.

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ : ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΑΝ & ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ;;;

Γράφει ο Κυριάκος Τόμπρας
Πολλοί μιλούν για την προστασία και το κούρεμα των τραπεζικών καταθέσεων, αλλά ελάχιστοι γνωρίζουν τι είναι πραγματικά οι καταθέσεις και ποιες από αυτές προστατεύονται !!!

Στην Ελλάδα ο νομοθέτης, δηλαδή η Βουλή των Ελλήνων, με προφανή την παρέμβαση του τραπεζικού συστήματος, γιατί αλλιώς δεν εξηγείται το νομοθετικό κενό, είχε φροντίσει μέχρι το 2009 να μην έχει ούτε ακόμη ορίσει τι σημαίνει κατά το νόμο "τραπεζική κατάθεση", αφήνοντας έτσι την έννοια των τραπεζικών καταθέσεων έρμαιο αντικρουόμενων αποφάσεων του Αρείου Πάγου, με τις οποίες τελικά αποδόθηκε στην τραπεζική κατάθεση η έννοια της ανώμαλης παρακαταθήκης, που στην πράξη σημαίνει ότι  η κυριότητα του χρήματος των καταθετών περιέρχεται αυτομάτως στην τράπεζα, η οποία, ακόμη και αν σου κλέψει τις καταθέσεις (πχ Κοσκωτάς, κλπ) δεν διαπράττει το ποινικό αδίκημα της υπεξαίρεσης, αλλά ευθύνεται απέναντι σου μόνον αστικά !!!
Έχει, πληρώνει !!! 
Δεν έχει, σου κουνάει το μαντήλι !!!
Εσύ πάντως, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΙΣ ΤΟΝ ΚΛΕΦΤΗ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ!!!

Κάπως έτσι, το 2009, ιδρύθηκε το ΤΕΚΕ, που με λιγότερα από 2 Δις διαθέσιμα, εγγυάται σήμερα 165 Δις καταθέσεων.
Θα με ρωτήσετε εύλογα, πως μπορεί κάποιος να κάνει ένα τέτοιο θαύμα ;;;
Να εγγυάται με 2 μόλις Δις, 165 ολόκληρα Δις ;;;

Η απάντηση είναι απλή και την δίνει ο ίδιος ο νόμος 3746/2009 (ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009) για την ίδρυση του ΤΕΚΕ !!!
Οι εξαιρέσεις του νόμου της δήθεν προστασίας των καταθέσεων, μπορεί τελικά να σουμάρουν ακόμη και περισσότερα από 163 Δις !!!
Διαβάζουμε από την Ομαδική Αγωγή του Κινήματος ΥΠΕΡΒΑΣΗ κατά των Τραπεζών, το Κεφ. Κεφάλαιο 3ο : Η Εγγύηση της Απόδοσης Καταθέσεων και Επενδύσεων,  η Ενίσχυση της της Κεφαλαιακής Επάρκειας και η Ενίσχυση της Ρευστότητας των πέντε (5) πρώτων εδώ εναγομένων.
3.Α.     ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Τ.Ε.Κ.Ε.)
Κλικ ΕΔΩ :

Το ανώτατο όριο κάλυψης που προβλέπεται για κάθε καταθέτη, του οποίου οι καταθέσεις δεν ανήκουν στην κατηγορία των εξαιρουμένων καταθέσεων, και αφού ληφθεί υπόψη το σύνολο των καταθέσεών του σε ένα πιστωτικό ίδρυμα και συμψηφιστούν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του προς αυτό, είναι 100.000 ευρώ (άρθρο 9 παρ. 2(α), ν. 3746/2009, – ΦΕΚ 27 Α΄ 16/02/2009).

Άρα, 1ο συμπέρασμα, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕΧΡΙ 100.000 ΕΥΡΩ και όχι η κάθε κατάθεση !!!

Και 2ο και βασικότερο συμπέρασμα, ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΨΗΦΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΑ !!!
Δηλαδή αν έχεις καταθέσεις 50.000 ευρώ και χρωστάς σε ΕΝΗΜΕΡΟ δάνειο 60.000 ευρώ, ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΔΕΚΑΡΑ ΤΣΑΚΙΣΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ, παρότι το σύνολο των καταθέσεών σου είναι μικρότερο των 100.000 ευρώ !!! 

Το ποσό αυτό καταβάλλεται ως αποζημίωση σε κάθε καταθέτη, ανεξάρτητα από τον αριθμό των λογαριασμών, το νόμισμα ή τη χώρα λειτουργίας του υποκαταστήματος του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο τηρείται η κατάθεση. Όσον αφορά κοινούς λογαριασμούς που έχουν ανοιχθεί στο όνομα δύο ή περισσότερων προσώπων, το τμήμα που αναλογεί σε κάθε καταθέτη θεωρείται χωριστή κατάθεση και καλύπτεται μέχρι το όριο των 100.000 ευρώ.
Οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους δικαιούχους δεν υπόκεινται σε κανενός είδους φόρο, τέλος ή εισφορά.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 3746/2009 (ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009) ως κα­ταθέσεις ορίζονται τα πιστωτικά υπόλοιπα των κατατε­θειμένων σε λογαριασμούς κεφαλαίων ή τα πιστωτικά υπόλοιπα προσωρινού χαρακτήρα που προκύπτουν κατά τις συνήθεις τραπεζικές συναλλαγές και τα οποία το πι­στωτικό ίδρυμα οφείλει να επιστρέψει βάσει των εφαρ­μοζόμενων νόμιμων και συμβατικών όρων, καθώς και οι υποχρεώσεις για τις οποίες το πιστωτικό ίδρυμα έχει εκ­δώσει παραστατικούς τίτλους.

Στην έννοια των καταθέ­σεων δεν εμπίπτουν οι συμφωνίες πώλησης με σύμφωνο επαναγοράς (repos).

Άρα, 3ο συμπέρασμα, αν η τράπεζα σου έκανε τις καταθέσεις repos με το κόλπο του μεγαλύτερου επιτοκίου, δεν λέγεσαι πλέον ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ αλλά ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ και τα χρήματά σου δεν προστατεύονται ως καταθέσεις αλλά καλύπτονται μόνο με την προστασία και τους όρους των επενδύσεων, κατ΄ανώτατο όριο μέχρι 30.000 ευρώ !!!
Να λοιπόν πως ξεκινάει να γίνεται το θαύμα, αφού τα 100.000 ευρώ της εγγύησης γίνονται αυτόματα 30.000, με το θαύμα των repos !!!
Πόσοι από εσάς γνωρίζεται αν οι προθεσμιακές καταθέσεις σας έχουν γίνει repos ;;;

Κατά τα ανωτέρω, το σύνολο των τραπεζικών καταθέσεων κάθε δικαιούχου καταθέτη, εφόσον δεν ανήκουν στις κατωτέρω κατηγορίες εξαιρούμενων καταθέσεων, καλύπτεται από το ΤΕΚΕ μέχρι του ύψους των 100.000 ευρώ.

Από εδώ και μετά το θαύμα ολοκληρώνεται !!!
Διαβάστε λοιπόν ποιες καταθέσεις - εκτός των repos - εξαιρούνται από την προστασία των καταθέσεων, δηλαδή για ποιες καταθέσεις δεν πρόκειται να πάρετε ΔΕΚΑΡΑ ΤΣΑΚΙΣΤΗ !!!

Από την κάλυψη του συστήματος και σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3746/2009 εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες καταθέσεων :

 • Οι καταθέσεις άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3601/2007, που τηρούνται στο όνομα τους και για ίδιο λογαριασμό.
 • Οι τίτλοι που αποτελούν στοιχεία των «Ιδίων Κεφα­λαίων» των πιστωτικών ιδρυμάτων, κατά την έννοια της ΠΔ/ΤΕ 2587/2007.
 • Οι καταθέσεις που προέρχονται από συναλλαγές πελατών, για τις οποίες εξεδόθη τελεσίδικη καταδικα­στική δικαστική απόφαση για ποινικό αδίκημα σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότη­ση της τρομοκρατίας, κατά τις εκάστοτε διατάξεις της νομοθεσίας ή την αντίστοιχη νομοθεσία άλλων κρατών.
 • Οι καταθέσεις για ίδιο λογαριασμό των Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, κατά την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση 1 του ν. 3606/2007.
 • Οι καταθέσεις των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, κα­τά την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση 11 του ν. 3601/2007.
 • Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών εταιρειών, κατά την έννοια του ν.δ. 400/1970, όπως εκάστοτε ισχύει.
 • Οι καταθέσεις των οργανισμών συλλογικών επενδύ­σεων σε κινητές αξίες κατά την έννοια του ν. 3283/2004, όπως εκάστοτε ισχύει, συμπεριλαμβανομένων των εται­ρειών διαχείρισης τους.
 • Οι καταθέσεις των νομικών προσώπων που είναι συνδεδεμένα, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγρα­φος 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, με το συμμετέχον στο ΤΕΚΕ πιστωτικό ίδρυμα που περιέρχε­ται σε αδυναμία.
 • Οι καταθέσεις της Κεντρικής Διοίκησης (ως τέτοιες νοούνται οι καταθέσεις των Υπουργείων και των αποκε­ντρωμένων Υπηρεσιών των Υπουργείων) και των υπερε­θνικών οργανισμών, των ομοσπονδιακών, ομόσπονδων, επαρχιακών και τοπικών διοικητικών αρχών, καθώς και των ΟΤΑ.
 • Οι καταθέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβου­λίου (περιλαμβανομένων των κατά νόμο δύο τουλάχι­στον υπεύθυνων για τον προσανατολισμό δράσης του προσώπων) του συμμετέχοντος στο ΤΕΚΕ πιστωτικού ιδρύματος που περιέρχεται σε αδυναμία και των ανώτα­των διευθυντικών στελεχών του.
 • Οι καταθέσεις των μετόχων του συμμετέχοντος στο ΤΕΚΕ πιστωτικού ιδρύματος που περιέρχεται σε αδυναμία, των οποίων η συμμετοχή άμεσα ή έμμεσα στο κεφάλαιο του ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με πέντε τοις εκατό (5%) του μετοχικού του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου, καθώς και των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διενέργεια του προβλεπόμενου στη νομοθεσία ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος.
 • Οι καταθέσεις των προσώπων που κατέχουν σε εταιρείες συνδεδεμένες, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, με το συμμετέχον στο ΤΕΚΕ πιστωτικό ίδρυμα που περιέρχεται σε αδυναμία, θέσεις ή ιδιότητες αντί­στοιχες με τις απαριθμούμενες στις περιπτώσεις 10 και 11.
 • Οι καταθέσεις των συγγενών μέχρι δευτέρου βαθ­μού και των συζύγων των προσώπων που απαριθμούνται στις περιπτώσεις 10, 11 και 12, καθώς και των τρίτων που τυχόν ενεργούν για λογαριασμό των προσώπων αυτών.
 • Ομολογίες και ομόλογα εκδοθέντα από το εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα και υποχρεώσεις από αποδοχές συ­ναλλαγματικών και από υποσχετικές επιστολές ή γραμ­μάτια έκδοσης του.
 • Τα διαπραγματεύσιμα πιστοποιητικά καταθέσεων.
Καλυ­πτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες ορίζονται για τους σκοπούς του παρόντος νόμου οι επενδυτικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ 195 Α' 17/8/2007) παράγραφοι 1 (α) - (δ), (στ), (ζ) και της παρεπόμενης υπηρεσίας της παραγρά­φου 2 (α) του ίδιου άρθρου. 
Εξαιρούνται από την κάλυψη του ΤΕΚΕ οι απαι­τήσεις από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες που αντιστοιχούν στις περιπτώσεις 1 και 3 έως 13 των εξαιρουμένων καταθέσεων οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως.

Οι περιπτώσεις του άρθρου 11 παρ. 14 και 15 με το ν. 3746/2009 συνεχίζουν να εξαιρούνται από το σκέλος αποζημίωσης καταθετών αλλά θα αποζημιώνονται στο εξής από το επενδυτικό σκέλος του φορέα καθώς σύμφωνα με την νέα Οδηγία 2004/39ΕΚ
MiFID που αφορά τους κανόνες παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, αποτελούν αντικείμενο επενδυτικών υπηρεσιών. 

Τα
repos εξαιρούνται από την έννοια των καταθέσεων οι απορρέουσες εκ των οποίων απαιτήσεις καλύπτονται από το σύστημα αποζημίωσης επενδυτών του ΤΕΚΕ.

Και αφού το θαύμα ολοκληρώθηκε, αν είστε από τους ελάχιστους τυχερούς που θα πάρουν λίγα ψιλά από τα 2 Δις του ΤΕΚΕ, διαβάστε στη συνέχεια ποια είναι η διαδικασία για να τα πάρετε !!!

Το ΤΕΚΕ αποζημιώνει τους καταθέτες εφόσον μια κατάθεση καταστεί μη διαθέσιμη.
Μια κατάθεση καθίστα­ται μη διαθέσιμη όταν οφείλεται, είναι ληξιπρόθεσμη και δεν έχει καταβληθεί από συμμετέχον στο Σκέλος Κάλυ­ψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ πιστωτικό ίδρυμα.

Το ΤΕΚΕ ενεργοποιεί τη διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων εφόσον :

a)    Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει κοινοποιήσει στο ΤΕΚΕ απόφαση της, την οποία εκδίδει εφόσον διαπιστώσει ότι το συμμετέχον πιστωτικό ίδρυμα αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι των καταθετών ή επενδυτών-πελατών του, κατά περίπτωση, για λόγους που συνδέονται άμεσα με την οικονομική του κατάσταση και η αδυναμία αυτή προβλέπεται ότι δεν είναι αναστρέψιμη στο προσεχές μέλλον ή

b)    Δικαστική αρχή, βασιζόμενη σε λόγους που έχουν άμεση σχέση με την οικονομική κατάσταση του συμμετέχοντος πιστωτικού ιδρύματος έχει εκδώσει απόφαση για την αναστολή της δυνατότητας, κατα περίπτωση, των καταθετών ή των επενδυτών πελατών να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις τους κατά του εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος.

Όταν το ΤΕΚΕ ενημερωθεί για την απόφαση είτε της Τράπεζας της Ελλάδος είτε των αρμόδιων δικαστικών αρχών, προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες :
·            Καταρτίζει κατάλογο καταθετών, οι οποίοι δικαιούνται αποζημίωση με βάση τα στοιχεία που του υποβάλλονται από το πιστωτικό ίδρυμα. Ενημερώνει τους καταθέτες, μέσω του ημερήσιου τύπου σχετικά με το δικαίωμά τους για αποζημίωση.
·            Καταβάλλει τις σχετικές αποζημιώσεις που αφορούν μη διαθέσιμες καταθέσεις, χωρίς καταβολή τόκου για το διάστημα μέχρι την καταβολή της αποζημίωσης.
·            Σε περίπτωση καταβολής αποζημίωσης σε καταθέ­τες, χρησιμοποιε­ίται αρχικά, μέχρι την εξάντληση της, η ατομική μερίδα του συμμετέχοντος πιστωτικού ιδρύματος στο Πρόσθε­το Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων. Στην συνέχεια θα διατίθενται ποσά  ίσα με ποσοστό τουλάχιστον 5% του Ενεργητικού του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ, όπως αυτό προέκυψε την ημέρα του τελευταίου εγκριθέντος ισολο­γισμού του. Στο τέλος, για το υπόλοιπο ποσό θα γίνεται χρήση των κεφαλαίων του Πρόσθετου Κεφαλαίου Κάλυψης Καταθέσεων.
·            Αποζημιώνει τους καταθέτες εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την ημέρα κατά την οποία οι καταθέσεις κατέστησαν μη διαθέσιμες και τους επενδυτές-πελάτες το αργότερο μετά από τρεις μήνες από την αποστολή από το ΤΕΚΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος του πρακτικού των δικαιούχων αποζημίωσης. Προκειμένου για την καταβολή αποζημιώσεων σε καταθέτες, η παράταση της προθεσμίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα εργάσιμες ημέρες, ενώ για την καταβολή αποζημιώσεων σε επενδυτές πελάτες τους τρεις μήνες. 


ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ :
ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΕΙΝΑΙ ΛΕΦΤΑ, ΟΣΟ ΤΑΧΕΙΣ ΕΣΥ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ 100% ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟ ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙΣ ΕΣΥ Ο ΙΔΙΟΣ.
ΜΟΛΙΣ ΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΑΥΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΛΕΦΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑ ΣΟΥ, ΑΦΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ, ΕΝΩ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΣΑ ΔΙΑΒΑΣΕΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ !!! 

ΔΕΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ 
ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΕΙΣ ΣΤΑ ΙΣΑ ΣΟΥ :

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates