.

Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19/08/2021

                                                       

ΠΡΟΣΚΛΗΣH
Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των Μελών του μη κερδοσκοπικού Σωματείου
με την επωνυμία «ΥΠΕΡΒΑΣΗ – ΚΙΝΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ»
και τον διακριτικό τίτλο «ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ»

που εδρεύει στην Αθήνα, Αγ. Κωνσταντίνου 2, ΤΚ 10431, ΑΦΜ 997277534, ΔΟΥ Α’ Αθηνών, έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα, δυνάμει της υπ’ αριθ. 431/2013 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Εκουσία Διαδικασία) και έχει καταχωρηθεί με αύξοντα αριθμό 29909 στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών την 22/01/2014.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου, καλούνται τα μέχρι 30/06/2021 ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη αυτού, στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, των παρατεταμένων lockdown και του καθεστώτος αναστολών εργασίας και τηλεργασίας του μεγαλύτερου μέρους των εργαζομένων του σωματείου, θα πραγματοποιηθεί την 19η Αυγούστου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00’, στα κεντρικά γραφεία του Σωματείου, Αγ. Κωνσταντίνου 2, 1ος Όροφος, ΤΚ 10431, Αθήνα, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Απολογισμός της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31/12/2020 και συνοπτική παρουσίαση του εν γένει έργου και των δράσεων του σωματείου μέχρι και την 30/06/2021.

2. Έγκριση του οικονομικού απολογισμού, των πεπραγμένων της απερχόμενης Διοικούσας Επιτροπής και των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2020.

3. Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού της χρήσης 2021, που θα λήξει την 31/12/2021.

4. Απαλλαγή των Μελών της απερχόμενης Διοικούσας Επιτροπής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

5. Εκλογή Προέδρου του Σωματείου.

6. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών Διοικούσας Επιτροπής.

7. Διάφορες Ανακοινώσεις

Όλα τα ταμειακά ενήμερα Μέλη του Σωματείου που επιθυμούν να συμμετάσχουν με δικαίωμα εκλογής και ψήφου (εκλέγειν και εκλέγεσθαι) στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση, πρέπει το αργότερο εντός πέντε (05) ημερολογιακών ημερών πριν την ορισθείσα στην ημερησία διάταξη ημερομηνία σύγκλισής της, να καταθέσουν με ηλεκτρονική αλληλογραφία στα Κεντρικά Γραφεία του Σωματείου και υπόψη του Γενικού Γραμματέα αυτού κου Γεωργίου Κοντού, αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής της ετήσιας συνδρομής τους για τα έτη 2020-2021 και αίτηση υποβολής υποψηφιότητας, εφόσον επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το αξίωμα του Προέδρου του Σωματείου, του Τακτικού ή Αναπληρωματικού Μέλους της Διοικούσας Επιτροπής αυτού. Άλλως, τα ταμειακά ενήμερα Μέλη του Σωματείου που δεν συμμορφώνονται προς τις ανωτέρω προθεσμίες και διατάξεις, δεν έχουν κατά τα άρθρα 8 και 16 του Καταστατικού δικαίωμα συμμετοχής, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 19ης Αυγούστου 2021.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Αυγούστου 2021, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης.

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το Καταστατικό του σωματείου, στην ημερήσια πολιτική εφημερίδα "Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ" της 14/07/2021, αριθμ. φύλλου 2.554, έτος 9ο, σελίδα 38.

Αθήνα, 14/07/2021

Ο Πρόεδρος
Κυριάκος Τόμπρας
ΑΔΤ ΑΝ 160061/2017
Τηλ. 210 52.00.452

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates