.

6η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (26/07/2019)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ 6ης ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
των Μελών  του μη κερδοσκοπικού Σωματείου
με την επωνυμία «ΥΠΕΡΒΑΣΗ – ΚΙΝΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ»
και τον διακριτικό τίτλο «ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ»
(1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ)

Στην Αθήνα σήμερα την 26/07/2019, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15.00’, στα επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 2, 1ος όροφος, κεντρικά γραφεία του μη κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία «ΥΠΕΡΒΑΣΗ – ΚΙΝΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ», συνήλθαν σε 1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ τα τακτικά και ταμειακά ενήμερα μέλη αυτού, προκειμένου να συζητήσουν και να αποφασίσουν, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του σωματείου, επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης, όπως αυτά λεπτομερώς αναγράφονται στην από 20/06/2019  Πρόσκληση, η οποία δημοσιεύθηκε εμπρόθεσμα και νομότυπα, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του σωματείου, στην ιστοσελίδα αυτού και, επιπροσθέτως,  στην ημερήσια πολιτική εφημερίδα "Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ" της  25/06/2019,  αριθ. φύλλου 1.943, σελ. 46.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1.   Απολογισμός της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31/12/2018 και συνοπτική  παρουσίαση του εν γένει έργου και των δράσεων του σωματείου μέχρι και την 30/06/2019. 
2.        Έγκριση του οικονομικού απολογισμού, των πεπραγμένων της  Διοικούσας Επιτροπής  και των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2018.
3.   Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού για τη χρήση 2019, που θα λήξει την 31/12/2019.
4.           Απαλλαγή των Μελών της  Διοικούσας Επιτροπής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.
5.           Διάφορες Ανακοινώσεις

Όλα τα ταμειακά ενήμερα Μέλη του Σωματείου που επιθυμούν να συμμετάσχουν με δικαίωμα εκλογής και ψήφου (εκλέγειν και εκλέγεσθαι) στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση, πρέπει το αργότερο εντός πέντε (05) ημερολογιακών ημερών πριν την ορισθείσα στην ημερησία διάταξη ημερομηνία σύγκλισής της, να καταθέσουν στα Κεντρικά Γραφεία του Σωματείου και υπόψη του Γενικού Γραμματέα αυτού κου Γεωργίου Κοντού, αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής της ετήσιας συνδρομής τους για το έτος 2019.  Άλλως, τα ταμειακά ενήμερα Μέλη του Σωματείου που δεν συμμορφώνονται προς τις ανωτέρω προθεσμίες και διατάξεις, δεν έχουν κατά τα άρθρα 8 και 16 του Καταστατικού δικαίωμα συμμετοχής στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 19ης Ιουλίου 2019.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 26η  Ιουλίου 2019,  την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης.

Αθήνα, 20/06/2019

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του σωματείου, στην ημερήσια πολιτική εφημερίδα "Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ" της 25/06/2019,  αριθμ. φύλλου 1.943, σελ. 46.

Ο Πρόεδρος
Κυριάκος Τόμπρας
ΑΔΤ ΑΝ 160061
Τηλ. 210  52.00.452

Παρέστησαν οι εξής :

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ, ΠΟΥ ΠΑΡΕΣΤΗΣΑΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26/07/2019


Προεδρείο Συνέλευσης

Τα παρόντα μέλη, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα, εξέλεξαν ομόφωνα και παμψηφεί, με ανάταση των χειρών τους, ως Πρόεδρο της Συνέλευσης το ιδρυτικό μέλος του σωματείου και εκλεγμένο Πρόεδρο αυτού κ.ο ΚΥΡΙΑΚΟ ΤΟΜΠΡΑ του Χρήστου και ως Γραμματέα, το ιδρυτικό μέλος του σωματείου και εκλεγμένο Γενικό Γραμματέα αυτού τον κο ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΝΤΟ του Φωτίου, προκειμένου να διενεργήσουν τον έλεγχο της νομιμοποίησης των παρόντων για τη συμμετοχή τους στη συνέλευση, σύμφωνα με την ανωτέρω από 20/06/2019 Πρόσκληση,  και τον έλεγχο και την καταγραφή της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό του σωματείου απαρτίας, προκειμένου η συνέλευση να μπορεί νόμιμα να συνέλθει, να συζητήσει και να αποφασίσει επί των ανωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης.

Έλεγχος Νομιμοποίησης

Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της συνέλευσης έλεγξαν, ένα προς ένα, τα νομιμοποιητικά έγγραφα όλων των παρόντων και διαπίστωσαν ότι αυτοί παρίστανται νόμιμα, σύμφωνα με το νόμο, το καταστατικό και την από 20/06/2019 Πρόσκληση, κατά την  1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του σωματείου, επειδή (α) είναι όλοι ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΕΝΗΜΕΡΟΙ και έτσι έχουν, κατά τα άρθρα 8 και 16 του Καταστατικού, δικαίωμα συμμετοχής, εκλογής και  (β)  έχουν καταθέσει εντός της, κατά την από 20/06/2019 Πρόσκληση, προθεσμίας των πέντε (05) ημερολογιακών ημερών, στα κεντρικά γραφεία του σωματείου, αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής της ετήσιας συνδρομής τους για το έτος 2019, αίτηση συμμετοχής στη συνέλευση, εξουσιοδοτήσεις με γνήσια υπογραφής για όσους παρίστανται διά αντιπροσώπου.

Έλεγχος Απαρτίας

Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της συνέλευσης ενημερώνουν τα παριστάμενα μέλη ότι επειδή, σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και την από 20/06/2019 Πρόσκληση, δεν επετεύχθη η απαιτούμενη απαρτία για τη διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά την 19/07/2019,  (α) νομίμως συνέρχεται σήμερα η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση,  κατά την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης  και  (β) νομίμως αυτή μπορεί να συνεδριάσει, να συζητήσει και να αποφασίσει επί των θεμάτων ημερησίας διάταξης, όπως αυτά αναγράφονται στην από 20/06/2019 Πρόσκληση, αφού παρίσταται νόμιμα, κατά τα άρθρα 8 και 16 του Καταστατικού, αυτοπροσώπως και δια εξουσιοδοτήσεων, ικανός αριθμός τακτικών, ταμειακά ενήμερων και με δικαίωμα ψήφου μελών, των οποίων ολοκληρώθηκε επιτυχώς, κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα, ο απαραίτητος έλεγχος νομιμοποίησης. 

Ορισμός Οριστικού Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της νομιμοποίησης και της απαρτίας και αφού διαπιστώθηκε ότι η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση του σωματείου συνέρχεται νόμιμα και μπορεί να συνεδριάσει, να συζητήσει και να αποφασίσει επί όλων των ανωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης, χωρίς να έχει διατυπωθεί επ’ αυτού καμία ένσταση ή αντίρρηση,  τα παριστάμενα μέλη  εξέλεξαν ομόφωνα και παμψηφεί, με φανερή ψηφοφορία, δια ανατάσεως των χειρών τους, ως οριστικό Πρόεδρο της Συνέλευσης το ιδρυτικό μέλος του σωματείου και εκλεγμένο Πρόεδρο αυτού κο ΚΥΡΙΑΚΟ ΤΟΜΠΡΑ του Χρήστου και ως οριστικό Γραμματέα, το ιδρυτικό μέλος του σωματείου και εκλεγμένο Γραμματέα αυτού τον κο ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΝΤΟ του Φωτίου, προκειμένου να διευθύνουν τις εργασίες της συνέλευσης, την ψηφοφορία ορισμού της Εφορευτικής Επιτροπής και την επίβλεψη των εργασιών αυτής,  τη συζήτηση, σύμφωνα με το νόμο, το καταστατικό του σωματείου και την από 20/06/2019 Πρόσκληση,   τις ψηφοφορίες και τη λήψη των αποφάσεων επί όλων των ανωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης, καθώς επίσης και για την τήρηση των πρακτικών.

Έναρξη συζήτησης και ψηφοφορίας επί των θεμάτων ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Απολογισμός της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31/12/2018 και συνοπτική παρουσίαση του εν γένει έργου και των δράσεων του σωματείου μέχρι και την 30/06/2019. 

Επί του πρώτου θέματος ημερησίας διάταξης, έλαβαν διαδοχικά το λόγο ο εκλεγμένος Πρόεδρος του σωματείου κος ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΠΡΑΣ και ο Αντιπρόεδρος αυτού κος ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΑΜΟΣ, οι οποίοι παρουσίασαν αναλυτικά στα παριστάμενα μέλη όλο το έργο και τη δράση του σωματείου από ιδρύσεώς του μέχρι την 31/12/2018 και από την 01/01/2019 μέχρι την 30/06/2019, με ιδιαίτερη αναφορά στην επιτυχημένη και μοναδική στα ελληνικά χρονικά πορεία και παρουσία του σωματείου σε όλη την ελληνική επικράτεια,  στον μεγάλο αριθμό των τακτικών και ταμειακά ενήμερων μελών του,  στην μοναδική ως προς τον αριθμό και τα ποιοτικά και επιστημονικά χαρακτηριστικά και την εξειδίκευση των μελών της επιστημονικής ομάδας του σωματείου, που υποστηρίζει τεχνοκρατικά τις δράσεις αυτού υπέρ των δανειοληπτών μελών του, την κατάθεση των ομαδικών αγωγών για την απομείωση των δανείων τους, τη σύνταξη, κατάθεση και επίδοση όλων των σχετικών εξωδίκων και ενδίκων βοηθημάτων και μέσων κατά τραπεζών, εισπρακτικών εταιρειών, funds και εταιρειών διαχείρισης κόκκινων δανείων, την υπεράσπιση των μελών του σωματείου σε ποινικές διαδικασίες και δίκες κατά εκπροσώπων τραπεζικών ιδρυμάτων, ιδιαίτερα δε στο αυτόφωρο,  τις πολιτικές παρεμβάσεις του σωματείου που έλαβαν χώρα δια του κοινοβουλευτικού έργου των βουλευτών που στηρίζουν το έργο και τις δράσεις του, τις πραγματοποιηθείσες ενημερωτικές ημερίδες και συγκεντρώσεις που έλαβαν χώρα σε όλη την ελληνική επικράτεια, τις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές και παραγωγές αυτού, την έκδοση των βιβλίων αυτού, τη δημοσίευση άρθρων για τη δραστηριότητα και το εν γένει έργο του σωματείου στις ημερήσιες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες και στον ηλεκτρονικό τύπο, τη λειτουργία και καθημερινή ενημέρωση ιστοσελίδας, ιστολογίου, λογαριασμών, ομάδων και σελίδων μεγάλης επισκεψιμότητας, σε όλα τα μέσα διαδικτυακής επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης,  την ίδρυση των ανά την Ελλάδα γραφείων αυτού και την καθημερινή επέκταση του δικτύου των υποστηρικτών, εκπροσώπων και συνεργαζομένων δικηγόρων αυτού σε όλη την ελληνική επικράτεια,  στη δημιουργία  υποδομών και εξοπλισμού αιχμής των κεντρικών γραφείων Αθηνών και Πειραιώς, στην επέκταση των γραφείων της νομικής υπηρεσίας με νέους χώρους και την πρόσληψη επιπροσθέτων ασκουμένων δικηγόρων, για την οργάνωση και τη μηχανογράφηση της λειτουργίας αυτού και των παρεχόμενων στα μέλη του υπηρεσιών, με την δημιουργία ειδικού για το σκοπό αυτό λογισμικού και μηχανογραφικού προγράμματος πολλαπλών χρηστών σε πραγματικό χρόνο, πλήρως εναρμονισμένο με τον νέο κανονισμό GDPR, για την αποδοτικότερη λειτουργία του σωματείου και την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των μελών του σε όλη την ελληνική επικράτεια.  
Ειδικότερα, αναφέρθηκε, ότι,  η συνταγή της πρωτόγνωρης για τα ελληνικά δεδομένα, επιτυχίας του Κινήματος ΥΠΕΡΒΑΣΗ, που κατέστη, αυτοδικαίως, χάρη στην στήριξη και την ενεργό συμμετοχή των μελών του, το μεγαλύτερο, πραγματικά αδέσμευτο και πολιτικά ανεξάρτητο Σωματείο Δανειοληπτών στην ιστορία της Ελλάδος, είναι η συνέπεια, η υπευθυνότητα, η κορυφαία επιστημονική και οργανωτική επάρκεια και η εν γένει, συστημική στρατηγική, με την οποία προσεγγίστηκε, από την πρώτη στιγμή, το κοινωνικά και οικονομικά ευαίσθητο ζήτημα των κόκκινων δανείων, στην βάση του αδιαμφισβήτητου αξιώματος, ότι, ο χρόνος, λειτουργεί υπέρ του δανειολήπτη.  Με αυτή την στρατηγική επιλογή, αντί των επεισοδίων στα Ειρηνοδικεία και τα Συμβολαιογραφεία και αντί της οριζόντιας εξύβρισης, περιφρόνησης και απαξίας του θεσμού της Δικαιοσύνης, των λειτουργών και των συλλειτουργών της, το Κίνημα ΥΠΕΡΒΑΣΗ, σε πείσμα των καιρών, εμπιστεύθηκε την κοινή λογική, το κοινό περί δικαίου αίσθημα, την απόλυτη νομιμότητα των δικαίων αιτημάτων των μελών του και, πρωτίστως, την Ελληνική Δικαιοσύνη, που μας σεβάστηκε, υιοθετώντας καθημερινά με τις αποφάσεις της, τους ισχυρισμούς και την επιχειρηματολογία μας, ανοίγοντας, έτσι, νέους νομολογιακούς ορίζοντες, για την ατομική δικαίωση του καθενός από τα μέλη του σωματείου μας, αλλά και του συνόλου των δανειοληπτών όλης της χώρας. Έτσι, ο χρόνος του πενταετούς πλέον αγώνα του σωματείου μας, λειτούργησε, οριζοντίως, υπέρ όλων των Δανειοληπτών του Κινήματος ΥΠΕΡΒΑΣΗ, που σήμερα, σε αντίθεση με το 2014, στην  μάχη κατά της τραπεζικής αυθαιρεσίας, έχουν στην διάθεσή τους το μοναδικό νομολογιακό οπλοστάσιο των εκατοντάδων δικαστικών αποφάσεων που δικαιώνουν τα αιτήματα των μελών του, οδηγώντας αναγκαστικά τις τράπεζες, στην όλο και μεγαλύτερη αποδοχή των, προκλητικών σε άλλους καιρούς, προτάσεών μας, για ουσιαστικά κουρέματα και ρυθμίσεις των κόκκινων δανείων και των πιστωτικών καρτών μας.  Είναι δε αυτονόητο, ότι, δεν θα πετυχαίναμε τίποτε από όλα αυτά, αν η στρατηγική της διαχείρισης του χρόνου της εκκρεμοδικίας μας με το τραπεζικό σύστημα, είχε την οποιαδήποτε αντίθετη ή διαφορετική επιλογή και κατεύθυνση.  
Τέλος, επισημάνθηκε, ότι, το Κίνημα ΥΠΕΡΒΑΣΗ, θα συνεχίσει τον ίδιο αυτό αγώνα, με την ίδια συνέπεια και υπευθυνότητα, με μεγαλύτερη επιστημονική και αναβαθμισμένη πλέον οργανωτική επάρκεια και, κυρίως, με την ίδια, απολύτως επιτυχημένη, συστημική στρατηγική διαχείρισης του χρόνου, με τις οποίες κέρδισε την εμπιστοσύνη των μελών του, όχι με λόγια και υποσχέσεις, αλλά με τα αποτελέσματα των πεπραγμένων του, που μετά από πέντε ολόκληρα χρόνια, μας επιτρέπουν να μετράμε μηδενικές περιουσιακές απώλειες και περισσότερες από 300 Δικαστικές Αποφάσεις δικαίωσης δανειοληπτών-μελών του σωματείου μας, στο ενεργητικό του.  Είναι δε αυτονόητο, ότι, δεν θα καταφέρναμε τίποτε από όλα αυτά, χωρίς την μεθοδική, καθημερινή δουλειά, την επιμονή και την πίστη στο όραμα και τον κοινό στόχο, όλων των συντελεστών του Κινήματος ΥΠΕΡΒΑΣΗ, με πρώτους τους εθελοντές του σωματείου  μας, που λιώνουν κυριολεκτικά τα χέρια τους στα φωτοτυπικά και τα scanner, προκειμένου να εξασφαλίσουν,  στους  πάντα πρόθυμους και χαμογελαστούς εργαζόμενους αυτού και στην κορυφαία επιστημονική του ομάδα, την απαραίτητη τάξη και τη νοικοκυροσύνη που απαιτούνται, για την καλύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των μελών του και για την αποτελεσματικότερη διεκδίκηση των δικαίων αιτημάτων τους.     

Το σώμα έκανε ομόφωνα αποδεκτά όλα τα ανωτέρω, όπως διατυπώθηκαν, και αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, δια ανατάσεως των χειρών όλων των παρισταμένων μελών, τα εξής :
Την ομόφωνη έγκριση του απολογισμού της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31/12/2018 και όλου του εν γένει έργου και των δράσεων του σωματείου, από την ίδρυσή του μέχρι και την 30/06/2019. 


ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση του οικονομικού απολογισμού, των πεπραγμένων της  Διοικούσας Επιτροπής και των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2018.

Επί του 2ου θέματος ημερησίας διάταξης, ο κος Πρόεδρος, λαβών τον λόγο ενημερώνει τα παριστάμενα μέλη σχετικά με τον οικονομικό απολογισμό της χρήσης που έληξε την 31/12/2018 και των επ’ αυτού οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2018, που συντάχθηκαν εμπρόθεσμα και νομότυπα, εντός της προβλεπόμενης από το νόμο και το καταστατικό προθεσμίας.
Οι οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2018, η Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων του εντύπου Ε3 και η Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων του άρθ. 45, Ν 4172/2013, αντίγραφα των οποίων διανεμήθηκαν από τον Γραμματέα της Συνέλευσης σε όλα τα παριστάμενα μέλη, υποβλήθηκαν αρμοδίως στην ΔΟΥ Α’ Αθηνών και  είναι οι εξής :
 
 
 
 
 

Το σώμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, δια ανατάσεως των χειρών όλων των παρισταμένων μελών, τον Οικονομικό Απολογισμό, τα Πεπραγμένα της  Διοικούσας Επιτροπής, τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2018, την Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων του εντύπου Ε3 και τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων του άρθ. 45, Ν 4172/2013.

Ειδικότερα, το σώμα αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, δια ανατάσεως των χειρών όλων των παρισταμένων μελών, τα εξής :
(α) την ομόφωνη έγκριση των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2018,
(β) την ομόφωνη έγκριση του οικονομικού απολογισμού και όλων των πεπραγμένων της Διοικούσας Επιτροπής, συλλογικά,  και των μελών αυτής, ατομικά, που εγκρίθηκαν από το σώμα και έλαβαν χώρα μέχρι  την 30/06/2019 και
(γ) την ομόφωνη έγκριση όλων των κατά μήνα  δαπανών του Σωματείου για το έτος 2018 και την χρήση που έληξε την 31/12/2018, ανά κατηγορία δαπάνης, ποσό και προμηθευτή, όπως αναλυτικά περιγράφονται στα επί μέρους, αντίστοιχα πρακτικά συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής και τα παραστατικά.  

ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού για τη χρήση 2019, που θα λήξει την 31/12/2019.

Ο κος Πρόεδρος, λαβών το λόγο, προτείνει στο σώμα ότι,  μετά την ομόφωνη έγκριση, κατά τα ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης,  του  απολογισμού της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31/12/2018 και του εν γένει έργου και των δράσεων του σωματείου, από την ίδρυσή του μέχρι και την 30/06/2019, καθώς και την ομόφωνη έγκριση,  του οικονομικού απολογισμού, των πεπραγμένων της απελθούσης Διοικούσας Επιτροπής και των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2018, καθίσταται απαραίτητη η έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού του σωματείου για τη χρήση 2019,  κατ’ ελάχιστον στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων [300.000,00] ευρώ, ήτοι αναλογικά με τη χρήση που έληξε την 31/12/2018.

Το σώμα έκανε ομόφωνα αποδεκτή την πρόταση αυτή του Προέδρου, όπως διατυπώθηκε, και αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, δια ανατάσεως των χειρών όλων των παρισταμένων μελών, να εγκρίνει τον οικονομικό προϋπολογισμό για τη χρήση 2019,  που θα λήξει την 31/12/2019, τον οποίο προσδιόρισε, κατ’ ελάχιστον, αναλογικά με τη χρήση που έληξε την 31/12/2018, στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων [300.000,00] ευρώ.


ΘΕΜΑ 4ο
Απαλλαγή των Μελών της  Διοικούσας Επιτροπής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

Ο κος Πρόεδρος, λαβών το λόγο, προτείνει στο σώμα ότι,  μετά την ομόφωνη έγκριση, κατά τα ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης,  του  απολογισμού της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31/12/2018 και του εν γένει έργου και των δράσεων του σωματείου, από την ίδρυσή του μέχρι και την 30/06/2019, καθώς και την ομόφωνη έγκριση  του οικονομικού απολογισμού, των πεπραγμένων της απελθούσης Διοικούσας Επιτροπής και των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2018, καθίσταται αυτονόητη η απαλλαγή όλων των μελών της απελθούσης Διοικούσας Επιτροπής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του σωματείου.

Το σώμα έκανε ομόφωνα αποδεκτή την πρόταση αυτή του Προέδρου, όπως διατυπώθηκε, και αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, δια ανατάσεως των χειρών όλων των παρισταμένων μελών, την απαλλαγή όλων των μελών της Διοικούσας Επιτροπής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του σωματείου.


ΘΕΜΑ 5ο
Διάφορες Ανακοινώσεις

Δεν ετέθη άλλο θέμα προς συζήτηση από τα παριστάμενα μέλη.


Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση αλλά ούτε και τέθηκε τέτοιο από τα παριστάμενα μέλη, ο κος Πρόεδρος έλυσε τη συνεδρίαση την 17.00’ώρα.

Προς πίστωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, στο οποίο προσαρτώνται τα χειρόγραφα και οι πρωτότυπες υπογραφές όλων των παρισταμένων μελών στην 2η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του σωματείου, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο αυτής και τον Γραμματέα.

Αθήνα, 26/07/2019

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γραμματέας      
Κυριάκος Τόμπρας                                        Γεώργιος Κοντός  
             ΤΥ                                                                     ΤΥ                                                         

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates