.

Τρίτη 4 Αυγούστου 2015

ΣΤΑ 400 ΔΙΣ ΣΗΜΕΡΑ Η ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ !!!

Γράφει ο Κυριάκος Τόμπρας

ΝΟΜΠΕΛ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ & ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΡΟΪΚΑ, ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤτΕ
Οι Έλληνες Φορολογούμενοι ΧΡΕΩΘΗΚΑΜΕ 300 ολόκληρα Δις για τη διάσωση των χρεοκοπημένων συστημικών τραπεζών, που σήμερα αδυνατούν να εξυπηρετήσουν 120 μόλις Δις καταθέσεων !!!

Με τα ίδια χρήματα θα είχαμε κλείσει όλες μαζί τις χρεοκοπημένες συστημικές τράπεζες και θα είχαμε χρηματοδοτήσει τη λειτουργία ενός νέου, υγιούς και μη διαπλεκόμενου τραπεζικού συστήματος, που θα μπορούσε εύκολα να διαχειριστεί και να κουρέψει όλα τα δάνεια, εξυπηρετούμενα & κόκκινα, να εγγυηθεί το 100% των καταθέσεων χωρίς τραπεζικές αργίες, capital controls και ουρές στα ΑΤΜ's και να χρηματοδοτήσει τις παραγωγικές επενδύσεις και την ανάκαμψη της εθνικής μας οικονομίας !!!

Στο Κίνημα ΥΠΕΡΒΑΣΗ καταθέσαμε αναλυτική, ρεαλιστική πρόταση μεταρρύθμισης του τραπεζικού μας συστήματος, ενσωματωμένη στην Ιδρυτική μας Διακήρυξη, και καταγγείλαμε το οικονομικό έγκλημα της δήθεν διάσωσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος στην Ομαδική Αγωγή κατά των Τραπεζών, κατονομάζοντας τους δράστες και κοστολογώντας τη ζημία που προέκυψε από τις πράξεις και τις παραλήψεις τους για την εθνική μας οικονομία !!!
ΚΛΙΚ ΕΔΩ :

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΤΡΥΠΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ BANKING
ΑΝΑΒΑΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 15,48 Δις + ELA 86 Δις + ΕΚΤ 40 Δις + TARGET2 118 Δις + 1η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 40 Δις = 299 Δις + ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 110 Δις = 409 Δις !!! 

Προσοχή !!!
Ο υπολογισμός προϋποθέτει ότι οι δημοσιευθείσες από τις τράπεζες εκθέσεις τους στην ΕΚΤ είναι αληθείς, ενώ δεν περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις προς τρίτους στο εξωτερικό από swaps, επαναγορές, επισφάλειες τιτλοποιήσεων, κλπ !!!
Δηλαδή, γράψτε 450 Δις για νάχετε ήσυχο το κεφάλι σας !!! 

Στα 15,48 δισεκ. διαμορφώνονται οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις των τραπεζών στην Ελλάδα σε σύνολο κεφαλαίων περίπου 27 δισεκ. αντιστοιχούν δηλαδή στο 57% των συνολικών κεφαλαίων όταν στην Γερμανία είναι 9% και στις τράπεζες της Νοτίου Ευρώπης πλην Ελλάδος 24%.
Όμως, οι τράπεζες έχουν μακροχρόνιες περιόδους για να καλύψουν τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ενώ άμεσης ανάγκης είναι μόνο η αναβαλλόμενη φορολογία από μεταφορά ζημιών.
Ενδιαφέρον στοιχείο είναι και η δομή της εξάρτησης των τραπεζών από την ρευστότητα του ευρωσυστήματος ΕLA και ΕΚΤ και οι οφειλές τους στο σύστημα TARGET2, που σήμερα ανέρχονται στα 118 Δις. 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟ ΤΟ BANKINGNEWS :


Εθνική τράπεζα 27,6 δισεκ. - ΕLA 17,6 δισεκ. και ΕΚΤ 10 δισεκ.
Alpha 27,8 δισεκ. - ELA 23 δισεκ. και ΕΚΤ 4,8 δισεκ.
Eurobank 32,7 δισεκ. ευρώ - ELA 22,9 δισεκ. και ΕΚΤ 9,8 δισεκ.
Πειραιώς 37 δισεκ. - ELA 22 δισεκ. και ΕΚΤ 15 δισεκ. ευρώ
Attica bank 890 εκατ - ELA 820 εκατ και ΕΚΤ 70 εκατ ευρώ

Εθνική τράπεζα 
Η έκθεση της Εθνικής στο Ευρωσύστημα την 30 Ιουνίου 2015 είχε διαμορφωθεί σε 27,6 δισ., εκ των οποίων μέσω ELA 17,6 δισ., αυξημένη κατά 20 δισ. σε σχέση με 19 Μαΐου 2015.
Η αξία των μη χρησιμοποιούμενων ενεχύρων υπερβαίνει τα 6 δισ. σε τρέχουσες αποτιμήσεις.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις της Εθνικής την 31 Μαρτίου 2015 ανέρχονταν σε 3,855 δισεκ. ευρώ εκ των οποίων 1,88 δισε αφορά ζημιές από το PSI (Private Sector Involvement) το 2012, 1,385 δισεκ ζημιές πιστωτικού κινδύνου και 582 εκατ σε φορολογικές ζημιές.

Alpha Bank
Η Alpha bank με ημερομηνία 30 Ιουνίου του 2015, ελάμβανε συνολική χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα ύψους 27,8 δισ., αναλυόμενη σε 4,8 δισ. μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (ΕΚΤ) και 23 δισ. από το ELΑ.
Σημειώνεται ότι ο δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (Common Equity Tier I) σε ενοποιημένη βάση, με στοιχεία 31 Μαρτίου 2015 ανερχόταν σε 13,1%, ενώ το ύψος των αναβαλλομένων φορολογικών απαιτήσεων έφθαναν συνολικά στα 3,7 δισ. εκ του οποίου ποσοστό 70% περίπου σχετίζεται με τις ζημίες απομειώσεως δανείων και απαιτήσεων καθώς και τις ζημίες από το PSI.

Eurobank
Ο συντελεστής μέσων κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1CET1) επί του σταθμισμένου ενεργητικού της Eurobank ανέρχεται σε 14,2%, ο δείκτης μέσων κεφαλαίου της κατηγορίας 1 (Tier 1) σε 14,2% και ο συντελεστής φερεγγυότητας (Capital adequacy ratio) σε 14,5%.
Κατά την 30 Ιουνίου 2015 η χρηματοδότηση της Eurobank από τον μηχανισμό χρηματοδότησης του ευρωσυστήματος ανερχόταν σε 32,7 δισ. (από 29 δισεκ. τον Μάρτιο του 2015) εκ των οποίων 22,9 δισ. (τέλη Μαρτίου ήταν 19,9 δισ.) αφορούσαν σε χρηματοδότηση από το ELA.
Το 82,12% των καθαρών αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων στα τέλη Μαρτίου του 2015 (δηλ. 3,225 δισεκ. εκ συνόλου 3,927 δισ.) αφορούν σε φορολογικές ζημίες από τη συμμετοχή της Eurobank στο πρόγραμμα PSI+ και στο πρόγραμμα επαναγοράς των νέων τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου (1,2 δισεκ ευρώ) οι οποίες υπόκεινται σε τριακονταετή απόσβεση από το 2012 και εφεξής, καθώς και σε προσωρινές διαφορές λόγω προβλέψεων απομείωσης για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις (2,025 δισεκ. ευρώ), οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές περιόδους χωρίς καθορισμένο χρονικό περιορισμό.

Πειραιώς
Ο όμιλος Πειραιώς είχε δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 11,6% και συνολικό κεφαλαιακό δείκτη 11,7%.
Η τράπεζα Πειραιώς στις 30 Ιουνίου 2015 είχε αντλήσει 37 δισ. (15 δισ. μέσω ΕΚΤ και 22 δισ. μέσω ELA), που παραμένει αμετάβλητο μέχρι σήμερα.
Το ύψος των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων του ομίλου Πειραιώς στο τέλος Μαρτίου 2015 ανερχόταν σε 4 δισ. εκ των οποίων τα 1,3 δισ. σχετίζονταν με την απομείωση ομολόγων ελληνικού δημοσίου από το PSI του 2012 (30 έτη χρονικός ορίζοντας χρήσης από το έτος που προέκυψαν), τα 2,2 δισ. με απομείωση αξίας δανείων και απαιτήσεων συνέπεια της ύφεσης στην Ελλάδα κατά τα προηγούμενα χρόνια (αόριστος χρονικός ορίζοντας χρήσης) και τα 0,5 δισ. με μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες (5 έτη χρονικός ορίζοντας χρήσης από το έτος που προέκυψαν).

Attica Bank
Η εξάρτηση της Attica bank από τη χρηματοδότηση του ευρωσυστήματος αυξήθηκε στις 30 Ιουνίου του 2015 στα 890 εκατ. ευρώ (από την ΕΚΤ αντλήθηκαν 70 εκατ. ευρώ και από το ELA περίπου 820 εκατ ευρώ).

Καταγγείλαμε το προσχεδιασμένο αυτό οικονομικό έγκλημα ήδη από το 2012, τότε που δεν τολμούσαν να το πιστέψουν ούτε ακόμη οι μυημένοι :Και το εξειδικεύσαμε, ποσοτικά και ποιοτικά, κατά υποκειμενική και αντικειμενική υπόσταση, στην Ομαδική Αγωγή κατά των Τραπεζών !!!

Απόσπασμα από το Κεφάλαιο 5ο
Η Ευθύνη της Τράπεζας της Ελλάδος και των Εκπροσώπων της Τρόικα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο).

1.1 Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΤτΕ)
Στο άρθρο 1, παρ. β, του Νομοθετικού Διατάγματος της 10/11/1927 ορίζεται ρητά ότι οι διατάξεις του Καταστατικού της ΤτΕ έχουν ισχύ διατάξεων νόμου και μάλιστα νόμου αυξημένης τυπικής ισχύος, δοθέντος ότι το Καταστατικό της ΤτΕ αποτελεί μέρος διεθνούς σύμβασης επικυρωμένης διά νόμου και κατά το άρθρο 2 του Καταστατικού της, στις κύριες αρµοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος εντάσσεται η εφαρμογή των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς και η εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών  (βλ. σχετικά Κεφάλαιο 1.Γ.4.2,   Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΤτΕ)).

Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη για  την άσκηση της προληπτικής εποπτείας των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, η οποία στοχεύει στη διασφάλιση της σταθερότητας και της εύρυθμης λειτουργίας του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος, ήτοι της ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ.

Η αρμοδιότητα της εποπτείας περιλαμβάνει την παρακολούθηση της εφαρμογής του σχετικού θεσμικού πλαισίου και τη δυνατότητα λήψης διορθωτικών μέτρων, ακόμη και της επιβολής πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης, εφόσον εντοπιστούν σημαντικές αδυναμίες που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μεσω των υπόλοιπων μέτρων, καθώς και της επιβολής διοικητικών κυρώσεων, περιλαμβανομένης και της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας των εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων και, εν προκειμένω, των πέντε (5) πρώτων εδώ εναγομένων.

Ειδικότερα, ως προς τον τρόπο άσκησης της προληπτικής εποπτείας :
·  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 25 του ν. 3601/2007 Διαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης (ΔΕΑ) εφαρμόζεται σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν έδρα στην Ελλάδα, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων τους στο εξωτερικό και σε επίπεδο ομίλου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κεφ. III της ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006 «Βασικές αρχές και κριτήρια σε επίπεδο Ομίλου».
Η Τράπεζα της Ελλάδος λαμβάνει υπόψη τις υποδείξεις και συστάσεις της CEBS για τη συνεργασία των εποπτικών αρχών σε διασυνοριακό επίπεδο.

Η συχνότητα και το εύρος της ΔΕΑ βασίζεται στην αρχή της αναλογικότητας, εξαρτάται δηλαδή από τη φύση, την πολυπλοκότητα και το μέγεθος των δραστηριοτήτων ενός πιστωτικού ιδρύματος, τη φύση και το επίπεδο των κινδύνων που αυτό αναλαμβάνει ή πρόκειται να αναλάβει, και την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων που αυτό διαθέτει.
·      
     Οι μέθοδοι και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τη Τράπεζα της Ελλάδος, για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των κινδύνων κάθε πιστωτικού ιδρύματος, στηρίζονται σε εποπτεία μέσω αναφορών και επιτόπιων ελέγχων και περιλαμβάνουν (α) ποιοτικές και ποσοτικές αξιολογήσεις, αξιολόγηση προφίλ κινδύνων σε σχέση με την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, (β) συγκριτική ανάλυση δοκιμών προσομοίωσης καταστάσεων κρίσης, συγκριτικές αναλύσεις μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων παρόμοιου μεγέθους και επιχειρησιακών δραστηριοτήτων.

Για την αξιολόγηση κάθε πιστωτικού ιδρύματος, τόσο συνολικά όσο και κατά περιοχή κινδύνου, χρησιμοποιείται επιπρόσθετα ως εργαλείο το Σύστημα Εγκαίρου Προειδοποίησης και Αξιολόγησης Κινδύνων (ΣΕΠΑΚ).
·  Η Διαδικασία Αξιολόγησης της Επάρκειας του Εσωτερικού Κεφαλαίου (ΔΑΕΕΚ) των πιστωτικών ιδρυμάτων πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης που αυτά οφείλουν να διαθέτουν, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν.3601/2007 και της ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006.

Η ΔΑΕΕΚ και η πολιτική που αφορά το ύψος, τη διαχείριση και την κατανομή των κεφαλαίων σε σχέση με τους αναλαμβανόμενους ή δυνητικούς κινδύνους, πρέπει να είναι λεπτομερώς καταγεγραμμένες και επαρκώς τεκμηριωμένες.

Στη ΔΑΕΕΚ περιλαμβάνονται οι κίνδυνοι του Πυλώνα 1 καθώς και κίνδυνοι που δεν καλύπτονται καθόλου ή καλύπτονται ανεπαρκώς από τον Πυλώνα 1.

Πέρα από τους επιτόπιους ελέγχους και τα εποπτικά μέτρα που καλούνται τα πιστωτικά ιδρύματα να ακολουθήσουν, υπάρχει ένας διαρκής διάλογος μεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και των πιστωτικών ιδρυμάτων ώστε να ενδυναμώνεται το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, να επιβεβαιώνεται ότι το επίπεδο των εποπτικών κεφαλαίων είναι επαρκές σε σχέση με το προφίλ κινδύνου του πιστωτικού ιδρύματος και να αξιολογείται η εφαρμογή των εποπτικών μέτρων από τα πιστωτικά ιδρύματα, όποτε κριθεί αναγκαίο.

Όμως, καθόλο το χρονικό διάστημα των χρήσεων από 01/01/2002 μέχρι και την 31/12/2012, η Τράπεζα της Ελλάδος, επιδεικνύοντας βαρειά αμέλεια, ΠΑΡΕΛΕΙΨΕ να ασκήσει  ουσιαστική εποπτεία, ως είχε κατά τα ανωτέρω υποχρέωση.
Ειδικότερα, κατά την υλοποίηση των εποπτικών της αρμοδιοτήτων, η 6η εδώ εναγόμενη, με τις παραλήψεις της ως προς την άσκηση της προληπτικής εποπτείας των πέντε (5) πρώτων εδώ εναγομένων,  δεν συμμορφώθηκε πλήρως, ως όφειλε, με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, τις διαδικασίες και τα πρότυπα που τίθενται από την Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (European Banking Authority-EBA), ως προς :  (α) τη συχνότητα και το εύρος της ενδεδειγμένης για τις πέντε (5) πρώτες εδώ εναγόμενες και για εκάστη εξ’ αυτών Διαδικασίας Εποπτικής Αξιολόγησης (ΔΕΑ), στη βάση της αρχής της αναλογικότητας,  σε σχέση με τη φύση, την πολυπλοκότητα και το μέγεθος των δραστηριοτήτων τους, τη φύση και το επίπεδο των κινδύνων τους και την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων αυτών, (β) την επάρκεια των αναφορών και των επιτόπιων ελέγχων στις πέντε (5) πρώτες εδώ εναγόμενες,  σχετικά με τις ποιοτικές και ποσοτικές αξιολογήσεις, την αξιολόγηση προφίλ κινδύνων σε σχέση με την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου αυτών, τη συγκριτική ανάλυση δοκιμών προσομοίωσης καταστάσεων κρίσης και την αξιολόγηση εκάστης εκ των πέντε (5) πρώτων εδώ εναγομένων, τόσο συνολικά όσο και κατά περιοχή κινδύνου, με βάση το ειδικό για το σκοπό αυτό Σύστημα Εγκαίρου Προειδοποίησης και Αξιολόγησης Κινδύνων (ΣΕΠΑΚ),  (γ)  τη Διαδικασία Αξιολόγησης της Επάρκειας του Εσωτερικού Κεφαλαίου (ΔΑΕΕΚ) των πέντε (5) πρώτων εδώ εναγομένων,  σχετικά με το ύψος, τη διαχείριση και την κατανομή των κεφαλαίων  τους ως προς τους αναλαμβανόμενους ή δυνητικούς κινδύνους, τη λεπτομερή καταγραφή και τεκμηρίωση αυτών, σύμφωνα με τον ειδικό για το σκοπό αυτό πίνακα που έχει διαμορφώσει η ίδια η 6η εδώ εναγόμενη και  (δ)  την ορθή εφαρμογή της ΠΔ/ΤΕ 2577/09.03.2006,  ως προς την περιοδική επαναξιολόγηση της ΔΑΕΕΚ εκάστης εκ των πέντε (5) πρώτων εδώ εναγομένων, αφού, από τα ανωτέρω αναλυτικώς εκτεθέντα, προέκυψαν με ασφάλεια τα εξής :

1.        Ότι η 6η εδώ εναγόμενη, δια των ανωτέρω ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ της ως προς την άσκηση προληπτικής εποπτείας στις πέντε (5) πρώτες εδώ εναγόμενες και σε εκάστη εξ’ αυτών, επέτρεψε σε αυτές να ασκήσουν το δικαίωμά τους ως προς την σύναψη των επίδικων πιστωτικών συμβάσεων κατά παράβαση του άρθρου 281 ΑΚ,  να συνάψουν τις επίδικες πιστωτικές συμβάσεις κατά παράβαση των άρθρων 178, 179 ΑΚ,  να  παραβιάσουν τις εκ της διάταξης του άρθρου 288 ΑΚ παρεπόμενες υποχρεώσεις τους  και, ακόμη, να διαπράξουν κατ΄ επάγγελμα τοκογλυφία κατά τις διατάξεις των άρθρων 404 ΠΚ και δη κατά τις §§ 1, 2 αυτού, και 13 ΠΚ  (βλ. σχετικά Κεφάλαιο 2.Α,   ΟΙ ΕΠΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ).

2.        Ότι η 6η εδώ εναγόμενη, δια των ανωτέρω ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ της ως προς την άσκηση προληπτικής εποπτείας στις πέντε (5) πρώτες εδώ εναγόμενες και σε εκάστη εξ’ αυτών, επέτρεψε σε αυτές να αναπτύξουν την ιδιωτική οικονομική τους πρωτοβουλία αντίθετα με τις διατάξεις του άρθρου 106, παρ. 2 του Συντάγματος, προς βλάβη της εθνικής οικονομίας της Ελλάδος, αφού το σύνολο των καταθέσεων των πέντε (5) πρώτων εδώ εναγομένων, καθόλη τη διάρκεια της περιόδου από 01/01/2002 μέχρι και την 31/12/2012, αντιστοιχεί κατά ποσό και ποσοστό σε υπερδεκαπλαπλάσιες και υπερεικοσαπλάσιες νομισματικές μονάδες του νομισματοποιημένου, νόμιμου χρήματος,  ήτοι του κατά το νομισματικό μέγεθος Μ1 συνόλου των κερμάτων και των τραπεζογραματίων ευρώ σε κυκλοφορία, αφού επί του συνόλου των  καταθέσεων τους κατά το νομισματικό μέγεθος Μ3, το σύνολο των  κερμάτων και των τραπεζογραμματίων ευρώ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ, είναι σε κάθε περίπτωση, ανά εδώ εναγόμενη και κατά χρήση, σταθερά και σε κάθε χρονική στιγμή μικρότερο του 9% (ΔΕΙΚΤΗΣ Ρευστών Διαθεσίμων Μ1/Μ3<9%) και, στις περισσότερες των περιπτώσεων, ανά εδώ εναγόμενη και χρήση, είναι κατά μέσο όρο μικρότερο ακόμη και του 5% (ΜΕΣΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Ρευστών Διαθεσίμων Μ1/Μ3<5%),  παρέχοντας έτσι σε αυτές  τη δυνατότητα : (α) της αέναης δημιουργίας λογιστικου-πλασματικού χρήματος καταθέσεων από τις χορηγήσεις δανείων και των πάσης φύσης πιστώσεων  και (β) της ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΪΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ,  με την αντιστροφή του μηχανισμού λειτουργίας  του τραπεζικού συστήματος ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΑ, ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ,  με αποτέλεσμα, αντί το χρήμα να παράγει δάνεια, να είναι τα δάνεια που παράγουν χρήμα, που όμως είναι μόνο λογιστικό και, έτσι, ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟ (βλ. 1.Β.4. Ο ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ      ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ), αφού αυτό δεν συγκροτήθηκε κατά επίδικη πιστωτική σύμβαση από καταθέσεις κερμάτων και τραπεζογραμματίων ευρώ αλλά, κατά τα ανωτέρω, συγκροτήθηκε από τα ίδια τα δανείσματα των επίδικων πιστωτικών συμβάσεων και των πάσης φύσης πιστώσεων που αυτές χορήγησαν στους πελάτες τους και, εν προκειμένω, στους εδώ ενάγοντες ως δανειολήπτες και σε έκαστο εξ’ αυτών ανά επίδικη πιστωτική σύμβαση και ανά εδώ εναγόμενη  (βλ. σχετικά Κεφάλαια 2.Α,   ΟΙ ΕΠΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ,   2.Β,    ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΜΕΓΕΘΩΝ,  2.Δ.   Η ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΠΡΩΤΩΝ ΕΔΩ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ).   

3.        Ότι η 6η εδώ εναγόμενη, δια των ανωτέρω ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ της ως προς την άσκηση προληπτικής εποπτείας στις πέντε (5) πρώτες εδώ εναγόμενες και σε εκάστη εξ’ αυτών,  επέτρεψε σε αυτές να συνάψουν τις επίδικες πιστωτικές συμβάσεις με τους εδώ ενάγοντες ως δανειολήπτες και με έκαστο εξ’ αυτών και να χορηγήσουν τα σχετικά με αυτές δανείσματα των πιστώσεων, ΠΑΡΑΝΟΜΑ,  αφού αυτές διαχειρίστηκαν τον κίνδυνο ρευστότητας, τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς και τον λειτουργικό κίνδυνο, ως εξής :
·     αντίθετα με τις αρχές και το πλαίσο του Παραρτήματος II, ΠΔ/ΤΕ  2560/01.04.2005,  (βλ. 1.Γ.5   ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ, ΟΙ ΕΠΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, 2.Δ.   Η ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΠΡΩΤΩΝ ΕΔΩ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ), 
·     αντίθετα με την  παρ. 2,  ΠΔ/ΤΕ 2501/31.10.2002  και με τις διατάξεις του άρθρου 4,  ν. 2251/1994 «Περί προστασίας των καταναλωτών»  (βλ.  1.Γ.3  ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ,   Η αρχή του Υπεύθυνου Δανεισμού και η υποχρέωση της Ενημέρωσης των Δανειοληπτών, Κεφάλαιο 2.Α,    ΟΙ ΕΠΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, 2.Δ.   Η ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΠΡΩΤΩΝ ΕΔΩ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ),
·     αντίθετα με την αρχή του Υπεύθυνου Δανεισμού και την ΚΥΑ Ζ1-699/ΦΕΚ Β΄ 917/2010  «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2008 για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την Κατάργηση της Οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των ΕΚ, αριθμ. L 133 της 22/05/2008» των Υπουργών Οικονομικών – Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που ενσωμάτωσε την Οδηγία 2008/48/ΕΚ στο εσωτερικό δίκαιο (βλ.  1.Γ.3  ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ,   Η αρχή του Υπεύθυνου Δανεισμού και η υποχρέωση της Ενημέρωσης των Δανειοληπτών, Κεφάλαιο 2.Α,    ΟΙ ΕΠΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, 2.Δ.   Η ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΠΡΩΤΩΝ ΕΔΩ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ),
·     αντίθετα με τις βασικές αρχές της Ρευστότητας και της Ασφάλειας (βλ.  1.Γ.3  ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, Η αρχήτης Ρευστότητας, Η Αρχή της Ασφάλειας,   Κεφάλαιο 2.Α,    ΟΙ ΕΠΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, 2.Δ.   Η ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΠΡΩΤΩΝ ΕΔΩ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ).
·     αντίθετα με το εποπτικό πλαίσιο του Συμφώνου της Βασιλείας του 1988 (Basle Capital Accord) (βλ. 1.Γ.6   ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ (Βασιλεία ΙΙ ),  Κεφάλαιο 2.Α,    ΟΙ ΕΠΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, 2.Δ.   Η ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΠΡΩΤΩΝ ΕΔΩ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ).
·     αντίθετα με το εποπτικό πλαίσιο και τις υποχρεώσεις κεφαλαιακής επάρκειας του άρθρου 28,  ν. 3601/2007, της ΠΔ/ΤΕ 2595/20.8.2007  και του άρθρου 27, ν. 3601/2007, καθώς και  αντίθετα με τις  ΠΔ/ΤΕ 2630/2010, 2588/2007, 2589/2007,  2590/2007, 2646/2011, 2655/19.03.2012, 2645/2011, 2594/2007,  2595/20072635/2010  και  ΠΔ/ΤΕ 2620/28.08.2009, με τις οποίες ολοκληρώθηκε, κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 3601/2007, η ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο των εξειδικευμένων διατάξεων των Οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ, σχετικά με την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των πέντε (5) πρώτων εδώ εναγομένων, γνωστό κατά τα ανωτέρω και ως ΒΑΣΙΛΕΙΑ II (26/06/2004) και, ειδικότερα, αντίθετα με τον ΠΥΛΩΝΑ 1, που αφορά τις μεθόδους προσδιορισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι των κινδύνων που κατά κανόνα αντιμετωπίζουν οι πέντε (5) πρώτες εδώ εναγόμενες  στο πλαίσιο της άσκησης των δραστηριοτήτων τους και καθιερώνονται κεφαλαιακές απαιτήσεις και για το λειτουργικό κίνδυνο, αντίθετα με τον  ΠΥΛΩΝΑ 2, που αφορά τις αρχές, τα κριτήρια και τη διαδικασία με την οποία οι πέντε (5) πρώτες εδώ εναγόμενες αξιολογούν την επάρκεια των κεφαλαίων και των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων σε σχέση με τους πάσης φύσεως κίνδυνους στους οποίους εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν, πέραν αυτών που αντιμετωπίζονται στον Πυλώνα 1 και αντίθετα με τον ΠΥΛΩΝΑ 3, που αφορά τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης στοιχείων για την ενίσχυση της διαφάνειας και της πειθαρχίας της αγοράς με την παροχή στους ενδιαφερόμενους της δυνατότητας σύγκρισης της πολιτικής για τη διαχείριση κινδύνων και την κεφαλαιακή και οργανωτική επάρκεια των πέντε (5) πρώτων εδώ εναγομένων ((βλ. 1.Γ.6   ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ (Βασιλεία ΙΙ), Κεφάλαιο 2.Α,    ΟΙ ΕΠΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, 2.Δ.   Η ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΠΡΩΤΩΝ ΕΔΩ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ).
·     αντίθετα με την κατά «ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ»  υποχρέωσή τους να ενισχύουν τη λειτουργία διαχείρισης των αναλαμβανόμενων κινδύνων σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων τους  και να συσχετίζουν τους κινδύνους αυτούς με τις εποπτικές, καθώς και με τις εσωτερικά εκτιμώμενες κεφαλαιακές απαιτήσεις τους,    σύμφωνα με την οποία, κατά τη σύναψη των επίδικων πιστωτικών συμβάσεων με τους εδώ ενάγοντες ως δανειολήπτες και με έκαστο εξ’ αυτών και κατά τη χορήγηση του δανείσματος, έχουν την υποχρέωση (α) να υιοθετούν όσον το δυνατόν πιο εξελιγμένες προσεγγίσεις υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι των αναλαμβανόμενων κινδύνων, (β) να προωθούν τη διαχείριση των κινδύνων σε όλο το εύρος του οργανισμού τους και (γ) να εξασφαλίζουν την ενεργότερη συμμετοχή της ανώτατης διοικητικής βαθμίδας και δη του διοικητικού τους συμβουλίου,  στη διαχείριση κινδύνων και στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων τους ((βλ. 1.Γ.6   ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ (Βασιλεία ΙΙ), Κεφάλαιο 2.Α,    ΟΙ ΕΠΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, 2.Δ.   Η ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΠΡΩΤΩΝ ΕΔΩ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ).

Αυτά δε συνάγονται αβίαστα :

1. Από την Έκθεση της ίδιας της 6ης εδώ εναγόμενης για την Ανακεφαλαιοποίηση και Αναδιάταξη του Ελληνικού Τραπεζικού Τομέα,  Κεφάλαιο Ι, που δημοσιεύθηκε το μήνα  Δεκέμβριο του έτους 2012, όπου ρητά αναφέρεται ότι  « ……. η Τράπεζα της Ελλάδος υπολόγισε το στόχο για το απαιτούμενο επίπεδο των Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων στο τέλος κάθε έτους έως και το 2014, με βάση το στόχο που είχε τεθεί για τον αντίστοιχο δείκτη σε κάθε σενάριο και την εξέλιξη των σταθμισμένων για τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού (Risk-Weighted Assets – RWAs, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι τράπεζες δεν υποεκτιμούν το βαθμό έκθεσής τους σε κίνδυνο, τα σταθμισμένα για τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού προσαρμόστηκαν βάσει της αυστηρότερης μεθοδολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ)……….».
Έτσι, το γεγονός της κατά τα ανωτέρω προσαρμογής της στάθμισης του πιστωτικού κινδύνου των πέντε (5) πρώτων εναγομένων και εκάστης εξ’ αυτών την 31/12/2012,  συνιστά ΡΗΤΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΤτΕ) ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΙΜΟΥ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥ ΜΑΣ ότι, οι πέντε (5) πρώτες εδώ εναγόμενες και εκάστη εξ’ αυτών, από την 01/01/2002 μέχρι και την 31/12/2012, ήτοι μέχρι τη χρονική στιγμή της εκτίμησης των κεφαλαιακών αναγκών τους κατά τη διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησής τους,  ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΠΟΤΕ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙ,  ΣΤΑΘΜΙΣΕΙ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΕΙ, ως όφειλαν, με τον ανωτέρω, κατά ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ  ορθό και επιστημονικά αποδεκτό τρόπο, τον  κατά 46,834 δις ευρώ  πιστωτικό κίνδυνο,  τον κίνδυνο αγοράς και τον λειτουργικό κίνδυνο,  όπως αυτός ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΕ από την 6η εδώ εναγόμενη κατά τη διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης αυτών (βλ. Κεφ. 3.Γ, Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΔΩ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ)    και

2.  Από το περιεγχόμενο της από 30/12/2011 εμπιστευτικής έκθεσης της εταιρείας συμβούλων BLACKROCK Solutions (βλ. σχετικά Κεφάλαιο 2.Γ,  ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ TOY ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ BLACKROCK), που διενήργησε τον έλεγχο του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και δη των πέντε (5) πρώτων εδώ εναγομένων και εκάστης εξ’αυτών,  από τα ευρήματα και τα πορίσματα ελέγχου της οποίας προκύπτει με ασφάλεια ότι :

·  Ως προς τα ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ, τις ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ, τα ΔΑΝΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ και τα ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ  που χορήγησαν οι πέντε (5) πρώτες εδώ εναγόμενες και εκάστη εξ’ αυτών και, εν προκειμένω, ως προς τις  επίδικες πιστωτικές συμβάσεις  των εδώ εναγόντων ως δανειολήπτες και εκάστου εξ’ αυτών ανά εδώ εναγόμενη, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις ελέγχου και τους σχετικούς με αυτές Πίνακες 9, 18, 19 και 20 στις σελίδες 15, 35, 40 και 45 της ανωτέρω έκθεσης,  προκύπτει ότι στα αρχεία της βάσης δεδομένων που υποχρεούνται να τηρούν οι πέντε (5) πρώτες εναγόμενες και εκάστη εξ’ αυτών,  κατά το εποπτικό πλαίσιο της «ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ»,  δεν υπάρχουν καταχωρημένα και δεν παραδόθηκαν στους ελεγκτές της ανωτέρω εταιρείας συμβούλων BLACKROCK Solutions, τα βασικά και υποχρεωτικά πεδία των στοιχείων για τον υπολογισμό και τη στάθμιση του πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου αγοράς και του λειτουργικού κίνδυνου των επίδικων πιστωτικών συμβάσεων ανά εδώ εναγόμενη και ανά εδώ ενάγοντα ως δανειολήπτη και,  ειδικότερα, δεν υπήρχαν και δεν παραδόθηκαν τα εξής στοιχεία αξιολόγησης και στάθμισης του πιστωτικού κινδύνου : 

·           η ημερομηνία χορήγησης όλων των επίδικων δανείων,
·           το αρχικό ποσό της χορήγησης όλων των επίδικων δανείων,
·           ο δείκτης LTV, ήτοι η σχέση του ποσού του επίδικου δανείου προς την αξία του δανειοδοτούμενου ακινήτου,
·           ο ταχυδρομικός κώδικας της τοποθεσίας όπου βρίσκονται τα ακίνητα που συγκροτούν το κάλυμα των επίδικων στεγαστικών δανείων,
·           ο ταχυδρομικός κώδικας της διεύθυνσης όλων των πρωτοφειλετών και εδώ εναγόντων ως δανειολήπτες,
·           η ηλικία  των πρωτοφειλετών όλων των επίδικων δανείων και εδώ εναγόντων ως δανειολήπτες,
·           η ημερομηνία λήξης όλων των επίδικων δανείων, των οποίων επιμηκύνθηκε η διάρκεια εξυπηρέτησης,
·           η ημερομηνία λήξης όλων των επίδικων δανείων με καταβολή μόνο τόκων,
·           η ημερομηνία ωρίμανσης όλων των επίδικων δανείων,
·           το τρέχον επιτόκιο όλων των επίδικων δανείων και των πιστωτικών καρτών,
·           ο τύπος του επιτοκίου όλων των επίδικων δανείων (σταθερό, κυμαινόμενο, κλπ.),
·           το επάγγελμα των πρωτοφειλετών όλων των επίδικων δανείων και εδώ εναγόντων ως δανειολήπτες,
·           η εσωτερική αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου των επίδικων δανείων και πιστωτικών καρτών κατά τη συνήθη εγκριτική διαδικασία «credit score»,
·           ο ταχυδρομικός κώδικας της διεύθυνσης των κατόχων όλων των επίδικων πιστωτικών καρτών και εδώ εναγόντων ως δανειολήπτες,
·           η ημερομηνία λήξης όλων των επίδικων πιστωτικών καρτών, των οποίων επιμηκύνθηκε η διάρκεια εξυπηρέτησης,
·           η ηλικία  των κατόχων όλων των επίδικων πιστωτικών καρτών και εδώ εναγόντων ως δανειολήπτες,
·           το επάγγελμα όλων των κατόχων των επίδικων πιστωτικών καρτών και εδώ εναγόντων ως δανειολήπτες  και
·           το αρχικό πιστωτικό όριο όλων των επίδικων πιστωτικών καρτών.

·      Ως προς τα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ που χορήγησαν οι πέντε (5) πρώτες εδώ εναγόμενες και εκάστη εξ’ αυτών και δη ως προς τα επίδικα επιχειρηματικά δάνεια των εδώ εναγόντων ως δανειολήπτες και εκάστου εξ’ αυτών ανά εδώ εναγόμενη, σύμφωνα με τα ευρήματα του ελέγχου και τον σχετικό με αυτές «Πίνακα 30»  της σελίδας 66 της ανωτέρω έκθεσης,  προκύπτει ότι,  ενώ από τις πέντε (5) πρώτες εδώ εναγόμενες και από εκάστη εξ’ αυτών, ζητήθηκαν τα μηνιαία ιστορικά στοιχεία πιστοληπτικής αξιολόγησης των επίδικων επιχειρηματικών δανείων των τελευταίων πέντε ετών, ήτοι από το έτος 2006 μέχρι και το έτος 2011,  οι πέντε (5) πρώτες εδώ εναγόμενες δεν διέθεταν τα στοιχεία αυτά,  όπως ζητήθηκαν, κατά ποσότητα και ποιότητα, στις βάσεις δεδομένων των αρχείων που υποχρεούνται να τηρούν κατά το εποπτικό πλαίσιο της «ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ»,  με αποτέλεσμα αυτές να παραδώσουν στους ελεγκτές της ανωτέρω εταιρείας συμβούλων BLACKROCK Solutions διαφορετικά αρχεία η κάθε μία, από τα οποία λείπουν βασικά και ουσιώδη στοιχεία για τον ορθό και επιστημονικά αποδεκτό υπολογισμό και τη στάθμιση του πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου αγοράς και του λειτουργικού κίνδυνου των εδώ επίδικων επιχειρηματικών πιστώσεων και, ειδικότερα, παραδόθηκαν κατά εδώ εναγόμενη τα εξής ελλειπή στοιχεία αξιολόγησης και στάθμισης του πιστωτικού κινδύνου : 

·      Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., παρέδωσε ιστορικά στοιχεία εξαμήνου, αντί των μηνιαίων που ζητήθηκαν κατά τα ανωτέρω,  για 3 μόνο χρόνια αντί των 5 τελευταίων που ζητήθηκαν, ήτοι μόνο για την περίοδο Ιουνίου 2008- Ιουνίου 2011, παρέχοντας έτσι ομολογία ότι δεν διαθέτει, κατά ποσότητα και ποιότητα,  όλα τα ιστορικά στοιχεία πιστοληπτικής αξιολόγησης των  επίδικων επιχειρηματικών πιστώσεων για την περίοδο από 01/01/2002 μέχρι και την 31/06/2011,

·      Η ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E., παρέδωσε ιστορικά στοιχεία εξαμήνου, αντί των μηνιαίων που ζητήθηκαν κατά τα ανωτέρω,  για 2,5 μόνο χρόνια αντί των 5 τελευταίων που ζητήθηκαν, ήτοι μόνο για την περίοδο Δεκεμβρίου 2008- Ιουνίου 2011, παρέχοντας έτσι ομολογία ότι δεν διαθέτει, κατά ποσότητα και ποιότητα, όλα τα απαιτούμενα ιστορικά στοιχεία πιστοληπτικής αξιολόγησης των επίδικων επιχειρηματικών πιστώσεων για την περίοδο από 01/01/2002 μέχρι και την 30/06/2011,

·      Η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., παρέδωσε ετήσια ιστορικά στοιχεία, αντί των μηνιαίων που ζητήθηκαν κατά τα ανωτέρω, παρέχοντας έτσι ομολογία ότι δεν διαθέτει, κατά ποσότητα και ποιότητα, όλα τα απαιτούμενα ιστορικά στοιχεία πιστοληπτικής αξιολόγησης των επίδικων επιχειρηματικών πιστώσεων για την περίοδο από 01/01/2002 μέχρι και την 30/06/2011,

·      Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., παρέδωσε ετήσια ιστορικά στοιχεία, αντί των μηνιαίων που ζητήθηκαν κατά τα ανωτέρω, παρέχοντας έτσι ομολογία ότι δεν διαθέτει, κατά ποσότητα και ποιότητα, όλα τα απαιτούμενα ιστορικά στοιχεία πιστοληπτικής αξιολόγησης των επίδικων επιχειρηματικών πιστώσεων για την περίοδο από 01/01/2002 μέχρι και την 30/06/2011,

·      Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., δεν παρέδωσε κανένα απολύτως στοιχείο από αυτά που ζητήθηκαν κατά τα ανωτέρω, παρέχοντας έτσι ομολογία ότι δεν διαθέτει κανένα απολύτως ιστορικό στοιχείο πιστοληπτικής αξιολόγησης των επίδικων επιχειρηματικών πιστώσεων για την περίοδο από 01/01/2002 μέχρι και την 30/06/2011,

·      Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε, παρέδωσε ιστορικά στοιχεία τετραμήνου, αντί των μηνιαίων που ζητήθηκαν κατά τα ανωτέρω, παρέχοντας έτσι ομολογία ότι δεν διαθέτει, κατά ποσότητα και ποιότητα, όλα τα απαιτούμενα ιστορικά στοιχεία πιστοληπτικής αξιολόγησης των εδώ επίδικων επιχειρηματικών πιστώσεων για την περίοδο από 01/01/2002 μέχρι και την 30/06/2011 ενώ,  ακόμη και τα στοιχεία που χορήγησε κατά τα ανωτέρω, κρίθηκαν χαμηλής ποιότητας και δεν αξιολογήθηκαν   και

·      ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.,  παρέδωσε ετήσια ιστορικά στοιχεία, αντί των μηνιαίων που ζητήθηκαν και για 2,5 μόνο χρόνια αντί των 5 τελευταίων που ζητήθηκαν κατά τα ανωτέρω, ήτοι μόνο για την περίοδο Δεκεμβρίου 2008- Ιουνίου 2011, παρέχοντας έτσι ομολογία ότι δεν διαθέτει, κατά ποσότητα και ποιότητα, όλα τα απαιτούμενα ιστορικά στοιχεία πιστοληπτικής αξιολόγησης των επίδικων επιχειρηματικών πιστώσεων για την περίοδο από 01/01/2002 μέχρι και την 30/06/2011 ενώ, ακόμη και τα στοιχεία που χορήγησε κατά τα ανωτέρω, κρίθηκαν χαμηλής ποιότητας και δεν αξιολογήθηκαν.

Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω παραλείψεων της έκτης (6ης) εδώ εναγόμενης, ως προς τον ενιαίο, πλήρη, επαρκή και ποιοτικά αποδεκτό υπολογισμό και τη στάθμιση του πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου αγοράς και του λειτουργικού κίνδυνου των επίδικων πιστωτικών συμβάσεων ανά εδώ εναγόμενη και ανά εδώ ενάγοντα ως δανειολήπτη και της αναγκαστικής κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωσης της διαδικασίας ελέγχου της εταιρείας συμβούλων Blackrock Solutions στη βάση γενικών στατιστικών παραδοχών,  ήταν ο με δική της υπαιτιότητα ΕΣΦΑΛΜΕΝΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ των αναμενόμενων ζημιών πιστωτικού κινδύνου των πέντε (5) πρώτων εδώ εναγομένων την 31/12/2012 από τις πάσης φύσης πιστώσεις που αυτές χορήγησαν στην Ελλάδα και, εν προκειμένω, από τις επίδικες πιστωτικές συμβάσεις των εδώ εναγόντων ως δανειολήπτες και εκάστου εξ’ αυτών ανά εδώ εναγόμενη,  της εκτιμώμενης εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίου για την περίοδο 2012-2014, κατά τα υποβληθέντα από τις πέντε (5) πρώτες εδώ εναγόμενες τριετή επιχειρησιακά σχέδια, της εξέλιξης των σταθμισμένων για τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού (Risk-Weighted Assets – RWAs), του βαθμού έκθεσης τους σε κίνδυνο και της στάθμισης του κινδύνου βάσει της μεθοδολογίας που ακολούθησε η ίδια η έκτη (6η) εδώ εναγόμενη Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).
Έτσι, ο πιστωτικός κίνδυνος,  ο κίνδυνος αγοράς και ο λειτουργικός κίνδυνος την 31/12/2012 υπολογίστηκαν ΕΣΦΑΛΜΕΝΑ στο ποσό των 46,8 δις ευρώ (βλ. σχετ. Κεφ. 3.Γ,  Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΔΩ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ) ενώ, σύμφωνα με τα πρόσφατα απολογιστικά στοιχεία της έκτης (6ης) εδώ εναγόμενης Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) του μηνός Ιουνίου 2014, ο πιστωτικός κίνδυνος,  ο κίνδυνος αγοράς και ο λειτουργικός κίνδυνος είναι τουλάχιστον διπλάσιοι των κατά τα ανωτέρω υπολογισθέντων την 31/12/2014,  αφού αυτοί ανέρχονται συνολικά στο ποσό των  84 δις ευρώ, με αποτέλεσμα οι πάσης φύσης πιστώσεις που δεν εξυπηρετούνται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών να αντιστοιχούν σήμερα στο 44,20% του Α,Ε,Π,
Εφόσον δε στη διαμόρφωση του ανωτέρω μεγέθους συνυπολογιστούν και οι πιστώσεις που έχουν μικρότερες των 90 ημερών αλλά συνεχείς καθυστερήσεις,  τότε ο πιστωτικός κίνδυνος,  ο κίνδυνος αγοράς και ο λειτουργικός κίνδυνος ανέρχονται τουλάχιστον στα 110 δις ευρώ και αντιστοιχούν στο 58% του Α.Ε.Π. και στο 50% του συνόλου των χορηγήσεων και κατανέμονται ανά κατηγορία κινδύνου ως εξής :
·         Εταιρικά επιχειρηματικά δάνεια,  101,3 δις ευρώ,
·         Δάνεια ελεύθερων επαγγελματών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσων, 13,676 δις ευρώ  και
·         Δάνεια Νοικοκυριών και σε ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα,  100,172 δις ευρώ, εκ των οποίων 70,819 δις ευρώ αφορούν στεγαστικά δάνεια,  27,936 δις ευρώ αφορούν μη εξασφαλισμένα καταναλωτικά δάνεια και 1,416 δις ευρώ αφορούν  λοιπές μορφές χρηματοδότησης ιδιωτών.

Στο ν. 4079/ΦΕΚ 180/ Α / 20.09.2012,  ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων  και στο άρθρο 4  αυτού περί διοίκησης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), ΡΗΤΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ    «………………..2.α. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και δύο (2) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιλέγονται από τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ύστερα από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μεταξύ ανεπίληπτων προσώπων εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας σε τραπεζικά ή/και χρηματοπιστωτικά θέματα, ή/και σε θέματα ελεγκτικής λογιστικής. Τις θέσεις των υπολοίπων δύο (2) μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συμπληρώνουν, ως εκ της θέσης τους (ex officio), ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών και ο Διευθυντής Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος……………………………..β. Ο διορισμός και των επτά (7) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για πενταετή θητεία, ανανεώσιμη μέχρι 30.6.2017……………….………………. 9. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποστέλλει μηνιαία δελτία περί των δραστηριοτήτων του στον Υπουργό των Οικονομικών και την Τράπεζα της Ελλάδος, τους ενημερώνει αναλυτικά δια του Προέδρου του, οσάκις του ζητείται, και υποβάλλει εξαμηνιαίες εκθέσεις στη Βουλή των Ελλήνων, τις οποίες κοινοποιεί στον Υπουργό των Οικονομικών, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, καθώς και στην Τράπεζα της Ελλάδος…………..…………».

Στο άρθρο 6 του ιδίου ανωτέρω νόμου, περί διαδικασιών ενεργοποίησης του ΤΧΣ, ΡΗΤΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ     «………….............……..1. Πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο πληροί τις υποχρεώσεις κεφαλαιακής επάρκειας του άρθρου 28 του ν. 3601/2007και της Πράξης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΠΔ/ΤΕ), μπορεί να υποβάλει αίτημα στο Ταμείο για κεφαλαιακή ενίσχυση, κατόπιν υπόδειξης της Τράπεζας της Ελλάδος ή με δική του πρωτοβουλία, η οποία μπορεί να τύχει της υποστήριξης της Τράπεζας της Ελλάδος εφόσον, σε κάθε περίπτωση, συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις : (α) Με βάση συντηρητικές παραδοχές της Τράπεζας της Ελλάδος εκτιμάται ότι υφίσταται βάσιμος κίνδυνος ως προς τη δυνατότητα του πιστωτικού ιδρύματος να συνεχίσει να τηρεί τις υποχρεώσεις κεφαλαιακής επάρκειας, που υπέχει βάσει του άρθρου 28 του ν. 3601/2007 και της ΠΔ/ΤΕ 2595/20.8.2007 και (β) Έχουν αποβεί άκαρπες οι προσπάθειες του πιστωτικού ιδρύματος να αυξήσει τα ίδια κεφάλαιά του με τη συμμετοχή των υφιστάμενων ή νέων μετόχων. …………………………………2. Η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί επίσης να υποδείξει σε πιστωτικό ίδρυμα την υποβολή αιτήματος στο Ταμείο για κεφαλαιακή ενίσχυση, εφόσον : (α) Το πιστωτικό ίδρυμα δεν πληροί τις υποχρεώσεις κεφαλαιακής επάρκειας, που υπέχει βάσει του άρθρου 28 τουν. 3601/2007 και της ΠΔ/ΤΕ 2595/20.8.2007 και συντρέχει παράλληλα και η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή (β) Το πιστωτικό ίδρυμα δεν πληροί τις υποχρεώσεις κεφαλαιακής επάρκειας, που υπέχει βάσει του άρθρου 27 τουν. 3601/2007 και συντρέχει παράλληλα και η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου…………………………………..3. α. Οι κατά τα ανωτέρω υποδείξεις της Τράπεζας της Ελλάδος θα πρέπει να είναι αιτιολογημένες και διατυπωμένες εγγράφως, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 και εφόσον το πιστωτικό ίδρυμα δεν υποβάλει αίτημα στο Ταμείο για κεφαλαιακή του ενίσχυση, η Τράπεζα της Ελλάδος προβαίνει στον ορισμό Επιτρόπου, σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 2 του ν. 3601/2007, ή στην ανάκληση της άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ίδιου νόμου. ……………………….……β. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να ζητήσει την απομάκρυνση των υπεύθυνων προσώπων του άρθρου 5 παράγραφος 10 περίπτωση γ’ στοιχείο i του ν. 3601/2007, εάν κρίνει ότι τα εν λόγω πρόσωπα δεν έλαβαν όλα τα στη δικαιοδοσία τους μέτρα και δεν προέβησαν στις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποδείξεις της για αύξηση της κεφαλαιακής επάρκειας του πιστωτικού ιδρύματος………………………………….4. Το κατόπιν υπόδειξης της Τράπεζας της Ελλάδος αίτημα του πιστωτικού ιδρύματος για κεφαλαιακή του ενίσχυση μπορεί να υποβάλλεται στο Ταμείο το αργότερο εντός μηνός από τη λήψη της υπόδειξης και θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από : (α) Επιχειρησιακό σχέδιο…………………………………….(β) Λεπτομερές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των μέτρων με ρητή αναφορά στο χρόνο, κατά τον οποίο το πιστωτικό ίδρυμα εκτιμά ότι θα μπορέσει να προβεί σε πιθανή εξαγορά των κατ’ άρθρο 7 προνομιούχων μετοχών…………………………………..5. Εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή του επιχειρησιακού σχεδίου το Ταμείο, κατόπιν διαβούλευσης με την Τράπεζα της Ελλάδος ή εισήγησης της τελευταίας, μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις, οι οποίες θα πρέπει να υιοθετηθούν από το πιστωτικό ίδρυμα εντός δέκα (10) ημερών από της γνωστοποιήσεώς τους σε αυτό…………………………6. Εφόσον το Ταμείο κρίνει το τροποποιημένο σχέδιο βιώσιμο, αποφασίζει, κατόπιν διαβούλευσης με την Τράπεζα της Ελλάδος ή εισήγησης της τελευταίας, τη χορήγηση της κατά το άρθρο 7 κεφαλαιακής ενίσχυσης, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση της νομοθεσίας της Ε.Ε. περί κρατικών ενισχύσεων και των ακολουθούμενων πρακτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ύψος της κεφαλαιακής ενίσχυσης αποφασίζεται από το Ταμείο, κατόπιν εισήγησης της Τράπεζας της Ελλάδος………………………………8. Η υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. Παράταση του χρόνου υλοποίησης, μέχρι δύο (2) κατ’ ανώτατο όριο έτη, μπορεί να δοθεί με απόφαση του Ταμείου, κατόπιν διαβούλευσης με την Τράπεζα της Ελλάδος, τήρησης της διαδικασίας της προηγούμενης παραγράφου και υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής……………………..».

Στο νόμο 3723/2008/ΦΕΚ 250/09-11-2008, περί ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις και στο άρθρο 1 αυτού, ΡΗΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΟΤΙ  «……………..……….1. Ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, ανεξαρτήτως αν οι κινητές αξίες τους είναι εισηγμένες σε οργανωμένες αγορές ή όχι, δύνανται να αυξάνουν το μετοχικό τους κεφάλαιο με την έκδοση προνομιούχων μετοχών. Η αύξηση αυτή γίνεται κατά παρέκκλιση των καταστατικών τους διατάξεων, με απόφαση της Γενικής  Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται κατά τα προβλεπόμενα στην επόμενη παράγραφο, το αργότερο έως την 1.2.2009. Η απόφαση αυτή δεν ανακαλείται.  Ως τιμή διάθεσης των ως άνω μετοχών ορίζεται η ονομαστική αξία των κοινών μετοχών της τελευταίας έκδοσης. Οι μετοχές αναλαμβάνονται μέχρι 31.12.2009 από το Ελληνικό Δημόσιο με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μετά από εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος εισηγείται με εποπτικά κριτήρια περί του ποσού που διατίθεται ανά τράπεζα για την ανάληψη των μετοχών του παρόντος άρθρου, εντός του συνολικώς διατιθέμενου από το Ελληνικό Δημόσιο ανωτάτου ποσού των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ.  Οι ως άνω προνομιούχες μετοχές εξαγοράζονται από την τράπεζα υποχρεωτικά, στην τιμή διάθεσης, μετά πάροδο πέντε ετών ή και προαιρετικά σε προγενέστερο χρόνο και πάντως μετά την 1.7.2009, με έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος.  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μετά από εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, οι προνομιούχες μετοχές που εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω μετατρέπονται σε κοινές ή μετοχές άλλης υφιστάμενης κατά το χρόνο της μετατροπής κατηγορίας, εφόσον δεν είναι δυνατή η κατά τα ως άνω εξαγορά λόγω του ότι δεν πληρούται ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας που θέτει η Τράπεζα της Ελλάδος………………. 3. Οι προνομιούχες μετοχές του παρόντος άρθρου παρέχουν δικαίωμα σταθερής απόδοσης 10% επί του εισφερόμενου κεφαλαίου και σε κάθε περίπτωση έχουν τις εν γένει ιδιότητες βάσει των οποίων γίνονται δεκτές ως κύρια στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3601/2007 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος………………………………………  6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μετά από εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ρυθμίζονται οι όροι εφαρμογής του παρόντος άρθρου………………………».

Στο άρθρο 2 του ιδίου ανωτέρω νόμου, ΡΗΤΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ   «………………1. Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, μέχρι του συνολικού ποσού των 15 δισεκατομμυρίων ευρώ, προς τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον καλύπτουν το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας που θέτει η Τράπεζα της Ελλάδος, για δάνεια που θα συναφθούν μέχρι 31.12.2009 με ή χωρίς έκδοση τίτλων και θα έχουν διάρκεια από τρεις μήνες έως τρία έτη. Η ανωτέρω εγγύηση παρέχεται έναντι προμήθειας ή και επαρκών, κατά την κρίση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, εξασφαλίσεων. Το κατά περίπτωση ύψος της προμήθειας και το είδος των εξασφαλίσεων, καθώς και οι λοιποί όροι εφαρμογής του παρόντος άρθρου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος εισηγείται με εποπτικά κριτήρια περί του ποσού της παρεχόμενης εγγυήσεως ανά τράπεζα, εντός του συνολικώς διατιθεμένου από το Ελληνικό Δημόσιο ποσού……………………………..»

Στο άρθρο 3 του ιδίου ανωτέρω νόμου, ΡΗΤΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ   «……………………………Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) δύναται να εκδίδει μέχρι 31.12.2009 τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας έως τρία έτη μέχρι συνολικού ύψους 8 δισεκατομμυρίων ευρώ και να τους διαθέτει απευθείας στα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, και εφόσον καλύπτουν το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας που θέτει η Τράπεζα της Ελλάδος, έναντι σχετικής προμήθειας που καταβάλλουν τα εν λόγω ιδρύματα και επαρκών, κατά την κρίση της Τράπεζας της Ελλάδος, εξασφαλίσεων.      Για τη διάθεση των τίτλων συνάπτονται διμερείς συμβάσεις, στη λήξη των οποίων οι τίτλοι επιστρέφονται και ακυρώνονται. Η διαδικασία διενέργειας της διάθεσης των τίτλων και οι όροι έκδοσηςκαθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Στις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται το ύψος της καταβαλλόμενης προμήθειας και το είδος των εξασφαλίσεων, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος εισηγείται με εποπτικά κριτήρια και για τον αριθμό των διατιθεμένων τίτλων ανά πιστωτικό ίδρυμα, εντός του συνολικώς διατιθέμενου από το Ελληνικό Δημόσιο ποσού……………………..».

Στο άρθρο 4 του ιδίου ανωτέρω νόμου, ΡΗΤΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ  «……………………… Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, είναι δυνατόν τα κονδύλια που διατίθενται από το Ελληνικό Δημόσιο για την εφαρμογή των άρθρων 2 και 3 του παρόντος νόμου να ανακατανέμονται ανά κατηγορία ρυθμίσεων αναλόγως της απορροφητικότητας και των εν γένει αναγκών που προκύπτουν, διατηρουμένου πάντως του ανώτατου συνολικού ύψους των κονδυλίων αυτών στο ποσό των 23 δισεκατομμυρίων ευρώ………………………».

Στο άρθρο 6 του ιδίου ανωτέρω νόμου, ΡΗΤΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ  «………………….. 1. Προς εξασφάλιση δανείων ή πιστώσεων προς πιστωτικά ιδρύματα δύναται να παρέχεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ή της Τράπεζας της Ελλάδος ασφάλεια επί απαιτήσεων του δανειοδοτούμενου πιστωτικού ιδρύματος κατά τρίτων με μόνη τη σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου ή της Τράπεζας της Ελλάδος και του δανειοδοτούμενου πιστωτικού ιδρύματος………………………. 3. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής είσπραξης από το δανειοδοτούμενο πιστωτικό ίδρυμα των απαιτήσεων, επί των οποίων παρέχεται ασφάλεια κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, το Ελληνικό Δημόσιο ή η  Τράπεζα της Ελλάδος έχει αξίωση κατά του δανειοδοτούμενου πιστωτικού ιδρύματος προς απόδοση των εισπραχθέντων, η οποία ικανοποιείται προνομιακά από την περιουσία του πιστωτικού ιδρύματος πριν από τη σειρά των απαιτήσεων που ορίζεται στην περίπτωση 3 του άρθρου 975 του ΚΠολΔ, όπως ισχύει και πριν από τη διαίρεση κατά το άρθρο 977 του ΚΠολΔ………………………..».

Στο άρθρο 7 του ιδίου ανωτέρω νόμου, ΡΗΤΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ  «……………………………..1. Συνιστάται Συμβούλιο Εποπτείας, υπό την προεδρία του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με τη συμμετοχή του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών αρμόδιου για το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και των εκπροσώπων του Δημοσίου στα Διοικητικά Συμβούλια των τραπεζών που θα ενταχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου. ……………………………………..Οι αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος δεν θίγονται από τη σύσταση και λειτουργία του Συμβουλίου Εποπτείας. ………………………………….2. Σε περίπτωση παράβασης των προϋποθέσεων και των όρων υπό τους οποίους οι τράπεζες θα υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και η μερική ή ολική ανάκληση των μέτρων ενίσχυσης της ρευστότητας που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μετά από εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος…………………………».

Στο άρθρο 1,  ν. 3845/ΦΕΚ 65Α/06.05.2010, περί μέτρων για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ΡΗΤΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ «………………………. 1. Με τη Δήλωση των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνή­σεων της Ζώνης του ευρώ που δημοσιοποιήθηκε στις Βρυξέλλες την 25η Μαρτίου 2010 και προσαρτάται στον παρόντα νόμο ως Παράρτημα Ι, αποφασίστηκε για την οικονομική και τη δημοσιονομική σταθερότητα της ευρωζώνης, η δημιουργία μηχανισμού στήριξης……………………………………2.  Με τη Δήλωση για τη στήριξη της Ελλάδας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ που δημοσιοποιή­θηκε στις Βρυξέλλες την 11η Απριλίου 2010 και προσαρτάται στον παρόντα νόμο ως Παράρτημα II στην αγγλική γλώσσα, και σε μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα, αποφασίστηκε η ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης της παραγράφου 1 με την κατάρτιση κοινού προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνερ­γασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τις ελληνικές αρχές………………………………………3. Για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης που συ­γκροτήθηκε σύμφωνα με τις Δηλώσεις των προηγούμε­νων παραγράφων, καταρτίστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σχέδιο προγράμματος (Μνημό­νιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής και Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋπο­θέσεις Οικονομικής Πολιτικής) το οποίο με επιστολές του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τρά­πεζας της Ελλάδος διαβιβάστηκε, αφ’ ενός προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευ­ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και αφ’ ετέρου προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το σχέδιο προγράμματος προσαρτάται στον παρόντα νόμο ως Παραρτήματα III και IV, στην ελληνική γλώσσα…………………»..

Στο άρθρο 4, παρ. 8, του ίδίου ανωτέρω νόμου, ΡΗΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΟΤΙ «…………………………8. Τα ποσά που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και στο άρθρο 4 του ν.3723/2008 (ΦΕΚ 250/Α΄) αυξάνονται κατά 15 δισεκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα ………………………….».

Στο άρθρο 7, ν. 3872/2010/ΦΕΚ 148 /Α/03.09.2010, ΡΗΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΟΤΙ  «…………………………………Τα ποσά που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και στο άρθρο 4 του ν.3723/2008 (ΦΕΚ 250 Α΄), έτσι όπως αυτά τροποποιήθηκαν από την παράγραφο 8 του άρθρου τέταρτου του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α΄), αυξάνονται κατά 25 δισεκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα……………………».

Στο άρθρο 19, ν. 3965/2011/ΦΕΚ 113/Α/18.05.2011, περί προϋποθέσειων ενίσχυσης και μερίσματος πιστωτικών ιδρυμάτων, ΡΗΤΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ  «……………………………. 1. Τα ποσά που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και στο άρθρο 4 του ν.3723/2008(ΦΕΚ Α΄ 250), έτσι όπως αυτά τροποποιήθηκαν από την παράγραφο 8 του άρθρου τέταρτου του ν.3845/2010 (ΦΕΚ Α΄ 65) και από το άρθρο 7 του ν. 3872/2010 (Α΄ 148) αυξάνονται κατά τριάντα δισεκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα, προκειμένου να αποτραπούν προβλήματα ρευστότητας της πραγματικής οικονομίας………………………………. 2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3723/2008 προστίθεται παράγραφος ως εξής :«Προϋπόθεση για την παροχή του πρόσθετου ποσού ενίσχυσης ύψους τριάντα δισεκατομμυρίων ευρώ, αποτελεί η υιοθέτηση και εφαρμογή σχεδίων για μεσοπρόθεσμες ανάγκες χρηματοδότησης ανά πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο βεβαιώνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η προετοιμασία, η ολοκλήρωση και η εφαρμογή των εν λόγω σχεδίων, τελούν υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος και προϋποθέτουν την έγκριση της ίδιας και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.»………………………».

Στο νόμο 4031/2011/ΦΕΚ 256/Α/09.12.2011, Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα» και στο άρθρο πρώτο αυτού, ΡΗΤΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ   «………………… Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 14 Σεπτεμβρίου 2011 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα», που δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 203 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α΄), που έχει ως εξής  …………………………………. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη :    1. Τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος,  2. τα 2975/23.8.2011 και 2982/5.9.2011 έγγραφα του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος,  3. την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη να προσαρμοστούν στις τρέχουσες διεθνείς χρηματοοικονομικές συνθήκες οι ρυθμίσεις της 2/43219/0025/6.5.2011 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος για κάλυψη πιστώσεων σε Τράπεζες που εδρεύουν στην Ελλάδα» (Β΄ 1143), και …………………………….».

Στο άρθρο 1, του ιδίου ανωτέρω νόμου, ΡΗΤΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ   «…………. Το προβλεπόμενο στο πρώτο εδάφιο της 2/43219/0025/6.5.2011 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών συνολικό ποσό εγγύησης καθορίζεται σε τριάντα δισεκατομμύρια (30.000.000.000) ευρώ.     2. Το προβλεπόμενο στο τρίτο εδάφιο της παραπάνω απόφασης χρονικό διάστημα παρατείνεται έως 31.12.2012.  3. Το έκτο εδάφιο της ίδιας απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «Η Τράπεζα της Ελλάδος λαμβάνει κατά την κρίση της ασφάλειες από τα πιστωτικά ιδρύματα»…..……………….».

Στο άρθρο δεύτερο, του ιδίου ανωτέρω νόμου, ΡΗΤΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ  «……………………Το προβλεπόμενο ποσό στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, που κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του νόμου αυτού, αυξάνεται σε εξήντα δισεκατομμύρια (60.000.000.000) ευρώ………………..».

Ο  ν. 4046/2012/ΦΕΚ 28 Α/14.02.2012,  ΡΗΤΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ως νόμος για την «……………..Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Mνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας……………………».

Στο άρθρο 21, ν. 4056/2012/ ΦΕΚ 52 / Α / 12.03.2012, περί ρυθμίσεων θεμάτων χρηματοπιστωτικού τομέα, ΡΗΤΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ  «…………………………...Το προβλεπόμενο, στο πρώτο εδάφιο της υπ. αριθμ. 2/43219/0025/6.5.2011 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 1143), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 της, από 14.9.2011, Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου (Α’ 203), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4031/2011 (Α’ 256) και αυξήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4031/2011συνολικό ποσό εγγύησης, αυξάνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%).………..………»

Στο άρθρο πρώτο της ΠΝΠ ΦΕΚ 203/Α/14.09.2011, περί ρύθµισης θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα, ΡΗΤΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ  «………………Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,  Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγµατος,  2. τα 2975/23.8.2011 και 2982/5.9.2011 έγγραφα του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, 3. την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη να προσαρµοστούν στις τρέχουσες διεθνείς χρηµατοοικονοµικές συνθήκες οι ρυθµίσεις της 2/43219/0025/6.5.2011 απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµικών «Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος για κάλυψη πιστώσεων σε Τράπεζες που εδρεύουν στην Ελλάδα» (Β΄ 1143) και 4. τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, ………………………»

Στο άρθρο 1 της ιδίας ανωτέρω ΠΝΠ, ΡΗΤΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ   «……………….1. Το προβλεπόµενο στο πρώτο εδάφιο της 2/43219/0025/6.5.2011 απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµικών συνολικό ποσό εγγύησης καθορίζεται σε τριάντα δισεκατοµµύρια (30.000.000.000) ευρώ. 2. Το προβλεπόµενο στο τρίτο εδάφιο της παραπάνω απόφασης χρονικό διάστηµα παρατείνεται έως 31.12.2012. 3. Το έκτο εδάφιο της ίδιας απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «Η Τράπεζα της Ελλάδος λαµβάνει κατά την κρίση της ασφάλειες από τα πιστωτικά ιδρύµατα……………...».
Έτσι, με τις ανωτέρω ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ της 6ης εδώ εναγόμενης Τράπεζας της Ελλάδος και, ειδικότερα :
·       την επιστολή του Διοικητή της Τρά­πεζας της Ελλάδος  προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευ­ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στο πλαίσιο σύνταξης των Μνημο­νίων Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής και των  Μνημονίων Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋπο­θέσεις Οικονομικής Πολιτικής,
·       την ιδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος ως αντισυμβαλλόμενης στις δανειακές συμβάσεις των Μνημονίων Ι και ΙΙ, που κυρώθηκαν με τους νόμους    3845/2010/ΦΕΚ 65 Α/06/05/2010 (Μνημόνιο Ι) και 4046/2012/ΦΕΚ 28 Α/14.02.2012 (Μνημνόνιο ΙΙ), καθώς επίσης και την με τους ανωτέρω νόμους παροχή στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, της εξουσιοδότησης να εκπροσωπεί την Τράπεζα της Ελλάδος και να υπογράφει τα εγκεκριμένα σχέδια των συμβάσεων και τα εγκεκριμένα σχέδια των επιστολών πρόθεσης, με το συνημμένο σε αυτές Μνημόνιο Συνεννόησης, καθώς και τις ανά τρίμηνο αναθεωρήσεις του Μνημονίου Συνεννόησης με τις αντίστοιχες Επιστολές Πρόθεσης.
·       την υποχρεωτική επιλογή του Προέδρου,  των Αντιπροέδρων και των δύο μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣ από τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος,
·       την ex officio συμμετοχή του Διευθυντή Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος στο Διοικητικό Συμβόυλιο του ΤΧΣ,
·       την υποχρεωτική εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το διορισμό των επτά εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣ για πενταετή θητεία,
·       την υποχρέωση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣ να αποστέλλει μηνιαία δελτία περί των δραστηριοτήτων του στην Τράπεζα της Ελλάδος,
·       με την αποκλειστική αρμοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος να  υποδείξει ή να υποστηρίξει τα αιτήματα των πέντε (5) πρώτων εδώ εναγομένων στο ΤΧΣ για κεφαλαιακή ενίσχυση,
·       την αποκλειστική αρμοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος να συντάσσει τις συντηρητικές παραδοχές ως προς τη δυνατότητα των πέντε (5) πρώτων εδώ εναγομένων να τηρούν τις υποχρεώσεις κεφαλαιακής επάρκειας,
·       την αποκλειστική αρμοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος να προβαίνει στον ορισμό Επιτρόπου, σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 2 του ν. 3601/2007, ή στην ανάκληση της άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ίδιου νόμου., καθώς και  στην απομάκρυνση των υπεύθυνων προσώπων του άρθρου 5 παράγραφος 10 περίπτωση γ’ στοιχείο i του ν. 3601/2007, των πέντε (5) πρώτων εδώ εναγομένων,
·       την αποκλειστική αρμοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος, κατόπιν διαβούλευσης με το ΤΧΣ  ή κατόπιν εισήγησης της, να προτείνει τροποποιήσεις στα επιχειρησιακά σχέδια που υπέβαλλαν στο ΤΧΣ οι πέντε (5) πρώτες εδώ εναγόμενες,
·       την αποκλειστική αρμοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος, κατόπιν διαβούλευσης με το ΤΧΣ, να εισήγείται τη χορήγηση της  κεφαλαιακής ενίσχυσης των πέντε (5) πρώτων εδώ εναγομένων, καθώς και το ύψος αυτής και την παράταση του χρόνου υλοποίησης των σχετικών προγραμμάτων,
·       την υποχρεωτική εκ του ν. 3723/2008/ΦΕΚ 250/09-11-2008 εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, περί του ποσού που διατέθηκε ανά εδώ εναγόμενη για την ανάληψη των μετοχών των κρατικών ενισχύσεων του ιδίου ανωτέρω νόμου προς τις πέντε (5) πρώτες εδώ εναγόμενες,
·       την υποχρεωτική εκ του ν. 3723/2008/ΦΕΚ 250/09-11-2008 έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή αυτής, για την εξαγορά και την τιμη διάθεσης των μετοχών των κρατικών ενισχύσεων του ιδίου ανωτέρω νόμου προς τις πέντε (5) πρώτες εδώ εναγόμενες,
·       την κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 3601/2007 εκδιδόμενων αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος και την υποχρεωτική εισήγηση του Διοικητή αυτής, ως προς τη ρύθμιση των όρων εφαρμογής του  άρθρου 1, ν. 3723/2008/ΦΕΚ 250/09-11-2008, στις πέντε (5) πρώτες εδώ εναγόμενες,
·       την υποχρεωτική εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ως προς τα εποπτικά κριτήρια περί των ποσών των  παρεχόμενων κρατικών ενισχύσεων των  εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, των σχετικών με την παροχή αυτών προμηθειών και των εξασφαλίσεων των νόμων  3723/2008/ΦΕΚ250/09-11-2008, 3845/2010/ΦΕΚ65/06-05-2010, 3872/2010/ΦΕΚ148/03-09-2010, 3965/2011/ΦΕΚ113/18-11-2011, 4031/2011/ΦΕΚ256/09-12-2011,  4056/2012/ΦΕΚ52/12-03-2012 και της ΠΝΠ/ΦΕΚ203Α/14.09.2011, που έλαβαν  για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους οι πέντε (5) πρώτες εδώ εναγόμενες από την προσφυγή τους στο Μηχανισμό Έκτακτης Παροχής Ρευστότητας της έκτης (6ης) εδώ εναγόμενης,  ήτοι του λεγόμενου «Emergency Liquidity Assistance (ELA)» για συνολική παροχή ρευστότητας 90,00 δις ευρώ και από την προσφυγή τους στο Μηχανισμό Παροχής Ρευστότητας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.), δια του Πυλώνα ΙΙ, για τη  συνολική παροχή ρευστότητας 85,00 δις ευρώ, ήτοι συνολικά 175 δις ευρώ,
·       την αποκλειστική αρμοδιότητα του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, να εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών την ανακατανομή των κονδυλίων που διατέθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο στις πέντε (5) πρώτες εδώ εναγόμενες, στα πλαίσια των νόμων  3723/2008/ΦΕΚ250/09-11-2008, 3845/2010/ΦΕΚ65/06-05-2010, 3872/2010/ΦΕΚ148/03-09-2010, 3965/2011/ΦΕΚ113/18-11-2011, 4031/2011/ΦΕΚ256/09-12-2011,  4056/2012/ΦΕΚ 52/12-03-2012 και της ΠΝΠ/ΦΕΚ 203Α/14.09.2011,
·       τη δυνατότητα της Τράπεζας της Ελλάδος, προς εξασφάλιση δανείων ή πιστώσεων προς τις πέντε (5) πρώτες εδώ εναγόμενες, να λαμβάνει ασφάλεια επί απαιτήσεων του δανειοδοτούμενου πιστωτικού ιδρύματος κατά τρίτων και, εν προκειμένω, κατά των εδώ εναγόντων ως δανειολήπτες,  με μόνη τη σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου ή της Τράπεζας της Ελλάδος και του δανειοδοτούμενου πιστωτικού ιδρύματος, στα πλαίσια των νόμων  3723/2008/ΦΕΚ250/09-11-2008, 3845/2010/ΦΕΚ65/06-05-2010, 3872/2010/ΦΕΚ148/03-09-2010, 3965/2011/ΦΕΚ 113/18-11-2011, 4031/2011/ΦΕΚ256/09-12-2011,  4056/2012/ΦΕΚ 52/12-03-2012 και της ΠΝΠ/ΦΕΚ 203Α/14.09.2011,
·       την εκ του νόμου 3723/2008/ΦΕΚ250/09-11-2008,  συμμετοχή του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, στο Συμβούλιο Εποπτείας, χωρίς να θίγονται οι καταστατικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος από τη λειτουργία αυτού,
·       την κατ’ άρθρο 2, ν. 3723/2008 προετοιμασία, ολοκλήρωση,  επιβεβαίωση, έγκριση και  εφαρμογή από την Τράπεζα της Ελλάδος, των σχεδίων για μεσοπρόθεσμες ανάγκες χρηματοδότησης ανά εδώ εναγόμενη, ως προϋπόθεση για την παροχή πρόσθετων ποσών ενίσχυσης ύψους τριάντα δισεκατομμυρίων ευρώ, στα πλαίσια των νόμων  3723/2008/ΦΕΚ250/09-11-2008, 3845/2010/ΦΕΚ65/06-05-2010, 3872/2010/ΦΕΚ148/03-09-2010, 3965/2011/ΦΕΚ 113/18-11-2011, 4031/2011/ΦΕΚ256/09-12-2011,  4056/2012/ΦΕΚ 52/12-03-2012 και της ΠΝΠ/ΦΕΚ 203Α/14.09.2011,
·       τα υπ’ αριθμόν 2975/23.8.2011 και 2982/5.9.2011 έγγραφα του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ως προϋπόθεση για την παροχή  εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος, για την κάλυψη πιστώσεων στις πέντε (5) πρώτες εδώ εναγόμενες, στο πλαίσιο του ν. 4031/2011/ΦΕΚ256/Α/09.12.2011, Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα»  και
·       την κατά την κρίση της Τράπεζας της Ελλάδος λήψη ασφαλειών από τις πέντε (5) πρώτες εδώ εναγόμενες, στα πλαίσια των νόμων 3723/2008/ΦΕΚ250/09-11-2008, 3845/2010/ΦΕΚ65/06-05-2010, 3872/2010/ΦΕΚ148/03-09-2010, 3965/2011/ΦΕΚ 113/18-11-2011, 4031/2011/ΦΕΚ256/09-12-2011,  4056/2012/ΦΕΚ 52/12-03-2012 και της ΠΝΠ/ΦΕΚ 203Α/14.09.2011,

κατά την άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων της καθόλο το χρονικό διάστημα από 01/01/2008 μέχρι και σήμερα, ήτοι κατά την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής του ευρωσυστήματος στην Ελλάδα,  κατά τον έλεγχο της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την εποπτεία των πέντε (5) πρώτων εδώ εναγομένων, προκύπτει με ασφάλεια ότι αυτή ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΕΠΕΤΡΕΨΕ ΔΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ ΤΗΣ  στις πέντε (5) πρώτες εδώ εναγόμενες να αναπτύξουν την ιδιωτική οικονομική τους πρωτοβουλία αντίθετα με τις διατάξεις του άρθρου 106, παρ.2 του Συντάγματοςπρος βλάβη της εθνικής οικονομίας της Ελλάδος, ήτοι προς βλάβη του δημοσίου χρέους, του δημοσιονομικού ελλείμματος και, εν τέλει, προς βλάβη της περιουσίας των εδώ εναγόντων ως φορολογούμενοι,  αλλά, επιπλέον, ότι ήταν η ίδια η 6η εδώ εναγόμενη Τράπεζα της Ελλάδος που με τις ανωτέρω ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ της υπαγόρευσε, εισηγήθηκε, αποφάσισε, εφάρμοσε, βεβαίωσε, επόπτευσε, έλεγξε και, εν τέλει, επέβαλε :

1.      Την δια των ν. 3864/2010/ΦΕΚ119/21.07.2010 και ν. 4079/ΦΕΚ 180/Α/20.09.2012 και της ΠΝΠ/19-04-2012/ΦΕΚ 94/19-04-2012, ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ των πέντε (5) πρώτων εδώ εναγομένων,  κατά το συνολικό ποσό των 40,542 δις ευρώ με δημόσιους χρηματοδοτικούς πόρους από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), προς βλάβη της εθνικής οικονομίας της Ελλάδος, ήτοι εις βάρος του γενικού συμφέροντος, του δημόσιου χρέους και του ελλείμματος, ήτοι εις βάρος των εδώ εναγόντων ως φορολογούμενοι και προς βλάβη της περιουσίας τους, η δε ζημία που προκλήθηκε από την κάλυψη των κεφαλαιακών τους αναγκών για τους πιστωτικούς τους κινδύνους την 31-12-2012,  καλύφθηκε κατά το μέρος της απόσβεσης της για έκαστη εξ’ αυτών, προς βλάβη του δημοσίου χρέους, του δημοσιονομικού ελλείμματος και, εν τέλει, προς βλάβη της εθνικής οικονομίας της Ελλάδος,  της περιουσίας και των κεκτημένων οικονομικών συμφερόντων των εδώ εναγόντων ως φορολογούμενοι, αφού, η συνολική βλάβη που προκλήθηκε στην εθνική οικονομία από την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών για την απόσβεση των ζημιών πιστωτικού κινδύνου των πέντε (5) πρώτων εδώ εναγομένων, με τους δημόσιους χρηματοδοτικούς πόρους του Τ.Χ.Σ που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία της ως άνω ανακεφαλαιοποίησής τους, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 34,884 δις ευρώ και με την εγγραφή του ποσού αυτού στο δημόσιο χρέος και την αναγκαστική εξυπηρέτηση του δια των δημοσίων φορολογικών εσόδων κατά την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού, μεταφέρεται αναγκαστικά στα φορολογούμενα στην Ελλάδα φυσικά και νομικά πρόσωπα και δη στους εδώ ενάγοντες ως φορολογούμενοι, επειδή η ιδιότητά τους αυτή είναι αναγκαστική εκ του νόμου, αφού αυτοί υποχρεούνται να διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)  που τους έχει αποδοθεί από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών στην οποία φορολογούνται και προς βλάβη της περιουσίας τους, δοθέντος ότι αποτελεί το αντικείμενο της φορολογικής επιβάρυνσης, ως φορολογητέα ύλη,  κατά την διάταξη του άρθρου 78 παρ.1 του Συντάγματος (Βλ. σχετικά Κεφάλαιο 3.Γ,    Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΔΩ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ).

2.        Τη δια των νόμων  3723/2008/ΦΕΚ250/09-11-2008, 3845/2010/ΦΕΚ65/06-05-2010, 3872/2010/ΦΕΚ148/03-09-2010, 3965/2011/ΦΕΚ113/18-11-2011, 4031/2011/ΦΕΚ256/09-12-2011,  4056/2012/ΦΕΚ52/12-03-2012 και της ΠΝΠ/ΦΕΚ203Α/14.09.2011,  ενίσχυση της ρευστότητας των πέντε (5) πρώτων εδώ εναγομένων με δημόσιους χρηματοδοτικούς πόρους, με  την προσφυγή τους στο Μηχανισμό Έκτακτης Παροχής Ρευστότητας της έκτης (6ης) εδώ εναγόμενης Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ),  ήτοι του λεγόμενου «Emergency Liquidity Assistance (ELA)» και τη συνολική παροχή ρευστότητας 90,00 δις ευρώ με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και, ακόμη, με  την δια του Πυλώνα ΙΙ προσφυγή τους στο Μηχανισμό Παροχής Ρευστότητας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.) και τη  συνολική παροχή ρευστότητας 85,00 δις ευρώ,  και, έτσι, οι πέντε (5) πρώτες εδώ εναγόμενες έλαβαν κρατικές ενισχύσεις εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, συνολικού ποσού 175 δις ευρώ.
Όμως, επειδή οι διατάξεις του άρθρου 8  της υπ’ αριθ.  16736/ΕΓΔΕΚΟ 2579/2009 -ΦΕΚ 588 Β/31-3-2009 και οι ανωτέρω νόμοι, προβλέπουν ρητά την περίπτωση της κατάπτωσης των ανωτέρω εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου ενώ, στα ίδια ανωτέρω ΦΕΚ με τα οποία αυτές χορηγήθηκαν,  προσδιορίζεται το κόστος της κατάπτωσης και η αντίστοιχη δημοσιονομική δαπάνη ανά εδώ εναγόμενη και, με δεδομένο ότι οι πέντε (5) εδώ εναγόμενες αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους στη λήξη τους και ότι ήδη το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεώνεται να τις αναχρηματοδοτεί κάθε φορά με την ειδική για το σκοπό αυτή έκδοση νέων σειρών Ομολόγων ΕΔ,  με επαχθέστερα επιτόκια euribor+12%,  το συνολικό κόστος του Ελληνικού Δημοσίου από ενδεχόμενη κατάπτωση των  ανωτέρω εγγυήσεων θα ανέλθει κατ΄ ελάχιστο στο ποσό των 177,89 δις ευρώ και θα επιβαρύνει ισόποσα τις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού, προς βλάβη της Εθνικής Οικονομίας της Ελλάδος, ήτοι προς βλάβη του δημοσίου χρέους και του δημοσιονομικού ελλείμματος και, εν τέλει, προς βλάβη της περιουσίας των εδώ εναγόντων φυσικών και νομικών προσώπων ως φορολογούμενοι, επειδή η ιδιότητά τους αυτή είναι αναγκαστική εκ του νόμου, αφού αυτοί υποχρεούνται να διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)  που τους έχει αποδοθεί από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών στην οποία φορολογούνται και δοθέντος ότι η περιουσία αποτελεί το αντικείμενο της φορολογικής επιβάρυνσης, ως φορολογητέα ύλη, κατά την διάταξη του άρθρου 78 παρ.1 του Συντάγματος (βλ. σχετικά Κεφάλαιο 3.Δ, Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΠΡΩΤΕΣ ΕΔΩ  ΕΝΑΓΟΜΕΝΕΣ).


Όμως, η 6η εδώ εναγόμενη Τράπεζα της Ελλάδος, κατά την άσκηση των  καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων της καθόλο το χρονικό διάστημα από 01/01/2008 μέχρι και σήμερα και, ειδικότερα, κατά την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής του ευρωσυστήματος, προκειμένου να διασφαλίζεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα της εθνικής οικονομίας της Ελλάδος και, έτσι, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα των εθνικών οικονομιών του συνόλου της ευρωζώνης και η  ισχυρή συναλλαγματική ισοτιμία του ενιαίου νομίσματος (ευρώ),  με τις ανωτέρω ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ της κατά την εποπτεία των πέντε (5) πρώτων εδώ εναγομένων, επιδεικνύοντας βαρειά αμέλεια,  τελικά ΕΒΛΑΨΕ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΑ την εθνική οικονομία της Ελλάδος, επειδή με την κατά τα ανωτέρω ανακεφαλαιοποίηση των πέντε (5) πρώτων εδώ εναγομένων και με την παροχή σε αυτές των ανωτέρω κρατικών ενισχύσεων των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ, επιβάρυνε τις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού της Ελλάδος, ως εξής :
·       με την εγγραφή του συνολικού ποσού  των 34,884 δις ευρώ της βλάβης της εθνικής οικονομίας της Ελλάδος από την ως άνω ανακεφαλαιοποίηση των πέντε (5) πρώτων εδώ εναγομένων με δημόσιους χρηματοδοτικούς πόρους, στο δημόσιο χρέος της Ελλάδος,
·       με την εξυπηρέτηση των ετήσιων τόκων (επιτόκιο euribor + 12% = 12,607% σε σημερινές τιμές) των ανανεώσεων των ανωτέρω εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς τις πέντε (5) πρώτες εδώ εναγόμενες, με δημόσιους χρηματοδοτικούς πόρους, από τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, κατά το ποσό των 22,06 δις ευρώ ετησίως (175 δις Χ 12,607% = 22,06 δις), 
·       με τη δημοσιονομική δαπάνη  του κόστους ανανέωσης των ανωτέρω εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς τις πέντε (5) πρώτες εδώ εναγόμενες, να ανέρχεται μέχρι σήμερα στο ποσό των  2,890 δις ευρώ (βλ. σχετικά Κεφάλαιο 3.Δ, Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΠΡΩΤΕΣ ΕΔΩ  ΕΝΑΓΟΜΕΝΕΣ),  επιβαρύνοτνας ισόποσα τον κρατικό προϋπολογισμό  και
·       με την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού από το κόστος των 177,89 δις ευρώ στην περίπτωση της κατάπτωσης των ως άνω χορηγηθεισών εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου στις πέντε (5) πρώτες εδώ εναγόμενες,  που είναι πλέον δεδομένη αφού οι πέντε (5) πρώτες εδώ εναγόμενες αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις εξ’ αυτών υποχρεώσεις τους στη λήξη τους και, έτσι, το Ελληνικό Δημόσιο, ευθυνόμενο ως πρωτοφειλέτης, αναγκάζεται ήδη να τις αναχρηματοδοτεί κάθε φορά στη λήξη τους,  με την ειδική για το σκοπό αυτό έκδοση νέων σειρών Ομολόγων ΕΔ,  με τα ως άνω επαχθή ετήσια επιτόκια,  euribor+12%. 

Έτσι, κατά τα ανωτέρω, η 6η εδώ εναγόμενη Τράπεζα της Ελλάδος,  κατά την άσκηση των καθηκόντων της, αντί να διασφαλίσει, ως όφειλε, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την ανάπτυξη της ιδιωτικής οικονομικής πρωτοβουλίας των πέντε (5) πρώτων εδώ εναγομένων προς όφελος της εθνικής οικονομίας της Ελλάδος, με τις ανωτέρω ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ της, επιδεικνύοντας βαρειά αμέλεια, ΕΒΛΑΨΕ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΑ την εθνική οικονομία της Ελλάδος, επιβάλλοντας σε αυτή ένα ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟΣ, το οποίο, ανερχόμενο κατά τα ανωτέρω, κατ’ ελάχιστον στο ποσό των 200 δις ευρώ, είναι ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΟ του μεγέθους της εθνικής οικονομίας της Ελλάδος, αφού αυτό είναι μεγαλύτερο από ολόκληρο το ΑΕΠ της Ελλάδος για το έτος 2013 και του κατά το νομισματικό μέγεθος Μ3 συνόλου των καταθέσεων του ελληνικού τραπεζικού συστήματος ένώ, ταυτόχρονα, αυτό ανέρχεται στο 63% του ελληνικού δημοσίου χρέους και, έτσι, επειδή η εξυπηρέτησή του καθίσταται κατά τα ανωτέρω αδύνατη, τόσο από τις πέντε (5) πρώτες εδώ εναγόμενες, όσο και από το Ελληνικό Δημόσιο δια του κρατικού προϋπολογισμού, οι ανωτέρω ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ της 6ης εδώ εναγόμενης Τράπεζας της Ελλάδος, με την ανεπανόρθωτη βλάβη που προκάλεσαν  στην εθνική οικονομία της Ελλάδος, τελικά έβλαψαν τη νομισματική πολιτική και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Ελλάδος και της ευρωζώνης, θέτοντας έτσι σε άμεσο κίνδυνο ακόμη και την  ισχυρή συναλλαγματική ισοτιμία του ενιαίου νομίσματος (ευρώ).  

Όμως, για την αποτελεσματική υλοποίηση των αρμοδιοτήτων της 6ης εδώ εναγόμενης Τράπεζας της Ελλάδος ως προς την εποπτεία των πέντε (5) πρώτων εδώ εναγομένων, αυτή είχε υποχρέωση να  συμμορφώνεται πλήρως :
·        με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας,
·        με τις διαδικασίες και πρότυπα που τίθενται από την Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία,
·        με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), 
·        με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (European Banking Authority-EBA).  

Έτσι, η 6η εδώ εναγόμενη Τράπεζα της Ελλάδος, κατά την άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων της καθόλο το χρονικό διάστημα από 01/01/2008 μέχρι και σήμερα και, ειδικότερα, κατά την εποπτεία των πέντε (5) πρώτων εδώ εναγομένων και την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, προκειμένου να διασφαλίζεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα της εθνικής οικονομίας της Ελλάδος και, έτσι, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα των εθνικών οικονομιών του συνόλου της ευρωζώνης και η  ισχυρή συναλλαγματική ισοτιμία του ενιαίου νομίσματος (ευρώ),  ΓΝΩΡΙΖΕ ότι κατά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) (βλ. σχετικά Κεφάλαιο    1.Γ.4.1,   Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΚΤ)),  οι κανονισμοί εποπτείας βασίζονται σε ένα εναρμονισμένο κατά μεγάλο βαθμό κανονιστικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ και ότι εφόσον για οποιονδήποτε λόγο παρουσιαστούν διαταραχές στις δραστηριότητες των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, οι δημόσιες αρχές μπορούν να παρέμβουν και να λάβουν διάφορα μέτρα για τη διαχείριση κρίσεων και την αντιμετώπιση διαταραχών.
Σκοπός δε των ρυθμίσεων διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ είναι να διασφαλιστεί ότι οι εποπτικές αρχές, οι κεντρικές τράπεζες και τα υπουργεία οικονομικών της ΕΕ, ανταλλάσσουν πληροφορίες και συνεργάζονται βάσει θεσπισμένων διαδικασιών και, έτσι, το μήνα Ιούνιο του έτους 2008, ήτοι κατά την περίοδο που χρονολογείται η έναρξη των ανωτέρω ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ της 6ης εδώ εναγόμενης Τράπεζας της Ελλάδος, οι ανωτέρω φορείς σύναψαν μνημόνιο συνεννόησης όσον αφορά τη μεταξύ τους συνεργασία σε χρηματοπιστωτικές κρίσεις.

Έτσι, κατά την ΕΚΤ,  η επίλυση κρίσεων αφορά το χειρισμό τράπεζας ή άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος με προβλήματα φερεγγυότητας, καθώς και την προστασία των πιστωτών, κυρίως δε των καταθετών,  αφού ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ότι στην περίπτωση επιβράδυνσης του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης, δυσχεραίνεται η αποπληρωμή δανείων από τις επιχειρήσεις, λόγω της μείωσης του κύκλου εργασιών τους και από τα νοικοκυριά, λόγω της ανεργίας και της μείωσης των διαθέσιμων εισοδημάτων τους, οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων μειώνονται, προκαλώντας αβεβαιότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, ενώ συγκεκριμένοι κλάδοι της οικονομίας μπορεί να επηρεαστούν περισσότερο από μια πιθανή κάμψη της οικονομικής τους δραστηριότητας,  με αποτέλεσμα οι τράπεζες και, εν προκειμένω, οι πέντε (5) πρώτες εδώ εναγόμενες, να αναμένεται να καταγράψουν ζημίες πιστωτικού κινδύνου, συμπληρωματικά με εκείνες που καταγράφουν στις χρηματιστηριακές αγορές ή στις αγορές ομολόγων και, έτσι, να καταστούν ευάλωτες, με τη ΡΗΤΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ της ΕΚΤ ότι ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ και με τη ΡΗΤΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ της  ΕΚΤ ότι Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ και με την ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΕΤΟΥΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ. (βλ. σχετικά ΕΚΤ * Σύνδεσμος Ιστοσελίδας : http:// www.ecb.europa.eu/ ecb /tasks/ stability /html/ index.el.html).

Κατά τα ανωτέρω,  η 6η εδώ εναγόμενη Τράπεζα της Ελλάδος, κατά την άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων της καθόλο το χρονικό διάστημα από 01/01/2008 μέχρι και σήμερα και, ειδικότερα, κατά την εποπτεία των πέντε (5) πρώτων εδώ εναγομένων και την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής του ευρωσυστήματος, προκειμένου να διασφαλίζεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα της εθνικής οικονομίας της Ελλάδος και, έτσι, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα των εθνικών οικονομιών του συνόλου της ευρωζώνης και η  ισχυρή συναλλαγματική ισοτιμία του ενιαίου νομίσματος (ευρώ),  ΓΝΩΡΙΖΕ ότι , στο πλαίσιο της επίλυσης της ελληνικής χρηματοπιστωτικής κρίσης, κατά τους εναρμονισμένους εποπτικούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), ΔΙΕΘΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ των πέντε (5) πρώτων εδώ εναγομένων, αντί της διάσωσης αυτών, με την ανακεφαλαιοποίησή τους δια των νόμων 3864/2010/ΦΕΚ119/21.07.2010 και 4079/ΦΕΚ 180/Α/20.09.2012 και της ΠΝΠ/19-04-2012/ΦΕΚ 94/19-04-2012 και την ενίσχυση της ρευστότητας τους δια των νόμων  3723/2008/ΦΕΚ250/09-11-2008, 3845/2010/ΦΕΚ65/06-05-2010, 3872/2010/ΦΕΚ148/03-09-2010, 3965/2011/ΦΕΚ113/18-11-2011, 4031/2011/ΦΕΚ256/09-12-2011,  4056/2012/ΦΕΚ52/12-03-2012 και της ΠΝΠ/ΦΕΚ203Α/14.09.2011, ιδιαίτερα δε αφού ΓΝΩΡΙΖΕ ότι με τις ανωτέρω ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ της προς το σκοπό της διάσωσης των πέντε (5) πρώτων εδώ εναγομένων, ΕΒΛΑΠΤΕ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΑ την εθνική οικονομία της Ελλάδος, επιβάλλοντας σε αυτή ένα ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ποσού τουλάχιστον 200 δις ευρώ και, έτσι, ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΟ του μεγέθους της εθνικής οικονομίας της Ελλάδος, με αποτέλεσμα  η εξυπηρέτησή του να καθίσταται ΑΔΥΝΑΤΗ, τόσο από τις πέντε (5) πρώτες εδώ εναγόμενες, όσο και από το Ελληνικό Δημόσιο δια του κρατικού προϋπολογισμού και, έτσι, εν κατακλείδι, ενώ η 6η εδώ εναγόμενη Τράπεζα της Ελλάδος ΓΝΩΡΙΖΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ και, ιδιαίτερα, τη βέβαιη επέλευση της ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ  της εθνικής οικονομίας της Ελλάδος,  αυτή επέδειξε βαρειά αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και των εποπτικών αρμοδιοτήτων της και, έτσι, ΑΠΟΔΕΧΘΗΚΕ ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΥΤΗΣ στους εδώ ενάγοντες ως φορολογούμενοι και στην περιουσία αυτών. 

Το δε επιχείρημα των πέντε (5) πρώτων εδώ εναγομένων και της 6ης εδώ εναγόμενης Τράπεζας της Ελλάδος, ότι η κατά τα ανωτέρω διάσωση των πέντε (5) πρώτων εδώ εναγομένων ήταν ΔΗΘΕΝ επιβεβλημένη, επειδή ΔΗΘΕΝ αποτελούσε μοναδική επιλογή προκειμένου να διασφαλιστεί η ύπαρξη και η λειτουργία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, η ρευστότητα της εθνικής οικονομίας της Ελλάδος και η προστασία των πιστωτών και, ιδιαίτερα, των καταθετών,  ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΑΘΡΟ αφού, η οργάνωση της ελεγχόμενης χρεοκοπίας των πέντε (5) πρώτων εδώ εναγομένων, κατά τους εναρμονισμένους εποπτικούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), διασφάλιζε σε κάθε περίπτωση την ύπαρξη και την ασφαλή λειτουργία του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα, όχι μόνο τότε αλλά ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ.

Έτσι, αυτή μπορούσε τότε και μπορεί ακόμη και σήμερα να επιτευχθεί με τη συγχώνευση των πέντε (5) πρώτων εδώ εναγομένων σε μία νέα εμπορική τράπεζα, η οποία, μετά την κατά τα ανωτέρω συγχώνευση, μπορεί να σπάσει σε καλή και κακή τράπεζα, κατά τη διεθνή ορολογία «good και bad bank», με την «κακή  τράπεζα» να τίθεται σε εκκαθάριση από το Ελληνικό Δημόσιο, που έτσι θα μειώσει σημαντικά τις επισφάλειες, τις υποχρεώσεις και τα σωρευμένα προβλήματα των πέντε (5) πρώτων εδώ εναγομένων, ιδιαίτερα δε αυτά της ανακεφαλαιοποίησής τους δια των νόμων 3864/2010/ΦΕΚ119/21.07.2010 και 4079/ΦΕΚ 180/Α/20.09.2012 και της ΠΝΠ/19-04-2012/ΦΕΚ 94/19-04-2012 και της ενίσχυσης της ρευστότητας τους δια των νόμων  3723/2008/ΦΕΚ250/09-11-2008, 3845/2010/ΦΕΚ65/06-05-2010, 3872/2010/ΦΕΚ148/03-09-2010, 3965/2011/ΦΕΚ113/18-11-2011, 4031/2011/ΦΕΚ256/09-12-2011,  4056/2012/ΦΕΚ52/12-03-2012 και της ΠΝΠ/ΦΕΚ203Α/14.09.2011, με την ταυτόχρονη απομάκρυνση των βασικών μετόχων και των διοικήσεών τους, κατά τη διάταξη του άρθρου 5, παρ. 10, περ. γ,’ στ. i, ν. 3601/2007 και με την «καλή τράπεζα», απαλλαγμένη από όλα τα ανωτέρω προβλήματα, να μπορεί να λειτουργήσει ως ο κύριος χρηματοδοτικός βραχίονας της εθνικής οικονομίας της Ελλάδος, αφού με τη λειτουργία της ως «καλή τράπεζα» θα μπορεί να διασφαλίζει την εγγύηση των καταθέσεων, τη ρευστότητα και την κεφαλαιακή της επάρκεια ενώ, ταυτόχρονα, επειδή η καλή αυτή τράπεζα θα διαθέτει υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση, θα μπορεί να αντλήσει από τις αγορές όλη την απαραίτητη ρευστότητα για τη  χρηματοδότηση της εσωτερικής αγοράς και  την ανάπτυξη και επανεκκίνηση της ελληνικής εθνικής οικονομίας και, ετσι, το Ελληνικό Δημόσιο, αφού διακρατήσει για διάστημα μέχρι και 3 χρόνια τις μετοχές του στη νέα αυτή εμπορική τράπεζα,  θα μπορεί να τις διαθέσει ελεύθερα, με δημόσια προσφορά, σε τρίτους ενδιαφερόμενους ιδιώτες έλληνες και αλλοδαπούς επενδυτές, καθώς και σε διεθνείς τραπεζικούς, επενδυτικούς και χρηματοοικονομικούς ομίλους ή, εναλλακτικά, να τις διανείμει στα φορολογουμένα στην Ελλάδα φυσικά και νομικά πρόσωπα και, εν προκειμένω, στους εδώ ενάγοντες ως φορολογούμενοι, προς απόσβεση  της βλάβης της περιουσίας τους από τα δημοσιονομικά και τα φορολογικά βάρη που επιβλήθηκαν σε αυτούς κατά τα ανωτέρω, διά των νόμων 3864/2010/ΦΕΚ119/21.07.2010,  4079/ΦΕΚ 180/Α/20.09.2012, ΠΝΠ/19-04-2012/ΦΕΚ 94/19-04-2012,   3723/2008/ΦΕΚ250/09-11-2008, 3845/2010/ΦΕΚ65/06-05-2010, 3872/2010/ΦΕΚ148/03-09-2010, 3965/2011/ΦΕΚ113/18-11-2011, 4031/2011/ΦΕΚ256/09-12-2011,  4056/2012/ΦΕΚ52/12-03-2012 και της ΠΝΠ/ΦΕΚ203Α/14.09.2011.

Αντιθέτως, η 6η εδώ εναγόμενη Τράπεζα της Ελλάδος, επιλέγοντας ενσυνείδητα με τις ανωτέρω διαδοχικές πράξεις της, καθόλο το διάστημα από το έτος 2008 μέχρι και σήμερα, τη διάσωση των πέντε (5) πρώτων εδώ εναγομένων, ΔΙΕΘΕΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΠΟΣΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΠ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013, προκειμένου να χρηματοδοτήσει τη ΔΗΘΕΝ ΔΙΑΣΩΣΗ των πέντε (5) πρώτων εδώ εναγομένων, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση αυτών κατά τη χρηματιστηριακή τους αξία στο ίδιο ανωτέρω διάστημα δεν υπερβαίνει ούτε το 5% του συνόλου των ανωτέρω χρηματοδοτικών πόρων και των ενισχύσεων του Ελληνικού Δημοσίου και, παρά ταύτα, αυτές τελικά ΔΕΝ ΔΙΑΣΩΘΗΚΑΝ, αφού σήμερα ζητούν και νέα ανακεφαλαιοποίηση, ξανά με δημόσιους χρηματοδοτικούς πόρους, ποσού τουλάχιστον 6 δις ευρώ, συνεχίζουν να αδυνατούν να χρηματοδοτήσουν την εθνική οικονομία της Ελλάδος, δεν αύξησαν τη ρευστότητά τους, αφού τα νομισματικά τους μεγέθη και, ιδιαίτερα, η σχέση Μ1/Μ3 αυτών, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες στα αντίστοιχα ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τους ισολογισμούς τους,  που έχουν χαρακτήρα πασίδηλου γεγονότος το οποίο το Δικαστήριο έχει υπηρεσιακό καθήκον να λαμβάνει υπ’ όψη του αυτεπαγγέλτως (ΚΠολΔ 336 § 1), όπως αναλυτικά αναφέρονται ανά εναγόμενη, χρήση και αριθμό ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ στους πίνακες του Κεφαλαίου 2.Β,   ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΜΕΓΕΘΩΝ, χειροτέρεψαν αντί να βελτιωθούν σε σχέση με τους αντίστοιχους της χρήσης 2008 ενώ, η προστασία των καταθετών και των επενδυτών τους δεν διασφαλίζεται σε καμμία περίπτωση, λόγω των ελαχίστων ρευστών διαθεσίμων του Τ.Ε.Κ.Ε., που δεν ξεπερνούν τα 2 δις ευρώ, έναντι συνόλου καταθέσεων 162 δις ευρώ, καθώς και των προκλητικών εξαιρέσεων από την εγγύηση των καταθέσεων και των επενδύσεων που προβλέπονται από το άρθρο 11, ν. 3746/2009/ΦΕΚ 27 Α’/16.02.2009 (βλ. σχετικά Κεφάλαιο 3.Α,  ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Τ.Ε.Κ.Ε.))  ενώ, αντιθέτως, επιλέγοντας η 6η εδώ εναγόμενη την οργάνωση της ελεγχόμενης χρεοκοπίας των πέντε (5) πρώτων εδώ εναγομένων, με τους δημόσιους χρηματοδοτικούς πόρους που διέθεσε για τη ΔΗΘΕΝ ΔΙΑΣΩΣΗ αυτών, ΘΑ ΕΙΧΕ ΕΓΓΥΗΘΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕ ΡΕΥΣΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ, με αποτέλεσμα το ελληνικό τραπεζικό σύστημα να είναι σήμερα το καλλίτερο στον κόσμο, αφού, κατά τα ανωτέρω, θα ήταν τραπεζικό σύστημα κατά 100% ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ,  αντί αυτό να είναι τραπεζικό σύστημα ανεπαρκών κλασματικών αποθεμάτων.
                     
Έτσι, κατά τα ανωτέρω, επειδή η διάσωση των πέντε (5) πρώτων εδώ εναγομένων, τελικά οδήγησε ΜΟΝΟ στη διάσωση και διατήρηση των κεκτημένων περιουσιακών συμφέροντων των μετόχων και των διοικούντων αυτές, προς βλάβη της εθνικής οικονομίας της Ελλάδος, η 6η εδώ εναγόμενη Τράπεζα της Ελλάδος, ΔΕΝ ΑΣΚΗΣΕ τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές της, ήτοι την καταστατική της δραστηριότητα,  καθόλο το χρονικό διάστημα από 01/01/2008 μέχρι και σήμερα, ούτε εφάρμοσε  τη νομισματική πολιτική του ευρωσυστήματος, προκειμένου να διασφαλίζεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα της εθνικής οικονομίας της Ελλάδος και, ταυτόχρονα, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα του συνόλου των εθνικών οικονομιών της ευρωζώνης και η  ισχυρή συναλλαγματική ισοτιμία του ενιαίου νομίσματος (ευρώ). 

Όμως, η 6η εδώ εναγόμενη Τράπεζα της Ελλάδος, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ δημόσια επιχείρηση, ΝΠΔΔ, ούτε ΔΕΚΟ, αφού, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού της, το οποίο ρητά αναφέρει ότι  «………….Το ∆ηµόσιον και αι ∆ηµόσιαι Επιχειρήσεις δεν δύνανται να κατέχωσιν αµέσως ή εµµέσως µετοχάς της Τραπέζης κατά ποσόν υπερβαίνον εν συνόλω τα τριανταπέντε εκατοστά του εκδεδοµένου ονοµαστικού κεφαλαίου……………….»,  το Ελληνικό Δημόσιο απαγορεύεται να κατέχει σε αυτή, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο του 35% του ονομαστικού μετοχικού της κεφαλαίου και, έτσι, η 6η εδώ εναγόμενη ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ και, μάλιστα, κατά πρωτόγνωρο και προκλητικό τρόπο σε σχέση με το θεσμικό της ρόλο και το δημόσιο συμφέρον που υποχρεούται να υπηρετεί κατά τη λειτουργία της, αφού αυτή ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα, εκτος από την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος,  την ίδια τη νομισματική πολιτική της εθνικής οικονομίας της Ελλάδος,  ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΧΑΑ),  με αποτέλεσμα η ανάπτυξη της οικονομικής της δραστηριότητας, με τα πάσης φύσης λειτουργικά, κύρια και παρεπόμενα έσοδα από αυτή, να συνιστά, σε κάθε περίπτωση, ανάπτυξη ιδιωτικής οικονομικής πρωτοβουλίας.

Έτσι, κατά τα ανωτέρω, η 6η εδώ εναγόμενη Τράπεζα της Ελλάδος, ανέπτυξε την ιδιωτική οικονομική της πρωτοβουλία, καθόλο το διάστημα από το έτος 2008 μέχρι και σήμερα, αντίθετα με τις διατάξεις του άρθρου 106, παρ. 2 του Συντάγματος, προς βλάβη της εθνικής οικονομίας της Ελλάδος. 


5.2    Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑ (ΔΝΤ, ΕΕ, ΕΚΤ)

Η Τρόικα θεσμοθετήθηκε στην ευρωζώνη την 21/05/2013,  δυνάμει του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 2013, για την ενίσχυση της οικονοµικής και δηµοσιονοµικής εποπτείας των κρατών µελών στη ζώνη του ευρώ, τα οποία αντιµετωπίζουν ή απειλούνται µε σοβαρές δυσκολίες αναφορικά µε τη χρηµατοοικονοµική τους σταθερότητα, που όμως απαρτίζεται από τρία θεσμικά όργανα :
·        την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν)
·        την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
·        και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ)

Έτσι, κατά τις ημερομηνίες ψήφισης των ν. 3845/2010/ΦΕΚ 65 Α/06/05/2010/ Μνημόνιο Ι και ν. 4046/2012/ΦΕΚ 28 Α/14.02.2012/Μνημνόνιο ΙΙ, καθώς επίσης και κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες συνομολόγησης και υπογραφής των Μνημονίων Συνεννόησης και των αντίστοιχων Δανειακών Συμβάσεων, Η ΤΡΟΪΚΑ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ Ε.Ε.,  αφού  αυτή υιοθετήθηκε από τον ενωσιακό νομοθέτη την 21/05/2013 (βλ. Άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) N° 472/2013), ενώ  όλα τα προγράμματα της Τρόικα,  πλην εκείνου που αφορά στην Κύπρο,  έχουν αναπτυχθεί σε προγενέστερη ημερομηνία.

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Τρόικα συνοψίζονται στη  δημοσιονομική και νομισματική εποπτεία των κρατών-μελών που λαμβάνουν πακέτα χρηματοδοτικής ενίσχυσης και δάνεια που χορηγούνται από την ΕΕ και το ΔΝΤ, προκειμένου να διασφαλίζεται η χρηματοοικονομική σταθερότητα αυτών και, έτσι, Η ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, που αποτελεί κατά τη μακροοικονομική θεωρία την κύρια συνιστώσα της χρηματοοικονομικής σταθερότητας.

Κατά την άσκηση των ανωτέρω εποπτικών της καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, η Τρόικα επιβάλλει σειρά μέτρων και όρων, που τα εποπτευόμενα κράτη- μέλη,  όπως εν προκειμένω η Ελλάδα, πρέπει να εκπληρώνουν προκειμένου να μπορούν να λαμβάνουν τις χορηγήσεις των δανειακών συμβάσεων που συνιστούν τα πακέτα χρηματοδοτικής ενίσχυσης.

Οι ανωτέρω όροι και τα μέτρα ενσωματώνονται  σε μια έντυπη σύμβαση που καλείται ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ (ΜΣ).

Δυνάμει των Μνημονίων Συνεννόησης (ν. 3845/2010/ΦΕΚ 65 Α/06/05/2010/ Μνημόνιο Ι και ν. 4046/2012/ΦΕΚ 28 Α/14.02.2012/Μνημνόνιο ΙΙ),  η Τρόικα οργανώνει ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ, των λεγόμενων ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑ, που επισκέπτονται το αντισυμβαλλόμενο κράτος-μέλος,  όταν διαπιστώνει ότι αυτό δεν υϊοθετεί επαρκώς τα μέτρα, ήτοι δεν εκπληρώνει τους όρους που συνιστούν τα ανταλλάγματα και τις προϋποθέσεις για τη χρηματοδοτική ενίσχυση που του χορηγήθηκε και, έτσι, η Τρόικα έχει την ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ να αποφασίζει τη ΔΙΑΚΟΠΗ της χρηματοδότησης ή/και την ΑΝΑΒΟΛΗ μέρους ή του συνόλου των δόσεων με τις οποίες αυτή καταβάλλεται στο εποπτευόμενο κράτος-μέλος, με αποτέλεσμα, η Τρόικα, εισηγούμενη και εγκρίνοντας τα ανωτέρω μέτρα των Μνημονίων Συνεννόησης, να διαμορφώνει τις εθνικές  δημοσιονομικές και νομισματικές πολιτικές των κρατών-μελών  που βρίσκονται υπό την εποπτεία της, όπως και στην περίπτωση της Ελλάδος.
Εν προκειμένω, ΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑ στην Ελλάδα είναι οι εξής :

1.      Ο Πωλ ΤόμσενΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ του Δ.Ν.Τ. (Poul Thomsen, the International Monetary Fund mission chief in Greece), με ταχυδρομική διεύθυνση : International Monetary Fund, 700 19th Street, N.W., Washington, D.C. 20431 OR 64-66, Avenue d’Iena, 75116 Paris, France,  Tel.: + 33 (1) 40 69 30 70 OR 8 Boulevard de Berlaimont, 1000 Brussels, Belgium Tel. : +32 (0) 2 221 5130,

2.      Ο Ματίας Μορς, ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Matthias Mors, the European Commission Official), με ταχυδρομική διεύθυνση : Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Βασιλίσσης Σοφίας 2, 106 74 Αθήνα και

3.      Ο Κλάους Μαζούχ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ της ΕΚΤ (Klaus Masuch of the European Central Bank), με ταχυδρομική διεύθυνση : Eurotower, έδρα της ΕΚΤ, στη Φραγκφούρτη (Γερμανία), European Central Bank, Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main.

Δυνάμει των ν. 3845/2010/ΦΕΚ 65 Α/06/05/2010/ Μνημόνιο Ι και ν. 4046/2012/ΦΕΚ 28 Α/14.02.2012/Μνημνόνιο ΙΙ και των Παραρτημάτων υπ’ αριθ. 1 αυτών, η Ελληνική Κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), στα πλαίσια της δημοσιονομικής και νομισματικής εποπτείας της εθνικής οικονομίας της Ελλάδος από την Τρόικα, έχουν την υποχρέωση της παροχής στοιχείων, δεικτών και εκθέσεων στους επιθεωρητές-εκπροσώπους της Τρόικα, σε τακτή και χρονικά προκαθορισμένη βάση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ανωτέρω σχετικά Παραρτήματα υπ’ αριθ. 1.  

Από τα ανωτέρω προκύπτει με ασφάλεια ότι οι ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, καθόλο το διάστημα της άσκησης των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους ως προς τη  δημοσιονομική και τη νομισματική εποπτεία της εθνικής οικονομίας της Ελλάδος,  ΕΙΧΑΝ  και, σε κάθε περίπτωση, ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ, όλη την απαραίτητη και αναγκαία πληροφόρηση και ενημέρωση, προκειμένου να διαμορφώσουν τη νηφάλια και ώριμη σκέψη ως προς τις  επιπτώσεις από την κατά τα ανωτέρω και  δια των νόμων  3864/2010/ΦΕΚ119/21.07.2010,  4079/ΦΕΚ 180/Α/20.09.2012, ΠΝΠ/19-04-2012/ΦΕΚ 94/19-04-2012,   3723/2008/ΦΕΚ250/09-11-2008, 3845/2010/ΦΕΚ65/06-05-2010, 3872/2010/ΦΕΚ148/03-09-2010, 3965/2011/ΦΕΚ113/18-11-2011, 4031/2011/ΦΕΚ256/09-12-2011,  4056/2012/ΦΕΚ52/12-03-2012 και της ΠΝΠ/ΦΕΚ203Α/14.09.2011, διάσωση των πέντε (5) πρώτων εδώ εναγομένων ΠΡΟΣ ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ήτοι ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΚΟΠΟ για τον οποίο συστάθηκε η ομάδα δράσης της Τρόικα για την Ελλάδα, την οποία εκπροσωπούν και αφού αυτή (η Τρόικα),  κατά την υπ’ αριθ. 2013/2277 (INI)  Έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής της ΕΕ,  συστάθηκε στο πλαίσιο της δημοσιονομικής και νομισματικής εποπτείας της εθνικής οικονομίας της Ελλάδος, προκειμένου να διασφαλίζεται η χρηματοοικονομική σταθερότητα και, έτσι, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα αυτής, για να ενισχύσει την ικανότητα της ελληνικής διοίκησης να σχεδιάζει και να εφαρμόζει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας της οικονομίας και της κοινωνίας και για να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάκαμψη και δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και για να επιταχύνει την απορρόφηση των κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της ΕΕ στην Ελλάδα και να παράσχει κρίσιμους πόρους για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και, έτσι, η ανωτέρω διάσωση των πέντε (5) πρώτων εδώ εναγομένων (βλ. σχετικά Κεφάλαιο 5.1, Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΤτΕ)), που πραγματοποιήθηκε με τις ως άνω παράνομες και υπαίτιες πράξεις και παραλείψεις της 6ης εδώ εναγόμενης Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), είχε ως αποτέλεσμα :
1.      τη διάθεση των πακέτων χρηματοδοτικής ενίσχυσης και των δανείων που χορηγήθηκαν από την ΕΕ ,την ΕΚΤ και το ΔΝΤ, δυνάμει των ν. 3845/2010/ΦΕΚ 65 Α/06/05/2010/Μνημόνιο Ι και  4046/2012/ΦΕΚ 28 Α/14.02.2012/Μνημνόνιο ΙΙ, ως ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΠΡΩΤΕΣ ΕΔΩ ΕΝΑΓΟΜΕΝΕΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΤΩΝ 200 ΔΙΣ ΕΥΡΩ  και, έτσι, ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΠ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013,

2.      την εκ της αιτίας αυτής ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, επιβάλλοντας σε αυτή ένα ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ποσού τουλάχιστον 200 δις ευρώ, που είναι   ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΟ του μεγέθους αυτής, με αποτέλεσμα  η εξυπηρέτησή του να καθίσταται ΑΔΥΝΑΤΗ, τόσο από τις πέντε (5) πρώτες εδώ εναγόμενες, όσο και από το Ελληνικό Δημόσιο, δια των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού,

ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση αυτών κατά τη χρηματιστηριακή τους αξία στο ίδιο ανωτέρω διάστημα δεν υπερβαίνει ούτε το 5% του συνόλου των ανωτέρω χρηματοδοτικών πόρων  των κρατικών ενισχύσεων του Ελληνικού Δημοσίου και, ενώ επίσης, αυτές τελικά ΔΕΝ ΔΙΑΣΩΘΗΚΑΝ, αφού σήμερα ζητούν και νέα ανακεφαλαιοποίηση, ξανά με κρατικές ενισχύσεις δημόσιων χρηματοδοτικών πόρων ποσού τουλάχιστον 6 δις ευρώ και ενώ, ακόμη, αυτές συνεχίζουν να αδυνατούν να χρηματοδοτήσουν την εθνική οικονομία της Ελλάδος αφού δεν αύξησαν τη ρευστότητά τους, επειδή τα νομισματικά τους μεγέθη και, ιδιαίτερα, η σχέση Ρευστά Διαθέσιμα/Μ1 και Μ1/Μ3, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες στα αντίστοιχα ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τους ισολογισμούς τους,  που έχουν χαρακτήρα πασίδηλου γεγονότος το οποίο το Δικαστήριο έχει υπηρεσιακό καθήκον να λαμβάνει υπ’ όψη του αυτεπαγγέλτως (ΚΠολΔ 336 § 1), όπως αναλυτικά αναφέρονται ανά εναγόμενη, χρήση και αριθμό ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ στους πίνακες του Κεφαλαίου 2.Β (ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΜΕΓΕΘΩΝ),  χειροτέρεψαν αντί να βελτιωθούν σε σχέση με τους αντίστοιχους δείκτες της χρήσης 2008   ενώ,   η προστασία των καταθετών και των επενδυτών τους δεν διασφαλίζεται σε καμία περίπτωση, λόγω των ελαχίστων ρευστών διαθεσίμων του Τ.Ε.Κ.Ε., που δεν ξεπερνούν τα 2 δις ευρώ, έναντι συνόλου καταθέσεων 162 δις ευρώ, καθώς και των προκλητικών εξαιρέσεων από την εγγύηση των καταθέσεων και των επενδύσεων που προβλέπονται από το άρθρο 11, ν. 3746/2009/ΦΕΚ 27 Α’/16.02.2009 (βλ. σχετικά Κεφάλαιο 3.Α,  ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Τ.Ε.Κ.Ε.))  ενώ, αντιθέτως, με την οργάνωση της ελεγχόμενης χρεοκοπίας των πέντε (5) πρώτων εδώ εναγομένων και με τους δημόσιους χρηματοδοτικούς πόρους που διατέθηκαν για τη ΔΗΘΕΝ ΔΙΑΣΩΣΗ αυτών, ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ ΗΤΑΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ  ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΡΕΥΣΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ, με αποτέλεσμα το ελληνικό τραπεζικό σύστημα να είναι, κατά τα ανωτέρω, τραπεζικό σύστημα κατά 100% ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ και όχι τραπεζικό σύστημα ανεπαρκών κλασματικών αποθεμάτων και, έτσι, θα είχε διασφαλιστεί η χρηματοοικονομική και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα της εθνικής οικονομίας της Ελλάδος και θα είχε ενισχυθεί η ικανότητα της  ελληνικής διοίκησης  να σχεδιάζει και να εφαρμόζει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας της οικονομίας και της κοινωνίας και για να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάκαμψη και δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και για να επιταχύνει την απορρόφηση των κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της ΕΕ στην Ελλάδα και να παράσχει κρίσιμους πόρους για τη χρηματοδότηση επενδύσεων,  στο πλαίσιο της δημοσιονομικής και νομισματικής εποπτείας της εθνικής οικονομίας της Ελλάδος από την ομάδα δράσης της Τρόικα. 

Όμως, στην υπ’ αριθ. 2013/2277 (INI)  Έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής της ΕΕ, σχετικά με τη διερευνητική έκθεση για τον ρόλο και τις εργασίες της Τρόικα όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και, εν προκειμένω,  της Ελλάδος,  με εισηγητές τους Othmar Karas και Liem Hoang Ngoc, ΡΗΤΑ ΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ η «γενικώς ανεπαρκής υποχρέωση λογοδοσίας» της Τρόικα και η «έλλειψη διαφάνειας» στις διαπραγματεύσεις της με τις χώρες που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής ενώ, ταυτόχρoνα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει την απουσία κατάλληλης νομικής βάσης για τη θέσπιση της Τρόικα και ότι, μεταξύ άλλων :

1.      ότι οι όροι των προγραμμάτων διάσωσης δεν σεβάστηκαν το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

2.      ότι Η ΤΡΟΪΚΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ κατά την άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων της ως προς τη  δημοσιονομική και τη νομισματική εποπτεία της εθνικής οικονομίας της Ελλάδος.

Ειδικότερα, από την ανωτέρω έκθεση υπ’ αριθ. 2013/2277 (INI)  της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής της ΕΕ, προκύπτει με σαφήνεια ΖΗΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑ, κατά τις διαπιστώσεις του προσχεδίου αυτής, που  έχει βασιστεί κατά κύριο λόγο σε  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑτα οποία είχαν σταλεί στα όργανα της Τρόικα και σε άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Eurogroup, καθώς επίσης στα υπουργεία οικονομικών και τις κεντρικές τράπεζες της Κύπρου, της Ελλάδος, της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας και, εν προκειμένω στο Υπουργείο Οικονομικών της Ελλάδος (ΥΠΟΙΚ) και στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).
Έτσι, κατά την ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της 2013/2277 (INI), το υπό κεφάλαιο «Α, Ερωτηματολόγιο προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ, το _ΔΝΤ, την Ευρωομάδα και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο»,  ήταν το εξής :

«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
1.       Ποιος αποφάσισε εξ ονόματος του θεσμικού οργάνου σας τη συμμετοχή στα προγράμματα χρηματοδοτικής συνδρομής της Ελλάδας, της Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας και της Κύπρου, αντίστοιχα; Πότε ελήφθησαν οι αποφάσεις αυτές, αντίστοιχα;
2.       Ποιος ήταν ο ρόλος σας και ποια η λειτουργία σας, αντίστοιχα, κατά τη διαπραγμάτευση και τη συγκρότηση του προγράμματος χρηματοδοτικής συνδρομής, καθώς και κατά τον καθορισμό των στόχων πολιτικής και των βασικών μέτρων, και της εφαρμογής τους, στην Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Κύπρο, αντιστοίχως; Με βάση ποια κριτήρια προσδιορίστηκαν οι μεταρρυθμιστικές προτεραιότητες;
3.       Περιγράψτε λεπτομερώς τις εκτιμήσεις και τη μεθοδολογία (ιδίως όσον αφορά τους δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές) που χρησιμοποιήθηκαν για την πρόβλεψη της βιωσιμότητας του χρέους κατά την έναρξη και κατά τη διάρκεια κάθε προγράμματος καθώς και κατά τον σχεδιασμό των δημοσιονομικών μέτρων. Ποιος τρόπος λειτουργίας ακολουθήθηκε για την έγκριση των σχεδίων προγραμμάτων;
4.       Συγκεντρώσατε από τα κράτη μέλη όλες τις σχετικές πληροφορίες, περιλαμβανομένων των στατιστικών στοιχείων, προκειμένου να προβείτε σε ορθή αξιολόγηση και σχεδιασμό των βέλτιστων σχεδίων συνδρομής;
5.       Πόσο περιθώριο δόθηκε στις εν λόγω χώρες προκειμένου να αποφασίσουν τον σχεδιασμό των απαραίτητων μέτρων (εξυγίανση ή διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις); Εξηγήστε για κάθε χώρα.
6.       Ζήτησε οποιοδήποτε από τα κράτη μέλη (EL, IE, PT, CY), ως προϋπόθεση για την έγκριση του ΜΣ, τη λήψη ειδικών μέτρων στο πλαίσιο του μνημονίου; Αν ναι, αναπτύξτε τα αιτήματα αυτά.
7.       Ζήτησε οποιοδήποτε από τα κράτη μέλη (EL, IE, PT, CY), ως προϋπόθεση για την έγκριση της χορήγησης χρηματοδοτικής συνδρομής, τη συμπερίληψη ειδικών μέτρων στα προγράμματα;  Αν ναι, ποιο από τα κράτη μέλη ήταν και ποια ήταν τα μέτρα για κάθε πρόγραμμα;
8.       Σε ποιο βαθμό συμμετείχε η Ευρωομάδα στον λεπτομερή σχεδιασμό των προγραμμάτων;
9.       Περιγράψτε λεπτομερώς τη διαδικασία που ακολουθήθηκε εντός της Ευρωομάδας όσον αφορά τη λήψη απόφασης για το περιεχόμενο και την έγκριση των προγραμμάτων σε κάθε περίπτωση. Παρείχε η Ευρωομάδα γραπτή εντολή στους διαπραγματευτές της Τρόικας από την ΕΕ, στην οποία προβλέπονταν, μεταξύ άλλων, στόχοι και προτεραιότητες;
10.  Πώς και πότε υπέβαλε η Τρόικα εκθέσεις στην Ευρωομάδα και στην Οικονομική και δημοσιονομική επιτροπή; Διαδραματίζει ο ΕΜΣ ρόλο στη διαπραγμάτευση και την κατάρτιση των προγραμμάτων χρηματοδοτικής συνδρομής; Αν ναι, σε ποιο βαθμό;

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
11.  Πιστεύετε ότι όλα τα μέτρα εξυγίανσης/οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις διατέθηκαν/κατανεμήθηκαν εξίσου μεταξύ των πολιτών, καθώς και μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα; Παρακαλείσθε να εξηγήσετε.
12.  Περιγράψτε την ποιότητα της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Τρόικας επιτόπου. Ποιο ρόλο διαδραμάτισαν η Επιτροπή, η ΕΚΤ και το ΔΝΤ στις εργασίες αυτές, αντίστοιχα; Πώς προτείνονται/λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα ή αποφάσεις από την Τρόικα;
13.  Ποια ήταν η αλληλεπίδραση μεταξύ της «ομάδας δράσης», η οποία συστάθηκε από την Επιτροπή το 2011 και της Τρόικας;
14.  Πώς λειτουργεί η συνεργασία με τις εθνικές αρχές; Σε ποιο βαθμό συμμετέχουν τα οικεία κράτη μέλη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων;
15.  Ποιος εκδίδει την οριστική απόφαση για τα συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τα οικεία κράτη μέλη;
16.  Πόσες φορές παραστάθηκαν εκπρόσωποι της Τρόικας σε ακροάσεις ενώπιον των εθνικών κοινοβουλίων; Πιστεύετε ότι τα μέτρα που εφαρμόζονται έχουν τύχει της ενδεδειγμένης δημοκρατικής λογοδοσίας και νομιμότητας;
17.  Ήταν ορθή και έγκαιρη η εκτέλεση των συμφωνηθέντων προγραμμάτων; Αν όχι, ποιοι ήταν οι λόγοι και ποιες ήταν οι επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα και την επίδραση των προγραμμάτων;
18.  Για πόσες περιπτώσεις παραβίασης της εθνικής νομοθεσίας που θέτουν υπό αμφισβήτηση τη νομιμότητα των αποφάσεων που απορρέουν από το Μνημόνιο είστε ενήμεροι σε κάθε χώρα; Προέβησαν η Επιτροπή και η ΕΚΤ σε εκτίμηση της συμμόρφωσης και της συνοχής των μέτρων που αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τα κράτη μέλη προς τις υποχρεώσεις της ΕΕ για τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων που αναφέρονται στις Συνθήκες;
19.  Είστε ικανοποιημένοι με τους στόχους και τα ουσιαστικά αποτελέσματα του προγράμματος σε κάθε χώρα;
20.  Επηρεάστηκαν τα αποτελέσματα από εξωτερικούς παράγοντες που προέκυψαν κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων;
21.  Ποιος ήταν ο αντίκτυπος της έναρξης ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 472/2013 στην εφαρμογή των προγραμμάτων; Παρακαλείσθε να δώσετε λεπτομέρειες σχετικά με το πώς και σε ποιο βαθμό έχουν εφαρμοστεί οι διατάξεις του κανονισμού.
22.  Τι θα μπορούσε, κατά τη γνώμη σας, να συμβεί στις χώρες που υπάγονται σε πρόγραμμα, εάν η ΕΕ και το ΔΝΤ δεν είχαν παράσχει χρηματοδοτική συνδρομή;
23.  [προς την ΕΚΤ] – Θεωρείτε ότι το πρόγραμμα επείγουσας βοήθειας υπό μορφή ρευστότητας εφαρμόστηκε ορθά σε κάθε χώρα; Αναπτύξτε την απάντησή σας.
24.  [προς την ΕΚΤ] – Υπήρξε καθολική υποστήριξη όλων των προγραμμάτων σε όλες τις χώρες από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ; Εξηγήστε κάθε τυχόν απόκλιση.
25.  Ποια μέτρα ελήφθησαν για την αποφυγή των συγκρούσεων συμφερόντων με την ΕΚΤ, υπό την ιδιότητα του πιστωτή, σε σχέση με το τραπεζικό σύστημα στα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες;
26.  [προς την ΕΚΤ] – Οι διαρροές στον Τύπο αναφέρουν ότι εστάλησαν επιστολές από την ΕΚΤ προς τις χώρες που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα, με τις οποίες απαιτούνταν μεταρρυθμίσεις και επιβάλλονταν όροι σε αντάλλαγμα για ενίσχυση υπό τη μορφή ρευστότητας και πράξεις ανοικτής αγοράς. Εστάλησαν τέτοιες επιστολές; Αν ναι σε ποιον, γιατί και ποιο ήταν το περιεχόμενό τους;
27.  [προς το ΔΝΤ] - Υπήρξε καθολική υποστήριξη όλων των προγραμμάτων σε όλες τις χώρες από τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής του ΔΝΤ; Εξηγήστε κάθε τυχόν απόκλιση.
28.  [προς την Επιτροπή] – Ήταν παρόντες αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες από την οικεία χώρα κατά τις επιτόπιες επισκέψεις; Αν ναι, με ποιο τρόπο εξασφαλίσατε την ανεξαρτησία τους; Στην απάντησή σας να λάβετε υπόψη το γεγονός ότι, στην περίπτωση του ΔΝΤ, κανένας δημόσιος υπάλληλος από την οικεία χώρα δεν συμμετείχε στις εργασίες που έλαβαν χώρα στη χώρα αυτή.
29.  Με βάση ποια κριτήρια επελέγησαν οι εταιρείες στις οποίες ανατέθηκε ο ελεγκτικός/συμβουλευτικός ρόλος για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στα κράτη μέλη που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα; Έλαβε χώρα διαδικασία δημόσιου διαγωνισμού; Αν όχι, γιατί;»

Έτσι, η επιλεχθείσα αυτή μεθοδολογία των ερωτηματολογίων, κατέδειξε  ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ  ως προς το ζήτημα της υποχρέωσης λογοδοσίας, αφού το ανωτέρω ερωτηματολόγιο δεν συμπληρώθηκε από κανένα εκ των τριών θεσμικών οργάνων της Τρόικα, ήτοι ΔΝΤ, ΕΕ και ΕΚΤ, ούτε από τους επιθερωτές-εκπροσώπους αυτών στην Ελλάδα, επειδή  :
·       τα μέλη του ΔΝΤ και, εν προκειμένω, ο Πωλ Τόμσεν,  αρνήθηκαν να συμπληρώσουν το ανωτέρω ερωτηματολόγιο, ισχυριζόμενα ότι κατ αρχήν δεν είναι υποχρεωμένοι να λογοδοτούν σε κοινοβούλια,
·       ο Χέρμαν Βαν Ρομπάι απάντησε ότι «ως Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δεν έχω καμία ανάμειξη», ενώ, αντιθέτως, το Συμβούλιο εκπροσωπεί τα κράτη μέλη στην ΕΕ,
·       ο πρόεδρος του Eurogroup, Γερούν Ντάιζελμπλουμ, απάντησε εν μέρει, λέγοντας ότι  «Αυτά τα θεσμικά όργανα της Τρόικα και οι ίδιες οι χώρες που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής μπορούν να απαντήσουν πολύ ευκολότερα σε πολλά από τα ειδικά ερωτήματά σας»   και
·       η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η  ΕΚΤ, με τη σειρά τους, μετακύλισαν την ευθύνη στο Eurogroup, με την ΕΚΤ να αναφέρει ότι «Όσον αφορά ειδικά μέτρα για συγκεκριμένες χώρες, θα ήταν καταλληλότερο να απαντήσει το Eurogroup».

Έτσι,  στις συστάσεις της ανωτέρω Έκθεσης υπ’ αριθ. 2013/2277 (INI),  περιλαμβάνεται η υποχρέωση πλέον των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Τρόικα, να λογοδοτούν τακτικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και η τροποποίηση των Μνημονίων Συνεννόησης (ΜΣ) με τα κράτη-μέλη που τα έχουν υπογράψει και, εν προκειμένω, του ΜΣ της Ελλάδος, ώστε να υπάρχει η κατάλληλη δημοκρατική λογοδοσία από πλευράς Τρόικα.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής της ΕΕ, συνέταξε και κατέθεσε ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ,  σχετικά με τον ρόλο και τις δραστηριότητες της Τρόικα όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής (2013/2277 (INI)), η οποία ψηφίστηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την 13/03/2014, όπου,  μεταξύ άλλων, ΡΗΤΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ τα εξής :
·       ότι η Τρόικα είναι το βασικό όργανο για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των επίσημων δανειστών και των κυβερνήσεων των δανειζομένων χωρών, καθώς και για την επανεξέταση της εφαρμογής των προγραμμάτων προσαρμογής,
·       ότι η Τρόικα, μαζί με το οικείο κράτος μέλος, είναι επίσης υπεύθυνοι για την προπαρασκευή των επίσημων αποφάσεων της Ευρωομάδα
·       ότι το Μνημόνιο Συνεννόησης (ΜΣ) είναι μια συμφωνία μεταξύ του οικείου κράτους μέλους και της Τρόικα, η οποία είναι αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων και με την οποία το κράτος μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωση να φέρει εις πέρας μια σειρά ενεργειών σε αντάλλαγμα χρηματοδοτική συνδρομή,
·       ότι η ομάδα δράσης για την Ελλάδα συστάθηκε για να ενισχύσει την ικανότητα της ελληνικής διοίκησης να σχεδιάζει και να εφαρμόζει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας της οικονομίας και της κοινωνίας, και για να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάκαμψη και δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και για να επιταχύνει την απορρόφηση των κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της ΕΕ στην Ελλάδα και να παράσχει κρίσιμους πόρους για τη χρηματοδότηση επενδύσεων,
·       ότι στο ψήφισμά του της 20ης  Νοεμβρίου 2012, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί να εφαρμοστούν στην Τρόικα υψηλά πρότυπα δημοκρατικής λογοδοσίας  σε επίπεδο Ένωσης και ότι, σύμφωνα με την εν λόγω υποχρέωση λογοδοσίας, η Τρόικα οφείλει να απευθύνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από την ανάληψη των καθηκόντων της και υπόκειται στην υποχρέωση τακτικής αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και σε δημοκρατικό έλεγχο εκ μέρους αυτού,
·       ότι, βραχυπρόθεσμα, πρώτιστος στόχος των προγραμμάτων ήταν να αποφευχθεί μια ανεξέλεγκτη χρεοκοπία και να τεθεί τέρμα στην κερδοσκοπία σχετικά με το δημόσιο χρέος,  ότι ο μεσοπρόθεσμος στόχος ήταν να διασφαλιστεί η επιστροφή των χρημάτων που είχαν χορηγηθεί μέσω δανείων, αποφεύγοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο μια οικονομική ζημία μεγάλης έκτασης την οποία θα επωμίζονταν οι φορολογούμενοι των χωρών που παρέχουν τη συνδρομή και εγγυώνται τα κεφάλαια,  ότι, προς τούτο, το πρόγραμμα πρέπει επίσης να επιτύχει βιώσιμη ανάπτυξη και αποτελεσματική μείωση του χρέους τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα και ότι τα προγράμματα δεν ήταν κατάλληλα για να διορθώσουν πλήρως τις μακροοικονομικές ανισορροπίες που είχαν συσσωρευτεί σε ορισμένες περιπτώσεις επί δεκαετίες,
·       ότι η αρχική συμφωνία μεταξύ των ελληνικών αρχών, αφενός, και της ΕΕ και του ΔΝΤ, αφετέρου, εγκρίθηκε στις 2 Μαΐου 2010 στα σχετικά μνημόνια συνεννόησης που περιέχουν τις προϋποθέσεις πολιτικής για τη χρηματοδοτική συνδρομή ΕΕ-ΔΝΤ και ότι, έπειτα από πέντε επανεξετάσεις και την ανεπαρκή επιτυχία του πρώτου προγράμματος, κρίθηκε απαραίτητη η έγκριση δεύτερου προγράμματος τον Μάρτιο του 2012, το οποίο έχει επανεξετασθεί έκτοτε τρεις φορές,
·       ότι εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη διαφάνειας στις διαπραγματεύσεις των μνημονίων συνεννόησης, ότι διαπιστώνει την ανάγκη να αξιολογηθεί κατά πόσον τα επίσημα έγγραφα κοινοποιούνταν με σαφήνεια και εγκαίρως στα εθνικά κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ότι  επισημαίνει περαιτέρω τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις των πρακτικών αυτών στα δικαιώματα των πολιτών και την πολιτική κατάσταση στο εσωτερικό των οικείων χωρών,
·       ότι οι συστάσεις που περιλαμβάνονται στα μνημόνια συνεννόησης σηματοδοτούν μια απόκλιση από τη λογική της στρατηγικής της Λισαβόνας και των στρατηγικών «Ευρώπη 2020»,
·       ότι αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα προγράμματα αυτά δεν δεσμεύονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις συνθήκες, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 168 παράγραφος 7 της ΣΛΕΕ,
·       ότι εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη προόδου στην Ελλάδα, παρά τις πρωτοφανείς μεταρρυθμίσεις που έχουν αναληφθεί,
·       ότι απαιτούνται κατάλληλα οικονομικά μοντέλα για τη δημιουργία αξιόπιστων και αποτελεσματικών προγραμμάτων προσαρμογής,
·      ότι το πρόγραμμα χρηματοδοτικής συνδρομής και δημοσιονομικής προσαρμογής στην Ελλάδα δεν έχει αποτρέψει μια ελεγχόμενη χρεοκοπία ούτε τη μετάδοση της κρίσης σε άλλα κράτη μέλη,
·       ότι εκφράζει τη λύπη του για τις ενίοτε υπερβολικά αισιόδοξες παραδοχές της Τρόικα, ιδίως σε ό,τι αφορά την οικονομική ανάπτυξη, αλλά και για την ανεπαρκή αναγνώριση της πολιτικής αντίστασης ορισμένων κρατών μελών απέναντι στην αλλαγή,
·       ότι εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι αυτό έχει επηρεάσει επίσης την ανάλυση από την Τρόικα της αλληλεπίδρασης μεταξύ δημοσιονομικής εξυγίανσης και οικονομικής ανάπτυξης και ότι, ως αποτέλεσμα, δεν μπόρεσαν να εκπληρωθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι,
·       ότι η αποστολή της Τρόικα θεωρείται ότι είναι ασαφής και μη διαφανής,
·       ότι ενδέχεται να υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων εντός της Επιτροπής μεταξύ του ρόλου της στην Τρόικα και της ευθύνης της ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, ιδίως σε τομείς όπως ο ανταγωνισμός και οι κρατικές ενισχύσεις,
·       ότι, επίσης, ενδέχεται να υπάρχει μια πιθανή σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του τρέχοντος ρόλου της ΕΚΤ στην Τρόικα ως «τεχνικού συμβούλου» και της θέσης της ως πιστωτή των τεσσάρων κρατών μελών, καθώς και της εντολής που έχει δυνάμει της Συνθήκης·
·       ότι ο ρόλος της ΕΚΤ δεν είναι επαρκώς καθορισμένος, εφόσον στη συνθήκη για τον ΕΜΣ αναφέρεται ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ενεργεί «σε συνεργασία με την ΕΚΤ», περιορίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον ρόλο της ΕΚΤ σε εκείνον του παρόχου εμπειρογνωμοσύνης και ότι  η εντολή της ΕΚΤ περιορίζεται από τη ΣΛΕΕ στην άσκηση νομισματικής πολιτικής και ότι η συμμετοχή της ΕΚΤ σε οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τη δημοσιονομική, φορολογική και διαρθρωτική πολιτική δεν στηρίζεται, ως εκ τούτου, σε σαφή νομική βάση,
·       ότι επισημαίνει τη γενικά ανεπαρκή δημοκρατική λογοδοσία της Τρόικα στις χώρες του προγράμματος, σε εθνικό επίπεδο,
·       ότι ζητεί η Τρόικα να λάβει υπόψη την τρέχουσα συζήτηση σχετικά με τους δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές και να εξετάσει την αναθεώρηση των ΜΣ, με βάση τα τελευταία εμπειρικά αποτελέσματα,
·       ότι πρέπει να βελτιωθεί η λογοδοσία της Επιτροπής, όταν αυτή ενεργεί υπό την ιδιότητα του μέλους της Τρόικα και ότι  οι εκπρόσωποι της Επιτροπής στην Τρόικα πρέπει να απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν την ανάληψη των καθηκόντων και να υπόκεινται στην υποχρέωση τακτικής αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο    και
·       ότι ζητεί επαναξιολόγηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της Ευρωομάδας σχετικά με την τροποποίηση των ΜΣ με τα κράτη μέλη που λαμβάνουν χρηματοδοτική συνδρομή ΕΕ-ΔΝΤ, ώστε να συμπεριληφθεί η υποχρέωση δέουσας δημοκρατικής λογοδοσίας τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Έν προκειμένω, οι ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ της Τρόικα  από το μήνα Μάιο 2010 μέχρι και σήμερα, ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΒΑΡΕΙΑ ΑΜΕΛΕΙΑ κατά την άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους  στο πλαίσιο της  δημοσιονομικής και της νομισματικής εποπτείας της εθνικής οικονομίας της Ελλάδος, ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΑΝ, ως όφειλαν, τη χρηματοοικονομική και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα αυτής και, έτσι, ΔΕΝ ΕΝΙΣΧΥΣΑΝ, ως όφειλαν,  την ικανότητα της ελληνικής διοίκησης να σχεδιάζει και να εφαρμόζει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας της οικονομίας και της κοινωνίας και για να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάκαμψη και δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και για να επιταχύνει την απορρόφηση των κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της ΕΕ στην Ελλάδα και να παράσχει κρίσιμους πόρους για τη χρηματοδότηση επενδύσεων, επειδή, με τις ανωτέρω αναλυτικά εκτεθείσες ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΟΥΣ, ΠΑΡΑΒΙΑΣΑΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ και, ειδικότερα, το ΧΑΡΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,  τη Σ.Λ.Ε.Ε.  και τις εξ’ αυτής υποχρεώσεις τους περί  ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ κατά την άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους ως εκπρόσωποι της Τρόικα στην Ελλάδα,  αφού αρνήθηκαν να συμπληρώσουν τα ειδικά για το σκοπό αυτό ερωτηματολόγια του προσχεδίου της Έκθεσης υπ’ αριθ. 2013/2277 (INI)  της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής της ΕΕ και, ειδικότερα, δεν απάντησαν στις συγκεκριμένες ερωτήσεις που αφορούν την προσωπική, υποκειμενική τους ευθύνη κατά την άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους, ήτοι :
·       Ποιος αποφάσισε εξ ονόματος του θεσμικού τους οργάνου ;
·       Ποιος ήταν ο ρόλος τους και ποια η λειτουργία τους ;
·       Ποιο τρόπο λειτουργίας ακολούθησαν για την έγκριση των σχεδίων των ελληνικών προγραμμάτων ;
·       Πόσο περιθώριο δόθηκε στην ελληνική Κυβέρνηση και στην 6η εδώ εναγόμενη Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ),  προκειμένου να αποφασίσουν τον σχεδιασμό των απαραίτητων μέτρων ;
·       Διέθεταν γραπτή εντολή, στην οποία προβλέπονταν, μεταξύ άλλων, στόχοι και προτεραιότητες ;
·       Πώς και πότε υπέβαλαν εκθέσεις στην Ευρωoμάδα και στην Οικονομική και δημοσιονομική επιτροπή ;
·       Τα μέτρα εξυγίανσης και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, διατέθηκαν και κατανεμήθηκαν εξίσου μεταξύ των Ελλήνων Πολιτών, καθώς και μεταξύ του ιδιωτικού, του δημόσιου και του χρηματοπιστωτικού τομέα ;
·       Σε ποιο βαθμό συμμετείχαν η ελληνική κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ;
·       Ποιος εξέδωσε τις οριστικές αποφάσεις για τα συγκεκριμένα μέτρα που ελήφθησαν και, ειδικότερα, για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας και της ρευστότητας των πέντε (5) πρώτων εδώ εναγομένων ;
·       Πόσες φορές παραστάθηκαν σε ακροάσεις ενώπιον των εθνικού κοινοβουλίου της Ελλάδος ;
·       Έχουν εφαρμοστεί οι διατάξεις του κανονισμού ΕΕ 427/2013 ;
·       Το πρόγραμμα επείγουσας βοήθειας υπό μορφή ρευστότητας εφαρμόστηκε ορθά στην Ελλάδα ;
·       Ποια μέτρα ελήφθησαν για την αποφυγή των συγκρούσεων συμφερόντων με την ΕΚΤ, υπό την ιδιότητα του πιστωτή, σε σχέση με το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και, εν προκειμένω,  με τις πέντε (5) πρώτες εδώ εναγόμενες και την 6η εναγόμενη Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) ;
·       Συμμετείχαν δημόσιοι υπάλληλοι από την Ελλάδα στις σχετικές εργασίες ;
·       Με βάση ποια κριτήρια επελέγησαν οι εταιρείες στις οποίες ανατέθηκε ο ελεγκτικός και συμβουλευτικός ρόλος για τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και, ειδικότερα, για τις πέντε (5) πρώτες εδώ εναγόμενες ;  Έλαβε χώρα διαδικασία δημόσιου διαγωνισμού ; Και αν όχι, γιατί ;

Έτσι,  παρασιώπησαν με πρόθεση τις ευθύνες τους σχετικά με τις εισηγήσεις, τις απαιτήσεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις που οι ίδιοι έθεταν, δυνάμει των Μνημονίων Συνεννόησης (ν. 3845/2010/ΦΕΚ 65 Α/06/05/2010/ Μνημόνιο Ι και ν. 4046/2012/ΦΕΚ 28 Α/14.02.2012/Μνημνόνιο ΙΙ), στην ελληνική κυβέρνηση και την 6η εδώ εναγόμενη Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), ως ανταλλάγματα για τη χρηματοδοτική ενίσχυση που χορηγήθηκε στην Ελλάδα, αφού εκ της θέσης τους έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζουν  τη διακοπή της χρηματοδότησης ή/και την αναβολή μέρους ή του συνόλου των δόσεων με τις οποίες αυτή καταβάλλεται στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να είναι αυτοί οι ίδιοι που διαμόρφωσαν και επέβαλαν την εθνική, δημοσιονομική και νομισματική πολιτική της Ελλάδος καθόλο το ανωτέρω διάστημα και, έτσι, με τις ανωτέρω ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΟΥΣ, επέτρεψαν στις έξι (6) πρώτες εδώ εναγόμενες να αναπτύξουν την ιδιωτική οικονομική τους πρωτοβουλία αντίθετα με τις διατάξεις του άρθρου 106, παρ.2 του Συντάγματος, προς βλάβη της εθνικής οικονομίας της Ελλάδος, ήτοι προς βλάβη του δημοσίου χρέους, του δημοσιονομικού ελλείμματος και, εν τέλει, προς βλάβη της περιουσίας των εδώ εναγόντων ως φορολογούμενοι, αφού ήταν οι ίδιοι που με τις ανωτέρω ΠΡΑΞΕΙΣ τους υπαγόρευσαν, εισηγήθηκαν, αποφάσισαν, εφάρμοσαν, βεβαίωσαν, επόπτευσαν, έλεγξαν και, εν τέλει, επέβαλαν :

1.      την δια των ν. 3864/2010/ΦΕΚ119/21.07.2010 και ν. 4079/ΦΕΚ 180/Α/20.09.2012 και της ΠΝΠ/19-04-2012/ΦΕΚ 94/19-04-2012, ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ των πέντε (5) πρώτων εδώ εναγομένων,  κατά το συνολικό ποσό των 40,542 δις ευρώ με δημόσιους χρηματοδοτικούς πόρους από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), προς βλάβη της εθνικής οικονομίας της Ελλάδος, ήτοι εις βάρος του γενικού συμφέροντος, του δημόσιου χρέους και του ελλείμματος, ήτοι εις βάρος των εδώ εναγόντων ως φορολογούμενοι και προς βλάβη της περιουσίας τους, (Βλ. σχετικά Κεφάλαιο 3.Γ,    Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΔΩ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ)  και

2.        τη δια των νόμων  3723/2008/ΦΕΚ250/09-11-2008, 3845/2010/ΦΕΚ65/06-05-2010, 3872/2010/ΦΕΚ148/03-09-2010, 3965/2011/ΦΕΚ113/18-11-2011, 4031/2011/ΦΕΚ256/09-12-2011,  4056/2012/ΦΕΚ52/12-03-2012 και της ΠΝΠ/ΦΕΚ203Α/14.09.2011,  ενίσχυση της ρευστότητας των πέντε (5) πρώτων εδώ εναγομένων με δημόσιους χρηματοδοτικούς πόρους, με  την προσφυγή τους στο Μηχανισμό Έκτακτης Παροχής Ρευστότητας της έκτης (6ης) εδώ εναγόμενης Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ),  ήτοι του λεγόμενου «Emergency Liquidity Assistance (ELA)» και τη συνολική παροχή ρευστότητας 90,00 δις ευρώ με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και, ακόμη, με  την δια του Πυλώνα ΙΙ προσφυγή τους στο Μηχανισμό Παροχής Ρευστότητας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.) και τη  συνολική παροχή ρευστότητας 85,00 δις ευρώ,  και, έτσι, οι πέντε (5) πρώτες εδώ εναγόμενες έλαβαν κρατικές ενισχύσεις εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, συνολικού ποσού 175 δις ευρώ, προς βλάβη της εθνικής οικονομίας της Ελλάδος, ήτοι εις βάρος του γενικού συμφέροντος, του δημόσιου χρέους και του ελλείμματος, ήτοι εις βάρος των εδώ εναγόντων ως φορολογούμενοι και προς βλάβη της περιουσίας τους (βλ. σχετικά Κεφάλαιο 3.Δ, Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΠΡΩΤΕΣ ΕΔΩ  ΕΝΑΓΟΜΕΝΕΣ),
που είχαν, κατά τα ανωτέρω, ως αποτέλεσμα :
·       τη διάθεση των πακέτων χρηματοδοτικής ενίσχυσης και των δανείων που χορηγήθηκαν από την ΕΕ ,την ΕΚΤ και το ΔΝΤ, δυνάμει των  ν. 3845/2010/ΦΕΚ 65 Α/06/05/2010/Μνημόνιο Ι και  4046/2012/ΦΕΚ 28 Α/14.02.2012/Μνημνόνιο ΙΙ,  ως ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΠΡΩΤΕΣ ΕΔΩ ΕΝΑΓΟΜΕΝΕΣ,  ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΤΩΝ 200 ΔΙΣ ΕΥΡΩ  και, έτσι,  ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΠ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013,

·       την εκ της αιτίας αυτής ΒΛΑΒΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ   και, έτσι,   ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, επιβάλλοντας σε αυτή ένα ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ποσού τουλάχιστον 200 δις ευρώ, που είναι   ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΟ του μεγέθους αυτής, με αποτέλεσμα  η εξυπηρέτησή του να καθίσταται ΑΔΥΝΑΤΗ, τόσο από τις πέντε (5) πρώτες εδώ εναγόμενες, όσο και από το Ελληνικό Δημόσιο, δια των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates