.

Τρίτη 17 Ιουνίου 2014

ΕΦΤΑΣΕ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ. Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ !!!
Η ΜΑΖΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΦΕΡΝΕΙ ΠΑΝΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ !!!

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/06/2014 
ΚΑΤΑΘΕΣΑΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙΔΩΣΑΜΕ 
ΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ, ΑΛΦΑ, EUROBANK, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΑΙ ΞΑΦΝΙΚΑ, ΩΣ ΔΙΑ ΜΑΓΕΙΑΣ, 
ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 16/06/2014, 
Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΔ/ΤΕ 42/2014 
ΣΤΕΛΝΕΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΦΕΚ 
ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ !!!
Μερική διαγραφή χρεών (“Partial Debt Forgiveness/Write Down”): Αυτή η επιλογή προβλέπει την οριστική διαγραφή μέρους της συνολικής απαίτησης του ΠΙ, ώστε να διαμορφωθεί σε ύψος, που εκτιμάται ότι είναι δυνατό να εξυπηρετηθεί ομαλά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ 
ΤΗΝ ΠΔ/ΤΕ 42/ΦΕΚ Β' 1582/16-06-2014

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

β) τις διατάξεις του ν. 4261/2014 "Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 107), όπως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 4,6566688089 και 103 αυτού,

γ) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, ΕΕ L 176 (27.6.2013) 1,

δ) τις διατάξεις του ν. 4224/2013 "Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 288), και ιδίως το άρθρο 1 παρ. 2 αυτού,

ε) την ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006 «Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων» (ΦΕΚ Α' 59), όπως ισχύει,

στ) τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (European Banking Authority) ΕΒΑ-ΟΡ-2013-02 "Opinion of the European Banking Authority on Good Practices for Responsible Mortgage Lending",

ζ) το τελικό σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (European Banking Authority) EBA/ITS/2013/03 της 20/2/2014 "ΕΒΑ FINAL draft Implementing Technical Standards On Supervisory reporting on forbearance and non-performing exposures under article 99(4) of Regulation (EU) No 575/2013",

η) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφάσισε τα ακόλουθα:

Ι. Γενικά

1. Καθορίζεται ειδικό πλαίσιο υποχρεώσεων για τη διαχείριση από τα πιστωτικά ιδρύματα των σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους, παράλληλα με τις ισχύουσες υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από το Νόμο 4261/2014, τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτών αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος. Το πλαίσιο αυτό προβλέπει τις εξής βασικές υποχρεώσεις:

(α) Την καθιέρωση ανεξάρτητης, οργανωτικά, λειτουργίας διαχείρισης των σε καθυστέρηση και μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων,

(β) Τη θέσπιση χωριστής καταγεγραμμένης στρατηγικής διαχείρισης των ως άνω ανοιγμάτων, η υλοποίηση της οποίας θα υποστηρίζεται από τα κατάλληλα μηχανογραφικά συστήματα και διαδικασίες,

(γ) Την καθιέρωση περιοδικής υποβολής αναφορών προς τη Διοίκηση του πιστωτικού ιδρύματος και την Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι πιο πάνω απαιτήσεις εξειδικεύονται στα πιο κάτω κεφάλαια της παρούσας Πράξης:

II. Πεδίο εφαρμογής

2. Οι διατάξεις της παρούσας Πράξης εφαρμόζονται:

(α) από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα (ΠΙ) που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), σε ατομική και σε ενοποιημένη βάση, καθώς και

(β) από τα υποκαταστήματα στην Ελλάδα των πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα σε χώρα εκτός του Ε.Ο.Χ.

3. Οι διατάξεις της παρούσας τελούν υπό την επιφύλαξη του Πτωχευτικού Κώδικα (Νόμος 3588/2007, ΦΕΚ Α' 153) και του Νόμου 3869/2010 (Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ Α' 130).

III. Στρατηγική και διαδικασίες διαχείρισης

4. Κάθε ΠΙ αναπτύσσει και υλοποιεί μέσω των κατάλληλων διαδικασιών, στρατηγική διαχείρισης των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (εφεξής: ΣΔΚ), η οποία ανταποκρίνεται, τουλάχιστον, στις εξής απαιτήσεις:

(α) Είναι συγκεκριμένη και σαφώς καταγεγραμμένη, διακρίνοντας στις ακόλουθες, τουλάχιστον, περιπτώσεις διαχείρισης:
- Ανοιγμάτων σε στάδιο προ - καθυστέρησης,
- Ανοιγμάτων σε αρχικό στάδιο καθυστέρησης: 1 έως 89 ημέρες καθυστέρησης,
- Ανοιγμάτων μη εξυπηρετούμενων, 
- Ανοιγμάτων σε οριστική καθυστέρηση στην οποία θα κατηγοριοποιούνται τουλάχιστον τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια προς μη συνεργάσιμους ή μη βιώσιμους δανειολήπτες,

(β) Υιοθετεί τις βέλτιστες πρακτικές καθώς και τις οδηγίες των εποπτικών αρχών,

(γ) Περιγράφει τις κατάλληλες δομές διακυβέρνησης της ΣΔΚ, καθώς και συστημάτων εσωτερικού ελέγχου για την εφαρμογή της,

(δ) Προβλέπει την ιεράρχηση της διαχείρισης των ανοιγμάτων, με βάση τον κίνδυνο και την ανάλογη κατανομή των διαθέσιμων πόρων,

(ε) Περιλαμβάνει ικανοποιητικό αριθμό εναλλακτικών τύπων/πλαισίων ρύθμισης και οριστικής διευθέτησης με σκοπό την, κατά περίπτωση ("case-by-case"), αξιολόγηση κάθε δανειολήπτη, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4224/2013,

(στ) Περιλαμβάνει συγκεκριμένο πλαίσιο πολιτικής του ΠΙ σχετικά με τον τρόπο σχεδιασμού και έγκρισης της μεθοδολογίας αξιολόγησης της βιωσιμότητας του δανειολήπτη, και κάθε προσφερόμενου τύπου ρύθμισης ανά κατηγορία δανείου και δανειολήπτη,

(ζ) Προβλέπει ποσοτικοποιημένους στόχους για τη συστηματική μέτρηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της διαχείρισης των σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, ανά κατηγορία ανοίγματος και ανά στάδιο καθυστέρησης, καθώς και μεθοδολογία παρακολούθησης του βαθμού επίτευξης των στόχων αυτών, με σκοπό την έγκαιρη λήψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων,

(η) Προβλέπει τη διεξαγωγή αναλύσεων ευαισθησίας και σεναρίων για τις πιθανές εξελίξεις στα επί μέρους χαρτοφυλάκια (περιλαμβανομένων των υποχαρτοφυλακίων και των τμημάτων τους),

(θ) Προβλέπει τη διεξαγωγή πιλοτικών προγραμμάτων ("pilots") διαχείρισης σε κατάλληλα στοχευμένα υποσύνολα κάθε κατηγορίας δανειοληπτών, ενσωματώνοντας αποτελεσματικές διαδικασίες μέτρησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων επί του πληθυσμού του πιλοτικού προγράμματος,

(ι) Υποστηρίζεται από αποτελεσματικά συστήματα πληροφόρησης, που διασφαλίζουν, τουλάχιστον:

(αα) την παραγωγή όλων των απαιτούμενων εσωτερικών αναφορών με το ανάλογο επίπεδο πληροφόρησης,

(ββ) την παραγωγή όλων των απαιτούμενων τακτικών και έκτακτων εποπτικών αναφορών,

(γγ) την ικανότητα διενέργειας της απαιτούμενης ανάλυσης στο δανειακό χαρτοφυλάκιο, ώστε να καθίσταται εφικτή η κατηγοριοποίηση και η αξιολόγηση αποδόσεων και αποτελεσμάτων,

(δδ) την ενσωμάτωση συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, το οποίο επιτρέπει τον εντοπισμό πιθανών προβληματικών ανοιγμάτων/χορηγήσεων στη βάση προκαθορισμένων δεικτών,

(εε) τη συστηματική καταγραφή και ευχερή ανάκτηση όλων των στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την αρχική αξιολόγηση των δανειοληπτών και τις μεταγενέστερες τακτικές αξιολογήσεις για δανειολήπτες που έχουν ήδη ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης,

(ζζ) την τυποποίηση του τρόπου παρουσίασης των σχετικών πληροφοριών

(ια) Προβλέπει την καθιέρωση μηχανισμών και ολοκληρωμένων συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης ("early warning systems"),

(ιβ) Διασφαλίζει τη χρήση αξιόπιστου συστήματος συλλογής, επεξεργασίας, επικύρωσης, επικαιροποίησης, διατήρησης και ανάκτησης των απαιτούμενων δεδομένων, με σαφείς προδιαγραφές και κριτήρια προσβασιμότητας εν σχέσει με όλη την πληροφόρηση που αφορά τα ανοίγματα που υπάγονται στην παρούσα (οικονομικά στοιχεία, δικαιολογητικά, νομικά και άλλα έγγραφα, περιλαμβανομένης και της διατήρησης των δεδομένων επικοινωνίας με τους δανειολήπτες), τηρουμένης της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδίως του Νόμου 2472/1997 (ΦΕΚ Α' 50),

(ιγ) Προβλέπει πολιτική εκπαίδευσης και καθοδήγησης των εμπλεκόμενων για τον χειρισμό ιδίως των μη συνεργάσιμων ή μη βιώσιμων δανειοληπτών με ακριβή περιγραφή της ακολουθητέας σε κάθε στάδιο διαδικασίας,

(ιδ) Υπόκειται σε τακτική επαναξιολόγηση προκειμένου να επικαιροποιείται καταλλήλως, λαμβάνοντας υπόψη της μακροοικονομικές συνθήκες και τις τάσεις στη ροή των καθυστερήσεων και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Η αξιολόγηση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη πιθανές μεταβολές εσωτερικών παραγόντων (π.χ. αλλαγές στρατηγικής, διαρθρωτικές αλλαγές, εξέλιξη του χαρτοφυλακίου, πιθανές εξαγορές, συγχωνεύσεις ή πωλήσεις τμημάτων του χαρτοφυλακίου), και εξωτερικών παραγόντων (π.χ. συνθήκες της ευρύτερης αγοράς, μακροοικονομικό περιβάλλον, εξέλιξη του μεγέθους των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων σε επίπεδο συστήματος),

(ιε) Γνωστοποιείται με σαφήνεια στους υπαλλήλους, τα στελέχη και τα όργανα του ΠΙ που εμπλέκονται στη ΣΔΚ και την υλοποίησή της.

IV. Όργανα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη διαχείριση των σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων

5. Τα ΠΙ οφείλουν να συστήσουν χωριστή λειτουργία για τη διαχείριση των σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, καθώς και ανεξάρτητο, κατάλληλα στελεχωμένο, όργανο για την κεντροποιημένη παρακολούθηση της λειτουργία αυτής και την εν γένει αποτελεσματική υλοποίηση της ΣΔΚ.

6. Τα ΠΙ οφείλουν να καθορίζουν με σαφήνεια το οργανόγραμμα ("blueprint"), τον αριθμό και τα προσόντα των υπαλλήλων που είναι επιφορτισμένοι με την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ΣΔΚ. Ειδικότερα, το διοικητικό όργανο για την παρακολούθηση των καθυστερήσεων (εφεξής: ΔΟΚ) θα είναι επιφορτισμένο με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) την κεντροποιημένη επεξεργασία όλων των εσωτερικών αναφορών της λειτουργίας διαχείρισης των καθυστερήσεων, με βάση την παρούσα Πράξη,

(β) τη διαμόρφωση των διαθέσιμων τύπων ρύθμισης και οριστικής διευθέτησης ανά υποχαρτοφυλάκιο δανείων και την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητάς τους μέσω κατάλληλων δεικτών απόδοσης,

(γ) τη διαμόρφωση και τεκμηρίωση των κριτηρίων με βάση τα οποία θα εξετάζεται η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα ("sustainability") εκάστου τύπου ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης (ανάπτυξη και χρήση ειδικών δενδροδιαγραμμάτων - "decision trees"),

(δ) τον καθορισμό των παραμέτρων και το εύρος αρμοδιοτήτων των οργάνων και προσώπων που εμπλέκονται στην αξιολόγηση της βιωσιμότητας και καταλληλότητας του προτεινόμενου τύπου ρύθμισης και στην μετέπειτα παρακολούθηση της εφαρμογής του,

(ε) το σχεδιασμό, παρακολούθηση και αξιολόγηση (δυνητικώς σε συνεργασία με τις επιχειρησιακές μονάδες) των πιλοτικών προγραμμάτων ρυθμίσεων.

7. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αντικειμενική και αμερόληπτη προσέγγιση στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και στις ρυθμίσεις δανείων των δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, τα ΠΙ διασφαλίζουν ότι η λειτουργία διαχείρισης καθυστερήσεων και το ΔΟΚ διαθέτουν τον κατάλληλο βαθμό ανεξαρτησίας σε σχέση με τις υπόλοιπες λειτουργικές δομές τους και ιδίως σε σχέση με τις λειτουργίες χορήγησης πιστώσεων και διαχείρισης του ομαλά εξυπηρετούμενου τμήματος του χαρτοφυλακίου. Η εν λόγω λειτουργία είναι σαφώς ορισμένη, διακριτή και υπόκειται στον έλεγχο και παρακολούθηση των οργάνων εσωτερικού ελέγχου του ΠΙ.

Οι εισηγήσεις και οι Εκθέσεις του ΔΟΚ που αφορούν την αποτελεσματικότητα της ΣΔΚ, των διαθέσιμων τύπων ρύθμισης και οριστικής διευθέτησης, τα αποτελέσματα των πιλοτικών προγραμμάτων, τα κριτήρια με τα οποία θα αξιολογείται η βιωσιμότητα των τύπων ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης, καθώς και οι οργανωτικές ρυθμίσεις του στοιχείου (δ) της παρ. 11, υποβάλλονται στο ΔΣ, ένα τουλάχιστον μέλος του οποίου επιφορτίζεται ειδικώς και με το αντικείμενο της στενότερης παρακολούθησης της ΣΔΚ. Οι Εκθέσεις για την αποτελεσματικότητα της ΣΔΚ και των τύπων ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης υποβάλλονται στο ΔΣ τουλάχιστον ανά τρίμηνο.

Το ΔΟΚ συνεργάζεται με τη Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων για την αμοιβαία κατανόηση και ανάπτυξη της κατάλληλης μεθοδολογίας αναφορικά με την αξιολόγηση των κινδύνων που απορρέουν από κάθε τύπο ρύθμισης και κατηγορία καθυστέρησης, ανά χαρτοφυλάκιο. Οι εισηγήσεις και οι Εκθέσεις του ΔΟΚ προς το ΔΣ υποβάλλονται και στη Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων, ο επικεφαλής της οποίας εκφράζει τη γνώμη του στο ΔΣ, για τις σχετικές εισηγήσεις, μέσω της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων.

8. Οι ανωτέρω απαιτήσεις δεν θίγουν τις γενικές αρχές και τις απαιτήσεις εταιρικής διακυβέρνησης της ισχύουσας νομοθεσίας, περιλαμβανομένου του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 και των κατευθυντήριων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΒΑ) ιδίως ως προς τις αρμοδιότητες και τις γραμμές αναφοράς των επιμέρους Επιτροπών που μπορεί να συνεπικουρούν το ΔΣ, καθώς και των λοιπών οργάνων διοίκησης κάθε πιστωτικού ιδρύματος. Κατά τη λήψη της απόφασης περί της συνολικής στρατηγικής ανάληψης κινδύνων και της χάραξης της πιστοδοτικής πολιτικής θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να διασφαλίζεται η δυνατότητα συνεκτίμησης του συνόλου των κινδύνων που το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει ή ενδέχεται να αναλάβει εν αναφορά τόσο προς το ομαλά εξυπηρετούμενο χαρτοφυλάκιο όσο και προς το υπαγόμενο στη ΣΔΚ.

V. Κατευθυντήριες γραμμές για την κατηγοριοποίηση του χαρτοφυλακίου

9. Βασικό στοιχείο της ΣΔΚ αποτελεί η κατάλληλη κατηγοριοποίηση και ανάλυση του χαρτοφυλακίου ("portfolio segmentation"), δεδομένου ότι επιτρέπει στα ΠΙ να επιλέγουν και να προσαρμόζουν με βέλτιστο τρόπο διαφορετικές λύσεις διαχείρισης σε διαφορετικούς τομείς του δανειακού τους χαρτοφυλακίου. Για το σκοπό αυτό, τα ΠΙ προβαίνουν, τουλάχιστον, στα εξής:

(α) θεσπίζουν συνεπή και σαφή κριτήρια (όπως, ενδεικτικά, ο σκοπός της χορήγησης, το νόμισμα, το επιτόκιο, η τοποθεσία του υπέγγυου ακινήτου, η γεωγραφική περιοχή της επιχειρηματικής δραστηριότητας, το μέγεθος του ανοίγματος, η συμπεριφορά του δανειολήπτη) για να κατηγοριοποιούν κάθε χαρτοφυλάκιο και υπό-χαρτοφυλάκιο ("sub-portfolio"), αναπτύσσοντας κατάλληλες μεθοδολογίες,

(β) Αναλύουν περαιτέρω κάθε υπό-χαρτοφυλάκιο, αναλόγως του χρόνου καθυστέρησης ("bucket καθυστέρησης") και του κινδύνου αθέτησης, λαμβάνοντας υπόψη την προοπτική εισπραξιμότητας με χρήση δεδομένων ειδικής πιστοληπτικής αξιολόγησης για δανειολήπτες υψηλού κινδύνου ("stress credit rating") και εσωτερικής συμπεριφορικής αξιολόγησης ("internal behavioural systems"), ειδικά για τους σκοπούς της ΣΔΚ.

10. Τα παραπάνω έχουν ιδίως σκοπό την, κατά προτεραιότητα, διαχείριση των παραπάνω ανοιγμάτων με βάση τον κίνδυνο, το βαθμό συνεργασίας και τη βιωσιμότητα του δανειολήπτη.

VI. Κατευθυντήριες γραμμές για το σχεδιασμό και αξιολόγηση βιώσιμων τύπων ρύθμισης

11. Στο πλαίσιο της ΣΔΚ, τα ΠΙ οφείλουν να αναπτύξουν και να εφαρμόζουν κατάλληλο πλαίσιο εναλλακτικών τύπων ρύθμισης των σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, οι οποίοι προτείνονται στους συνεργάσιμους και βιώσιμους δανειολήπτες υπό τον όρο ότι είναι μακροπρόθεσμα αποτελεσματικές και βιώσιμες, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις αιτίες που οδήγησαν στην εμφάνιση οικονομικών δυσκολιών. Για το σκοπό αυτό, τα ΠΙ:

(α) Ορίζουν τους επιλέξιμους για κάθε υπό-χαρτοφυλάκιο και υποκατηγορία ενδεδειγμένους τύπους ρύθμισης και παρακολουθούν την εξέλιξή τους, με βάση προκαθορισμένους Βασικούς Δείκτες Απόδοσης (εφεξής: ΒΔΑ),

(β) Αξιολογούν τις οικονομικές επιπτώσεις για το ΠΙ σε σύγκριση με εναλλακτικούς τύπους ρύθμισης και οριστικής διευθέτησης, λαμβάνοντας, σε κάθε περίπτωση, υπόψη την εκτίμηση της καθαρής παρούσας αξίας (NPV) και των απαιτούμενων προβλέψεων, υιοθετώντας με συνέπεια συγκεκριμένη μεθοδολογία, στην οποία ενσωματώνουν συντηρητικές και αξιόπιστες παραδοχές,

(γ) Λαμβάνουν υπόψη το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και ιδίως το πτωχευτικό δίκαιο, το Νόμο 3869/2010 και τις παραμέτρους εφαρμογής τους, προβαίνοντας σε μετρήσιμες εκτιμήσεις του κόστους και του αναμενόμενου χρόνου οριστικής διευθέτησης,

(δ) Ορίζουν και τεκμηριώνουν τα κριτήρια τα οποία, στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας Πράξης, πρέπει να πληρούνται για τον χαρακτηρισμό ενός τύπου ρύθμισης ως «καταλλήλου», υπό την έννοια της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας,

(ε) Αναπτύσσουν συγκεκριμένες μεθοδολογίες για την αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής του δανειολήπτη, λαμβάνοντας υπόψη ιστορικά και ήδη διαθέσιμα στοιχεία και ρεαλιστικές εκτιμήσεις για τη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής,

(στ) Αναπτύσσουν και διαθέτουν καταγεγραμμένες συγκεκριμένες μεθοδολογίες εκτίμησης και επανεκτίμησης των τυχόν εξασφαλίσεων.

12. Η ρύθμιση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να συγκαλύψει, είτε προσωρινά είτε μόνιμα, τα πραγματικά επίπεδα κινδύνων των συγκεκριμένων ανοιγμάτων, τα οποία θα πρέπει να αναγνωρίζονται έγκαιρα και στο σύνολο τους από τα ΠΙ. Η αξιολόγηση της βιωσιμότητας της ρύθμισης θα γίνεται με βάση την τρέχουσα και την, επί τη βάσει συντηρητικών και αξιόπιστων παραδοχών, εκτιμώμενη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής κάθε δανειολήπτη μέχρι το πέρας του νέου προγράμματος αποπληρωμής.

13. Ενδεικτικοί βασικοί τύποι ρυθμίσεων που τα ΠΙ δύνανται να περιλάβουν στη ΣΔΚ περιγράφονται στο Παράρτημα I - Τύποι Ρυθμίσεων της παρούσας Πράξης. Λαμβάνοντας υπόψη την ενδεχόμενη ανάγκη αντιμετώπισης σύνθετων και απαιτητικών περιπτώσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων, ιδίως την περίπτωση των επιχειρηματικών δανείων, τα ΠΙ μπορούν να χρησιμοποιήσουν και τύπους ρύθμισης οι οποίοι προκύπτουν από τη σύνθεση επιμέρους χαρακτηριστικών δύο ή περισσότερων τύπων εκ των διαλαμβανόμενων στο Παράρτημα I. Στην περίπτωση αυτή, για λόγους συνέπειας ως προς την ακρίβεια της πληροφορίας των υποβαλλόμενων στην ΤτΕ αναφορών, σύμφωνα με το Παράρτημα II της παρούσας Πράξης, τα ΠΙ κατατάσσουν τη σύνθετη ρύθμιση βάσει του χαρακτηριστικού με τη μεγαλύτερη βαρύτητα. Οι ρυθμίσεις που απορρέουν από την εφαρμογή διατάξεων αναγκαστικού δικαίου συνιστούν και υποβάλλονται ως διακριτή περίπτωση.

VII. Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τύπων ρύθμισης
14. Τα ΠΙ εφαρμόζουν κατάλληλα μέσα για να διασφαλίσουν ότι είναι σε θέση να επιτύχουν στο βέλτιστο βαθμό τη βιωσιμότητα των προτεινόμενων ρυθμίσεων. Τέτοια μέσα περιλαμβάνουν:

(α) τακτικούς ελέγχους των συμφωνηθέντων τύπων ρύθμισης σε ικανοποιητικό δείγμα του χαρτοφυλακίου ή των επί μέρους κατηγοριών, για να αξιολογηθεί η ποιότητα διαχείρισης των επιμέρους περιπτώσεων και η συνέχιση της εκπλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας τους,

(β) ασκήσεις διασφάλισης ποιότητας, όπως ο δειγματοληπτικός τακτικός έλεγχος ικανού δείγματος περιπτώσεων σε σχέση με τη συμμόρφωση προς τις πολιτικές και διαδικασίες της ΣΔΚ, περιλαμβανομένου του ελέγχου της καταλληλότητας και μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των τύπων ρύθμισης που προτάθηκαν και συμφωνήθηκαν,

(γ) καθιέρωση ενημέρωσης με κατάλληλη ανάλυση, ανά επίπεδο αναφοράς/ιεραρχίας ως προς τους αντιπροσωπευτικούς ΒΔΑ για την μέτρηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών,

(δ) αυτοματοποιημένη παρακολούθηση των διαδικασιών και των ΒΔΑ μέσω των Συστημάτων Πληροφορικής,

(ε) υιοθέτηση μη-αυτοματοποιημένων μηχανισμών παραγωγής αναφορών ("manual reporting mechanisms") για στοιχεία για τα οποία δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί αυτοματοποιημένη παρακολούθηση (π.χ. δικαστικές ενέργειες, αριθμός περιπτώσεων ανά στάδια συμβιβασμών, ποσοστά συμμετοχής σε πλειστηριασμούς κτλ.),

(στ) καθορισμό και τεκμηρίωση των κριτηρίων για την αξιολόγηση κινδύνων (π.χ. βασικοί τομείς κινδύνου, δανειολήπτες υψηλού/μέσου κινδύνου, έκταση και συχνότητα) και της συχνότητας παρακολούθησης ανά κατηγορία κινδύνου,

(ζ) δείκτες που αφορούν τουλάχιστον:
- το ποσοστό των λύσεων ρύθμισης που προτάθηκαν σε δανειολήπτες,
- το ποσοστό, εκ των ανωτέρω προτάσεων ρύθμισης, οι οποίες έγιναν αποδεκτές,
- τα δάνεια που εξυπηρετούνται κατόπιν της ρύθμισης, ως ποσοστό επί του συνολικού αριθμού των ρυθμίσεων που έχουν συμφωνηθεί, ανά τύπο ρύθμισης, καθώς και τη διαχρονική εξέλιξη του ποσοστού αυτού,

(η) στοχευμένη ανάλυση, στις περιπτώσεις επανάληψης αθέτησης, προκειμένου να προσδιορίζονται οι πιθανές αιτίες αλλά και οι ενδεδειγμένοι τρόποι αντιμετώπισης,

(θ) καθορισμό των διαδικασιών χειρισμού των περιπτώσεων όπου ανακύπτουν λόγοι για τον αποχαρακτηρισμό του δανειολήπτη ως βιώσιμου ή συνεργάσιμου.

VIII. Εποπτική αξιολόγηση

15. Η Τράπεζα της Ελλάδος αξιολογεί τη συμμόρφωση προς την παρούσα απόφαση λαμβάνοντας υπόψη τις οργανωτικές και λειτουργικές ιδιαιτερότητες κάθε ΠΙ καθώς και το μέγεθος και τη δομή του χαρτοφυλακίου του.

16. Σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται τύπος ρύθμισης του οποίου η βιωσιμότητα μπορεί να τεκμηριωθεί επαρκώς από το ΠΙ, σύμφωνα με την παρούσα Πράξη, εποπτικώς αποδεκτοί θα θεωρούνται οι συνιστώντες οριστική διευθέτηση τύποι ρύθμισης.

17. Γενικότερα, η εποπτική αξιολόγηση της πολιτικής ρυθμίσεων θα συνεκτιμάται με την πολιτική προβλέψεων του πιστωτικού ιδρύματος καθώς και τη σχετική πληροφόρηση που δημοσιοποιείται με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 575/2013 και τις από το τέλος Σεπτεμβρίου 2013 Οδηγίες της ΤτΕ και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

18. Κατά την εποπτική αξιολόγηση συνεκτιμώνται ο καθορισμός στόχων από τα ίδια τα ΠΙ για τους δείκτες αποτελεσματικότητας και απόδοσης της παρούσας Πράξης και οι τυχόν αποκλίσεις από τους στόχους αυτούς.

19. Η ΤτΕ συστήνει στα ΠΙ να προσχωρούν σε μεταξύ τους Πρωτόκολλα για τη διαχείριση των καθυστερήσεων κοινών δανειοληπτών, υιοθετώντας τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

20. Για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς την παρούσα απόφαση υποβάλλονται στην ΤτΕ:

(α) Η καταγεγραμμένη ισχύουσα ΣΔΚ,

(β) Οι Εκθέσεις του ΔΟΚ προς το ΔΣ, εντός πέντε ημερών από την υποβολή τους στα όργανα διοίκησης του ΠΙ,

(γ) Η Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου που αφορά την παρακολούθηση συμμόρφωσης του ΠΙ προς το παρόν πλαίσιο και την επάρκεια στελέχωσης, ανεξαρτησίας και διαδικασιών της λειτουργίας καθυστερήσεων, εντός πέντε ημερών από την υποβολή της στα όργανα διοίκησης του ΠΙ,

(δ) Τα Υποδείγματα του Παραρτήματος II, ανά κατηγορία δανειακού χαρτοφυλακίου και ανά τρίμηνο, εντός σαράντα ημερολογιακών ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου,

(ε) Εκτάκτως, εφόσον ζητηθούν από την Τράπεζα της Ελλάδος, στοιχεία και γενικότερη πληροφόρηση, εν αναφορά με την πορεία υλοποίησης των απαιτήσεων της παρούσας Πράξης και του βαθμού επίτευξης των επιδιωκόμενων από αυτήν στόχων (π.χ. πλήθος ρυθμίσεων, περιπτώσεις νέας αθέτησης, πλήθος τηρηθεισών δεσμεύσεων, μεθοδολογίες για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των ρυθμίσεων, οργανωτικές αλλαγές και δράσεις για την αναβάθμιση των συστημάτων, την εκπαίδευση του προσωπικού κλπ.).

21. Σταδιακή Εφαρμογή

Η παρούσα Πράξη τίθεται σε εφαρμογή από την 31.12.2014. Κατ' εξαίρεση, οι απαιτήσεις που αφορούν τη σύσταση της ΔΟΚ και την καταγραφή της ΣΔΚ θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί μέχρι 30.6.2014. Η αναβάθμιση των συστημάτων και η ολοκλήρωση των λοιπών λειτουργικών απαιτήσεων (σχεδιασμός τύπων ρύθμισης, σχεδιασμός μεθοδολογιών αξιολόγησης κλπ) θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μέχρι 30.9.2014.

Η υποβολή των προβλεπόμενων των υπό στοιχείο (δ) της παραγράφου 20 εποπτικών αναφορών του Παραρτήματος II προβλέπεται να είναι σταδιακή, στοχεύοντας στην πλήρη εναρμόνιση των ΠΙ με το σύνολο των απαιτήσεων της παρούσας μέχρι την 31.12.2014, ως ακολούθως:

(α) Υποβολή που αφορά στα στοιχεία με ημερομηνία αναφοράς την 30.6.2014:

Απαιτείται η συμπλήρωση σε ατομική βάση (μόνο σε επίπεδο μητρικής/ελληνικός κίνδυνος):

- Υπόδειγμα 1a - EBA ITS_New F 18.00 - Information on performing and non- performing exposures - Annex III (IFRS) Γραμμές 70-170 του Υποδείγματος (Loans and Advances), προκειμένου για ΠΙ το οποίο ακολουθεί τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ή αντίστοιχα Υπόδειγμα 1b - EBA ITS_New F 18.00 - Information on performing and non-performing exposures - Annex IV (GAAP), Γραμμές 70-170 του Υποδείγματος (Loans and Advances), προκειμένου για ΠΙ το οποίο ακολουθεί το Ελληνικό Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών,

- Υπόδειγμα 2a - EBA ITS_New F 19.00 - Information forborne exposures - Annex III (IFRS): Γραμμές 70-170 του Υποδείγματος (Loans and Advances), προκειμένου για ΠΙ το οποίο ακολουθεί τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ή αντίστοιχα Υπόδειγμα 2b - EBA ITS_New F 19.00 - Information forborne exposures - Annex IV (GAAP), Γραμμές 70-170 του Υποδείγματος (Loans and Advances), προκειμένου για ΠΙ το οποίο ακολουθεί το Ελληνικό Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών,

- Υπόδειγμα 3 - Portfolio Segmentation: Γραμμές 010-240 του Υποδείγματος,

- Υπόδειγμα 4 - Key Performance Statistics: Γραμμές 070-140 του Υποδείγματος (Forborne Loans),

- Υπόδειγμα 6 - Flows of Modifications: Γραμμή 260 του Υποδείγματος. (β) Υποβολή που αφορά στα στοιχεία με ημερομηνία αναφοράς την 30.9.2014: 

Απαιτείται η συμπλήρωση σε ατομική βάση (μόνο σε επίπεδο μητρικής/ελληνικός κίνδυνος) των στοιχείων της περ. (α) ανωτέρω και επιπρόσθετα:

- Υπόδειγμα 1a - EBA ITS_New F 18.00, Information on performing and non- performing exposures - Annex III (IFRS): Γραμμές 340-550 του Υποδείγματος (Off-Balance Sheet Exposures), προκειμένου για ΠΙ το οποίο ακολουθεί τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ή αντίστοιχα Υπόδειγμα 1b - EBA ITS_New F 18.00 - Information on performing and non-performing exposures - Annex IV (GAAP), Γραμμές 340-550 του Υποδείγματος (Off-Balance Sheet Exposures), προκειμένου για ΠΙ το οποίο ακολουθεί το Ελληνικό Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών,

- Υπόδειγμα 2a - EBA ITS_New F 19.00 - Information forborne exposures - Annex III (IFRS): Γραμμές 010-060 και 190-340 του Υποδείγματος (Debt Securities at Amortised Cost, Debt Instruments at Fair Value and Loan Commitments Given), προκειμένου για ΠΙ το οποίο ακολουθεί τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ή αντίστοιχα Υπόδειγμα 2b - EBA ITS_New F 19.00 - Information forborne exposures - Annex IV (GAAP): Γραμμές 010-060 και 190-340 του Υποδείγματος (Debt Securities at Amortised Cost, Debt Instruments at Fair Value and Loan Commitments Given), προκειμένου για ΠΙ το οποίο ακολουθεί το Ελληνικό Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών,

- Υπόδειγμα 3 - Portfolio Segmentation: Γραμμές 250-310 του Υποδείγματος,

- Υπόδειγμα 6 - Flows of Modifications: Γραμμές 010-170 του Υποδείγματος,

- Υπόδειγμα 7 - Modifications Delinquencies.

(γ) Υποβολή που αφορά στα στοιχεία της 31.12.2014:

Απαιτείται η συμπλήρωση σε ατομική και ενοποιημένη βάση όλων των εποπτικών αναφορών του Παρατήματος II και η πλήρης εναρμόνιση με τους ορισμούς της παρούσας Πράξης.

22. Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος για την παροχή των τυχόν αναγκαίων διευκρινίσεων και οδηγιών αναφορικά με την εφαρμογή της παρούσας Πράξης.

23. Ειδικότερα, για τη διασφάλιση τήρησης του χρονοδιαγράμματος προσαρμογής της Παραγράφου 21, καθώς και της καταληκτικής προθεσμίας, εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος για την παροχή οδηγιών με στόχο ιδίως:

(α) τη μέγιστη εναρμόνιση των εννοιών επί των οποίων βασίζονται οι εποπτικές αναφορές για σκοπούς συγκρισιμότητας και καλύτερης ομογενοποίησης της σχετικής πληροφόρησης,

(β) την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη τυποποίηση της ορολογίας και των συνιστωσών κάθε τύπου ρύθμισης, χωρίς να περιορίζει ωστόσο τη δυνατότητα ανάπτυξης ειδικότερων τύπων ρύθμισης ιδίως για τις κατηγορίες των μεγάλων επιχειρήσεων.

24. Μέχρι την έκδοση σχετικού Κανονισμού (EE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των ορισμών θα εφαρμόζονται για τους σκοπούς της παρούσας Πράξης, οι ορισμοί και τα αντιστοίχως προβλεπόμενα στο σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων EBA/ITS/2013/03 της 20/2/2014 "EBA FINAL draft Implementing Technical Standards On Supervisory reporting on forbearance and non-performing exposures under article 99(4) of Regulation (EU) No 575/2013", όπως εξειδικεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

25. Τα Παραρτήματα I και II αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πράξης.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ
SSL Certificates