.

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ - ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ: ΑΡΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ !!!

ΕΧΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΑ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ LEASING ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΜARFIN LAIKI BANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ;;;
Μπορεί να μην τα χρωστάς στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, που ίσως σου ζητά να τα πληρώσεις αυθαίρετα και παράνομα, χωρίς να αποδεικνύει ότι διαθέτει την εκ του νόμου απαιτούμενη για τον σκοπό αυτό ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ!!!


ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΕΝΗΜΕΡΟΥΣ & ΚΟΚΚΙΝΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ !!!

Καλούμε εξωδίκως την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ να απέχει από οποιαδήποτε εξωδικαστική και δικαστική διαδικασία αναζήτησης, είσπραξης ή/και επιδίωξης είσπραξης των εξωδίκως αναφερομένων απαιτήσεων των κυπριακών τραπεζών ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ / ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (όπως μετονομάστηκε η MARFIN EGNATIA BANK) / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, καθώς επίσης και από κάθε διαδικασία εκτέλεσης και πτώχευσης και, όλα τα ανωτέρω, έως ότου αποδείξει την Ενεργητική της Νομιμοποίηση, όπως ο Νόμος ορίζει. 

Σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 2197/2018 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ανακύπτει εύλογη η αμφιβολία αν πράγματι μεταβιβάστηκαν στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ τα δανειακά χαρτοφυλάκια και οι εξ' αυτών απαιτήσεις των ανωτέρω κυπριακών τραπεζών, αφού, εν προκειμένω, αποδείχθηκε ότι αυτά είχαν πουληθεί και μεταβιβασθεί σε εταιρείες ειδικού σκοπού, πριν οι κυπριακές  τραπεζες περιέλθουν στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, που κατέστη ειδική διάδοχος τους με τις από 26/03/2013 Συμβάσεις Πώλησης και Μεταβίβασης.

Συνεπακόλουθα, με την υπ΄αριθ. 271/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κρίθηκε ότι η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής εκδόθηκε για απαίτηση απορρέουσα από δανειακή σύμβαση με την «MARFIN EGNATIA ΒΑΝΚ», διάδοχος της οποίας τυγχάνει η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, δίχως όμως στην διαταγή πληρωμής να προκύπτει η ενεργητική νομιμοποίηση της, δηλαδή δίχως να έχει αποδειχτεί ότι η ένδικη απαίτηση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πράγματι υφίστατο, κατά το χρόνο της ειδικής διαδοχής της «MARFIN EGNATIA ΒΑΝΚ».  Και, ότι, ειδικότερα, η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, θεωρώντας εαυτόν δικαιοπάροχο της δανειακής σύμβασης που συνήφθη με την «MARFIN EGNATIA BANK», ένεκα ειδικής διαδοχής, δυνάμει της από 26/3/2013 « Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης» μεταξύ της Τράπεζας με την επωνυμία «ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔHMOΣIA ETAIPEIA ΛΙΜΙΤΕΔ» (όπως εξελίχθηκε ακολούθως η Τράπεζα με την επωνυμία «MARFIN EGNATIA BANΚ»), επεδίωξε και πέτυχε την έκδοση της ακυρωθείσας διαταγής πληρωμής, χωρίς να έχει αποδείξει: (α) ότι το επίδικο δάνειο συγκαταλεγόταν στο CD του όρου 5.1 της από 26/3/2013 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης μεταξύ της «ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔHMOΣIA ETAIPEIA ΛΙΜΙΤΕΔ» (όπως εξελίχθηκε ακολούθως η Τράπεζα «MARFIN EGNATIA BANK») και της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, (β) ότι πράγματι υφίστατο επαλήθευση του «Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα» του όρου 5.1 της άνω Σύμβασης μεταξύ της άνω Τράπεζας και της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, δηλαδή ότι το επίδικο δάνειο υπήρχε κατά το χρόνο της αποτίμησης και της ειδικής διαδοχής, (γ) ότι το επίδικο δάνειο δεν αποτέλεσε εξασφάλιση για καλυμμένες ομολογίες, όπως προβλεπόταν στην ως άνω σύμβαση, (δ) ότι το επίδικο δάνειο ενεγράφη στο Δημόσιο Βιβλίο, όπως προβλεπόταν στην ως άνω σύμβαση, (ε) ότι το επίδικο δάνειο δεν «ρευστοποιήθηκε» λογιστικώς ως εξασφάλιση σε καλυμμένες ομολογίες, όπως προβλεπόταν στην ως άνω σύμβαση και (στ) αν διατηρούσε έννομο συμφέρον επί της απαίτησης της πιστωτικής συμβάσεως κατά την έκδοση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής, δηλαδή ότι είχε εγγεγραμμένη την εν λόγω απαίτηση στο ενεργητικό της (λογαριασμός επίδικων απαιτήσεων από πελάτες) και ότι δεν την είχε εγγράψει στο παθητικό της και στα  αποτελέσματα χρήσης της ως ζημία.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ :

ΠΠΑθηνών 2197/2018


ΜΠΑιγίου 152/2022Έτσι, λοιπόν, ευλόγως σήμερα αμφισβητείται ότι η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ απέκτησε τις απαιτήσεις από τα δάνεια και τις πιστωτικές κάρτες των ανωτέρω κυπριακών τραπεζών !!!

Σήμερα όμως, η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ενώ δεν αποδεικνύει ότι διαθέτει την εκ του νόμου απαιτούμενη ενεργητική νομιμοποίηση, διεκδικεί, μεταβιβάζει και εκχωρεί σε funds και εταιρείες διαχείρισης, τις απαιτήσεις των κυπριακών τραπεζών από δάνεια και πιστωτικές κάρτες και, ακόμη χειρότερα, πετυχαίνει την έκδοση διαταγών πληρωμής, επισπεύδει και αναγγέλλεται σε πλειστηριασμούς, κατάσχει τραπεζικούς λογαριασμούς, επισπεύδει πτωχεύσεις κλπ., εκμεταλλευόμενη την άγνοια των ανυποψίαστων δανειοληπτών, των δικηγόρων και των δικαστών, τους οποίους μάλιστα εξαπατά σε καθημερινή βάση, πείθοντάς τους, εντελώς αναπόδεικτα, να κάνουν δεκτά τα αιτήματα της !!!

Οι ανωτέρω αποφάσεις αποτελούν τεράστιες δικαστικές επιτυχίες της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ, αφού ανοίγουν, ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ πλέον, τον δρόμο της ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ χιλιάδων ανυποψίαστων δανειοληπτών των κυπριακών τραπεζών, που κινδυνεύουν να χάσουν τις επιχειρήσεις και τις περιουσίες τους από την αυθαιρεσία της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ !!!

Η ΔΡΑΣΗ :

ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Ζητούμε από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, όπως, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, αποστείλει όλα τα απαραίτητα περί αποδείξεως της ενεργητικής της νομιμοποίησης έγγραφα, τα οποία υποχρεούται εκ του νόμου να έχει στην κατοχή της, προκειμένου να υφίσταται η απαίτησή της, από τα οποία, κατά τις από 26/03/2013 Συμβάσεις Πώλησης και Μεταβίβασης, πρέπει να προκύπτει :
 1. Ότι,  αφ’ ενός, το εν λόγω δάνειο/πιστωτική κάρτα συγκαταλέγεται στα καταγραφόμενα στο CD του όρου 5.1 «Ελληνικά Δάνεια» και ακολούθως και, ότι, αφ’ ετέρου, υφίσταται η επαλήθευση του «Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα» του ίδιου όρου, ότι το εν λόγω δάνειο/πιστωτική κάρτα υπάρχει κατά το Χρόνο της Αποτίμησης.
 2. Εάν, το εν λόγω δάνειο/πιστωτική κάρτα, αποτέλεσε εξασφάλιση για καλυμμένες ομολογίες και κατ’ επέκταση : (2α) εάν τελικώς, αφ’ ενός η τράπεζα ΜΕΡΙΜΝΗΣΕ και (2β) εάν, αφ’ ετέρου, το εν λόγω δάνειο πιστωτική κάρτα, αποδεσμεύτηκε (βλ. όρο 2.4 στ.4,5).
 3. Ότι, το εν λόγω δάνειο/πιστωτική κάρτα ενεγράφη στο σχετικό Δημόσιο Βιβλίο.
 4. Εάν, το εν λόγω δάνειο/πιστωτική κάρτα «ρευστοποιήθηκε» λογιστικώς ως εξασφάλιση σε καλυμμένες ομολογίες. 
 5. Ότι, επαληθεύθηκε από τον «Ανεξάρτητο Εμπειρογνώμονα» του όρου 5.1, ότι το εν λόγω δάνειο/πιστωτική κάρτα υπάρχει κατά τον χρόνο της αποτίμησης.
Καλούμε την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, όπως, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, αποστείλει βεβαίωση του Ορκωτού Ελεγκτή της, από την οποία πρέπει να προκύπτει ότι, η εξωδίκως αναφερομένη απαίτηση παρέμενε και συνεχίζει να παραμένει ΕΝΕΡΓΗ (μέρος του Ενεργητικού της, βλ. επίδικες απαιτήσεις), ήτοι ότι η τράπεζα διατηρεί και σήμερα την ενεργητική νομιμοποίηση να την αναζητά και ότι δεν έχει ικανοποιηθεί δια των διατάξεων περί αναβαλλόμενης φορολογίας.

Αρνούμαστε την ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ επί των εξωδίκως αναφερομένων απαιτήσεων που απορρέουν από τα δάνεια και τις πιστωτικές κάρτες που συνήφθησαν με τις ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ/ ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (όπως μετονομάστηκε η MARFIN EGNATIA BANK)/ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. 

Καλούμε την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ να απέχει από οποιαδήποτε εξωδικαστική και δικαστική διαδικασία αναζήτησης, είσπραξης ή/και επιδίωξης είσπραξης των εξωδίκως αναφερομένων απαιτήσεων των ανωτέρω κυπριακών τραπεζών, καθώς επίσης και από κάθε διαδικασία εκτέλεσης και, όλα τα ανωτέρω, έως ότου η τράπεζα αποδείξει την Ενεργητική της Νομιμοποίηση, όπως ο Νόμος ορίζει.

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΕΔΩ :

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ:

8 σχόλια :

 1. ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΥΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΗΙΑ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΤΙΟΥ ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΤΟ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΣΤΙΣ ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ. ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΓΚΛΗΣΗ

   Διαγραφή
 2. ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΥΤΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΥΤΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΙΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΣΕ ΒΑΖΟΥΝ ΣΤΗ ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟΥΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΣ ΜΙΑ ΔΟΣΗ ΓΙΑ ΛΊΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΔΕ ΛΕΜΕ ΤΙΠΟΤΑ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. απορια 1. γιατι εφοσον συμφωνα με την υπ. αρ.2197/18 αποδειχθηκε οτι τα δανεια των κυπριακων τραπεζων εχουν πουληθει και μεταβιβαστει σε εταιρειες ειδικου σκοπου πριν οι πυπριακες τραπεζες περιελθουν στη πειραιως που κατεστει ειδικη διαδοχος το ιδιο το δικαστηριο δεν την υποχρεωνει να αποδειξη οτι τα δανεια τα οποια διεκδικει της ανηκουν??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΖΗΤΑΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ. ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΩΣ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ.

   Διαγραφή

SSL Certificates