.

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ADMINISTRATION BOARD


Λήξη Θητείας 25/08/2024Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδριάσης
της Διοικούσας Επιτροπής
του Σωματείου με την επωνυμία
"ΥΠΕΡΒΑΣΗ – Κίνημα Τραπεζικής και Οικονομικής Δικαιοσύνης" και τον διακριτικό τίτλο 
"ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ"
της 26/08/2021

Στην Αθήνα σήμερα, την 26/08/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00’, στα επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 2, 1ος όροφος, κεντρικά γραφεία του μη κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία «ΥΠΕΡΒΑΣΗ – ΚΙΝΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ», συνήλθε σε συνεδρίαση η από 26/08/2021, αυθημερόν εκλεγείσα από την Όγδοη (8η) Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών αυτού, Διοικούσα Επιτροπή του Σωματείου, με αποκλειστικό θέμα ημερησίας διάταξης τη συγκρότηση της σε σώμα και την ανάθεση αρμοδιοτήτων διοικήσεως, διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως του Σωματείου στα εκλεγέντα μέλη της, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν ο εκλεγείς Πρόεδρος και όλα τα εκλεγέντα τακτικά Μέλη αυτής, σύμφωνα με τις αρχαιρεσίες της από 26/08/2021, Όγδοης (8ης) Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Σωματείου, τα οποία είναι τα εξής :Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίστανται ο εκλεγείς Πρόεδρος και όλα τα εκλεγέντα από τη Γενική Συνέλευση τακτικά μέλη της Διοικούσας Επιτροπής και, έτσι, υπάρχει απαρτία, ο εκλεγείς από τη Γενική Συνέλευση Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής, κος Κυριάκος Τόμπρας, κήρυξε την έναρξη των εργασιών αυτής, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συγκρότηση της σε σώμα και διόρισε ως Γραμματέα και Ψηφοσυλλέκτη το μέλος αυτής κο Γεώργιο Κοντό.


Η Διοικούσα Επιτροπή συγκροτείται σε σώμα, ομόφωνα και παμψηφεί, μετά από φανερή ψηφοφορία, ως εξής :

1. Κυριάκος Τόμπρας του Χρήστου, Πρόεδρος (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
2. Λεωνίδας Στάμος του Χρήστου, Αντιπρόεδρος
3. Γεώργιος Νούλας του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος
4. Γεώργιος Κοντός του Φωτίου, Γενικός Γραμματέας (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
5. Λιλιάνα Κουλουμπή, Ειδική Γραμματέας Νομικής Προστασίας Δανειοληπτών (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
6. Στέφανος Κουλουμπής του Γεωργίου, Ειδικός Γραμματέας Δικτύου (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
7. Δημήτριος Τόμπρας του Χρήστου, Κοσμήτορας

Η θητεία όλων των μελών της κατά τα ανωτέρω συγκροτηθείσας σε σώμα Διοικούσας Επιτροπής θα διαρκέσει, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της από 26/08/2021 Γενικής Συνέλευσης και κατά το άρθρο 9 του Καταστατικού, για τρία (03) έτη, ήτοι μέχρι και την 25/08/2024.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού, η Διοικούσα Επιτροπή είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο του Σωματείου, έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να οργανώνει και διαμορφώνει την κεντρική πολιτική αυτού, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τις ειδικότερες κοινωνικοπολιτικές, οικονομικές, νομοθετικές και γεωπολιτικές συνθήκες και εξελίξεις, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στις αρμοδιότητες της εμπίπτουν όλα τα ζητήματα του Σωματείου και οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές για όλα τα μέλη και τα όργανα αυτού.

Η Διοικούσα Επιτροπή διαθέτει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την εφαρμογή των αρχών της Ιδρυτικής Διακήρυξης, των διατάξεων του Καταστατικού και για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, τη χάραξη της κεντρικής επιχειρησιακής πολιτικής, του στρατηγικού σχεδιασμού, των δράσεων του Σωματείου και για την τυχόν ανάθεση ορισμένων εκ των ανωτέρω αρμοδιοτήτων της στα μέλη της και στα όργανα και τις γραμματείες αυτού, στα πλαίσια των περιπτώσεων ανάθεσης αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από το νόμο και το Καταστατικό.

Η Διοικούσα Επιτροπή αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την κεντρική και περιφερειακή οργάνωση, δομή, στελέχωση και λειτουργία, τις δραστηριότητες και τις επί μέρους ειδικότερες δράσεις κοινωνικού και οικονομικού ακτιβισμού του Σωματείου, τις πάσης φύσης κινητοποιήσεις και συνεργασίες του με άλλους φορείς, καταρτίζει το οργανόγραμμα και τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του, ιδρύει και ορίζει τις περιφερειακές και τοπικές επιτροπές και τα τοπικά και περιφερειακά συμβούλια, τα υποκαταστήματα και τα γραφεία εξυπηρέτησης των μελών του, προσλαμβάνει και απολύει το έμμισθο προσωπικό του και τους εθελοντές, διορίζει τους συνεργαζόμενους δικηγόρους, λογιστές, αναλογιστές, ορκωτούς ελεγκτές και πραγματογνώμονες, ασκεί τη διοίκηση, τη λειτουργική διαχείριση και την εκπροσώπηση του προς κάθε τρίτο φυσικό και νομικό πρόσωπο, δημόσιες υπηρεσίες και αρχές, προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών, εκμισθωτές, εργολάβους, τραπεζικά ιδρύματα, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ και πάσης φύσης και νομικής μορφής φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οργανώνει όλες τις διοικητικές υπηρεσίες που αφορούν την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του, προσλαμβάνει και απολύει το λογιστή, διοικεί το προσωπικό, συντονίζει το έργο και την προσφορά των εθελοντών που τυχόν εργάζονται στα γραφεία του, οργανώνει και διοικεί τις οικονομικές υπηρεσίες του, διαχειρίζεται όλες τις οικονομικές δοσοληψίες και τα πάσης φύσεως έσοδα, τις συνδρομές, τις εισφορές και τις χορηγίες των μελών και των φίλων του, προβαίνει στη σύνταξη του ετήσιου και των μηνιαίων προϋπολογισμών και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του, στη διενέργεια οικονομικών εξορμήσεων, στη διαχείριση τυχόν κουπονιών οικονομικής ενίσχυσης του, στην κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών του, την ανάληψη, κατάθεση, είσπραξη και πληρωμή μετρητών χρημάτων, την έκδοση, οπισθογράφηση, μεταβίβαση και είσπραξη επιταγών, γραμματίων, συναλλαγματικών και πάσης φύσεως αξιογράφων και στην τήρηση των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία βιβλίων και στοιχείων Κ.Β.Σ..

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού, ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του Σωματείου.

Ο Πρόεδρος εκφράζει, εκπροσωπεί και δεσμεύει το Σωματείο σε όλες τις εκδηλώσεις του, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προεδρεύει και εισηγείται στη Διοικούσα Επιτροπή και στη Γενική Συνέλευση, τηρεί μία εκ των δύο σφραγίδων του Σωματείου και ασκεί τις αρμοδιότητές του στα πλαίσια του νόμου, της Ιδρυτικής Διακήρυξης, του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος εκλέγεται άμεσα από τη Γενική Συνέλευση του Κινήματος και η
θητεία του είναι τριετής (3ετής).

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί και δεσμεύει το Σωματείο στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώπιον του τραπεζικού και του εν γένει χρηματοοικονομικού συστήματος και των χρηματαγορών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τα τραπεζικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις του ευρύτερου χρηματοοικονομικού χώρου, τις επιχειρήσεις υπενθύμισης οφειλών, τις λεγόμενες εισπρακτικές εταιρείες, ενώπιον κάθε ελληνικής, αλλοδαπής και διεθνούς αρχής, δημόσιου και ιδιωτικού οργανισμού, θεσμικού φορέα και οργάνου, ενώπιον της Προεδρίας της Δημοκρατίας, της Βουλής των Ελλήνων, της Κυβέρνησης, των πολιτικών κομμάτων και κινημάτων, της Τρόικα, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, του ελληνικού και ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, της Τράπεζας της Ελλάδος, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ενώπιον της δικαιοσύνης, σε όλα τα δικαστήρια και σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας, ενώπιον της διοίκησης, του ελληνικού δημόσιου, των φορολογικών αρχών, των εισπρακτικών και των ελεγκτικών μηχανισμών των δημοσίων εσόδων, των ασφαλιστικών ταμείων και στα εν γένει, πάσης φύσης όργανα και τους φορείς που λαμβάνουν αποφάσεις που αφορούν τους καταθέτες, τους αποταμιευτές, τους ομολογιούχους, τους δανειολήπτες, τους οφειλέτες του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων και τους ασφαλισμένους και δικαιούχους ασφαλιστικών παροχών και αποζημιώσεων από ιδιωτικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις, με την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από τη σφραγίδα του Κινήματος.

Ειδικότερα, εντελώς ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο Πρόεδρος διαθέτει την ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση σε όλες τις εξωδικαστικές και ένδικες διαδικασίες και πράξεις του Σωματείου, εκπροσωπώντας αυτό σε όλα τα πολιτικά, ποινικά και διοικητικά δικαστήρια, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε κάθε βαθμό δικαιοσύνης και στάδιο εκάστης δίκης, προσλαμβάνει και απολύει το έμμισθο προσωπικό και τους εθελοντές, τους συνεργαζόμενους δικηγόρους, λογιστές, αναλογιστές, ορκωτούς ελεγκτές και πραγματογνώμονες, ασκεί τη διοίκηση, τη λειτουργική διαχείριση και την εκπροσώπηση του Σωματείου προς τρίτα φυσικά και νομικά πρόσωπα, δημόσιες υπηρεσίες και αρχές, προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών, εκμισθωτές, εργολάβους, τραπεζικά ιδρύματα, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ και πάσης φύσης και νομικής μορφής φορείς, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οργανώνει όλες τις διοικητικές υπηρεσίες που αφορούν την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του Σωματείου, διορίζει το λογιστή αυτού, διοικεί το προσωπικό, αποφασίζει και συντονίζει το έργο και την προσφορά των εθελοντών που τυχόν εργάζονται στα γραφεία του, οργανώνει και διοικεί τις οικονομικές υπηρεσίες του, διαχειρίζεται όλες τις οικονομικές δοσοληψίες, τις εισπράξεις, τα έσοδα, τις συνδρομές, τις εισφορές και τις χορηγίες των μελών και των φίλων του, προβαίνει στη σύνταξη του ετήσιου και των μηνιαίων προϋπολογισμών και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του, στη διενέργεια οικονομικών εξορμήσεων, στη διαχείριση τυχόν κουπονιών οικονομικής ενίσχυσης, στην κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών του Σωματείου, την ανάληψη, κατάθεση, είσπραξη και πληρωμή μετρητών χρημάτων, την έκδοση, οπισθογράφηση, μεταβίβαση και είσπραξη επιταγών, γραμματίων, συναλλαγματικών και πάσης φύσεως αξιογράφων και στην τήρηση των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία βιβλίων και στοιχείων Κ.Β.Σ..

Ο Πρόεδρος συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής και φροντίζει με πάσα επιμέλεια για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου και τον συντονισμό των δράσεών του.

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου, τον αναπληρώνει ο Α’ ή, εναλλακτικά, ο Β’ Αντιπρόεδρος.

Σύμφωνα με το άρθρο 12.β του Καταστατικού, ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου εκλέγεται κατά πλειοψηφία από τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, διευθύνει και εποπτεύει τον στρατηγικό σχεδιασμό και τις δράσεις κοινωνικού και οικονομικού ακτιβισμού αυτού, δρα και αποφασίζει στα πλαίσια των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και της Διοικούσας Επιτροπής και συντονίζει τις δράσεις όλων των οργάνων του Σωματείου, στα πλαίσια του νόμου, της Ιδρυτικής Διακήρυξης και των διατάξεων του Καταστατικού του, ενημερώνει τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συντάσσει και δημοσιεύει τις προσκλήσεις και τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα διάφορα έγγραφα και την αλληλογραφία του Σωματείου, τηρεί το μητρώο μελών και έχει την ευθύνη για τη φύλαξη των αρχείων και της μίας εκ των δύο σφραγίδων του Σωματείου.

Ο Γενικός Γραμματέας παρέχει γραπτές εισηγήσεις και προτάσεις στη Διοικούσα Επιτροπή, την Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου, τη Γραμματεία Νομικής Προστασίας και στις λοιπές γραμματείες και τα όργανα του Σωματείου, για την διευκόλυνση και την υποστήριξη του έργου, των δραστηριοτήτων και των επί μέρους δράσεων αυτού και συντονίζει το έργο και τις δράσεις όλων των Ειδικών Γραμματέων, για την καλύτερη και αποδοτικότερη παραγωγή του έργου του.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση και επειδή δεν ετέθη τέτοιο από τα παριστάμενα Μέλη, ο κος Πρόεδρος λύει την συνεδρίαση την 21.00’ ώρα, αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε μεγαλόφωνα και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό.

Αθήνα, 26/08/2021

Ο Πρόεδρος                           Ο Γραμματέας                     Τα Μέλη
       ΤΥ                                              ΤΥ                                  ΤΥ


Απόσπασμα εκ των βιβλίων Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικούσας Επιτροπής του μη κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία «ΥΠΕΡΒΑΣΗ – ΚΙΝΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ».

Αθήνα, αυθημερόν

Ο Γραμματέας

Γεώργιος ΚοντόςΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 09/03/2022 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ, ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΕΛΑΒΕ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, ΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟ 26/08/2021 ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΣΗ, Κος ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ.
ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ Η ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 26/08/2021 ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΕΙΣΑΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ Η ΕΞΗΣ : 
1. Κυριάκος Τόμπρας του Χρήστου, Πρόεδρος (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
2. Λεωνίδας Στάμος του Χρήστου, Αντιπρόεδρος
3. Γεώργιος Νούλας του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος
4. Γεώργιος Κοντός του Φωτίου, Γενικός Γραμματέας (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
5. Λιλιάνα Κουλουμπή, Ειδική Γραμματέας Νομικής Προστασίας Δανειοληπτών (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
6. Δημήτριος Τόμπρας του Χρήστου, Κοσμήτορας
7. Αντώνιος Βασιλειάδης του Χουρμούζη, Μέλος


Πρακτικό Συνεδρίασης

της Διοικούσας Επιτροπής

του μη κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία

"ΥΠΕΡΒΑΣΗ – Κίνημα Τραπεζικής και Οικονομικής Δικαιοσύνης" και τον διακριτικό τίτλο "ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ"

της 10/03/2022

Στην Αθήνα σήμερα, την 10/03/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00’, στα επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 2, 1ος όροφος, κεντρικά γραφεία του μη κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία «ΥΠΕΡΒΑΣΗ – ΚΙΝΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ», κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, συνήλθε σε συνεδρίαση Διοικούσα Επιτροπή του Σωματείου, με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την αποδοχή της από 09/03/2022 παραίτησης του μέλους αυτής ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ του Γεωργίου και την αντικατάστασή του, σύμφωνα με το νόμο, το καταστατικό του σωματείου και την από 26/08/2021 Όγδοη (8ης) Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσης των Μελών του Σωματείου, από νέο μέλος. 

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν οι εξής :


Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

1.

ΤΟΜΠΡΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2.

ΣΤΑΜΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

3.

ΚΟΝΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΦΩΤΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

4.

ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ

ΛΙΛΙΑΝΑ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

5.

ΤΟΜΠΡΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής κήρυξε την έναρξη των εργασιών αυτής, προκειμένου να αποφασίσει επί του ανωτέρω, μοναδικού θέματος ημερησίας διάταξης και διόρισε ως Γραμματέα και Ψηφοσυλλέκτη τον Γενικό Γραμματέας αυτής, κο Γεώργιο Κοντό.

Ο κος Πρόεδρος, λαβών τον λόγο, ενημερώνει το σώμα, ότι, την 09/03/2022, περιήλθε στα κεντρικά γραφεία του ανωτέρω μη κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία «ΥΠΕΡΒΑΣΗ – ΚΙΝΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ, εξώδικη δήλωση του μέλους της Διοικούσας Επιτροπής αυτού, ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ του Γεωργίου, με την οποία αυτός ανακοίνωσε την παραίτησή του από την Διοικούσα Επιτροπή, αλλά και από Μέλος του Σωματείου, ζητώντας αυτή να γίνει δεκτή.

Ο κος Πρόεδρος προτείνει στο σώμα να κάνει δεκτή την ανωτέρω παραίτηση του μέλους της Διοικούσας Επιτροπής, ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ.

Το σώμα έκανε ομόφωνα αποδεκτή την πρόταση του κου Προέδρου, όπως διατυπώθηκε, και έκανε ομόφωνα και παμψηφεί αποδεκτή την παραίτηση του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ του Γεωργίου, τόσο από μέλος της Διοικούσας Επιτροπής, όσο και από Μέλος του Σωματείου, διατάσσοντας τον Γενικό Γραμματέα αυτού να διαγράψει τον ΣΤΕΦΑΝΟ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ του Γεωργίου από το μητρώο των μελών του Σωματείου, ενώ, σε ότι αφορά τις τυχόν, πάσης φύσης αστικές και ποινικές ευθύνες του παραιτηθέντος ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ του Γεωργίου προς το ανωτέρω μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΥΠΕΡΒΑΣΗ – ΚΙΝΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ και τα Μέλη του,  το σώμα, ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε ότι, επειδή το ζήτημα αυτό, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του Σωματείου, άπτεται της αποκλειστικής αρμοδιότητας της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών αυτού που θα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2022,  θα συμπεριλάβει το θέμα σε ειδικό κεφάλαιο στην ημερήσια διάταξη της ανωτέρω Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Σωματείου, προκειμένου, έτσι, να αποφασίσει επί αυτού το καταστατικό όργανο του Σωματείου που έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την λήψη αυτής της απόφασης.  

Στην συνέχεια, ο κος Πρόεδρος, πρότεινε στο σώμα να αποφασίσει την αντικατάσταση του κατά τα ανωτέρω  παραιτηθέντος μέλους της Διοικούσας Επιτροπής του ανωτέρω μη κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία «ΥΠΕΡΒΑΣΗ – ΚΙΝΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ, ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ του Γεωργίου, από το αναπληρωματικό μέλος αυτής, κο ΑΝΤΩΝΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ του Χουρμούζη, που εξελέγη, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό αυτού,  ως πρώτο αναπληρωματικό μέλος της Διοικούσας Επιτροπής, κατά την από  26/08/2021 Όγδοη (8ης) Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του ανωτέρω Σωματείου.

Το σώμα έκανε ομόφωνα αποδεκτή την πρόταση του κου Προέδρου, όπως διατυπώθηκε και αποφάσισε, ομόφωνα και παμψηφεί, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό του ανωτέρω μη κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία «ΥΠΕΡΒΑΣΗ – ΚΙΝΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ, την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της Διοικούσας Επιτροπής,  ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ του Γεωργίου, από το αναπληρωματικό μέλος αυτής, κο ΑΝΤΩΝΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ του Χουρμούζη, που εξελέγη, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό αυτού,  ως πρώτο αναπληρωματικό μέλος της Διοικούσας Επιτροπής, κατά την από  26/08/2021 Όγδοη (8ης) Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του ανωτέρω Σωματείου.

Μετά ταύτα, η νέα σύνθεση της από 26/08/2021 συγκροτηθείσας σε σώμα Διοικούσας Επιτροπής του του ανωτέρω μη κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία «ΥΠΕΡΒΑΣΗ – ΚΙΝΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ, είναι η εξής :

1.     Κυριάκος Τόμπρας του Χρήστου, Πρόεδρος

2.     Λεωνίδας Στάμος του Χρήστου, Αντιπρόεδρος

3.     Γεώργιος Νούλας του Ιωάννη,  Αντιπρόεδρος

4.     Γεώργιος Κοντός του Φωτίου, Γενικός Γραμματέας

5.     Λιλιάνα Κουλουμπή,  Ειδική Γραμματέας Νομικής Προστασίας Δανειοληπτών

6.     Δημήτριος Τόμπρας του Χρήστου, Κοσμήτορας

7.     Αντώνιος Βασιλειάδης του Χουρμούζη, Μέλος

Η θητεία όλων των μελών της κατά τα ανωτέρω συγκροτηθείσας σε σώμα Διοικούσας Επιτροπής θα διαρκέσει, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της από 26/08/2021 Γενικής Συνέλευσης και κατά το άρθρο 9 του Καταστατικού, για τρία (03) έτη, ήτοι μέχρι και την 25/08/2024.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού, η Διοικούσα Επιτροπή είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο του Σωματείου, έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να οργανώνει και διαμορφώνει την κεντρική πολιτική αυτού, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τις ειδικότερες κοινωνικοπολιτικές, οικονομικές, νομοθετικές και γεωπολιτικές συνθήκες και εξελίξεις, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Στις αρμοδιότητες της εμπίπτουν όλα τα ζητήματα του Σωματείου και οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές για όλα τα μέλη και τα όργανα αυτού.

Η Διοικούσα Επιτροπή διαθέτει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την εφαρμογή των αρχών της Ιδρυτικής Διακήρυξης, των διατάξεων του  Καταστατικού και για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, τη χάραξη της κεντρικής επιχειρησιακής πολιτικής, του στρατηγικού σχεδιασμού, των δράσεων του Σωματείου και για την τυχόν ανάθεση ορισμένων εκ των ανωτέρω αρμοδιοτήτων της στα μέλη της και στα όργανα και τις γραμματείες αυτού, στα πλαίσια των περιπτώσεων ανάθεσης αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από το νόμο και το Καταστατικό.

Η Διοικούσα Επιτροπή αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την κεντρική και περιφερειακή οργάνωση, δομή, στελέχωση και λειτουργία, τις δραστηριότητες και τις επί μέρους ειδικότερες δράσεις κοινωνικού και οικονομικού ακτιβισμού του Σωματείου, τις πάσης φύσης κινητοποιήσεις και συνεργασίες του με άλλους φορείς, καταρτίζει το οργανόγραμμα και τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του, ιδρύει και ορίζει τις περιφερειακές και τοπικές επιτροπές και τα τοπικά και περιφερειακά συμβούλια, τα υποκαταστήματα και τα γραφεία εξυπηρέτησης των μελών του, προσλαμβάνει και απολύει το έμμισθο προσωπικό του και τους εθελοντές, διορίζει τους συνεργαζόμενους δικηγόρους, λογιστές, αναλογιστές, ορκωτούς ελεγκτές και πραγματογνώμονες, ασκεί τη διοίκηση, τη λειτουργική διαχείριση και την εκπροσώπηση του προς κάθε τρίτο φυσικό και νομικό πρόσωπο, δημόσιες υπηρεσίες και αρχές, προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών, εκμισθωτές, εργολάβους, τραπεζικά ιδρύματα, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ  και πάσης φύσης και νομικής μορφής φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οργανώνει όλες τις διοικητικές υπηρεσίες που αφορούν την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του, προσλαμβάνει και απολύει το λογιστή, διοικεί το προσωπικό, συντονίζει το έργο και την προσφορά των εθελοντών που τυχόν εργάζονται στα γραφεία του, οργανώνει και διοικεί τις οικονομικές υπηρεσίες του, διαχειρίζεται όλες τις οικονομικές δοσοληψίες και τα πάσης φύσεως έσοδα, τις συνδρομές, τις εισφορές και τις χορηγίες των μελών και των φίλων του, προβαίνει στη σύνταξη του ετήσιου και των μηνιαίων προϋπολογισμών και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του, στη διενέργεια οικονομικών εξορμήσεων, στη διαχείριση τυχόν κουπονιών οικονομικής ενίσχυσης του, στην κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών του, την ανάληψη, κατάθεση, είσπραξη και πληρωμή μετρητών χρημάτων, την έκδοση, οπισθογράφηση, μεταβίβαση και είσπραξη επιταγών, γραμματίων, συναλλαγματικών και πάσης φύσεως αξιογράφων και στην τήρηση των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία βιβλίων και στοιχείων Κ.Β..

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού, ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής  είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του Σωματείου.

Ο Πρόεδρος εκφράζει, εκπροσωπεί και δεσμεύει το Σωματείο σε όλες τις εκδηλώσεις του, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προεδρεύει και εισηγείται στη Διοικούσα Επιτροπή και στη Γενική Συνέλευση, τηρεί μία εκ  των  δύο σφραγίδων του Σωματείου και ασκεί τις αρμοδιότητές του στα πλαίσια του νόμου, της Ιδρυτικής Διακήρυξης, του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Ο  Πρόεδρος  εκλέγεται άμεσα από τη Γενική Συνέλευση του Κινήματος  και η

θητεία του είναι τριετής (3ετής).

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί και δεσμεύει το Σωματείο στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώπιον του τραπεζικού και του εν γένει χρηματοοικονομικού συστήματος και των χρηματαγορών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τα τραπεζικά ιδρύματα και τις  επιχειρήσεις  του  ευρύτερου  χρηματοοικονομικού  χώρου,  τις  επιχειρήσεις υπενθύμισης  οφειλών,  τις  λεγόμενες  εισπρακτικές  εταιρείες,  ενώπιον  κάθε ελληνικής, αλλοδαπής και διεθνούς αρχής,  δημόσιου και ιδιωτικού οργανισμού, θεσμικού  φορέα  και  οργάνου,  ενώπιον  της  Προεδρίας  της  Δημοκρατίας,  της Βουλής         των    Ελλήνων,        της Κυβέρνησης, των            πολιτικών κομμάτων και κινημάτων, της Τρόικα, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, του ελληνικού και ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, της Τράπεζας της Ελλάδος, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ενώπιον της δικαιοσύνης, σε όλα τα δικαστήρια και σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας, ενώπιον της διοίκησης, του ελληνικού δημόσιου, των φορολογικών αρχών, των εισπρακτικών και των ελεγκτικών μηχανισμών των δημοσίων εσόδων, των ασφαλιστικών ταμείων και στα εν γένει, πάσης φύσης όργανα και τους φορείς που λαμβάνουν αποφάσεις που αφορούν τους καταθέτες, τους αποταμιευτές, τους ομολογιούχους, τους δανειολήπτες, τους οφειλέτες του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων και τους ασφαλισμένους και δικαιούχους ασφαλιστικών παροχών και αποζημιώσεων από ιδιωτικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις, με την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από τη σφραγίδα του Κινήματος.

Ειδικότερα, εντελώς ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο Πρόεδρος διαθέτει την ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση σε όλες τις εξωδικαστικές και ένδικες διαδικασίες και πράξεις του Σωματείου, εκπροσωπώντας αυτό σε όλα τα πολιτικά, ποινικά και διοικητικά δικαστήρια, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε κάθε βαθμό δικαιοσύνης και στάδιο εκάστης δίκης, προσλαμβάνει και απολύει το έμμισθο προσωπικό και τους εθελοντές, τους συνεργαζόμενους δικηγόρους, λογιστές, αναλογιστές, ορκωτούς ελεγκτές και πραγματογνώμονες, ασκεί τη διοίκηση, τη λειτουργική διαχείριση και την εκπροσώπηση του Σωματείου προς τρίτα φυσικά και νομικά πρόσωπα, δημόσιες υπηρεσίες και αρχές, προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών, εκμισθωτές, εργολάβους, τραπεζικά ιδρύματα, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ και πάσης φύσης και νομικής μορφής φορείς, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οργανώνει όλες τις διοικητικές υπηρεσίες που αφορούν την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του Σωματείου, διορίζει το λογιστή αυτού, διοικεί το προσωπικό, αποφασίζει και συντονίζει το έργο και την προσφορά των εθελοντών που τυχόν εργάζονται στα γραφεία του, οργανώνει και διοικεί τις οικονομικές υπηρεσίες του, διαχειρίζεται όλες τις οικονομικές δοσοληψίες, τις εισπράξεις, τα έσοδα, τις συνδρομές, τις εισφορές και τις χορηγίες των μελών και των φίλων του, προβαίνει στη σύνταξη του ετήσιου και των μηνιαίων προϋπολογισμών και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του, στη διενέργεια οικονομικών εξορμήσεων, στη διαχείριση τυχόν κουπονιών οικονομικής ενίσχυσης, στην κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών του Σωματείου, την ανάληψη, κατάθεση, είσπραξη και πληρωμή μετρητών χρημάτων, την έκδοση, οπισθογράφηση, μεταβίβαση και είσπραξη επιταγών, γραμματίων, συναλλαγματικών και πάσης φύσεως αξιογράφων και στην τήρηση των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία βιβλίων και στοιχείων Κ.Β.Σ..

Ο Πρόεδρος συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής και φροντίζει με πάσα επιμέλεια για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου και τον συντονισμό των δράσεών του.

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου, τον αναπληρώνει ο Α’ ή, εναλλακτικά, ο Β’ Αντιπρόεδρος.

Σύμφωνα με το άρθρο 12.β του Καταστατικού, ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου εκλέγεται κατά πλειοψηφία από τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής,  διευθύνει και εποπτεύει τον  στρατηγικό σχεδιασμό και τις δράσεις κοινωνικού και οικονομικού ακτιβισμού αυτού, δρα και αποφασίζει στα πλαίσια των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και της Διοικούσας Επιτροπής και συντονίζει τις δράσεις όλων των οργάνων του Σωματείου, στα πλαίσια του νόμου, της Ιδρυτικής Διακήρυξης και των διατάξεων του Καταστατικού του, ενημερώνει τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συντάσσει και δημοσιεύει τις προσκλήσεις και τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα διάφορα έγγραφα και την αλληλογραφία του Σωματείου, τηρεί το μητρώο μελών και έχει την ευθύνη για τη φύλαξη των αρχείων και της μίας εκ των δύο σφραγίδων του Σωματείου.

Ο Γενικός Γραμματέας παρέχει γραπτές εισηγήσεις και προτάσεις στη Διοικούσα Επιτροπή, την Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου, τη Γραμματεία Νομικής Προστασίας και στις λοιπές γραμματείες και τα όργανα του Σωματείου, για την διευκόλυνση και την υποστήριξη του έργου, των δραστηριοτήτων και των επί μέρους δράσεων αυτού και συντονίζει το έργο και τις δράσεις όλων των Ειδικών Γραμματέων, για την καλύτερη και αποδοτικότερη παραγωγή του έργου του.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση και επειδή δεν ετέθη τέτοιο από τα παριστάμενα Μέλη, ο κος Πρόεδρος λύει την συνεδρίαση την 21.00’ ώρα, αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε μεγαλόφωνα και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό.

Αθήνα, 10/03/2022Ο Πρόεδρος               Ο Γραμματέας             Tα Μέλη

       ΤΥ                                    ΤΥ                               ΤΥΑπόσπασμα εκ των βιβλίων Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικούσας Επιτροπής του μη κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία «ΥΠΕΡΒΑΣΗ – ΚΙΝΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ».

Αθήνα, αυθημερόν

Ο Γραμματέας

Γεώργιος Κοντός


ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 02/05/2023 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΙΛΙΑΝΑΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ, ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΛΑΒΕ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, ΤΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΔΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ.
ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ Η ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 26/08/2021 ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΕΙΣΑΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ Η ΕΞΗΣ : 
1. Κυριάκος Τόμπρας του Χρήστου, Πρόεδρος (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
2. Λεωνίδας Στάμος του Χρήστου, Αντιπρόεδρος
3. Γεώργιος Νούλας του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος
4. Γεώργιος Κοντός του Φωτίου, Γενικός Γραμματέας (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
5. Δημήτριος Τόμπρας του Χρήστου, Κοσμήτορας
6. Αντώνιος Βασιλειάδης του Χουρμούζη, Μέλος
7. Περδίου Αναστασία του Σάββα, Μέλος
Πρακτικό Συνεδρίασης

της Διοικούσας Επιτροπής

του μη κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία

"ΥΠΕΡΒΑΣΗ – Κίνημα Τραπεζικής και Οικονομικής Δικαιοσύνης" και τον διακριτικό τίτλο "ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ"

της 03/05/2023

Στην Αθήνα σήμερα, την 03/05/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00’, στα επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 2, 1ος όροφος, κεντρικά γραφεία του μη κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία «ΥΠΕΡΒΑΣΗ – ΚΙΝΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ», κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, συνήλθε σε συνεδρίαση Διοικούσα Επιτροπή του Σωματείου, με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την αποδοχή της από 02/05/2023 παραίτησης του μέλους αυτής ΛΙΛΙΑΝΑΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ του Στεφάνου και την αντικατάστασή της, σύμφωνα με το νόμο, το καταστατικό του Σωματείου, από νέο μέλος.

 Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν οι εξής :


Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

1.

ΤΟΜΠΡΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2.

ΣΤΑΜΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

3.

ΚΟΝΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΦΩΤΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

4.

ΤΟΜΠΡΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

 Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής κήρυξε την έναρξη των εργασιών αυτής, προκειμένου να αποφασίσει επί του ανωτέρω, μοναδικού θέματος ημερησίας διάταξης και διόρισε ως Γραμματέα και Ψηφοσυλλέκτη τον Γενικό Γραμματέας αυτής, κο Γεώργιο Κοντό.

Ο κος Πρόεδρος, λαβών τον λόγο, ενημερώνει το σώμα, ότι, την 02/05/2023, περιήλθε στα κεντρικά γραφεία του ανωτέρω μη κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία «ΥΠΕΡΒΑΣΗ – ΚΙΝΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ, εξώδικη δήλωση του μέλους της Διοικούσας Επιτροπής αυτού, ΛΙΛΙΑΝΑΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ του Στεφάνου, με την οποία αυτή ανακοίνωσε την παραίτησή της από την Διοικούσα Επιτροπή, αλλά και από Μέλος του Σωματείου, ζητώντας αυτή να γίνει δεκτή.

Ο κος Πρόεδρος προτείνει στο σώμα να κάνει δεκτή την ανωτέρω παραίτηση του μέλους της Διοικούσας Επιτροπής,  ΛΙΛΙΑΝΑΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ.

Το σώμα έκανε ομόφωνα αποδεκτή την πρόταση του κου Προέδρου, όπως διατυπώθηκε, και έκανε ομόφωνα και παμψηφεί αποδεκτή την παραίτηση της ΛΙΛΙΑΝΑΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ του Στεφάνου, τόσο από μέλος της Διοικούσας Επιτροπής, όσο και από Μέλος του Σωματείου, διατάσσοντας τον Γενικό Γραμματέα αυτού να διαγράψει την ΛΙΛΙΑΝΑ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ του Στεφάνου από το μητρώο των μελών του Σωματείου, ενώ, σε ότι αφορά τις τυχόν, πάσης φύσης αστικές και ποινικές ευθύνες της παραιτηθείσας ΛΙΛΙΑΝΑΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ του Στεφάνου προς το ανωτέρω μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΥΠΕΡΒΑΣΗ – ΚΙΝΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ και τα Μέλη του,  το σώμα, ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε ότι, επειδή το ζήτημα αυτό, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του Σωματείου, άπτεται της αποκλειστικής αρμοδιότητας της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών αυτού που θα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2022,  θα συμπεριλάβει το θέμα σε ειδικό κεφάλαιο στην ημερήσια διάταξη της ανωτέρω Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Σωματείου, προκειμένου, έτσι, να αποφασίσει επί αυτού το καταστατικό όργανο του Σωματείου που έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την λήψη αυτής της απόφασης.  

Στην συνέχεια, ο κος Πρόεδρος πρότεινε στο σώμα να αποφασίσει, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του ανωτέρω μη κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία ΥΠΕΡΒΑΣΗ – ΚΙΝΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ» την αντικατάσταση του κατά τα ανωτέρω  παραιτηθέντος μέλους της Διοικούσας Επιτροπής αυτού,  ΛΙΛΙΑΝΑΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ του Στεφάνου, από το τακτικό Μέλος αυτού, κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΔΙΟΥ του Σάββα.

Το σώμα έκανε ομόφωνα αποδεκτή την πρόταση του κου Προέδρου, όπως διατυπώθηκε και αποφάσισε, ομόφωνα και παμψηφεί, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό του ανωτέρω μη κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία «ΥΠΕΡΒΑΣΗ – ΚΙΝΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ, την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της Διοικούσας Επιτροπής,  ΛΙΛΙΑΝΑΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ του Στεφάνου, από το τακτικό Μέλος του ανωτέρω Σωματείου κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΔΙΟΥ του Σάββα.

Μετά ταύτα, η νέα σύνθεση της από 26/08/2021 συγκροτηθείσας σε σώμα Διοικούσας Επιτροπής του του ανωτέρω μη κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία «ΥΠΕΡΒΑΣΗ – ΚΙΝΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ, είναι η εξής :

1.     Κυριάκος Τόμπρας του Χρήστου, Πρόεδρος

2.     Λεωνίδας Στάμος του Χρήστου, Αντιπρόεδρος

3.     Γεώργιος Νούλας του Ιωάννη,  Αντιπρόεδρος

4.     Γεώργιος Κοντός του Φωτίου, Γενικός Γραμματέας

5.     Δημήτριος Τόμπρας του Χρήστου, Κοσμήτορας

6.     Αντώνιος Βασιλειάδης του Χουρμούζη, Μέλος

7.     Αναστασία Περδίου του Σάββα, Μέλος

Η θητεία όλων των μελών της κατά τα ανωτέρω συγκροτηθείσας σε σώμα Διοικούσας Επιτροπής θα διαρκέσει, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της από 26/08/2021 Γενικής Συνέλευσης και κατά το άρθρο 9 του Καταστατικού, για τρία (03) έτη, ήτοι μέχρι και την 25/08/2024.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού, η Διοικούσα Επιτροπή είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο του Σωματείου, έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να οργανώνει και διαμορφώνει την κεντρική πολιτική αυτού, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τις ειδικότερες κοινωνικοπολιτικές, οικονομικές, νομοθετικές και γεωπολιτικές συνθήκες και εξελίξεις, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Στις αρμοδιότητες της εμπίπτουν όλα τα ζητήματα του Σωματείου και οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές για όλα τα μέλη και τα όργανα αυτού.

Η Διοικούσα Επιτροπή διαθέτει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την εφαρμογή των αρχών της Ιδρυτικής Διακήρυξης, των διατάξεων του  Καταστατικού και για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, τη χάραξη της κεντρικής επιχειρησιακής πολιτικής, του στρατηγικού σχεδιασμού, των δράσεων του Σωματείου και για την τυχόν ανάθεση ορισμένων εκ των ανωτέρω αρμοδιοτήτων της στα μέλη της και στα όργανα και τις γραμματείες αυτού, στα πλαίσια των περιπτώσεων ανάθεσης αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από το νόμο και το Καταστατικό.

Η Διοικούσα Επιτροπή αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την κεντρική και περιφερειακή οργάνωση, δομή, στελέχωση και λειτουργία, τις δραστηριότητες και τις επί μέρους ειδικότερες δράσεις κοινωνικού και οικονομικού ακτιβισμού του Σωματείου, τις πάσης φύσης κινητοποιήσεις και συνεργασίες του με άλλους φορείς, καταρτίζει το οργανόγραμμα και τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του, ιδρύει και ορίζει τις περιφερειακές και τοπικές επιτροπές και τα τοπικά και περιφερειακά συμβούλια, τα υποκαταστήματα και τα γραφεία εξυπηρέτησης των μελών του, προσλαμβάνει και απολύει το έμμισθο προσωπικό του και τους εθελοντές, διορίζει τους συνεργαζόμενους δικηγόρους, λογιστές, αναλογιστές, ορκωτούς ελεγκτές και πραγματογνώμονες, ασκεί τη διοίκηση, τη λειτουργική διαχείριση και την εκπροσώπηση του προς κάθε τρίτο φυσικό και νομικό πρόσωπο, δημόσιες υπηρεσίες και αρχές, προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών, εκμισθωτές, εργολάβους, τραπεζικά ιδρύματα, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ  και πάσης φύσης και νομικής μορφής φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οργανώνει όλες τις διοικητικές υπηρεσίες που αφορούν την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του, προσλαμβάνει και απολύει το λογιστή, διοικεί το προσωπικό, συντονίζει το έργο και την προσφορά των εθελοντών που τυχόν εργάζονται στα γραφεία του, οργανώνει και διοικεί τις οικονομικές υπηρεσίες του, διαχειρίζεται όλες τις οικονομικές δοσοληψίες και τα πάσης φύσεως έσοδα, τις συνδρομές, τις εισφορές και τις χορηγίες των μελών και των φίλων του, προβαίνει στη σύνταξη του ετήσιου και των μηνιαίων προϋπολογισμών και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του, στη διενέργεια οικονομικών εξορμήσεων, στη διαχείριση τυχόν κουπονιών οικονομικής ενίσχυσης του, στην κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών του, την ανάληψη, κατάθεση, είσπραξη και πληρωμή μετρητών χρημάτων, την έκδοση, οπισθογράφηση, μεταβίβαση και είσπραξη επιταγών, γραμματίων, συναλλαγματικών και πάσης φύσεως αξιογράφων και στην τήρηση των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία βιβλίων και στοιχείων Κ.Β..

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού, ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής  είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του Σωματείου.

Ο Πρόεδρος εκφράζει, εκπροσωπεί και δεσμεύει το Σωματείο σε όλες τις εκδηλώσεις του, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προεδρεύει και εισηγείται στη Διοικούσα Επιτροπή και στη Γενική Συνέλευση, τηρεί μία εκ  των  δύο σφραγίδων του Σωματείου και ασκεί τις αρμοδιότητές του στα πλαίσια του νόμου, της Ιδρυτικής Διακήρυξης, του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Ο  Πρόεδρος  εκλέγεται άμεσα από τη Γενική Συνέλευση του Κινήματος  και η

θητεία του είναι τριετής (3ετής).

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί και δεσμεύει το Σωματείο στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώπιον του τραπεζικού και του εν γένει χρηματοοικονομικού συστήματος και των χρηματαγορών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τα τραπεζικά ιδρύματα και τις  επιχειρήσεις  του  ευρύτερου  χρηματοοικονομικού  χώρου,  τις  επιχειρήσεις υπενθύμισης  οφειλών,  τις  λεγόμενες  εισπρακτικές  εταιρείες,  ενώπιον  κάθε ελληνικής, αλλοδαπής και διεθνούς αρχής,  δημόσιου και ιδιωτικού οργανισμού, θεσμικού  φορέα  και  οργάνου,  ενώπιον  της  Προεδρίας  της  Δημοκρατίας,  της Βουλής         των    Ελλήνων,        της Κυβέρνησης, των            πολιτικών κομμάτων και κινημάτων, της Τρόικα, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, του ελληνικού και ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, της Τράπεζας της Ελλάδος, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ενώπιον της δικαιοσύνης, σε όλα τα δικαστήρια και σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας, ενώπιον της διοίκησης, του ελληνικού δημόσιου, των φορολογικών αρχών, των εισπρακτικών και των ελεγκτικών μηχανισμών των δημοσίων εσόδων, των ασφαλιστικών ταμείων και στα εν γένει, πάσης φύσης όργανα και τους φορείς που λαμβάνουν αποφάσεις που αφορούν τους καταθέτες, τους αποταμιευτές, τους ομολογιούχους, τους δανειολήπτες, τους οφειλέτες του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων και τους ασφαλισμένους και δικαιούχους ασφαλιστικών παροχών και αποζημιώσεων από ιδιωτικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις, με την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από τη σφραγίδα του Κινήματος.

Ειδικότερα, εντελώς ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο Πρόεδρος διαθέτει την ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση σε όλες τις εξωδικαστικές και ένδικες διαδικασίες και πράξεις του Σωματείου, εκπροσωπώντας αυτό σε όλα τα πολιτικά, ποινικά και διοικητικά δικαστήρια, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε κάθε βαθμό δικαιοσύνης και στάδιο εκάστης δίκης, προσλαμβάνει και απολύει το έμμισθο προσωπικό και τους εθελοντές, τους συνεργαζόμενους δικηγόρους, λογιστές, αναλογιστές, ορκωτούς ελεγκτές και πραγματογνώμονες, ασκεί τη διοίκηση, τη λειτουργική διαχείριση και την εκπροσώπηση του Σωματείου προς τρίτα φυσικά και νομικά πρόσωπα, δημόσιες υπηρεσίες και αρχές, προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών, εκμισθωτές, εργολάβους, τραπεζικά ιδρύματα, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ και πάσης φύσης και νομικής μορφής φορείς, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οργανώνει όλες τις διοικητικές υπηρεσίες που αφορούν την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του Σωματείου, διορίζει το λογιστή αυτού, διοικεί το προσωπικό, αποφασίζει και συντονίζει το έργο και την προσφορά των εθελοντών που τυχόν εργάζονται στα γραφεία του, οργανώνει και διοικεί τις οικονομικές υπηρεσίες του, διαχειρίζεται όλες τις οικονομικές δοσοληψίες, τις εισπράξεις, τα έσοδα, τις συνδρομές, τις εισφορές και τις χορηγίες των μελών και των φίλων του, προβαίνει στη σύνταξη του ετήσιου και των μηνιαίων προϋπολογισμών και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του, στη διενέργεια οικονομικών εξορμήσεων, στη διαχείριση τυχόν κουπονιών οικονομικής ενίσχυσης, στην κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών του Σωματείου, την ανάληψη, κατάθεση, είσπραξη και πληρωμή μετρητών χρημάτων, την έκδοση, οπισθογράφηση, μεταβίβαση και είσπραξη επιταγών, γραμματίων, συναλλαγματικών και πάσης φύσεως αξιογράφων και στην τήρηση των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία βιβλίων και στοιχείων Κ.Β.Σ..

Ο Πρόεδρος συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής και φροντίζει με πάσα επιμέλεια για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου και τον συντονισμό των δράσεών του.

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου, τον αναπληρώνει ο Α’ ή, εναλλακτικά, ο Β’ Αντιπρόεδρος.

Σύμφωνα με το άρθρο 12.β του Καταστατικού, ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου εκλέγεται κατά πλειοψηφία από τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής,  διευθύνει και εποπτεύει τον  στρατηγικό σχεδιασμό και τις δράσεις κοινωνικού και οικονομικού ακτιβισμού αυτού, δρα και αποφασίζει στα πλαίσια των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και της Διοικούσας Επιτροπής και συντονίζει τις δράσεις όλων των οργάνων του Σωματείου, στα πλαίσια του νόμου, της Ιδρυτικής Διακήρυξης και των διατάξεων του Καταστατικού του, ενημερώνει τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συντάσσει και δημοσιεύει τις προσκλήσεις και τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα διάφορα έγγραφα και την αλληλογραφία του Σωματείου, τηρεί το μητρώο μελών και έχει την ευθύνη για τη φύλαξη των αρχείων και της μίας εκ των δύο σφραγίδων του Σωματείου.

Ο Γενικός Γραμματέας παρέχει γραπτές εισηγήσεις και προτάσεις στη Διοικούσα Επιτροπή, την Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου, τη Γραμματεία Νομικής Προστασίας και στις λοιπές γραμματείες και τα όργανα του Σωματείου, για την διευκόλυνση και την υποστήριξη του έργου, των δραστηριοτήτων και των επί μέρους δράσεων αυτού και συντονίζει το έργο και τις δράσεις όλων των Ειδικών Γραμματέων, για την καλύτερη και αποδοτικότερη παραγωγή του έργου του.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση και επειδή δεν ετέθη τέτοιο από τα παριστάμενα Μέλη, ο κος Πρόεδρος λύει την συνεδρίαση την 21.00’ ώρα, αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε μεγαλόφωνα και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό.

Αθήνα, 03/05/2023Ο Πρόεδρος              Ο Γραμματέας       Τα Μέλη

       ΤΥ                                   ΤΥ                    ΤΥ

 

 

 

Ακριβές αντίγραφο εκ των βιβλίων Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικούσας Επιτροπής του μη κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία «ΥΠΕΡΒΑΣΗ – ΚΙΝΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ».

Αθήνα, αυθημερόν

Ο Γραμματέας

  

Γεώργιος Κοντός


SSL Certificates