.

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015

ΕΞΩΔΙΚΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ, ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, SERVICERS & FUNDS !!!


ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ
https://kinima-ypervasi.blogspot.com/p/blog-page_3.html

Προκειμένου, Τράπεζες, Servicers και Funds, να εκδώσουν ΝΟΜΙΜΑ Διαταγές Πληρωμής, να επισπεύσουν Πλειστηριασμούς, να κάνουν Κατασχέσεις και να καταθέσουν Αιτήσεις Πτώχευσης κατά των Δανειοληπτών, πρέπει να ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΝ ότι οι απαιτήσεις τους είναι ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ (συγκεκριμένες/εκκαθαρισμένες) και ΒΕΒΑΙΕΣ (χωρίς προοϋποθέσεις/όρους).
Η δε απόδειξη όλων των ανωτέρω, πρέπει να προκύπτει από τα έγγραφα που προσκομίζουν.  

Δηλαδή, το βάρος της απόδειξης ανήκει σε Τράπεζες, Servicers και Funds και όχι στον Δανειολήπτη !!!

Αντίθετα, όμως, στην ανωτέρω υποχρέωσή τους, που προκύπτει τόσο από την ελληνική, όσο και από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά, αντίστοιχα, και από τη νομολογία ΑΠ, ΣτΕ και ΔΕΕ, Τράπεζες, Servicers και Funds, συνεχίζουν να μη συμμορφώνονται και να χρεώνουν οριζόντια, όλους ανεξαιρέτως τους ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ, με τον παράνομο τοκισμό, ανατοκισμό και την κεφαλαιοποίηση της εισφοράς του Ν. 128/1975, με τον παράνομο υπολογισμό των τόκων στη βάση έτους 360 ημερών, επιβαρύονοντας έτσι τις δανειακές συμβάσεις με πρόσθετους τόκους 1,3889% και με τον αυθαίρετο υπολογισμό του συνολικού, ετήσιου επιτοκίου επιβάρυνσης των δανειακών συμβάσεων, αντίθετα με τον μαθηματικό τύπο της Κ.Υ.Α. Ζ1-111 (ΦΕΚ 627 Β’/7-3-12) περί Σ.Ε.Π.Ε., καθιστώντας έτσι, αυθαίρετα και παράνομα, τις συνολικές απαιτήσεις τους και τα υπόλοιπα των δανειακών συμβάσεων, μεγαλύτερα των πραγματικών !!!

Έτσι, σήμερα, όλες ανεξαιρέτως οι απαιτήσεις Τραπεζών, Servicers και Funds, από τα υπόλοιπα των οφειλών των πιστωτικών μας συμβάσεων από δάνεια, αλληλόχρεους λογαριασμούς και πιστωτικές κάρτες, δεν είναι  εκκαθαρισμένες, κατ' άρθρο 916 ΚΠολΔ, και πρέπει να επανακαθοριστούν, με την απομείωσή τους κατά κεφάλαιο και τόκους, μετά από τον κατά νόμο επανυπολογισμό και την εκκαθάρισή τους.

Με την Εξώδικη Δήλωση-Πρόσκληση μας προς Τράπεζες, Servicers και Funds :  

(α) ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕ ρητά τις απαιτήσεις τους εκ των πιστωτικών μας συμβάσεων κατά κεφάλαιο και τόκους και ζητούμε ρητά τον κατά ΣΕΠΕ (ΚΥΑ Ζ1-699, ΦΕΚ 917 Β’/23-6-10) επανυπολογισμό, την εκκαθάριση και, έτσι, το επανακαθορισμό των φερόμενων ως δήθεν οφειλών μας, καθόσον διαπιστώσαμε ότι αυτές υπολογίστηκαν και λογιστικοποιήθηκαν αντίθετα προς τις νομοκανονιστικές και συμβατικές υποχρεώσεις τους, επειδή δεν υπολόγισαν και δεν χρέωσαν, ως όφειλαν, κατά το υπόδειγμα Η09 της Τράπεζας της Ελλάδος, με διακριτό τρόπο, ήτοι με την καταχώρηση ξεχωριστών άρθρων, διακριτών λογιστικών εγγραφών, στους λογαριασμούς με κωδικό αριθμό 65.00 και 64.20 του ΚΛΣΤ, τα δύο, διαφορετικά κατά νομική φύση και τύπο μεγέθη, που επιβαρύνουν το κεφάλαιο της χορηγηθείσας πίστωσης, ήτοι των τόκων των πιστωτικών συμβάσεων και του φόρου της εισφοράς του Ν. 128/1975, με αποτέλεσμα, αυτά, να συγχέονται, κάθε φορά, υπολογιστικά, σε μία, ενιαία λογιστική εγγραφή, που καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα, κάθε μήνα, στο μηχανογραφικό σύστημα της Τράπεζας και στα κατά ΚΒΣ και ΚΛΣΤ βιβλία της. Έτσι, με την μεθόδευση αυτή, η Τράπεζα επαύξησε προδήλως παράνομα το συμβατικό επιτόκιο και το επιτόκιο υπερημερίας, με το αντίστοιχο, κάθε φορά, ποσό του φόρου που προέκυπτε από την εκάστοτε ποσοστιαία επιβάρυνσή τους, με την εισφορά του Ν. 128/1975 και, στην συνέχεια, αποτυπώνοντας τον αυθαίρετο και προδήλως παράνομο, αυτοματοποιημένο, μηχανογραφικό υπολογισμό και χρέωση αυτού του φόρου, ως δήθεν μέρος των τόκων, τον υπολόγιζε και τον χρέωνε, κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο, επί όλων των υπερημεριών των καταβολών, ως δήθεν μέρος του συμβατικού επιτοκίου υπερημερίας και, ακόμη, τον ανατόκιζε, ως δήθεν οφειλόμενο τόκο, ενώ, στην συνέχεια, κάθε έξι μήνες που κεφαλαιοποιούσε τους τόκους, κατά τον ίδιο ανωτέρω τρόπο και με την ίδια μεθόδευση, τον κεφαλαιοποιούσε και τον χρέωνε εκ νέου, επί του νέου κεφαλαίου που εκάστοτε προέκυτπε κατά τα ανωτέρω, μετά από έκαστη εξάμηνη κεφαλαιοποίηση. Με την ανωτέρω μεθόδευση, Τράπεζες, Servicers και Funds, αύξησαν, αυθαίρετα και παράνομα, το ΣΕΠΕ των πιστωτικών μας συμβάσεων, λογαριθμίζοντας και ενσωματώνοντας στον κώδικα του αυτοματοποιημένου μηχανογραφικού τους συστήματος, έναν αλλοιωμένο, νέο, πολυμεταβλητό, σύνθετο μαθηματικό τύπο-φόρμουλα, διαφορετικό από τον ανωτέρω της ΚΥΑ Ζ1-699 (ΦΕΚ 917 Β’/23-6-10), τον οποίο γνωρίζουν μόνον οι αρμόδιοι υπάλληλοί τους, ήτοι τα πρόσωπα εκείνα που τον λογαρίθμησαν, παραμετροποιώντας, μια προς μια, όλες τις επί μέρους μεταβλητές του και, στη συνέχεια, τον ενσωμάτωσαν, με την ως άνω, άγνωστη σε εμάς, αλλά και σε οποιονδήποτε τρίτο παραμετροποίηση, στον κώδικα του λογισμικού του αυτοματοποιημένου μηχανογραφικού σας συστήματος. 

(β) Δηλώνουμε ρητά, ότι, αν και οι συνθήκες της Χρηματαγοράς και, έτσι, το κόστος του χρήματος, μειώθηκαν κάθετα από την ημερομηνία σύναψης των πιστωτικών μας συμβάσεων, μέχρι και σήμερα, και ενώ το κόστος του χρήματος υπήρξε για μακρά περίοδο ακόμη και μηδενικό, Tράπεζες, Servicers και Funds, κάνοντας χρήση του καταχρηστικού όρου για τα κριτήρια μεταβολής του επιτοκίου, ουδέποτε το μείωσαν αναλογικά, γεγονός που αποδεικνύεται από τις μηνιαίες χρεοπιστώσεις των κινήσεων λογαριασμού των πιστωτικών μας συμβάσεων.

(γ) Δηλώνουμε ρητά, ότι, επειδή, επιπροσθέτως, έχοντας υπόψη την Οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ης Μαΐου 2008 για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της Οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των ΕΚ, αριθμ. E 133 της 22-5-08, εξεδόθη η Κ.Υ.Α. Ζ1-699 (ΦΕΚ 917 Β’/23-6-10), κατά την οποία :
1. Το «Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης» (ΣΕΠΠΕ) μιας πιστωτικής σύμβασης, διαφέρει του «επιτοκίου χορηγήσεως» που αναγράφεται στην εν λόγω πιστωτική σύμβαση.
2. Το ΣΕΠΠΕ, ΔΕΝ μπορεί να υπολογιστεί με ΑΠΛΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, αλλά ΜΟΝΟΝ είτε αλγεβρικά, είτε μέσω διαδοχικών προσεγγίσεων, είτε μέσω προγράμματος υπολογιστή.
3. Το ΣΕΠΠΕ, ΔΕΝ μπορεί να υπολογιστεί για πίστωση που καταγγέλθηκε
4. Το ΣΕΠΠΕ, ΔΕΝ μπορεί να υπολογιστεί για πίστωση στην οποία ο καταναλωτής είναι υπερήμερος έστω και μία ημέρα.
5. Το ΣΕΠΠΕ, ΔΕΝ μπορεί να υπολογιστεί για πίστωση στην οποία ο καταναλωτής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις έστω και μία ημέρα ενωρίτερα.
6. Το ΣΕΠΠΕ, ΔΕΝ μπορεί να υπολογιστεί άπαξ για πίστωση με κυμαινόμενο επιτόκιο.
7. Το ΣΕΠΠΕ, ΔΕΝ μπορεί να υπολογιστεί άπαξ για πίστωση με ρήτρες που επιτρέπουν μεταβολές στο ποσό ή το ύψος άλλων επιβαρύνσεων που συμπεριλαμβάνονται στο ΣΕΠΠΕ, που όμως ΔΕΝ είναι δυνατόν να προσδιοριστούν ποσοτικά ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ τη στιγμή του υπολογισμού του.
(γ.1) Καθίσταται σαφές, ότι, η ως άνω περί Σ.Ε.Π.Ε. ανάλυση, όπως αυτή μεταφέρεται και αποτυπώνεται στις λογιστικές εγγραφές της κίνησης του λογαριασμού των πιστωτικών μας συμβάσεων, επιβάλλει για την επιβεβαίωση και απόδειξη της νομιμότητας των εγγραφών Τραπεζών, Servicers και Funds, εξειδικευμένες τεχνικές, μαθηματικές και αναλογιστικές γνώσεις, που, σε κάθε περίπτωση, υπερβαίνουν τα διδάγματα της κοινής πείρας περί απλών αριθμητικών πράξεων, όπως, άλλωστε, πιστοποιεί και ο Καθηγητής Οικονομετρίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριος Γεώργιος Βάμβουκας, με την από 05/09/2015 γνωμοδότησή του. 
(γ.2) Προκύπτει αδιαμφισβήτητα, ότι,  καθ’ όλη τη διάρκεια των πιστωτικών μας συμβάσεων, Τράπεζες, Servicers και Funds, προέβαιναν με γνώση και πρόθεση: (α) στην παράνομη επιβάρυνση, με την ενσωμάτωση, τον παράνομο τοκισμό, κεφαλαιοποίηση και ανατοκισμό των απαιτήσεών τους με την εισφορά του Ν.128/1975, (β) στον παράνομο υπολογισμό του επιτοκίου των πιστωτικών μας συμβάσεων, με βάση υπολογισμού το ημερολογιακό έτος των 360 ημερών, αντί της εκ του νόμου ρητά προβλεπόμενης των 365 ημερών και, κατά τα δίσεκτα έτη, των 366 ημερών και (γ) στην αναφορά και τον παράνομο υπολογισμό του συνολικού ετήσιου πραγματικού επιτοκίου και του ποσοστού επιβάρυνσης των πιστωτικών μας συμβάσεων, αντίθετα με την Κ.Υ.Α. Ζ1-699 (ΦΕΚ 917 Β’/23-6-10) περί Σ.Ε.Π.Ε και ότι, έτσι, ενσωμάτωσαν σε όλες τις φερόμενες ως δήθεν απαιτήσεις τους, σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα και με περισσότερες πράξεις, διάφορα, αυθαίρετα χρηματικά ποσά, ειδικότερα δε τόκους, χρεολύσια, τόκους υπερημερίας και έξοδα και, ως εκ τούτου, εισέπραξαν και επιδιώκουν να εισπράξουν παράνομα, μη οφειλόμενα, αυθαίρετα χρηματικά ποσά, αυξάνοντας έτσι παράνομα τις φερόμενες ως δήθεν απαιτήσεις τους, τα έσοδα και τα κέρδη τους. Με τις ανωτέρω πράξεις και παραλήψεις τους, ενσωμάτωσαν, παράνομα και αυθαίρετα, σε όλες τις φερόμενες ως δήθεν οφειλές μας, σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα και με περισσότερες πράξεις, διάφορα χρηματικά ποσά, ειδικότερα δε τόκους, χρεολύσια, εισφορές, τόκους υπερημερίας, εξωλογιστικούς τόκους και έξοδα και, ως εκ τούτου, εισέπραξαν και επιδιώκουν να εισπράξουν διάφορα χρηματικά ποσά που αφορούν παράνομους τόκους, τα οποία δεν οφείλουμε σε καμία περίπτωση, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα το απαιτητό ποσό των πιστωτικών μας συμβάσεων να έχει φτάσει, με δική τους μόνον υπαιτιότητα, σε δυσθεώρητα ύψη.

(δ) Δηλώνουμε ρητά, ότι, όλα τα ανωτέρω έχουν ως άμεσο αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η κατά επιστημονικά αποδεκτό τρόπο εκκαθάριση των απαιτήσεων από τις πιστωτικές μας συμβάσεις από εμάς τους ίδιους ή από οποιονδήποτε τρίτο, διαχωρίζοντας επακριβώς, κατά κεφάλαιο, τόκους, ανατοκισμούς και κεφαλαιοποιήσεις, την ενιαία χρέωση του σημερινού καταλοίπου των πιστωτικών συμβάσεων, όπως περιγράφεται, απεικονίζεται και αναφέρεται στα έγγραφα τους, στα επιμέρους ποσά των δυο διαφορετικά υπολογιζόμενων μεγεθών, ήτοι (α) των τόκων των πιστωτικών συμβάσεων και (β) του φόρου της εισφοράς του Ν. 128/1975 και ότι, εν κατακλείδι, οι απαιτήσεις εκ των πιστωτικών μας συμβάσεων δύναται να εκκαθαριστούν μόνον από τους ίδιους (Τράπεζες, Servicers, Funds), καθόσον μόνον αυτοί διαθέτουν τον υπολογιστικό αλγόριθμο που διαμόρφωσαν, παραμετροποίησαν και λογαρίθμησαν κατά τα ανωτέρω, οι αρμόδιοι υπάλληλοί τους, με την χρήση μιας νέας, διαφορετικά παραμετροποιημένης ως προς τις επί μέρους μεταβλητές της και, έτσι, άγνωστης σε εμάς και οποιονδήποτε τρίτο, διαφορετικής από αυτή της ΚΥΑ Ζ1-699 (ΦΕΚ 917 Β’/23-6-10), περί ΣΕΠΕ, μαθηματικής σχέσης-φόρμουλας, που είναι εμπιστευτική, εξαιρετικά πολύπλοκη και δυσνόητη, ακόμη και για επαγγελματίες μαθηματικούς και αποτέλεσε την βάση για την κατασκευή του πολυσύνθετου μαθηματικού αλγορίθμου, ο οποίος, αφού πρώτα λογαριθμίστηκε, στην συνέχεια, ενσωματώθηκε στο αυτοματοποιημένο μηχανογραφικό σύστημα της τράπεζας, στις εφαρμογές και τα λογισμικά που διαθέτειτε, προκειμένου, έτσι, οι αρμόδιοι υπάλληλοί της να μπορούν να πραγματοποιούν, σε πραγματικό χρόνο, αυτοματοποιημένες, πολυσύνθετες και δυσνόητες, ακόμη και για επαγγελματίες μαθηματικούς, πολυμεταβλητές μαθηματικές πράξεις, με τις οποίες, εν τέλει,  αύξησαν κατά τα ανωτέρω, αυθαίρετα και παράνομα, το ΣΕΠΕ των πιστωτικών μας συμβάσεων. 

(ε) Δηλώνουμε ρητά, ότι, ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕ ΕΥΘΕΩΣ τον τρόπο υπολογισμού και, ως λογικά αναγκαία συνέπεια, το ύψος της φερόμενης σήμερα ως δήθεν οφειλής μας προς  Τράπεζες, Servicers και Funds, καθόσον όλες οι απαιτήσεις τους εκ των ανωτέρω πιστωτικών μας συμβάσεων δεν είναι ορισμένες και εκκαθαρισμένες, κατ' άρθρο 916 ΚΠολΔ και, έτσι, πρέπει να επανακαθοριστούν, μετά τον επανυπολογισμό, την εκκαθάριση και την απομείωσή τους κατά κεφάλαιο και τόκους. Και, ότι, επειδή, βάλλουμε κατά του συνόλου της απαιτήσεως και όχι κατά συγκεκριμένων μόνο κονδυλίων χρεοπιστώσεων, αφού κάθε κονδύλιο, με τις εκάστοτε χρεώσεις και πιστώσεις του, εξαρτάται απόλυτα από το προηγούμενο, κατά τρόπον ώστε να προσβάλλεται το σύνολο των απαιτήσεων Τραπεζών, Servicers και Funds, οι οποίες, έτσι, καθίστανται ΑΝΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ, κατ' άρθρο 916 ΚΠολΔ.

(στ')  Δηλώνουμε ρητά, ότι, η κατά καιρούς ενημέρωσή μας από Τράπεζες, Servicers και Funds, δια των εγγράφων που από καιρού εις καιρόν μας αποστέλουν, ΜΟΝΟΝ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΜΑΣ ΩΣ ΑΠΟΔΟΧΗ, τόσο των λογιστικών εγγραφών τους, όσο και του φερόμενου ως δήθεν συνολικού χρεωστικού μας υπολοίπου.

(ζ) Δηλώνουμε ρητά, ότι, ΔΕΝ βρισκόμαστε σε γενική και μόνιμη αδυναμία εκπλήρωσης των οφειλών μας, καθώς ο λόγος για το οποίο δεν τις εκπληρώνουμε οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα Τραπεζών, Servicers και Funds, για όλους τους ανωτέρω λόγους που αναλυτικά διαλαμβάνονται στην Εξώδικη Δήλωση-Πρόσκληση μας, επισημαίνοντας, μάλιστα, ότι, Τράπεζες, Servicers και Funds γνώριζαν καλώς, ήδη από την 25-02-2022, ότι με την Παρ.1, του Άρθρου 35, Ν 4818/2021, με ισχύ την από την 18/07/2021, το τεκμήριο της παύσης πληρωμών κατέστη πλέον μαχητό και, έτσι, το νέο κείμενο της Παρ. 1, του Άρθρου 77, Ν 4738/2020, διαμορφώθηκε και, πλέον, μετά την 18/07/2021, η μη εκπλήρωση, για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών, συνολικών απαιτήσεων από Δάνεια, Αλληλόχρεους Λογαριασμούς και Πιστωτικές Κάρτες, που υπερβαίνουν το ποσό των 30.000 ευρώ και το 40% των συνολικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων μου, δεν συνιστά από μόνη της, την οριζόντια, αυτόματη, μηχανιστική απόδειξη της δήθεν αδυναμίας μας να τις εκπληρώνουμε κατά τρόπο γενικό και μόνιμο, στην οποία δεν χωρεί ανταπόδειξη, ήτοι δεν συνιστά κατά τρόπο αυτόματο, οριζόντιο και αμάχητο το τεκμήριο της παύσης πληρωμών που απαιτείται, προκειμένου η όποια τυχόν εναντίον μας Αίτηση Πτώχευσης να γίνει δεκτή στα Δικαστήρια.

) Προτείνουμε να βρεθεί μια κοινά αποδεικτή και βιώσιμη συμφωνία διευθέτησης των οφειλών μας, μετά τον ανωτέρω επανυπολογισμό, εκκαθάριση και, έτσι, την απομείωση και τον επανακαθορισμό τους. 

(θ) Καλούμε Τράπεζες, Servicers και Funds να απέχουν από κάθε πράξη που συνιστά καταχρηστική άσκηση δικαιώματος, όπως, ενδεικτικά, άιτηση έκδοσης Διαταγής Πληρωμής, επίσπευση Πλειστηριασμών, διενέργεια Κατασχέσεων και αιτήσεις υπαγωγής στον Πτωχευτικό Νόμο 4738/2020.


ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ


ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

Προς απόδειξη όλων των ανωτέρω ζητημάτων, σύμφωνα με την λογιστική, την μαθηματική και την αναλογιστική επιστήμη, προσκομίζουμε Τεχνική Έκθεση Ανεξάρτητης Λογιστικής Πραγματογνωμοσύνης, που συντάσσεται, χωρίς προκατάληψη, επί των πιστωτικών μας συμβάσεων και τις κινήσεις λογαριασμού αυτών, από ειδικό επιστήμονα, Οικονομολόγο MBA, Λογιστή - Φοροτεχνικό Α’ Τάξεως, Διαχειριστή Αφερεγγυότητας του Υπουργείου Οικονομικών, Διαπιστευμένο Διαμεσολαβητή του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δικαστικό Πραγματογνώμονα, με βάση τους κανόνες της τέχνης και της λογιστικής, της μαθηματικής και της αναλογιστικής επιστήμης και παρέχει αιτιολογημένες απαντήσεις (άρθρο 198 ΚΠολΔ), που προκύπτουν, σε κάθε περίπτωση, από τον συσχετισμό των εγγράφων της κίνησης λογαριασμού επί των πιστωτικών συμβάσεων που προσκομίζουν και επικαλούνται Τράπεζες, Servicers και Funds, καθώς και με την ρητή επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων των εμπλεκομένων μερών. 
Η Τεχνική Έκθεση Ανεξάρτητης Λογιστικής Πραγματογνωμοσύνης εξετάζει επισταμένως την πιστωτική σύμβαση στην οποίααναφέρεται, για την ύπαρξη καταχρηστικών όρων, καθώς και για το κατά πόσον αυτή είναι σύμφωνη με τους γενικούς όρους των συναλλαγών των τραπεζών, της τραπεζικής δεοντολογίας και το κανονιστικό πλαίσιο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναφέρει αναλυτικά όλα τα ευρήματά σύμφωνα με τους προαναφερθέντες ελέγχους και αποφαίνεται επί του εκκαθαρισμένου της εκάστοτε φερόμενης ως δήθεν οφειλής του δανειολήπτη, διαχωρίζοντας την ενιαία χρέωση, παρακολούθηση και κίνηση του λογαριασμού εξυπηρέτησης της πιστωτικής σύμβασης, όπως περιγράφεται, απεικονίζεται και αναφέρεται στο ίδιο το έγγραφο της κίνησης λογαριασμού που προσκομίζουν Τράπεζες, Servicers και Funds, παραθέτοντας, στο τέλος, αναλυτικά, ένα προς ένα, όλα τα σχετικά ευρήματα και τα επ' αυτών συμπεράσματα.
ΚΛΙΚ ΕΔΩ :

ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ, ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΕΛΟΣ:
 • ΣΤΗΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΣ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΠΟΔΕΙΚΤΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • ΣΤΗΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΣ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ
 • ΣΤΗΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
 • ΣΤΗΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΙΚΑΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΑΟΡΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΜΗ ΒΕΒΑΙΟΥ & ΑΝΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥ
 • ΣΤΟΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΥΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 128/1975, ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 360 ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΤΙ ΤΩΝ 365 & 366 ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΚΤΑ ΕΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ Ζ1-699 (ΦΕΚ 917 Β’/23-6-10) ΓΙΑ ΤΟ Σ.Ε.Π.Ε. (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ)
 • ΣΤΟΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ECLI:EU:C:2016:842 ΔΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΠΕ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ !!!

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΕ: ΟΤΑΝ Ο ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ Σ.Ε.Π.Ε. ΣΤΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΑΝΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝΗ παράλειψη της τράπεζας να μνημονεύσει στη σύμβαση πιστώσεως όλα τα στοιχεία τα οποία, βάσει της οδηγίας, πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στη σύμβαση, όπως είναι το ΣΕΠΕ, ο αριθμός και η περιοδικότητα των καταβολών στις οποίες πρέπει να προβεί ο καταναλωτής, τα συμβολαιογραφικά έξοδα και οι απαιτούμενες από τον δανειστή εγγυήσεις και ασφάλειες, δύναται να επισύρει την εκ μέρους των κρατών μελών επιβολή της κυρώσεως της εκπτώσεως του δανειστή από το δικαίωμα εισπράξεως τόκων και εξόδων, οσάκις η παράλειψη μνείας των στοιχείων αυτών δύναται να θέσει εν αμφιβόλω τη δυνατότητα του καταναλωτή να εκτιμήσει το περιεχόμενο της δεσμεύσεώς του !!!
ΚΛΙΚ ΕΔΩ :

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ
https://kinima-ypervasi.blogspot.com/p/blog-page_3.html

Τα υπό συζήτηση ερωτήματα, λοιπόν, είναι τα εξής :
 1. Πόσο ορισμένη είναι η απαίτηση της Τράπεζας, όταν για την έκδοση διαταγής πληρωμής προσκομίζει ,ΤΟ ΠΟΛΥ, μία κίνηση λογαριασμού ;;;
 2. Μπορεί ο αντισυμβαλλόμενος του πιστωτικού ιδρύματος (δλδ ο δανειολήπτης) να επιβεβαιώσει την μετατροπή των συμβατικών όρων σε αριθμητικές πράξεις ;;;
 3. Μήπως μπορεί ο Δικαστής ;;;
 4. Στις λογιστικές εγγραφές της απαίτησης της Τράπεζας, είχε ή/και έχει πρόσβαση ο δανειολήπτης ;;;
 5. Μήπως ο Δικαστής ;;;
 6. Στον τρόπο υπολογισμού της απαίτησης της Τράπεζας, είχε ή/και έχει πρόσβαση ο     δανειολήπτης ;;;
 7. Μήπως ο Δικαστής ;;;
 8. Πώς προκύπτει, στην κίνηση του λογαριασμού μου, ότι π.χ. το ποσό των 90,38€ είναι σωστό και, έτσι, εκκαθαρισμένο ;;; 
ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΗ ΔΩΣΕΙ ΜΟΝΟΝ Η ΤΡΑΠΕΖΑ !!!
ΠΩΣ;;;
Αρκεί να ζητήσουμε από την ΤΡΑΠΕΖΑ, με το ΕΞΩΔΙΚΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ, ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΑΣ, να μας δώσει τα αντίγραφα των υπολογιστικών πράξεων κάθε χρέωσης, όπως αυτές είναι καταχωρημένες στην κίνηση του λογαριασμού μας, από τις οποίες πρέπει να αποδεικνύεται ότι αυτές έγιναν κατ' εφαρμογή του μαθηματικού τύπου - φόρμουλας της ΚΥΑ Ζ1-699 (ΦΕΚ 917 Β’/23-6-10) περί ΣΕΠΕ, όπως αυτή αναλύεται στην από 05/09/2015 Γνωμοδότηση του Καθηγητή Οικονομετρίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κου ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΜΒΟΥΚΑ !!!
ΚΛΙΚ ΕΔΩ :
http://kinima-ypervasi.blogspot.gr/2015/10/blog-post_72.htmlΚι αν δεν μας τα δώσει ;;;
Ζητάμε από ττην ΤΡΑΠΕΖΑ να επανακαθορίσει την απαίτησή της !!!

Κι αν αυτή δεν το κάνει ;;;
Τότε προφανώς, η απαίτησή της ΠΑΣΧΕΙ βεβαιότητας !!!

Και τι συνέπειες επιφέρει αυτό ;;;
ΑΚΥΡΩΣΙΑ της Διαταγής Πληρωμής !!!


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ κου ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΜΒΟΥΚΑ :


ΕΞ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΟΤΙ:  

1ο) Το 99,999% των Διαταγών Πληρωμής πάσχουν ελλείψεως αποδεικτικότητας με έγγραφα, καθώς αυτές έχουν εκδοθεί ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ εκάστης Τραπέζης καθώς ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΑΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΒΑΣΗ Σ.Ε.Π.Ε., ΑΛΛΑ ΑΠΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΧΡΕΩΣΗΣ.Με πιο απλά λόγια, στην κίνηση λογαριασμού όπου αναφέρονται οι ΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ότι η τάδε ΧΡΕΩΣΗ ή η δείνα ΠΙΣΤΩΣΗ ανταποκρίνεται στο Σ.Ε.Π.Ε. της δανειακής Σύμβαης.

2ο) Το 100% των Ανακοπών που κρίνουν ΑΟΡΙΣΤΟ τον ισχυρισμό περί μή βέβαιης και μή εκκαθαρισμένης απαίτησης ,ούσα μή υπολογισμένη βάση Σ.Ε.Π.Ε., θα πρέπει να Κριθούν (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΣΤΕΣ) περί του πραγματικού, τελικώς, ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ αυτής ταύτης της εκδοθείσας Διαταγής Πληρωμής.

3ο) Το 100% των Δικαστών που εκτιμούν ότι, επίδικη απαίτηση με Σ.Ε.Π.Ε. μπορεί να ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΙ επί της Έδρας με απλές μαθηματικές πράξεις κι ούτως να ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ η οφειλή, ΜΑΛΛΟΝ είναι οι ίδιοι Απόφοιτοι Οικονομικού Πανεπιστημίου, Τομέα Οικονομετρίας και σε δεύτερο πτυχίο αυτό της Νομικής.

ΥΓ: Σ.Ε.Π.Ε. υπάρχει ΚΑΙ στα Στεγαστικά/Επισκευαστικά Δάνεια

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κος ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ
Ο Γεώργιος Α. Βάμβουκας είναι Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ). Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετεκπαιδεύτηκε στα πανεπιστήμια Bristol (Prel. M.Sc. in Quantitative Economics) και Bath (M.Sc. in Economics) της Μ. Βρετανίας. Έχει αναγορευθεί Διδάκτωρ Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πειραιά. Οι μεταπτυχιακές του σπουδές στη Μ. Βρετανία χρηματοδοτήθηκαν με υποτροφία του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Οι ερευνητικές-συγγραφικές δραστηριότητές του εστιάζονται στους χώρους των Οικονομικών Διακυμάνσεων, της Βιομηχανικής Θεωρίας και Πολιτικής, της Ανταγωνιστικότητας, της Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας, της Οικονομικής Ανάπτυξης, των Δημοσίων Οικονομικών, των Διεθνών Οικονομικών και της Μακροοικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής.

Έχει διατελέσει Ειδικός Γραμματέας στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Ειδικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Πολιτισμού. Υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης στο ΚΕΠΕ (Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών), επιστημονικός ερευνητής στο ΙΟΒΕ (Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών) και οικονομικός σύμβουλος στη Βουλή των Ελλήνων. Την περίοδο 1988-2001 υπήρξε μόνιμος Αρθρογράφος-Συνεργάτης του εβδομαδιαίου περιοδικού Οικονομικός Ταχυδρόμος. To δημοσιευμένο επιστημονικό-συγγραφικό του έργο υπερβαίνει τις 200 δημοσιεύσεις, όπως άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, βιβλία, μονογραφίες, ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια και διάφορες ερευνητικές μελέτες.

Το ερευνητικό του έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με τη διαδικασία κριτών, υπερβαίνει τα 40 δημοσιευμένα άρθρα, όπως Southern Economic Journal, Public Finance, Atlantic Economic Journal, Applied Economics, International Economic Journal, International Advances in Economic Research, Applied Economics Letters, Rivista di Politica Economica, Applied Economics Quarterly, Economia Inrernazionale, Archives of Economic History, Journal of Applied Economics, Indian Economic Journal, South-Eastern Europe Journal of Economics κ.λπ. Έχει διατελέσει κριτής σε καταξιωμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Αναφορές (citations) στο επιστημονικό του έργο μνημονεύονται σε έγκυρες διεθνείς βάσεις δεδομένων, όπως Social Sciences Citation Index, Research in Economic Papers, International Bibliography of the Social Sciences, κ.ά.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ
https://kinima-ypervasi.blogspot.com/p/blog-page_3.html

1 σχόλιο :

SSL Certificates