.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου, καλούνται τα μέχρι 30/06/2021 ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη αυτού, στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, των παρατεταμένων lockdown και του καθεστώτος αναστολών εργασίας και τηλεργασίας του μεγαλύτερου μέρους των εργαζομένων του σωματείου, θα πραγματοποιηθεί την 19η Αυγούστου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00’, στα κεντρικά γραφεία του Σωματείου, Αγ. Κωνσταντίνου 2, 1ος Όροφος, ΤΚ 10431, Αθήνα, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Απολογισμός της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31/12/2020 και συνοπτική παρουσίαση του εν γένει έργου και των δράσεων του σωματείου μέχρι και την 30/06/2021.

2. Έγκριση του οικονομικού απολογισμού, των πεπραγμένων της απερχόμενης Διοικούσας Επιτροπής και των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2020.

3. Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού της χρήσης 2021, που θα λήξει την 31/12/2021.

4. Απαλλαγή των Μελών της απερχόμενης Διοικούσας Επιτροπής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

5. Εκλογή Προέδρου του Σωματείου.

6. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών Διοικούσας Επιτροπής.

7. Διάφορες Ανακοινώσεις

Όλα τα ταμειακά ενήμερα Μέλη του Σωματείου που επιθυμούν να συμμετάσχουν με δικαίωμα εκλογής και ψήφου (εκλέγειν και εκλέγεσθαι) στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση, πρέπει το αργότερο εντός πέντε (05) ημερολογιακών ημερών πριν την ορισθείσα στην ημερησία διάταξη ημερομηνία σύγκλισής της, να καταθέσουν με ηλεκτρονική αλληλογραφία στα Κεντρικά Γραφεία του Σωματείου και υπόψη του Γενικού Γραμματέα αυτού κου Γεωργίου Κοντού, αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής της ετήσιας συνδρομής τους για τα έτη 2020-2021 και αίτηση υποβολής υποψηφιότητας, εφόσον επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το αξίωμα του Προέδρου του Σωματείου, του Τακτικού ή Αναπληρωματικού Μέλους της Διοικούσας Επιτροπής αυτού. Άλλως, τα ταμειακά ενήμερα Μέλη του Σωματείου που δεν συμμορφώνονται προς τις ανωτέρω προθεσμίες και διατάξεις, δεν έχουν κατά τα άρθρα 8 και 16 του Καταστατικού δικαίωμα συμμετοχής, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 19ης Αυγούστου 2021.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Αυγούστου 2021, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης.

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το Καταστατικό του σωματείου, στην ημερήσια πολιτική εφημερίδα "Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ" της 14/07/2021, αριθμ. φύλλου 2.554, έτος 9ο, σελίδα 32.

Αθήνα, 14/07/2021

Ο Πρόεδρος
Κυριάκος Τόμπρας
ΑΔΤ ΑΝ 160061/2017
Τηλ. 210 52.00.452


Παρέστησαν οι εξής :

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΕΣΤΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26/08/2021

Προεδρείο Συνέλευσης

Τα παρόντα μέλη, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα, εξέλεξαν ομόφωνα και παμψηφεί, με ανάταση των χειρών τους, ως προσωρινό Πρόεδρο της Συνέλευσης το ιδρυτικό μέλος του σωματείου και εκλεγμένο Πρόεδρο αυτού κ.ο ΚΥΡΙΑΚΟ ΤΟΜΠΡΑ του Χρήστου και ως προσωρινό Γραμματέα, το ιδρυτικό μέλος του σωματείου και εκλεγμένο Γενικό Γραμματέα αυτού τον κο ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΝΤΟ του Φωτίου, προκειμένου να διενεργήσουν τον έλεγχο της νομιμοποίησης των παρόντων για τη συμμετοχή τους στη συνέλευση, σύμφωνα με την ανωτέρω από 14/07/2021 Πρόσκληση, και τον έλεγχο και την καταγραφή της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό του σωματείου απαρτίας, προκειμένου η συνέλευση να μπορεί νόμιμα να συνέλθει, να συζητήσει και να αποφασίσει επί των ανωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης.

Έλεγχος Νομιμοποίησης

Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της συνέλευσης έλεγξαν, ένα προς ένα, τα νομιμοποιητικά έγγραφα όλων των παρόντων και διαπίστωσαν ότι αυτοί παρίστανται νόμιμα, σύμφωνα με το νόμο, το καταστατικό και την από 14/07/2021 Πρόσκληση, κατά την 1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του σωματείου, επειδή (α) είναι όλοι ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΕΝΗΜΕΡΟΙ και έτσι έχουν, κατά τα άρθρα 8 και 16 του Καταστατικού, δικαίωμα συμμετοχής, εκλογής και (β) έχουν καταθέσει εντός της, κατά την από 14/07/2021 Πρόσκληση, προθεσμίας των πέντε (05) ημερολογιακών ημερών, στα κεντρικά γραφεία του σωματείου, αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής της ετήσιας συνδρομής τους για το έτος 2020, αίτηση συμμετοχής στη συνέλευση και εξουσιοδοτήσεις με γνήσια υπογραφής για όσους παρίστανται διά αντιπροσώπου.

Έλεγχος Απαρτίας

Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της συνέλευσης ενημερώνουν τα παριστάμενα μέλη ότι επειδή, σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και την από 14/07/2021 Πρόσκληση, δεν επετεύχθη η απαιτούμενη απαρτία για τη διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά την 19/08/2021, (α) νομίμως συνέρχεται σήμερα η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης και (β) νομίμως αυτή μπορεί να συνεδριάσει, να συζητήσει και να αποφασίσει επί των θεμάτων ημερησίας διάταξης, όπως αυτά αναγράφονται στην από 14/07/2021 Πρόσκληση, αφού παρίστανται νόμιμα, κατά τα άρθρα 8 και 16 του Καταστατικού, αυτοπροσώπως και δια εξουσιοδοτήσεων, ικανός αριθμός τακτικών, ταμειακά ενήμερων και με δικαίωμα ψήφου μελών, των οποίων ολοκληρώθηκε επιτυχώς, κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα, ο απαραίτητος έλεγχος νομιμοποίησης.

Ορισμός Οριστικού Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της νομιμοποίησης και της απαρτίας και αφού διαπιστώθηκε ότι η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση του σωματείου συνέρχεται νόμιμα και μπορεί να συνεδριάσει, να συζητήσει και να αποφασίσει επί όλων των ανωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης, χωρίς να έχει διατυπωθεί επ’ αυτού καμία ένσταση ή αντίρρηση, τα παριστάμενα μέλη εξέλεξαν ομόφωνα και παμψηφεί, με φανερή ψηφοφορία, δια ανατάσεως των χειρών τους, ως οριστικό Πρόεδρο της Συνέλευσης το ιδρυτικό μέλος του σωματείου και εκλεγμένο Πρόεδρο αυτού κο ΚΥΡΙΑΚΟ ΤΟΜΠΡΑ του Χρήστου και ως οριστικό Γραμματέα, το ιδρυτικό μέλος του σωματείου και εκλεγμένο Γραμματέα αυτού τον κο ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΝΤΟ του Φωτίου, προκειμένου να διευθύνουν τις εργασίες της συνέλευσης, την ψηφοφορία ορισμού της Εφορευτικής Επιτροπής και την επίβλεψη των εργασιών αυτής, τη συζήτηση, σύμφωνα με το νόμο, το καταστατικό του σωματείου και την από 14/07/2021 Πρόσκληση, τις ψηφοφορίες και τη λήψη των αποφάσεων επί όλων των ανωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης, καθώς επίσης και για την τήρηση των πρακτικών.

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει το σώμα ότι, για την διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού, η Εφορευτική Επιτροπή δύναται να συγκροτείται μόνον από εν ενεργεία ή συνταξιούχους δικηγόρους και συμβολαιογράφους και συνταξιούχους εισαγγελείς και δικαστές.
Για το λόγο αυτό προτείνει στο σώμα να την εκλογή ως μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, για τη διενέργεια και τον έλεγχο της νομιμότητας των διαδικασιών των ψηφοφοριών, τον έλεγχο της εγκυρότητας των ψηφοδελτίων, την καταμέτρηση των ψήφων και τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού, των Δικηγόρων Αθηνών κκ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΣΤΑΜΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΖΟΓΚΟΥ και ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΚΑΣΣΕΛΟΥΡΗ.

Το σώμα έκανε ομόφωνα αποδεκτή την πρόταση του Προέδρου, όπως διατυπώθηκε, και αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τον διορισμό των Δικηγόρων Αθηνών, κκ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΣΤΑΜΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ, Δικηγόρου Αθηνών, (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 26003), ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΖΟΓΚΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δικηγόρου Αθηνών, (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 36330) και ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΚΑΣΣΕΛΟΥΡΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ, Δικηγόρου Αθηνών, (Α.Μ.Δ.Σ. Αθηνών 41044).

Η ανωτέρω τριμελής ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα, δια του από 26/08/2021 «Πρακτικού Συνεδρίασης της Εφορευτικής Επιτροπής της 8ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών του μη κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία ΥΠΕΡΒΑΣΗ – Κίνημα Τραπεζικής και Οικονομικής Δικαιοσύνης και τον διακριτικό τίτλο Κίνημα ΥΠΕΡΒΑΣΗ», που προσαρτάται στο παρόν πρακτικό και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού, και εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί ως Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής την δικηγόρο κα 1. ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΑΜΟΥ και ως γραμματέα και μέλος αυτής τις δικηγόρους κκ 2. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΟΓΚΟΥ και 3. ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΣΣΕΛΟΥΡΗ και αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί ότι δεν υφίσταται κανένα κώλυμα, ασυμβίβαστο και ουδεμία σύγκρουση συμφερόντων στα πρόσωπά τους, ούτε ως μέλη της απερχόμενης Διοικούσας Επιτροπής, ούτε ως υποψήφια τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη της νέας Διοικούσας Επιτροπής.

Έναρξη συζήτησης και ψηφοφορίας επί των θεμάτων ημερησίας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο
Απολογισμός της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31/12/2020 και συνοπτική παρουσίαση του εν γένει έργου και των δράσεων του σωματείου μέχρι και την 30/06/2021.


Επί του πρώτου θέματος ημερησίας διάταξης, έλαβαν διαδοχικά το λόγο ο εκλεγμένος Πρόεδρος του σωματείου κος ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΠΡΑΣ και ο Αντιπρόεδρος αυτού κος ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΑΜΟΣ, οι οποίοι παρουσίασαν αναλυτικά στα παριστάμενα μέλη όλο το έργο και τη δράση του σωματείου, από ιδρύσεώς του μέχρι την 31/12/2020 και από την 01/01/2021 μέχρι την 30/06/2021, με ιδιαίτερη αναφορά στην επιτυχημένη και μοναδική στα ελληνικά χρονικά πορεία και παρουσία του σωματείου σε όλη την ελληνική επικράτεια, στον μεγάλο αριθμό των τακτικών και ταμειακά ενήμερων μελών του, στην μοναδική ως προς τον αριθμό και τα ποιοτικά και επιστημονικά χαρακτηριστικά και την εξειδίκευση των μελών της επιστημονικής ομάδας του σωματείου, που υποστηρίζει τεχνοκρατικά τις δράσεις αυτού υπέρ των δανειοληπτών μελών του, την κατάθεση των ομαδικών αγωγών για την απομείωση των δανείων τους, τη σύνταξη, κατάθεση και επίδοση όλων των σχετικών εξωδίκων και ενδίκων μέσων και βοηθημάτων κατά τραπεζών, servicers, funds και εισπρακτικών εταιρειών, την υπεράσπιση των μελών του σωματείου σε ποινικές διαδικασίες και δίκες κατά εκπροσώπων τραπεζικών ιδρυμάτων, ιδιαίτερα δε στο αυτόφωρο, τις πολιτικές παρεμβάσεις του σωματείου που έλαβαν χώρα δια του κοινοβουλευτικού έργου των βουλευτών που στηρίζουν το έργο και τις δράσεις του, τις πραγματοποιηθείσες ενημερωτικές ημερίδες και συγκεντρώσεις που έλαβαν χώρα σε όλη την ελληνική επικράτεια, τις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές και παραγωγές αυτού, την έκδοση των βιβλίων αυτού, τη δημοσίευση άρθρων για τη δραστηριότητα και το εν γένει έργο του σωματείου στις ημερήσιες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες και στον ηλεκτρονικό τύπο, τη λειτουργία και καθημερινή ενημέρωση ιστοσελίδων, ιστολογίου, λογαριασμών, ομάδων και σελίδων μεγάλης επισκεψιμότητας, σε όλα τα μέσα διαδικτυακής επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης, την ίδρυση των ανά την Ελλάδα γραφείων αυτού και την καθημερινή επέκταση του δικτύου των υποστηρικτών, εκπροσώπων και συνεργαζομένων δικηγόρων κλπ εξειδικευμένων επιστημόνων αυτού σε όλη την ελληνική επικράτεια, στη δημιουργία υποδομών και εξοπλισμού αιχμής των κεντρικών γραφείων Αθηνών και Πειραιώς, στην επέκταση των γραφείων της νομικής υπηρεσίας με νέους χώρους και την πρόσληψη επιπροσθέτων ασκουμένων δικηγόρων, για την οργάνωση και τη μηχανογράφηση της λειτουργίας αυτού και των παρεχόμενων στα μέλη του υπηρεσιών, με την δημιουργία ειδικού για το σκοπό αυτό λογισμικού και μηχανογραφικού προγράμματος πολλαπλών χρηστών σε πραγματικό χρόνο, πλήρως εναρμονισμένο με τον νέο κανονισμό GDPR, για την αποδοτικότερη λειτουργία του σωματείου και την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των μελών του σε όλη την ελληνική επικράτεια.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο γεγονός ότι ο αριθμός των δικαστικών αποφάσεων δικαίωσης των δανειοληπτών του σωματείου, στα δικαστήρια όλων των βαθμίδων του συνόλου της επικράτειας, έχει πλέον ξεπεράσει τις εξακόσιες, με αποτέλεσμα, έτσι, η ΥΠΕΡΒΑΣΗ, να έχει πλέον καθιερωθεί ως μοναδικό σημείο αναφοράς και σταθμός στην ιστορία της άμυνας του δανειολήπτη, καθόσον δεν υπάρχει άλλο παρόμοιο προηγούμενο επιτυχίας αυτών των διαστάσεων, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά πουθενά στον κόσμο.
Επίσης, το σωματείο, επειδή έλαβε από την πρώτη στιγμή όλα τα απαραίτητα μέτρα υγειονομικής προστασίας των εργαζομένων, των εθελοντών, της διοίκησης και των μελών του από την πανδημία του κορωνοϊού, υιοθετώντας τις συστάσεις των ειδικών για ενίσχυση της τηλεργασίας, μειώνοντας τον αριθμό των προσελεύσεων των μελών στα γραφεία του, δημιουργώντας ειδική υπηρεσία τηλεξυπηρέτησης για το κοινό, δημιουργώντας νέους, εξωτερικούς, επαρκώς αεριζόμενους χώρους αναμονής, τοποθετώντας παντού διαχωριστικά-προστατευτικά plexi glass και αντισηπτικά υγρά, ακόμη και διαθέτοντας σε όλους τους εργαζόμενους, τους εθελοντές και τα μέλη του, εντελώς δωρεάν, χιλιάδες μάσκες πολλαπλής χρήσης, κατάφερε να μην έχει μέχρι και σήμερα ούτε ένα θετικό κρούσμα κορωνοϊού εντός των γραφείων του σε όλη την Ελλάδα, με αποτέλεσμα, έτσι, να μην βρεθεί αντιμέτωπο με απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό και να μην καταγράψει ούτε μια ημέρα υποχρεωτικής καραντίνας λόγω κρουσμάτων εντός των χώρων των γραφείων του.
Ακόμη, το σωματείο, παρά την γενικότερη αρνητική, υγειονομική κοινωνική και οικονομική συγκυρία που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού, και παρά το γεγονός ότι, κατά την διάρκεια του πρώτου lockdown, από τον μήνα Μάρτιο μέχρι και το καλοκαίρι 2020, δεν έλαβε ούτε ένα μέτρο στήριξης από την Πολιτεία, ούτε ακόμη αυτού των επιδομάτων των εργαζομένων του, κατάφερε όχι μόνο να επιβιώσει, αλλά και να εκμεταλλευτεί όλες τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες και, έτσι, να δημιουργήσει μέχρι και δικό του τηλεοπτικό στούντιο, με υψηλότατες τεχνολογικές προδιαγραφές web tv και δικό του, ψηφιακό τηλεοπτικό κανάλι, το «ΥTV (YpervasiTV)», το οποίο μεταδίδει, καθημερινά, ζωντανές εκπομπές ειδικού ενδιαφέροντος, ιδιαίτερα δε για τους δανειολήπτες.
Περαιτέρω, μέσα από το τηλεοπτικό του κανάλι ΥTV, το σωματείο ανέπτυξε την δράση «ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΠΙΤΙ», με την οποία, η Επιστημονική του Ομάδα, σε καθημερινή βάση, επικοινωνεί ζωντανά, διαδραστικά και αμφίδρομα, με εικόνα και ήχο, με τα μέλη του, μέσα από τις SmartTV, τα κινητά τηλέφωνα, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τα laptops και τα tablets τους, μπαίνοντας, έτσι, κυριολεκτικά, σε καθημερινή βάση, στα σπίτια τους, προκειμένου να τους παρέχει διαρκή, καθημερινή ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις που αφορούν τους σκοπούς του σωματείου και τα καθημερινά τους προβλήματα που σχετίζονται με την μάστιγα του ιδιωτικού χρέους, να τους λύνει απορίες, αλλά και να τους βοηθά να γνωρίζονται μεταξύ τους και, έτσι, να κοινωνικοποιούνται, να συνομιλούν και να ανταλλάσσουν απόψεις, να αλληλοβοηθούνται και να στηρίζουν ο ένας τον άλλο, σε κοινωνικό, ψυχολογικό, ακόμη και σε οικονομικό επίπεδο, εκμεταλλευόμενοι τις νέες, ψηφιακές τεχνολογικές δυνατότητες του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Ακόμη, με τις ίδιες τεχνολογικές ευχέρειες, το σωματείο ανέπτυξε την ειδική «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ», η οποία, σε συνδυασμό με την τηλεργασία μέρους του προσωπικού του, αλλά και μέσα από τα ίδια τα γραφεία του, φέρνει τα μέλη του σωματείου, καθημερινά, ζωντανά, διαδραστικά και αμφίδρομα, με εικόνα και ήχο, σε επαφή με τους εργαζόμενους και τους εθελοντές αυτού, σε κάθε θέση ευθύνης και εργασίας, προκειμένου, έτσι, τα μέλη του να μπορούν να εξυπηρετούνται, να ενημερώνονται, να λαμβάνουν οδηγίες και να τακτοποιούν τις εκκρεμότητές τους, σα να ερχόταν αυτοπροσώπως στο γραφείο, εξοικονομώντας τους χρόνο, χρήμα και ταλαιπωρία και, πρωτίστως, διαφυλάσσοντας την υγεία τους από τον κίνδυνο των μετακινήσεων και των συγχρωτισμών εν μέσω της πανδημίας.
Τέλος, στα τέλη του 2020 και εν μέσω του δεύτερου lockdown, το σωματείο δημιούργησε την νέα, οικονομική, ηλεκτρονική εφημερίδα «ΥΠΕΡΒΑΣΗ NEWS», όπου αρθρογραφούν, εκτός από την διοίκηση και τα μέλη του, δεκάδες επώνυμοι, ειδικοί επιστήμονες, υψηλόβαθμα στελέχη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθηγητές πανεπιστημίου, εν ενεργεία και πρώην βουλευτές και ευρωβουλευτές, η οποία γνωρίζει πρωτοφανή επιτυχία, προσελκύοντας καθημερινά δεκάδες χιλιάδες αναγνώστες και κοινοποιήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Όλες οι σχετικές με τις ανωτέρω νέες δράσεις επενδύσεις, πραγματοποιήθηκαν μέσα στην χρήση 2020, που έληξε την 31/12/2020 και χρηματοδοτήθηκαν αποκλειστικά από τα έσοδα του σωματείου, χωρίς προσφυγή σε τραπεζικό ή άλλης μορφής δανεισμό, χωρίς κρατικές ή ευρωπαϊκές ενισχύσεις και χωρίς την συνδρομή δημόσιων ή ιδιωτικών χρηματοδοτικών πόρων και χορηγιών πάσης φύσης, ενώ, μέχρι την ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2020, όλες οι σχετικές δαπάνες είχαν ολοσχερώς εξοφληθεί κατά προμηθευτή, στο σύνολό τους.

Το σώμα έκανε ομόφωνα αποδεκτά όλα τα ανωτέρω, όπως διατυπώθηκαν, και αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, δια ανατάσεως των χειρών όλων των παρισταμένων μελών, τα εξής :
Την ομόφωνη έγκριση του απολογισμού της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31/12/2020 και όλου του εν γένει έργου και των δράσεων του σωματείου, από την ίδρυσή του μέχρι και την 30/06/2021.ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση του οικονομικού απολογισμού, των πεπραγμένων της απερχόμενης Διοικούσας Επιτροπής και των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2020.


Επί του 2ου θέματος ημερησίας διάταξης, ο κος Πρόεδρος, λαβών τον λόγο ενημερώνει τα παριστάμενα μέλη σχετικά με τον οικονομικό απολογισμό της χρήσης που έληξε την 31/12/2020 και των επ’ αυτού οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2020, που συντάχθηκαν εμπρόθεσμα και νομότυπα, εντός της προβλεπόμενης από το νόμο και το καταστατικό προθεσμίας.
Οι οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2020, η Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων του εντύπου Ε3 και η Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων του άρθ. 45, Ν 4172/2013, αντίγραφα των οποίων διανεμήθηκαν από τον Γραμματέα της Συνέλευσης σε όλα τα παριστάμενα μέλη, υποβλήθηκαν αρμοδίως στην ΔΟΥ Α’ Αθηνών και είναι οι εξής :

Το σώμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, δια ανατάσεως των χειρών όλων των παρισταμένων μελών, τον Οικονομικό Απολογισμό, τα Πεπραγμένα της Διοικούσας Επιτροπής, τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2020, την Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων του εντύπου Ε3 και τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων του άρθ. 45, Ν 4172/2013.
Ειδικότερα, το σώμα αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, δια ανατάσεως των χειρών όλων των παρισταμένων μελών, τα εξής :
(α) την ομόφωνη έγκριση των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2020,
(β) την ομόφωνη έγκριση του οικονομικού απολογισμού και όλων των πεπραγμένων της Διοικούσας Επιτροπής, συλλογικά, και των μελών αυτής, ατομικά, που εγκρίθηκαν από το σώμα και έλαβαν χώρα μέχρι την 30/06/2021 και
(γ) την ομόφωνη έγκριση όλων των κατά μήνα δαπανών του Σωματείου για το έτος 2020 και την χρήση που έληξε την 31/12/2020, ανά κατηγορία δαπάνης, ποσό και προμηθευτή, όπως αναλυτικά περιγράφονται στα επί μέρους έγγραφα, φορολογικά στοιχεία και παραστατικά και τα πρακτικά συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής.ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού για τη χρήση 2021, που θα λήξει την 31/12/2021.


Ο κος Πρόεδρος, λαβών το λόγο, προτείνει στο σώμα ότι, μετά την ομόφωνη έγκριση, κατά τα ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, του απολογισμού της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31/12/2020 και του εν γένει έργου και των δράσεων του σωματείου, από την ίδρυσή του μέχρι και την 30/06/2021, καθώς και την ομόφωνη έγκριση, του οικονομικού απολογισμού, των πεπραγμένων της απελθούσης Διοικούσας Επιτροπής και των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2021, καθίσταται απαραίτητη η έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού του σωματείου για τη χρήση 2018 κατ’ ελάχιστον στο ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων [350.000,00] ευρώ, ήτοι κατ’ αναλογία της χρήσης που έληξε την 31/12/2020.

Το σώμα έκανε ομόφωνα αποδεκτή την πρόταση αυτή του Προέδρου, όπως διατυπώθηκε, και αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, δια ανατάσεως των χειρών όλων των παρισταμένων μελών, να εγκρίνει τον οικονομικό προϋπολογισμό για τη χρήση 2021, που θα λήξει την 31/12/2021, τον οποίο προσδιόρισε, κατ’ ελάχιστον, κατ’ αναλογία της χρήσης που έληξε την 31/12/2020, στο ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων [350.000,00] ευρώ.


ΘΕΜΑ 4ο
Απαλλαγή των Μελών της απερχόμενης Διοικούσας Επιτροπής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.


Ο κος Πρόεδρος, λαβών το λόγο, προτείνει στο σώμα ότι, μετά την ομόφωνη έγκριση, κατά τα ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, του απολογισμού της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31/12/2020 και του εν γένει έργου και των δράσεων του σωματείου, από την ίδρυσή του μέχρι και την 30/06/2021, καθώς και την ομόφωνη έγκριση του οικονομικού απολογισμού, των πεπραγμένων της απελθούσης Διοικούσας Επιτροπής και των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2020, καθίσταται αυτονόητη η απαλλαγή όλων των μελών της απερχόμενης Διοικούσας Επιτροπής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του σωματείου.

Το σώμα έκανε ομόφωνα αποδεκτή την πρόταση αυτή του Προέδρου, όπως διατυπώθηκε, και αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, δια ανατάσεως των χειρών όλων των παρισταμένων μελών, την απαλλαγή όλων των μελών της Διοικούσας Επιτροπής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του σωματείου.


ΘΕΜΑ 5ο
Εκλογή Προέδρου του Σωματείου.


Επί του 5ου θέματος ημερησίας διάταξης, ο κος Γραμματέας ενημερώνει το σώμα ότι, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, κατά τα διαλαμβανόμενα στην από 14/07/2021 Πρόσκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και εντός της προβλεπομένης σχετικής προθεσμίας, έχει περιέλθει στα κεντρικά γραφεία του σωματείου και, έτσι, στο σώμα, μία, μοναδική αίτηση υποψηφιότητας για το αξίωμα του Προέδρου του Σωματείου και της Διοικούσας Επιτροπής αυτού, ήτοι αυτή του ιδρυτικού μέλους και απερχόμενου Προέδρου αυτού κου Κυριάκου Τόμπρα.
Ως εκ τούτου, ο κος Γραμματέας ενημερώνει το σώμα ότι, επειδή κατά τα ανωτέρω ο υποψήφιος είναι μόνον ένας, δεν τίθεται ζήτημα διενέργειας μυστικής ψηφοφορίας και ζητά προς τούτο τη σχετική γνωμοδότηση της Εφορευτικής Επιτροπής.
Η Εφορευτική Επιτροπή έκανε ομόφωνα αποδεκτή την πρόταση του κου Γραμματέα, όπως αυτή διατυπώθηκε, και γνωμοδότησε ομόφωνα και παμψηφεί ότι, επειδή κατά τα ανωτέρω ο υποψήφιος για το αξίωμα του Προέδρου είναι μόνον ένας, δεν τίθεται ζήτημα διενέργειας μυστικής ψηφοφορίας σε κάλπη για την εκλογή του, υπό την ευθύνη και την εποπτεία της Εφορευτικής Επιτροπής και, έτσι, η εκλογή του Προέδρου μπορεί να είναι φανερή και να πραγματοποιηθεί στην ίδια την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης, δια ανατάσεως των χειρών των παρισταμένων μελών του σωματείου.
Στη συνέχεια ο κος Γραμματέας ζήτησε από το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το σώμα έκανε ομόφωνα δεκτή την πρόταση του κου Γραμματέα και την επ’ αυτής γνωμοδότηση της Εφορευτικής Επιτροπής, όπως διατυπώθηκαν, και αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί η ψηφοφορία για την εκλογή του Προέδρου του Σωματείου και της Διοικούσας Επιτροπής αυτού να είναι φανερή και να πραγματοποιηθεί δια ανατάσεως των χειρών των παρισταμένων μελών αυτού.
Το σώμα έκανε ομόφωνα δεκτή την υποψηφιότητα του κου Κυριάκου Τόμπρα για το αξίωμα του Προέδρου του Σωματείου και της Διοικούσας Επιτροπής αυτού και αποφάσισε, ομόφωνα και παμψηφεί, δια ανατάσεως των χειρών όλων των παρισταμένων μελών, την εκλογή του κου ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΠΡΑ του Χρήστου, κατοίκου Αθηνών, κατόχου ΑΔΤ με αριθμό ΑΝ 160061/2017, ως Προέδρου του Σωματείου και της Διοικούσας Επιτροπής αυτού, με διάρκεια θητείας, κατά το άρθρο 10 του Καταστατικού, για τρία (03) έτη, ήτοι μέχρι και την 25/08/2024, καθιστώντας αυτόν, κατά το άρθρο 10 του Καταστατικού, ως το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του σωματείου, που εκφράζει, εκπροσωπεί και δεσμεύει αυτό σε όλες τις εκδηλώσεις του, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προεδρεύει και εισηγείται στη Διοικούσα Επιτροπή και τη Γενική Συνέλευση, τηρεί μια εκ των δύο σφραγίδων του σωματείου και ασκεί όλες τις κατά το άρθρο 10 του Καταστατικού αρμοδιότητές του στα πλαίσια του νόμου, της Ιδρυτικής Διακήρυξης, του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης αυτού.ΘΕΜΑ 6ο
Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών Διοικούσας Επιτροπής.


Επί του 6ου θέματος ημερησίας διάταξης, ο κος Γραμματέας ενημερώνει το σώμα ότι, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του σωματείου, κατά τα διαλαμβανόμενα στην από 14/07/2021 Πρόσκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και εντός της προβλεπομένης σχετικής προθεσμίας, έχουν περιέλθει στα κεντρικά γραφεία του σωματείου και, έτσι, στο σώμα, οι εξής αιτήσεις υποψηφιότητας για το αξίωμα του Τακτικού και Αναπληρωματικού Μέλους της Διοικούσας Επιτροπής αυτού, που παραθέτονται στη συνέχεια κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά ως εξής :

1. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
2. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ ΛΙΛΙΑΝΑ
3. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
4. ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΣΤΑΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
7. ΤΟΜΠΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο κος Πρόεδρος ενημερώνει το σώμα ότι, κατά ο άρθρο 9 του Καταστατικού, το σωματείο διοικείται από μια επταμελή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον εκλεγμένο από τη Γενική Συνέλευση Πρόεδρο αυτής και έξι (06) επίσης εκλεγμένα από τη Γενική Συνέλευση Τακτικά Μέλη, ενώ απαρτίζεται και από έναν αριθμό μέχρι τρία (03) αναπληρωματικά μέλη, για να διασφαλίζεται η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του σωματείου σε κάθε περίπτωση κωλύματος ή παραιτήσεων των τακτικών μελών της Διοικούσας Επιτροπής.
Κατά τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος ενημερώνει το σώμα ότι η Γενική Συνέλευση πρέπει σήμερα να εκλέξει συνολικό αριθμό επτά (07) μελών που θα απαρτίζουν, μαζί με τον εκλεγέντα Πρόεδρο αυτής κ.ο ΚΥΡΙΑΚΟ ΤΟΜΠΡΑ, τη νέα Διοικούσα Επιτροπή, ήτοι πρέπει να εκλέξει αριθμό έξι (06) τακτικών μελών και ενός (01) αναπληρωματικού μέλους της νέας Διοικούσας Επιτροπής.
Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος εισηγείται στο σώμα ότι, επειδή ο αριθμός των υποψηφίων βρίσκεται εντός των πλαισίων του κατά το άρθρο 9 του Καταστατικού συνολικού αριθμού των μελών της Διοικούσας Επιτροπής, τακτικών και αναπληρωματικών, που πρέπει να εκλέξει η Γενική Συνέλευση, η ψηφοφορία, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του σωματείου πρέπει να είναι μυστική, να πραγματοποιηθεί σε κάλπη, με ονομαστικά ψηφοδέλτια, με ανώτατο επιτρεπτό αριθμό ψήφων ανά έγκυρο ψηφοδέλτιο εκείνον που θα καθορίσει η Εφορευτική Επιτροπή και ότι, κατά το άρθρο 9 του Καταστατικού, οι πρώτοι έξι (06) σε ψήφους θα εκλεγούν τακτικά μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Σωματείου, ενώ ο έβδομος (7ος) θα εκλεγεί ως αναπληρωματικό μέλος αυτής.
Μετά ταύτα, ο κος Πρόεδρος ζητά τη γνωμοδότηση της Εφορευτικής Επιτροπής επί της ανωτέρω εκλογικής διαδικασίας και, ταυτόχρονα, ζητά από την Εφορευτική Επιτροπή να αποφασίσει, σύμφωνα με το νόμο, το καταστατικό του σωματείου και τη συνήθη πρακτική που τηρείται και εφαρμόζεται κατά τις αρχαιρεσίες συλλογικών φορέων, ποιος πρέπει να είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός ψήφων ανά έγκυρο ψηφοδέλτιο, σε συνάρτηση με τον αριθμό των υποψηφιοτήτων και των παρισταμένων μελών με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού συνήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων του σωματείου για να αποφασίσει ειδικά επί των ανωτέρω ζητημάτων της εκλογικής διαδικασίας, μετά από διεξοδική συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί ότι, επειδή ο αριθμός των υποψηφίων βρίσκεται εντός των πλαισίων του κατά το άρθρο 9 του Καταστατικού συνολικού αριθμού των μελών της Διοικούσας Επιτροπής, τακτικών και αναπληρωματικών, που πρέπει να εκλέξει η παρούσα Γενική Συνέλευση, η ψηφοφορία, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του σωματείου πρέπει να είναι μυστική, να πραγματοποιηθεί σε κάλπη, με ονομαστικά ψηφοδέλτια κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά των υποψηφίων με βάση το επώνυμό τους, με ανώτατο επιτρεπτό αριθμό επτά (07) ψήφων ανά έγκυρο ψηφοδέλτιο και ότι, κατά το άρθρο 9 του Καταστατικού, οι πρώτοι έξι (06) σε ψήφους θα εκλεγούν τακτικά μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Σωματείου και ο έβδομος (7ος) ως αναπληρωματικό μέλος αυτής.
Στη συνέχεια, ο κος Γραμματέας παρέδωσε στην Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής την ανωτέρω κατάσταση με τις αιτήσεις των υποψηφίων ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, προκειμένου η Εφορευτική Επιτροπή, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του σωματείου, να ελέγξει τη νομιμοποίηση αυτών ως προς το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, να καταρτίσει τα ψηφοδέλτια, να τοποθετήσει την κάλπη σε ειδικό και απολύτως ελεγχόμενο από την ίδια χώρο όπου θα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία, στον οποίο πρέπει να απαγορευθεί η πρόσβαση, μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου της εγκυρότητας, της καταμέτρησης των ψηφοδελτίων, της σύνταξης του παρόντος Πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής και της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, μέλος ή μη του σωματείου, μη εξαιρουμένου της απαγόρευσης ούτε ακόμη του ήδη εκλεγέντος Προέδρου του σωματείου και του κου Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού συνήλθε εκ νέου στην αίθουσα συνεδριάσεων του σωματείου, μετά από διεξοδική συζήτηση κατήρτισε τα ψηφοδέλτια κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά και αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τα εξής :
(α) ότι, τα ψηφοδέλτια εκτυπώθηκαν σύμφωνα με τις ανωτέρω καταστάσεις υποψηφιοτήτων, σε λευκό χαρτί Α4 που φέρει το λογότυπο του σωματείου στο άνω δεξιό μέρος της κεφαλίδας αυτού, χωρίς κανένα διακριτικό στοιχείο, και έχουν την εξής μορφή :(β) ότι, δεν υφίσταται κανένα ασυμβίβαστο, κώλυμα και ουδεμία σύγκρουση συμφερόντων ως προς τα πρόσωπα των υποψηφίων για τα αξιώματα των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Σωματείου,
(γ) ότι, η κάλπη θα τοποθετηθεί στον χώρο της γραμματείας υποδοχής των κεντρικών γραφείων του σωματείου και πίσω από το γκισέ, όπου θα προσέρχονται ένα προς ένα τα παριστάμενα μέλη για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, υπογράφοντας την σχετική κατάσταση που θα τηρήσει κατά τη διαδικασία η Εφορευτική Επιτροπή κατ’ αποκλειστική ευθύνη της Προέδρου της, ολογράφως και με την υπογραφή τους τιθέμενη δίπλα στο ιδιοχείρως αναγραφόμενο ονοματεπώνυμο εκάστου εξ’ αυτών και
(δ) ότι, στον χώρο της γραμματείας υποδοχής των κεντρικών γραφείων του σωματείου απαγορεύεται από τώρα η πρόσβαση, μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου της εγκυρότητας, της καταμέτρησης των ψηφοδελτίων, της σύνταξης του σχετικού Πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής και της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, σε οποιοσδήποτε τρίτο πρόσωπο, μέλος ή μη του σωματείου, μη εξαιρουμένου της απαγόρευσης ούτε ακόμη του ήδη εκλεγέντος Προέδρου του σωματείου και του κου Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ζήτησε από τα παριστάμενα μέλη να αποφασίσουν επί του συνόλου της ανωτέρω διαδικασίας, προκειμένου να λάβει χώρα η ψηφοφορία, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του σωματείου.

Το σώμα έκανε ομόφωνα δεκτή την ανωτέρω πρόταση του κου Προέδρου, όπως διατυπώθηκε δυνάμει της ανωτέρω σχετικής απόφασης της Εφορευτικής Επιτροπής, και αποφάσισε, ομόφωνα και παμψηφεί, δια ανατάσεως των χειρών όλων των παρισταμένων μελών τα εξής :
(α) ότι, εγκρίνει και αποδέχεται, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 9 του καταστατικού του σωματείου, η ψηφοφορία να είναι μυστική, να πραγματοποιηθεί σε κάλπη, με ονομαστικά ψηφοδέλτια καταρτισμένα κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά των υποψηφίων, με βάση το επώνυμό τους, και με ανώτατο επιτρεπτό αριθμό επτά (07) ψήφων ανά έγκυρο ψηφοδέλτιο,
(β) ότι, εγκρίνει και αποδέχεται, κατά το άρθρο 9 του καταστατικού του σωματείου, οι πρώτοι έξι (06) σε ψήφους να εκλεγούν τακτικά μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Σωματείου και ο έβδομος (7ος) ως αναπληρωματικό μέλος αυτής,
(γ) ότι, εγκρίνει και αποδέχεται τα ως άνω ψηφοδέλτια, που εκτυπώθηκαν κατ’ απόλυτη αλφαβητικά σειρά του επωνύμου των υποψηφίων, σύμφωνα με τις ανωτέρω καταστάσεις υποψηφιοτήτων, σε λευκό χαρτί Α4 που φέρει το λογότυπο του σωματείου στο άνω δεξιό μέρος της κεφαλίδας αυτού, χωρίς κανένα διακριτικό στοιχείο,
(δ) ότι, εγκρίνει και αποδέχεται όλες τις υποψηφιότητες, επειδή δεν υφίσταται κανένα ασυμβίβαστο, κώλυμα και ουδεμία σύγκρουση συμφερόντων ως προς τα πρόσωπα των υποψηφίων για τα αξιώματα των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Σωματείου,
(ε) ότι, εγκρίνει και αποδέχεται η κάλπη να τοποθετηθεί στον χώρο της γραμματείας υποδοχής των κεντρικών γραφείων του σωματείου και πίσω από το γκισέ, όπου θα προσέρχονται ένα-ένα τα παριστάμενα μέλη για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, υπογράφοντας την σχετική κατάσταση που θα τηρήσει κατά τη διαδικασία η Εφορευτική Επιτροπή κατ’ αποκλειστική ευθύνη του κου Προέδρου της, ολογράφως και με την υπογραφή τους τιθέμενη δίπλα στο χειρόγραφα αποτυπωμένο ονοματεπώνυμό τους και
(στ’) ότι, εγκρίνει και αποδέχεται την απαγόρευση εισόδου και πρόσβασης στον χώρο της γραμματείας υποδοχής των κεντρικών γραφείων του σωματείου, μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου της εγκυρότητας, της καταμέτρησης των ψηφοδελτίων, της σύνταξης του σχετικού Πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής και της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, σε οποιοσδήποτε τρίτο πρόσωπο, μέλος ή μη του σωματείου, μη εξαιρουμένου της απαγόρευσης ούτε ακόμη του ήδη εκλεγέντος Προέδρου του σωματείου και του κου Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Στη συνέχεια ο κος Γραμματέας κήρυξε την έναρξη της ψηφοφορίας και τα παριστάμενα μέλη προσήλθαν ένα-ένα στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της γραμματείας υποδοχής των κεντρικών γραφείων του σωματείου, όπου άσκησαν, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του σωματείου, το εκλογικό τους δικαίωμα, υπογράφοντας την εν συνεχεία παρατιθέμενη αναλυτική κατάσταση που τήρησε κατά τη διαδικασία η Εφορευτική Επιτροπή, κατ’ αποκλειστική ευθύνη της Προέδρου της, δικηγόρου κας ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΣΤΑΜΟΥ, ολογράφως και με την υπογραφή τους τιθέμενη δίπλα στο χειρόγραφα αποτυπωμένο ονοματεπώνυμό τους.
Η Εφορευτική Επιτροπή, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του σωματείου, ταυτοποίησε τον ανωτέρω Πίνακα των Τακτικών Μελών με δικαίωμα ψήφου, που παρέστησαν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 26/08/2021, αντιπαραβάλλοντάς τον με την αντίστοιχη κατάσταση των τακτικών και ταμειακά ενήμερων μελών με δικαίωμα ψήφου, την οποία τηρεί ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης και, μετά τον έλεγχο και την ταυτοποίηση των δύο αυτών καταστάσεων, δεν προέκυψαν διαφορές.
Η ψηφοφορία περατώθηκε την 18.30’ ώρα.
Μετά ταύτα, η Εφορευτική Επιτροπή, μετά την εκκένωση του χώρου της γραμματείας υποδοχής των κεντρικών γραφείων, ολοκλήρωσε τον έλεγχο της εγκυρότητας και της καταμέτρησης ψηφοδελτίων και ψήφων και συνέταξε το ανωτέρω, από 26/08/2021 Πρακτικό με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, στο οποίο σύνηψε τις πρωτότυπες ονομαστικές καταστάσεις με τα στοιχεία και τις υπογραφές των παρισταμένων μελών που άσκησαν το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση και, αφού υπέγραψε όλα τα ανωτέρω σχετικά, προσήλθε στον χώρο της Γενικής Συνέλευσης.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής, ανέβηκε στο βήμα του Προεδρείου όπου, καθήμενη ανάμεσα στον κο Πρόεδρο και τον κο Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, ανακοίνωσε στο σώμα τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που έχουν ως εξής :

Εγγεγραμμένοι : 81
Ψήφισαν : 81
Έγκυρα Ψηφοδέλτια : 81
Άκυρα : 0
Λευκά : 0

Έλαβαν :

1. Λεωνίδας Στάμος 59
2. Γεώργιος Κοντός 40
3. Γιώργος Νούλας 45
4. Δημήτρης Τόμπρας 32
5. Στέφανος Κουλουμπής 28
6. Λιλιάνα Κουλουμπή 24
7. Αντώνης Βασιλειάδης 15


Δεν διατυπώθηκε ουδεμία ένσταση επί του συνόλου ή μέρους της ως άνω εκλογικής διαδικασίας, ούτε επί των ανωτέρω αποτελεσμάτων αυτής.
Στην συνέχεια, επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση αλλά ούτε και τέθηκε τέτοιο από τα παριστάμενα μέλη, η συνεδρίαση της Εφορευτικής Επιτροπής λύθηκε την 19.00’ώρα.
Δεν διατυπώθηκε ουδεμία ένσταση επί του συνόλου ή μέρους της ως άνω εκλογικής διαδικασίας, ούτε επί των ανωτέρω αποτελεσμάτων αυτής.
Μετά όλα τα ανωτέρω και την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας ψηφοφορίας, ο κος Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ζητά από το σώμα να εγκρίνει τα αποτελέσματα τις ψηφοφορίας και την κατά τα ανωτέρω εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Διοικούσας Επιτροπής του σωματείου.

Το σώμα έκανε ομόφωνα δεκτή την πρόταση του κου Προέδρου, όπως διατυπώθηκε, σύμφωνα με τα ανωτέρω αποτελέσματα της διενεργηθείσας μυστικής ψηφοφορίας και το από 26/08/2021 Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής και αποφάσισε, ομόφωνα και παμψηφεί, δια ανατάσεως των χειρών όλων των παρισταμένων μελών, να εγκρίνει, αποδεχθεί και κυρώσει την ανωτέρω, κατά το άρθρο 9 του Καταστατικού εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Σωματείου και, ειδικότερα :

(α) την εκλογή ως τακτικών μελών της Διοικούσας Επιτροπής των εξής :
1. Λεωνίδα Στάμου
2. Γεώργιου Κοντού
3. Γεώργιου Νούλα
4. Δημήτρη Τόμπρας
5. Στέφανου Κουλουμπή και
6. Λιλιάνας Κουλουμπή και

(β) την εκλογή ως αναπληρωματικού μέλους της Διοικούσας Επιτροπής του κου Αντώνη Βασιλειάδη, με διάρκεια θητείας, κατά το άρθρο 9 του Καταστατικού, για τρία (03) έτη, ήτοι μέχρι και την 25/08/2024.

Το σώμα επίσης αποφάσισε, ομόφωνα και παμψηφεί, να διατάξει την άμεση, αυθημερόν, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής σε σώμα υπό τον εκλεγέντα Πρόεδρο και τα ανωτέρω έξι τακτικά μέλη αυτής, προκειμένου να μπορεί να ασκεί όλες τις κατά το άρθρο 9 του Καταστατικού αρμοδιότητές της στα πλαίσια του νόμου, της Ιδρυτικής Διακήρυξης, του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ως το ανώτατο διοικητικό όργανο του σωματείου και προκειμένου να ανατεθούν οι επί μέρους αρμοδιότητες στα μέλη της.ΘΕΜΑ 7ο
Διάφορες Ανακοινώσεις


Δεν ετέθη άλλο θέμα προς συζήτηση από τα παριστάμενα μέλη.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση αλλά ούτε και τέθηκε τέτοιο από τα παριστάμενα μέλη, ο κος Πρόεδρος έλυσε τη συνεδρίαση την 19.30’ώρα.

Προς πίστωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, στο οποίο προσαρτώνται τα χειρόγραφα και οι πρωτότυπες υπογραφές όλων των παρισταμένων μελών στην 8η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του Σωματείου και το Πρακτικό Συνεδρίασης της Εφορευτικής Επιτροπής και, αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε μεγαλόφωνα, στην συνέχεια υπογράφηκε από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 26/08/2021

Ο Πρόεδρος                                  Ο Γραμματέας
Κυριάκος Τόμπρας (ΤΥ)              Γεώργιος Κοντός (ΤΥ)

Κοινοποίηση:
Γραμματεία
Γραφείο Προέδρου
Γενική Γραμματεία

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates