.

Τρίτη 24 Μαρτίου 2015

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΣτΕ Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ SIEMENS !!!

Γράφει ο 
Γιάννης Κυριακόπουλος

Ηταν μιά μέρα γεμάτη εσωτερική ένταση...

Η έδρα, μολονότι ο αριθμός πινακίου ήταν το 115, τελευταία υπόθεση μετά από 6-7 ώρες συνεχούς ακροαματικής διαδικασίας, υπήρξε άψογη και υποδειγματική, πρός αμφότερους και τους αιτούντες, και τους καθών και τους παρεμβαίνοντες...

Αυτό που μας προξένησε αλγεινή εντύπωση όμως, ήταν η σφοδρή και σθεναρή υποστήριξη εκ μέρους του Υπουργού Οικονομικών της επιχειρηματολογίας της παρεμβαίνουσας SIEMENS (η οποία φυσικά και πολύ καλά έκανε για την προάσπιση των συμφερόντων της) !!!

Πραγματικά, πικράθηκα πολύ.... και οργίστηκα....

Εναποθέτουμε τις ελπίδες μας στην αδέκαστη Ελληνική Δικαιοσύνη... ας ευχηθούμε, να χρησιμοποιήσει και τη ρομφαία της, επιτέλους όχι στις πλάτες των Ελλήνων Πολιτών...

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ SIEMENS

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ SIEMENS ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ FCPA

To Ελληνικό Δημόσιο προέβη σε εξωδικαστική επίλυση με τη SIEMENS, όπως αυτή επικυρώθηκε με το Ν.4072/2012 και την απόφαση του ΥπΟικ της 27/08/2012. Με την συμφωνία αυτή, η SIEMENS κατάφερε να απαλλαγεί από το μέρος της κατηγορίας που αφορούσε την Ελλάδα, από την ποινική της δίωξη στα πλαίσια της Αμερικανικής Νομοθεσίας.
Δεδομένου ότι η SIEMENS επρόκειτο τo 2001 να εισαχθεί στο Αμερικανικό Χρηματιστήριο (ΝYSE) και οι όροι ήταν ιδιαίτερα αυστηροί σε θέματα τήρησης των αρχών του ανταγωνισμού και της καταπολέμησης της διαφθοράς, αναγκάσθηκε (μόνον προσχηματικά όμως, όπως προκύπτει από την ανάγνωση των εγγράφων) σε μεταβολή της έως τότε πρακτικής.
Η Νομοθεσία αυτή είναι η “Foreign Corrupt Practices Act”. Σύμφωνα με αυτήν, τα πρόστιμα που δυνητικά μπορεί να επιβληθούν μπορεί να είναι εξοντωτικά, καθώς δεν συσχετίζονται με το ύψος της δωροδοκίας αλλά με τον συνολικό τζίρο της εταιρείας που επετεύχθη διά των πρακτικών διαφθοράς. Επίσης προβλέπεται η θεσμοθέτηση κινήτρων για τους «καταγγέλοντες» (“whistleblowers”) από την Αμερικανική Δικαιοσύνη σε ποσοσοστό τουλάχιστον 10% επί του επιβληθησόμενου προστίμου.
Προσκομίζουμε τα εξής έγγραφα, με τα οποία αποδεικνύεται η εμπλοκή της SIEMENS σε ένα τεράστιο δίκτυο διαφθοράς με παγκόσμια ανάπτυξη και διαπλοκή.
Α. Complaint (Το Κατηγορητήριο: υπόθεση 1:08-cv-02167, 12/12/2008, Plaintiff: (Ενάγων) US Securities and Exchange Commission, Defendant (Εναγόμενος): SIEMENS ACTIENGESELLSCHAFT.
B. Information (Πληροφοριακό Υλικό): Ενάγουσα Αρχή η Κυβέρνηση των ΗΠΑ.
Γ. Statement of Offense : Ενάγουσα Αρχή η Κυβέρνηση των ΗΠΑ, Aδίκημα : Η παραβίαση της Νομοθεσίας Foreign Corrupt PractiCes Act-Internal Controls and Books and Record Provisions, 15 USC && 78m(b)(2), 78(b)(5) and 78ff(a).
Αρμόδιο Δικαστήριο : The United States District Court for the District of Columbia
Α. Στην σελίδα 2 του Κατηγορητηρίου, το οποίο επικεντρώνεται ΜΟΝΟΝ στην περίοδο μεταξύ 12 Μαρτίου 2001 και 30 Σεπτεμβρίου 2007, αναγράφεται ότι η ΣΙΕΜΕΝΣ ενεπλάκη σε τουλάχιστον 4283 παράνομες πληρωμές που αντιστοιχούσαν σε 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια, για την εξαγορά Κυβερνητικών Αξιωματούχων για την ανάθεση επιχειρηματικών συμβολαίων ανά τον κόσμο.
Β. Στην Σελίδα 5 του πρώτου εγγράφου στις σημειώσεις 12&13, γίνεται μνεία της έως τότε ισχύουσας γερμανικής νομοθεσίας, η οποία όχι μόνον δεν απαγόρευε την δωροδοκία ξένων αξιωματούχων αλλά παρείχε και «φορολογικά κίνητρα» για «λαδώματα» σε ξένους αξιωματούχους. Μάλιστα, για να διευκολύνεται η εταιρεία κατά τον φορολογικό έλεγχο, αυτές οι «ανάρμοστες» πληρωμές απεκαλούντο «ωφέλιμες πληρωμές», ώστε να τυγχάνουν της εύκολης και ευνοϊκής μεταχειρίσεώς τους, ως «έξοδα προώθησης» και άρα δεκτικά φοροαπαλλαγής :

«12. During the pre- 1999 period, the first period, bribery at Siemens was largely unregulated. German law did not prohibit foreign bribery and allowed tax deductions for bribes paid in foreign countries. Siemens was not yet listed on the NYSE and therefore was not subject to U.S. regulation. Undeterred by foreign laws that prohibited bribery, Siemens put several payment mechanisms in place, including the use of cash and off-books accounts, to make payments as necessary to win business.

13. The term Niitzliche Aufwendungen ("NAY')or ''useful expenditures" was a commonly used tax law term and was commonly listed on Siemens' cost calculation sheets to denote payments to third parties, including illicit payments to foreign officials.»

Γ. Στις σελίδες 7-32 του εγγράφου (1) αναφέρονται συνολικά άνω των 40 περιπτώσεων όπου ομολόγησε η εταιρία (η Ομολογία της στην σελίδα 39 του 3ου εγγράφου) την διάπραξη σειράς εγκληματικών ενεργειών, ενδεικτικά ως ακολούθως:
1. Communications Group – Nigeria
2. Power Generation Group – Italy
3. Metro Transit Lines - Venezuela
4. Metro Trains and Signaling Devices – China
5. Power Plants – Israel
6. High – Voltage Transmission Lines – China
7. Mobile Telephone Services – Bangladesh
8. Four Telecommunications Projects – Nigeria
9. Identity Card Project – Argentina
10. Medical Devices – Vietnam
11. Medical Devices – China
12. Traffic Control System – Russia
13. Refinery Modernization Project – Mexico
14. Medical Devices – Russia
15. GSM Mobile Network Services – Vietnam
16. Oil for Food Program
17. Siemens - France
18. Siemens – Turkey
19. Osram Middle East
20. GTT

Δ. Ενώ στο έγγραφο (1) παρατηρείται ότι περιλαμβάνονται οι ανωτέρω περιπτώσεις διαφθοράς, για τις οποίες τελικώς επεβλήθησαν πρόστιμα και αποζημιώσεις που υπερέβησαν τα 800 εκατομμύρια δολάρια για πράξεις διαφθοράς που υπερέβησαν τα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια, η Ελλάδα δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτές, αν και στην σελίδα 9, παρ. 24 αναφέρονται τα εξής : «There were additional significant red flags of corruption including admissions of bribery or so called “bonus payments” to government official in March 2006 by a manager AT Siemens Greece of over 37 million…..etc”
Η Ελλάδα δεν συμπεριλαμβάνεται, αν και στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής υπεβλήθη το πόρισμα του Γ.Λ.Κ. το οποίο, με βάση την παγιωμένη πρακτική (που ήδη αναδεικνύεται και σε όλες τις προαναφερόμενες υποθέσεις, δηλαδή της «υπερδιόγκωσης» του τιμήματος κατά 10% που οποίο αποτελούσε και την «ωφέλιμη πληρωμή»), εκτιμούσε με σχετική άνεση το ποσόν της διαφθοράς ως υπερβαίνον τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, (περίπου 2,2 δισεκατ. Δολάρια), αφού οι σχετικές αναθέσεις στην SIEMENS έγιναν για ένα διάστημα που διήρκεσε τουλάχιστον από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 έως και την επίδικη περίοδο.
Και δεν συμπεριλαμβάνεται καθώς, όπως ρητά και χαρακτηριστικά αναφέρεται στην εισαγωγή (preample) της Εξωδικαστικής Συμφωνίας μεταξύ Ελλ. Δημοσίου και SIEMENS, η SIEMENS απαλλάσσεται από την υποχρέωση να υποστεί τις ανάλογες κυρώσεις που τελικώς υπέστη, όπως και στις προαναφερόμενες περιπτώσεις.
Λογικά, αυτή θα πρέπει να είναι μια από τις ελάχιστες, αν όχι η ΜΟΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ που επεφυλάχθη από την Χώρα που διεπράχθησαν οι δωροδοκίες τέτοια ευνοική διάθεση συμβιβασμού.
SSL Certificates