.

NEA ΔΡΑΣΗ : STOP SERVICERS & FUNDS !!! ΦΡΕΝΟ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ, ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ KAI ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΑΠΟ SERVICERS & FUNDS !!!


Η διάρθρωση του μηχανισμού τιτλοποίησης, μεταβίβασης και διαχείρισης κόκκινων δανείων είναι αρκετά σύνθετη και περίπλοκη. Για φορολογικούς λόγους, όταν ένα FUND αγοράζει ένα τιτλοποιημένο χαρτοφυλάκιο κόκκινων δανείων, δεν το κάνει ευθέως, αλλά μέσω μιας εταιρείας-φάντασμα, οχήματος ειδικού σκοπού (SPV - Orphan Fund), που εδρεύει σε μια χώρα με φιλικό φορολογικό καθεστώς, κυρίως στην Ιρλανδία. Αν το έκανε μέσω μιας εταιρείας που εδρεύει στην Ελλάδα, θα έπρεπε να φορολογείται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Ακολούθως, αυτή η εταιρεία ειδικού σκοπού αναθέτει σε μια από τις εδρεύουσες στην Ελλάδα εταιρείες διαχείρισης δανείων (SΕRVICERS) την διαχείρισή του. Έτσι, κατά το στάδιο της εκτέλεσης για την ανάκτηση του κόκκινου δανείου, το FUND εξουσιοδοτεί την εταιρεία διαχείρισης να την επισπεύσει. Όμως, η εξουσιοδότηση αυτή πάσχει νομικά, επειδή την εκτέλεση μπορεί να την επισπεύδει μόνον αυτός που έχει στην κυριότητά του το τιτλοποιημένο με το Ν 3156/2003 κόκκινο δάνειο. Δηλαδή, για να μπορεί ο SERVICER να προχωρήσει σε εκτέλεση (πλειστηριασμό, πτώχευση, κλπ) θα πρέπει να του μεταβιβασθούν κατά κυριότητα τα κόκκινα δάνεια και όχι απλώς να ενεργεί με εξουσιοδότηση από το FUND που τα κατέχει.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ

Πράγματι, ο Ν 3156/2003 δεν απονέμει στην εταιρία διαχείρισης την ιδιότητα του κατ’ εξαίρεση νομιμοποιούμενου, μη δικαιούχου διαδίκου, με αποτέλεσμα, έτσι, οι αιτούσες την έκδοση διαταγών πληρωμής, την πτώχευση ή οι επισπεύδουσες πλειστηριασμούς δανειοληπτών, εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (SERVICERS), να στερούνται της ενεργητικής νομιμοποίησης για την κατά των δανειοληπτών κίνηση διαδικασιών εκτέλεσης και πτώχευσης, δεδομένου ότι στις συναφθείσες, βάσει των διατάξεων του Ν. 3156/2003 συμβάσεις, μεταξύ αυτών και των εταιρειών ειδικού σκοπού (FUNDS), οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων επέχουν θέση αντιπροσώπου των εταιρειών ειδικού σκοπού που δεν τους παρέχει το δικαίωμα να προβαίνουν σε διαδικασίες εκτέλεσης, αφού, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, δεν λαμβάνει χώρα η εκχώρηση των απαιτήσεων έναντι των δανειοληπτών.

Κατά συνέπεια, εφόσον οι συμβάσεις διαχείρισης των πάσης φύσης δανείων και των πιστωτικών καρτών μας διέπονται από τον Ν.3156/2003, οι διαχειρίστριες εταιρείες φέρουν την ιδιότητα της αντιπροσώπου των δικαιούχων εταιρειών και δεν έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του κατ’ εξαίρεση νομιμοποιούμενου, μη δικαιούχου διαδίκου, αφού ο εν νόμος 3156/2003 δεν απονέμει σε αυτές τέτοια ιδιότητα, δοθέντος ότι η κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση των διαχειριστριών εταιρειών αντλείται απ’ ευθείας από τον νόμο, εφόσον έχει συναφθεί η προβλεπόμενη από τον Ν.4354/2015 σύμβαση, ενώ η εξουσιοδότηση προς είσπραξη, που χορηγείται από τους δικαιούχους των απαίτησεων, δεν δύναται να θεμελιώσει νομιμοποίησή τους προς διενέργεια αίτησης έκδοσης διαταγής πληρωμής, πτώχευσης και επίσπευσης πλειστηριασμού, καθόσον η χορήγηση εξουσιοδότησης στον τρίτο να κινήσει επ’ ονόματί του διαδικασία πτώχευσης, ως εκούσιος αντιπρόσωπος του φορέα της απαίτησης, δεν συμβιβάζεται με την αυστηρή τυποποίηση και την ασφάλεια της εκτελεστότητας και της πτωχευτικής διαδικασίας, ιδιαίτερα δε, επειδή, η πτωχευτική διαδικασία αποτελεί την έσχατη και πλέον δραστική μορφή παροχής έννομης προστασίας, με το πτωχευτικό είναι ουσιαστικά δίκαιο συλλογικής εκτέλεσης. Συνεπώς, είναι ανεπίτρεπτη η δικαιοπρακτική θεμελίωση της ενεργητικής νομιμοποίησης προς κίνηση κάθε διαδικασίας εκτέλεσης, εξαιρουμένων μόνο των ρητώς προβλεπομένων από το νόμο περιπτώσεων και, περαιτέρω, κατ’ αναλογία του άρθρου 919 ΚΠολΔ, στο οποίο καθορίζονται ρητά και περιοριστικά οι περιπτώσεις των υποκειμενικών ορίων της εκτελεστότητας και οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ SERVICER και FUND, για την διεύρυνση των ορίων αυτών, δηλαδή την επέκταση της εκτελεστότητας και σε άλλα πρόσωπα που δεν αναφέρονται στο νόμο, ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΗ, αφού η παρ. 1 του άρθρου 79 Ν. 4738/2020 ρυθμίζει ρητά και περιοριστικά τα υποκειμενικά αυτά όρια μόνο ως προς τους πιστωτές έχοντες έννομο συμφέρον.

Έτσι, λοιπόν, ο Ν 3156/2003, δεν επιτρέπει στους SERVICERS να κινούνται οι ίδιοι, αντί των FUNDS, δικαστικά κατά των Δανειοληπτών, με αιτήσεις έκδοσης Διαταγών Πληρωμής, Κατασχέσεις,  Πλειστηριασμούς και Αιτήσεις Πτώχευσης!!! 

Η δυνατότητα αυτή νομοθετήθηκε για πρώτη φορά το 2015, με τις τις παρ. 1, 2 και 4, του άρθρου 2, Ν. 4354/2015. Ερμηνεύοντας, λοιπόν, εξ' αντιδιαστολής τα σχετικά άρθρα των Ν 3156/2003 και Ν 4354/2015, καθίσταται αντιληπτό ότι δυο αυτοί νόμοι συνιστούν δυο διακριτά θεσμικά πλαίσια, τα οποία δεν μπορούν να εφαρμοστούν συνδυαστικά, αφού κάτι τέτοιο δεν προβλέφθηκε από το νομοθέτη. Η συγκεκριμένη μάλιστα ερμηνεία ερείδεται και στο σκεπτικό της Αιτιολογικής Έκθεσης του Ν. 4389/2016, ο οποίος επέφερε ριζικές τροποποιήσεις στο Ν. 4354/2015, αλλά και στις επίσημες διευκρινήσεις ως προς την εφαρμογή των συγκεκριμένων αυτών νόμων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να καθίσταται αυθαίρετος και προδήλως παράνομος ο οποιοσδήποτε συνδυασμός των δύο αυτών διαφορετικών θεσμικών πλαισίων των Ν 3156/2003 και Ν 4354/2015. 

Έτσι, οι SERVICERS που διαχειρίζονται απαιτήσεις των FUNDS από δάνεια και πιστωτικές κάρτες, που τιτλοποιήθηκαν και μεταβιβάστηκαν με το Ν 3156/2003, δεν έχουν επουδενί την δυνατότητα να επιδιώξουν την είσπραξή τους προβαίνοντας σε εκτελέσεις, με αποτέλεσμα, σύμφωνα και με τις πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις, όλες οι σχετικές τους ενέργειες κατά των Δανειοληπτών (έκδοση Διαταγών Πληρωμής, Κατασχέσεις, επισπεύσεις Πλειστηριασμών και Αιτήσεις Πτώχευσης) να μπορούν να ακυρωθούν.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ :

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ;;;

Όλοι οι Δανειολήπτες της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ, των οποίων τα δάνεια και οι πιστωτικές κάρτες έχουν τιτλοποιηθεί και μεταβιβαστεί με το Ν 3156/2003, ανεξάρτητα από το αν αυτά τα δάνεια και οι πιστωτικές κάρτες είναι ενήμερα, σε καθυστέρηση, καταγγελμένα ή επίδικα, σε πρώτο βαθμό ή έφεση, πρέπει να εκμεταλλευθούν άμεσα την ισχύουσα νομοθεσία και τις πρόσφατες δικαστικές απόφάσεις και να επιδώσουν το συντομότερο σε SERVICERS & FUNDS.....

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

με την οποία θα επισημαίνουν ότι, επειδή τα δάνεια και οι πιστωτικές τους κάρτες τιτλοποιήθηκαν και μεταβιβάστηκαν στα FUNDS δυνάμει του Ν. 3156/2003, οι SERVICERS που έχουν αναλάβει την διαχείρισή τους φέρουν την ιδιότητα της αντιπροσώπου των FUNDS και ΔΕΝ έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του κατ’ εξαίρεση νομιμοποιούμενου, μη δικαιούχου διαδίκου, αφού ο Ν 3156/2003 δεν τους απονέμει τέτοια ιδιότητα και, έτσι, ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ να επιδιώξουν δικαστικώς την είσπραξή τους, ούτε να κινήσουν κατά των δανειοληπτών διαδικασίες εκτέλεσης και πτώχευσης, καθότι επί αυτών τυγχάνει εφαρμογής ΜΟΝΟ το νομοθετικό πλαίσιο υπό το οποίο αποκτήθηκαν, ήτοι ο Ν. 3156/2003 και ΟΧΙ ο Ν. 4354/2015, ο οποίος παρέχει την δυνατότητα ενεργειών δικαστικού χαρακτήρα, καλώντας τους, εν κατακλείδι, να απέχουν από κάθε δικαστική ενέργεια εκτέλεσης και πτώχευσης και προσκαλώντας τους στην εξεύρεση κοινά αποδεκτής εξωδικαστικής λύσης και, παράλληλα, ζητώντας την αποστολή των αποδεικτικών εγγράφων της νομιμοποίησής τους.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ


ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΥ ΠΟΥΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΑ FUNDS ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΤΟ Ν 3156/2003 ;;;

Σχεδόν όλα τα υπόλοιπα από τα δάνεια και τις πιστωτικές μας κάρτες τιτλοποιήθηκαν και μεταβιβάστηκαν από τις Tράπεζες με το Ν 3156/2003. Ακόμη και αυτά που αρχικά μεταβιβάστηκαν με το Ν 4354/2015, στην συνέχεια, μετά τα σοβαρά νομικά ελαττώματα που προέκυψαν στις μεταβιβάσεις, επανατιτλοποιήθηκαν και ξαναμεταβιβάστηκαν με το Ν 3156/2003. Έτσι, σήμερα, είναι ελάχιστα στα χαρτοφυλάκια Servicers και Funds, τα δάνεια και οι πιστωτικές κάρτες που μεταβιβάστηκαν οριστικά με το Ν 4354/2015, με αποτέλεσμα η δράση να αφορά, σχεδόν οριζόντια, όλες τις περιπτώσεις δανείων και πιστωτικών καρτών των Δανειοληπτών της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ που βρίσκονται στα χέρια Servicers και Funds.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΙ ΕΞΩΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ, ΣΕ SERVICERS & FUNDS ;;;

Οι συγκεκριμένοι Δανειολήπτες της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ πρέπει να επικαιροποιήσουν τα ΕΞΩΔΙΚΑ που έχουν ήδη επιδώσει σε SERVICERS & FUNDS, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα λάβουν από τα αρμόδια στελέχη του Σωματείου μας.


ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΡΑΣΗΣ "STOP SERVICERS & FUNDS" ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ;;;  

1. Αύξηση των πιθανοτήτων ευδοκίμησης της Διαμεσολάβησης και της Εξωδικαστικής Επίλυσης της διαφοράς με SERVICER & FUND, με ουσιαστικό κούρεμα και βιώσιμη ρύθμιση.

2. Μείωση των πιθανοτήτων έκδοσης Διαταγής Πληρωμής, επίσπευσης Πλειστηριασμού και κατάθεσης Αίτησης Πτώχευσης.

3. Μεγάλη μείωση του κόστους προστασίας και δικαίωσης του Δανειολήπτη, με την εξοικονόμηση του κόστους προσφυγής στην Δικαιοσύνη.

4. Μεγάλη αύξηση των πιθανοτήτων ΑΚΥΡΩΣΗΣ της Διαταγής Πληρωμής, της Κατάσχεσης, του Πλειστηριασμού και της Αίτησης Πτώχευσης, με την προσθήκη ενός ακόμη, νέου και υπεραποτελεσματικού όπλου, στο οπλοστάσιο της δικαστικής άμυνας του Δανειολήπτη.

5. Μοναδικό όπλο άμυνας για τους Δανειολήπτες που έχασαν ρυθμίσεις του Νόμου Κατσέλη ή που οι αιτήσεις υπαγωγής τους απορρίφθηκαν, με ή χωρίς δόλο.

6. Δυνατότητα επαναπόκτησης περιουσιακών στοιχείων ή διεκδίκησης αποζημίωσης, σε περιπτώσεις Κατασχέσεων,  Πλειστηριασμών και Ρευστοποιήσεων Πτωχευτικού Νόμου, που επισπεύσθηκαν από τους SERVICERS,  με τον αυθαίρετο συνδυασμό των δύο διαφορετικών θεσμικών πλαισίων των Ν 3156/2003 και Ν 4354/2015.
  


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates