.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ης ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣH

Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

των Μελών  του μη κερδοσκοπικού Σωματείου

με την επωνυμία «ΥΠΕΡΒΑΣΗ – ΚΙΝΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ»

και τον διακριτικό τίτλο «ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡΡΒΑΣΗ»

που εδρεύει στην Αθήνα, Αγ. Κωνσταντίνου 2, ΤΚ 10431, ΑΦΜ 997277534, ΔΟΥ Α’ Αθηνών, έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα, δυνάμει της υπ’ αριθ. 431/2013 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Εκουσία Διαδικασία) και έχει καταχωρηθεί με αύξοντα αριθμό 29909 στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών, την 22/01/2014.

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου, καλούνται τα μέχρι 30/06/2020  ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη αυτού, στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού,  του lockdown και της παράτασης του δικαστικού έτους, θα πραγματοποιηθεί την 28η Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00’, στα κεντρικά γραφεία του Σωματείου,  Αγ. Κωνσταντίνου 2, 1ος Όροφος,  ΤΚ 10431,  Αθήνα, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης :

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

1. Απολογισμός της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31/12/2019 και συνοπτική παρουσίαση του εν γένει έργου και των δράσεων του σωματείου, από την ίδρυσή του, μέχρι και την 30/06/2020. 

2. Έγκριση του οικονομικού απολογισμού, των πεπραγμένων της  Διοικούσας Επιτροπής και των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2019.

3. Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού της χρήσης 2020, που θα λήξει την 31/12/2020.

4.   Απαλλαγή των Μελών της  Διοικούσας Επιτροπής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

5.     Διάφορες ανακοινώσεις.

 

Όλα τα ταμειακά ενήμερα Μέλη του Σωματείου που επιθυμούν να συμμετάσχουν με δικαίωμα εκλογής και ψήφου (εκλέγειν και εκλέγεσθαι) στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση, πρέπει το αργότερο εντός πέντε (05) ημερολογιακών ημερών πριν την ορισθείσα στην ημερησία διάταξη ημερομηνία σύγκλισής της, να καταθέσουν στα Κεντρικά Γραφεία του Σωματείου και υπόψη του Γενικού Γραμματέα αυτού κου Γεωργίου Κοντού, αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής της ετήσιας συνδρομής τους για το έτος 2020.  Άλλως, τα ταμειακά ενήμερα Μέλη του Σωματείου που δεν συμμορφώνονται προς τις ανωτέρω προθεσμίες και διατάξεις, δεν έχουν κατά τα άρθρα 8 και 16 του Καταστατικού δικαίωμα συμμετοχής στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 28ης Αυγούστου 2020.

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 04η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή,  την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης.

 

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το Καταστατικό του σωματείου, στην ημερήσια πολιτική εφημερίδα "Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ" της 06/08/2020,  αριθμ. φύλλου 2.278, σελ. 38.

 

Αθήνα, 04/08/2020



Ο Πρόεδρος

Κυριάκος Τόμπρας

ΑΔΤ ΑΝ 160061

Τηλ. 210  52.00.452

 


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates